Thajsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vysoká úroveň liberalizace obchodu v Thajsku umožňuje realizovat veškeré formy obchodování: přes zástupce, zprostředkovatelské firmy, přímé obchody s velkoobchodem i obchody s retailovými prodejci. S ohledem na efektivnost obchodních transakcí je možno doporučit využívání místních zástupců znalých místního prostředí. Tato forma spolupráce, běžná při obchodování s asijskými partnery, se osvědčila i českým firmám, které dlouhodobě v teritoriu působí. Bez spojení s takovýmto „strategickým partnerem“ je provádění obchodních transakcí velmi zdlouhavé, mnohdy neuspokojivé a ve výsledku neúspěšné.

K vyhledání potenciálních obchodních partnerů je možné využít sítě oficiálních zdrojů, např. seznamy exportérů a členů Thajské obchodní komory, Federace thajského průmyslu, katalogu KOMPASS Thailand aj.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod Thajska je vesměs liberalizovaný a odpovídá obvyklým mezinárodním normám. Některé oblasti a komodity však podléhají státní regulaci a kontrole.

Regulace dovozu

Zakázáno je dovážet:

 • obscénní objekty/literaturu/obrazy,
 • pornografické materiály,
 • zboží s thajskou národní vlajkou,
 • narkotika,
 • falešné bankovky, mince a dluhopisy,
 • falešné královské/oficiální pečetě,
 • falešné zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví,
 • falešné ochrannými známkami chráněné zboží.

Regulaci u dovozu podléhají následující položky:

 • Léky, potraviny a potravinové doplňky vyžadují předchozí udělení licence Food and Drug Administration Ministerstva zdravotnictví.
 • Starožitnosti a umělecká díla vyžadují povolení Fine Arts Department.
 • Zbraně a střelivo, výbušniny, pyrotechnika a repliky střelných zbraní vyžadují povolení od Ministerstva vnitra. Některé další zbraně jako jsou např. elektrické ochranné prostředky také vyžadují povolení.
 • Kosmetika vyžaduje, aby dovozce uváděl svou adresu, místa výroby produktu a jeho skladování, kategorii apod.
 • Divoká zvířata, květiny, ryby a další vodní živočichové vyžadují povolení od Odboru správy národních parků a ochrany divoké přírody, resp. orgánů ministerstva zemědělství a rybolovu.

Při vývozu jsou požadovány následující dokumenty:

 1. vyplněnáý formulář celního prohlášení (Customs Declaration Form),
 2. originál faktury a kopie,
 3. konosament (Bill of Lading),
 4. balicí list (Packing List),
 5. povolení nebo licence (vyžaduje-li to povaha dováženého zboží),
 6. případné další doklady (např. potvrzení o původu – Certificate of Origin)

Na dovoz většiny zboží jsou uplatňovány dovozní tarify ve výši 5 – 60 %. Spodní sazba platí pro většinu výrobních zařízení, polotovarů a surovin; vyšší cla jsou uplatňována na dovoz tzv. luxusního zboží, kam patří mj. osobní automobily, kosmetika, alkoholické nápoje, sklářské výrobky apod.

Regulace vývozu

Vývozní oblastí se zabývá odbor zahraničního obchodu na Ministerstvu obchodu; ten přiděluje exportní kvóty na textilní a oděvní výrobky. U některých potravinářských komodit (rýže, cukr), semen, „živých stromů“, listů tabáku, živých zvířat a zlata je zapotřebí mít vývozní licenci.

Vývozní tarify jsou uplatňovány pouze v případě rýže, kůží, usní, kaučuku, dřeva a železného šrotu.

Ochrana domácího trhu

Thajsko chrání svůj trh, resp. domácí výrobce (a také spotřebitele), relativně vysokým celním zatížením a u některých položek doprovodnou spotřební daní. Další formou ochrany jsou požadavky na dovozní licence, označování výrobků, zkoušky, testování a certifikace. Procesy související s podstoupením kroků pro udělení zmíněných povolení, licencí, certifikací atp. se mohou stát významnou obchodní bariérou s ohledem na náklady, délku a obšírnost celého procesu schvalování dovozu. Zároveň mohou být požadovány důvěrné informace spojené s výrobou apod.

Proces celního odbavení

Thajský celní úřad má výsadu vysokého stupně autonomie, která bohužel vede i k některým prvkům svévolnosti. Řada významných zahraničních obchodníků hodnotí thajský celní úřad jako brzdu v obchodním i investičním podnikání. Mezi nejčastější stížnosti ze strany podnikatelské sféry patří především „papírování“; částečně chybí také koordinace mezi celním úřadem a dalšími agenturami zabývajícími se dovozem. Systém vykazuje také nepříjemné známky korupčních praktik, kdy jsou vyžadovány „zvláštní poplatky“ v hotovosti a bez potvrzení. Pokud na takovéto praktiky dovozce nepřistoupí, může se celý proces celního odbavení výrazně protáhnout. Dovozní pravidla také postrádají skutečnou transparentnost a jsou zbytečně komplikovaná.

V poslední době dochází k jistému pokroku při reformě některých oblastí celních procedur (zejm. expresní celní odbavení u menších spěšných zásilek). Obecně však přetrvává systém využívání originální dokumentace, visuální inspekce a celního oceňování produkce na základě průměrných či maximálních cenových parametrů. Bezdokumentový celní systém, který by výrazně urychlil veškeré procesy související především s dovozem, je stále ještě hudbou budoucnosti.

Podrobné a aktuální informace je možné získat na webových stránkách Thajského celního úřadu (Thai Customs Department).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podle thajského práva lze vytvořit následující formy obchodních organizací:

 • společnost s ručením omezeným (Limited Liability Company)
 • společný podnik (Joint Venture)
 • výhradní vlastnictví (Sole Proprietorship)
 • komanditní společnost (Partnership)
 • pobočku firmy (Branch Office)
 • reprezentační kancelář (Representative Office)
 • regionální kancelář (Regional Office)

Nejběžnější a nejjednodušší formou je reprezentační kancelář. Přestože jsou vydána jasná pravidla pro jejich vytváření, často existuje jejich různý výklad ze strany místních institucí, což má dopad například i na požadované platby daní, pojištění, odvodů apod. Doporučuje se proto najmout si místní poradenskou resp. právní firmu k hladkému vyřízení všech formalit.

Podrobné informace o podmínkách založení podniku v Thajsku obsahují stránky thajského Výboru pro zahraniční investice (Board of Investment). Pro další informace ohledně možnosti podnikání zahraničních subjektů v rozličných odvětvích thajského hospodářství viz kap. 2.6.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Thajsku lze využívat veškeré prodejní techniky běžné v celosvětovém měřítku. Míra liberalizace obchodu a setkávání celosvětové konkurence na thajském trhu vytváří předpoklady k jejich efektivnímu fungování. Velmi důležitou úlohu v procesu uvádění nových výrobků na trh hrají multimedia a jejich prostřednictvím realizované propagační akce firem. Je vhodné také připomenout, že Thajsko má na oběžně dráze i své vlastní satelity.

Citované prostředky propagace jsou však finančně velmi náročné. České firmy se proto musí většinou obracet k tradičním prostředkům typu výstavy, inzerce, prezentace katalogů a samozřejmě v neposlední řadě využít osobní kontakty s potenciálními odběrateli a zástupci.

Přehled významných veletržních a výstavních akcí v Thajsku lze nalézt na následujících webových stránkách:

Doporučujeme také sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku, kde naleznete informace k chystaným prezentačním akcím velvyslanectví, kterých se české firmy mohou zúčastnit.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přestože je v Thajsku ochrana práv duševního vlastnictví zaručena zákonem (Copyright Act), ve skutečnosti je míra vymahatelnosti vcelku nízká. Důvodem je nejen relativně nízká životní úroveň většiny obyvatelstva, tedy velké části menších výrobců a prodejců porušujících předmětný zákon, ale i korupce, která není neobvyklým jevem. Problematika ochrany práv k duševnímu vlastnictví je jedním ze zásadních témat, kterému se dlouhodobě věnuje také Delegace EU v Bangkoku.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Hlavními zadavateli veřejných zakázek jsou státní podniky z oblasti energetiky, dopravy, vodního hospodářství, životního prostředí, školství a komunálních služeb. Věřejné zakázky jsou publikovány formou tendrů, do kterých se mohou přihlásit i zahraniční firmy, pokud to podmínky tendru umožňují. Velká část tendrů je publikována současně s podmínkou, že tendru se mohou účastnit pouze subjekty s místní registrací. Zahraniční firmy bez místního „strategického partnera“ nemají v praxi obvykle šanci v takto vypsaných soutěžích uspět.

V souladu s liberalizací obchodu v Thajsku je postupně upouštěno od tzv. státních programů rozvoje jednotlivých sektorů průmyslu a služeb a konkrétní zadání i realizaci projektů získávají soukromé subjekty. Běžnou formou konkrétní účasti firem jsou projekty typu BOO (Build-Operate-Own), BOT (Build-Operate-Transfer), či kombinace BOOT (Build-Operate-Own-Transfer).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obecně lze konstatovat, že obchodních (soudních) sporů je v Thajsku ve srovnání s jinými zeměmi relativně malé množství. To vyplývá ze zkušeností většiny zahraničních partnerů, kteří obchodují s thajskými firmami dlouhodobě. Pravděpodobně je to dáno také tím, že zahájení obchodní spolupráce je dlouhodobou záležitostí a v zásadě vyžaduje vybudování solidního osobního vztahu mezi představiteli na obou stranách obchodu.

Oficiálně lze obchodní spory řešit soudním nebo arbitrážním řízením. Arbitráže bývají obecně kratší, flexibilnější a tím i levnější. V případě soudního procesu je třeba být připraven na jeho dlouhé trvání (podle náročnosti často i přes jeden rok) a relativně vysoké náklady, které souvisí s nutností využít služeb místních právnických firem.

Rizika místního trhu se výrazněji neliší od běžných podnikatelských rizik na jiných vyspělých trzích. Pro českou podnikatelskou sféru z toho vyplývá zejména nutnost prověřit si likviditu obchodního partnera. Za dané situace se při realizaci kusových dodávek jeví jako nejvhodnější platební instrument potvrzený neodvolatelný akreditiv. Místní banky i firmy jsou na tento platební nástroj zvyklé a obvykle funguje bez problémů. V případě poskytnutého úveru je nutná garance thajské důvěryhodné banky, popř. garance renomované zahraniční banky. V obecné rovině lze říci, že platební morálka thajských firem je dobrá, ačkoli i zde pochopitelně existují případy platební neschopnosti či prodlení.

Z hlediska investičních sporů je zapotřebí připomenout, že Thajsko sice podepsalo (v roce 1985), ale neratifikovalo úmluvu Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID).

Investiční rizika v obecné rovině vyplývají především z postupného snižování konkurenceschopnosti některých odvětví thajské ekonomiky ve srovnání např. s Čínou a Vietnamem, do budoucna však i Myanmarem, Kambodžou a Laosem (zejm. při zaměření na obory silně závislé na pracovní síle).

Jako u každého obchodního a investičního případu je třeba mít při pronikání na místní trh řádně sepsaný příslušný smluvní dokument, který ošetří všechna obchodní a investiční rizika s thajským partnerem. V této souvislosti se doporučuje využít služeb místních poradenských a právních firem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Není pochyb o tom, že thajská společnost je stále více ovlivňována tzv. západní kulturou a jejími hodnotami, což se do značné míry odráží i v „přizpůsobivosti“ představitelů thajské obchodní a podnikové sféry při jednání a obchodování s jejich zahraničními partnery. Tento vliv „západní“ kultury je dále umocňován faktem, že na vedoucí místa ve firemních hierarchiích se často dostávají novodobí absolventi především amerických, ale i dalších zahraničních univerzit resp. manažerských škol, kteří pak logicky své nabyté znalosti a zkušenosti využívají i v domácím prostředí. Avšak i přes tyto poměrně rychlé a rozsáhlé změny, kterými thajská společnost v posledních letech prochází, je naprosto nezbytné vnímat existenci celé řady rozdílů a odlišností mezi thajskou a západní kulturou. Znalost, chápání a respektování těchto rozdílů, jakkoli se na první pohled mohou zdát méně významné či nepodstatné, je v mnoha případech základem a nezbytným předpokladem úspěchu v jakékoli oblasti a v zahraničním obchodě obzvláště.

Historické zvláštnosti

Thajci jsou velmi hrdí na fakt, že jejich země nebyla na rozdíl od mnoha sousedů nikdy kolonizována. Thajsko bylo vždy pod vládou Thajců a v podstatě až do poloviny 20. století si udržovalo svou tradiční kulturu bez výraznějších vnějších vlivů (především kultury západní). Důsledkem tohoto historického vývoje je několik významných skutečností, které je dobré si uvědomit:

 • V Thajsku nikdy nebyl oficiálně uznán žádný jiný jazyk kromě thajštiny, což zvláště v minulosti často komplikovalo působení zahraničních subjektů. Dnes tato skutečnost může působit problémy prakticky již pouze v oblastech mimo větší města, neboť především ve velkých městech je znalost angličtiny rozšířena jak ve státní, tak firemní sféře.
 • Thajsko si vyvinulo vlastní, zcela specifický právní systém, který je pouze vzdáleně přibuzný právu západnímu. Díky tomu je třeba se spolehnout na služby místních právníků, tzn. přizpůsobit se jejich stylu a především tempu práce a daným postupům.
 • Zatímco pro obchodníky západního typu je nejcennější komoditou čas, thajská filozofie jej vnímá zcela odlišně. Je proto třeba být přípraven na přístup, že vše má svůj čas a tempo a nestanovovat si časově nereálné cíle.

Na druhé straně (a na rozdíl od řady dříve kolonizovaných národů) mají Thajci obecně velmi přátelský a vstřícný přístup k cizincům, prostý jakéhokoli podezřívání či předpojatosti, což je v mnoha případech značnou výhodou a činí proces jednání s thajskými partnery velmi příjemným.

Náboženství

Náboženství má velmi silný vliv na všechny aspekty života a jednání Thajců a to jak v sociální, tak i v obchodní oblasti. Drtivá většina (přes 90 %) Thajců vyznává buddhismus, k jehož základním principům patří vyhýbání se konfliktům a vnějším projevům citů. Tuto základní skutečnost je třeba mít vždy na paměti a zároveň chápat, že usmívající se a přikyvující člověk nemusí s naším jednáním nebo názory vnitřně vůbec souhlasit.

Dalším aspektem buddhismu je velká úcta a pokora, kterou prokazují mladší a níže postavení členové společnosti starším a zkušenějším (resp. výše postaveným – v praxi i bohatším); to pochopitelně platí i ve firemní hierarchii. Tento přístup však zvláště v oblasti obchodu a obchodního jednání může působit určité komplikace, jako např.:

 • nižší pracovník se často neodváží „obtěžovat“ svého nadřízeného se sdělením mnohdy významné informace nebo doporučení, které by mohlo být chápáno jako nezdvořilé;
 • při obchodním jednání se nižší pracovník, neporozumí-li byť zásadnímu bodu jednání, často neodváží znovu požádat o jeho vysvětlení a raději zůstane v neznalosti se všemi myslitelnými nepříjemnými důsledky;
 • od níže postavených pracovníků je málokdy možné očekávat otevřenou a upřímnou výměnu názorů.

Ačkoli se to někomu může jevit jako absurdní, stále je možné se setkat (a to i v případě akademicky vzdělaných osob) se snahou o načasování zásadních kroků při realizaci významných projektů podle předpovědi vykladačů budoucnosti. V žádném případě nelze takové počínání nijak zesměšňovat či příslušné osobě dávat najevo své rozčarování nebo pohrdání tímto přístupem.

Vzdělání

Vzdělávací systém v Thajsku má tradičně silný vliv na formování osobnosti a přístupu k životu místních lidí. Na rozdíl od západního systému, který podporuje aktivitu a samostatné myšlení žáků a studentů a je založen na interaktivní formě výuky, je thajský systém odlišný a rozvíjení samostatného myšlení a aktivity příliš nepodporuje.

Vliv vzdělávacího systému v kombinaci s buddhistickým učením se pak samozřejmě projevuje i v obchodní oblasti. Je proto třeba počítat s malou aktivitou níže postavených členů thajského vyjednávacího týmu v přinášení nových řešení či myšlenek. Rolí často početného doprovodu hlavního vyjednávače bývá většinou pouze zvýšení jeho image a zdůraznění důležitosti jednání. Pro mladší pracovníky přítomnost na jednání navíc znamená vítanou příležitost k získání praktických zkušeností.

Vliv čínské kultury

Vliv čínské kultury a čínské menšiny (která je v Thajsku velmi dobře asimilována) je velký. Není tajemstvím, že etničtí Číňané v Thajsku mají velmi významné postavení v mnoha oblastech legálních i nelegálních ekonomických aktivit. V čínském pojetí je „šéf“ považován za jakéhosi patrona, otce všech podřízených, který jim uděluje nebo naopak odnímá práva resp. privilegia k určitému jednání. Prakticky všechna rozhodnutí musí vydat nebo alespoň schválit právě „šéf“.

V praxi se často stává, že zvláště úvodní jednání jsou vedena s lidmi, kteří nemají nejen rozhodovací právo, ale ani právo učinit jakýkoli protinávrh. Proto je třeba se vždy snažit o jednání s co nejvýše postaveným představitelem firmy (to však okolnosti často nedovolují a úvodní jednání z thajské strany záměrně slouží pouze k základnímu zhodnocení partnera).

Výše popsané historické a kulturní zvláštnosti samozřejmě významně ovlivňují i praktické jednání a cítění Thajců. V této souvislosti upozorňujeme na několik základních, obecně platných zásad resp. „tabu“, která je nezbytné chápat a respektovat:

 • Není možné očekávat podepsání obchodního kontraktu při prvním jednání. Thajští obchodníci vyžadují dostatek času na důkladné zvážení nabídky. Obecně jsou velmi opatrní při jednání nejen s novým partnerem (firmou), ale i v případě nového představitele u již zavedeného firemního partnera.
 • Soukromé a profesionální aspekty života se u mnoha Thajců vzájemně prolínají, t.j. nejlepší způsob, jak na svou stranu získat thajského partnera, je osobně se s ním spřátelit. Vzájemná osobní důvěra je pro Thajce velice významná. A naopak, důvěryhodný thajský partner je nezbytný pro jakoukoli zahraniční firmu s ambicemi na místním trhu.
 • Pro každého Thajce je jednou z nejdůležitějších zásad „zachování tváře“ (saving face), což je třeba mít vždy na paměti. Nikdy proto nelze vystavit svého partnera přímé konfrontaci, resp. mu veřejně dokazovat, že se mýlí, byť je to pravda. Naopak, vhodné svedení viny například na nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování tváře bývá obvykle náležitě oceněno.
 • Thajci velice oceňují skromné a uctivé vystupování, „slušný“ smysl pro humor a především schopnost zasmát se sám sobě či svým vlastním nedostatkům.
 • Při oslovování kohokoliv je slušné před jménem (užívá se obvykle první, křestní jméno) použít výraz „khun“, což je jednotná obdoba našeho „pan“, „paní“ nebo „slečna“.
 • Thajci obecně velmi dbají na svůj vnější image a stejným způsobem hodnotí i své zahraniční partnery. Při jednání s nejvyššími firemními představiteli je proto třeba být náležitě oblečen (nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy). Nejrůznější doplňky jako šperky, hodinky, spony a zlato obecně) jsou rovněž vhodné.
 • Důležitou zásadou je včasný příchod na sjednané schůzky (ačkoli to zvláště v Bangkoku není jednoduché díky častým dopravním zácpám). Na druhou stranu nesmí cizího obchodníka překvapit, musí-li čekat na své thajské partnery.
 • Thajci mají tendenci (aniž by tím sledovali cokoli nekalého) pokládat často velmi osobní otázky, např. ohledně věku nebo výše platu. Je třeba nenechat se těmito případnými dotazy vyvést z míry.
 • Thajci vyznávají kompromis jako jednu ze základních hodnot a v souladu se svou filozofií se snaží vyhýbat konfliktům a jakémukoli vnějšímu projevu emocí. Tomuto stylu je třeba se přizpůsobit a za všech okolností si zachovat chladnou hlavu a vyrovnanost a vyvarovat se jakýchkoli emotivních projevů, které by mohly být brány jako osobní urážka.
 • Jako vhodný počátek kontaktů je pozvání thajských partnerů na večeři do kvalitní restaurace. K „zakázaným“ tématům konverzace patří jakákoli kritika Thajska (snad s výjimkou dopravní situace), krále, královské rodiny a samozřejmě náboženství. Nevhodné je rovněž hovořit o prostituci a známých centrech thajského sexuálního průmyslu. Účet zásadně platí hostitel a pouze jedna (nejvýše postavená) osoba.
 • Nejrůznější dárky jsou většinou velmi kladně přijímány, zásadně by však měly být zabaleny v kvalitním papíře. Dárky se obvykle nerozbalují bezprostředně v přítomnosti dárce.
 • Při pozvání do soukromého domu je třeba si před vchodem zout boty. Nikdy se na nikoho nebo na něco neukazuje nohou (nohy jsou považovány za „nejnižší“ část těla) a není slušné sedět s překříženýma nohama před starší osobou. Dále není přípustné se dotýkat něčí hlavy (obzvláště ne starších osob), neboť hlava je v buddhismu považována za sídlo duše. Za neslušné je rovněž ukazování na někoho prstem a upřené „zírání“ do tváře.
 • Důležitou zásadou jednání s thajskými partnery je pozorné „naslouchání tomu, co nebylo řečeno“. Jinými slovy, z drobných náznaků resp. poznámek je třeba si vyvodit správnou odpověď. Thajci totiž málokdy něco přímo odmítnou, spíše naznačují a kolem skutečného problému pouze „krouží“. Tento styl často působí nezkušeným (zahraničním) obchodníkům velké problémy.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští turisté mohou do Thajska cestovat bez víza. Ke vstupu do země je nutno předložit platný cestovní doklad, jehož platnost je v době vstupu více než 6 měsíců, a prokázat finanční prostředky ve výši 10 000 THB na osobu či 20 000 THB na rodinu. Vyžadována je také zpáteční letenka.

Maximální povolená doba pobytu bez víza je 30 dnů, při použití pozemních hraničních přechodů pouze 15 dní. Povolenou dobu pobytu lze prodloužit ve výjimečných případech (např. hospitalizace či jiné závažné důvody). Při opakovaném vstupu do země platí, že součet všech pobytů v 6 kalendářních měsících nesmí přesáhnout 90 dnů.

Pro ostatní účely vstupu a pobytu nebo pro vstup za účelem turistiky s pobytem přesahujícím 30 dnů je nutno žádat o vízum. Víza za účelem podnikání v Thajsku je možné získat pouze na velvyslanectvích či konzulátech Thajska v zahraničí.

Na velvyslanectvích a konzulátech Thajska je možné také žádat o turistické vízum s více vstupy (tzv. Multiple-Entry Tourist Visa). Poplatek za vydání je stanoven na 5000,- THB. Platnost víza může být až šest měsíců a během této doby může držitel víza opakovaně vstoupit do Thajska a každý z pobytů během doby platnosti může trvat až 60 dnů. V případě použití tohoto typu víza je doporučeno při pasové kontrole při vstupu do Thajska upozornit příslušného úředníka na vízum v pase a bezprostředně poté zkontrolovat, zda doba pobytu nebyla omylem stanovena na standardních 30 dní s jedním vstupem; v případě pochybení je vhodné požadovat okamžitou nápravu.

Držitelé diplomatických a služebních pasů České republiky víza nepotřebují.

Pozn.: Před každou plánovanou cestou doporučujeme kontaktovat thajské velvyslanectví či konzulát a ověřit aktuálnost výše uvedených informací.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Jako každý administrativní úkon v cizím státě je i získání pracovního povolení v Thajsku pro cizince a tedy i Čechy značně komplikovaným procesem. Všeobecně se doporučuje celou proceduru vyřídit ve spolupráci s některou právní kanceláří.

Pracovní povolení

Češi (cizí státní příslušníci) mohou v Thajsku pracovat až po obdržení pracovního povolení (Work Permit). Kdo tedy plánuje pracovat v Thajsku, měl by s dostatečným předstihem zažádat o vydání pracovního povolení.

Prvním krokem je žádost o vízum (typ non immigrant). Žadatelé podávají žádost o vízum na thajských velvyslanectvím a konzulátech v zahraničí a měli by být připraveni na to, že podmínky pro obdržení víza umožňující pracovní činnost jsou relativně přísné. Může být požadováno doložení velkého počtu dokumentů při žádosti o udělení víza. Konkrétní výčet požadovaných dokumentů je možné si vyžádat na příslušném thajském velvyslanectví či konzulátu. Obvykle se jedná o veškeré dokumenty týkající se společnosti, ve které chce daná osoba pracovat (výpis z obchodního rejstříku, čestné prohlášení, seznam podílníků/akcionářů, ověřené účetní výkazy, ověřené písemné přiznání k dani z příjmu společnosti, seznam zaměstnanců společnosti, kteří jsou cizí státní příslušnosti, zaměření společnosti a její sídlo vyznačené na mapě apod.).

Kromě toho si musí žadatel zajistit tzv. „schvalující dopis“ (Letter of Acceptance), který vydává thajské Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento dopis by měl český zájemce o práci obdržet od svého budoucího thajského zaměstnavatele předtím, než bude podávat svoji žádost o vydání víza.

Dlouhodobé vízum

Jakmile žadatel obdrží vízum non immigrant a pracovní povolení, je nutné po příjezdu do země zažádat o dlouhodobé vízum s platností na jeden rok (předtím, než uplyne lhůta původního víza) na Imigračním úřadě (Immigration Office) nebo v jednorázovém servisním centru pro víza a pracovní povolení (One Stop Services Center for Visa and Work Permit) pro žadatele s odbornou kvalifikací, popř. ve Vízovém centru při Administrativní kanceláři pro zaměstnance cizí státní příslušnosti (Visa Center at the Office of Foreign Workers Administration). Imigrační úředník žadateli poprvé prodlouží vízum pravděpodobně jen o dalších 30 dní.

V dostatečném časovém předstihu je třeba dostavit se znovu na Imigrační úřad k ověření svého statutu. Úředník pravděpodobně prodlouží vízum o dalších 30 dní, jestliže to bude v období čekání na udělení ročního víza.

Při žádosti (i opakované) o dlouhodobé vízum je nutné počítat s tím, že bude zapotřebí doložit následující dokumenty:

 • kopii pasu žadatele,
 • certifikát o zaměstnání připravený v souladu s předepsanou formou Imigračního úřadu,
 • kopii pracovního povolení,
 • osvědčení o registraci společnosti,
 • kopii seznamu podílníků/akcionářů,
 • kopii poslední rozvahy a přiznání příjmů (výsledovky),
 • kopii posledního přiznání k dani srážené ze mzdy zahrnující jména zaměstnanců a zahraničních žadatelů společně s potvrzením,
 • kopii posledního osobního písemného přiznání daně z příjmu žadatele společně s potvrzením,
 • kopii posledního měsíčního přiznání o zaplacení příspěvku na dávky sociálního pojištění,
 • zdůvodnění potřeby zaměstnavatele zaměstnávat ve své společnosti cizince,
 • mapu s vyznačením místa výkonu práce,
 • další podklady vyžadované příslušným orgánem.

V případě, že je žadatel v Thajsku doprovázen členem rodiny, musí být doloženo osvědčení o příbuzenském vztahu – např. oddací list, rodný list dítěte apod. Jestliže byly tyto listiny vydány státním orgánem cizího státu, musí být superlegalizovány.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Thajsko je oblíbenou turistickou destinací a výrazná část poskytovaných služeb je zaměřena na zahraniční turisty. V Bangkoku a větších městech existuje řada nemocnic a zdravotnických zařízení (zejm. soukromých) na velmi vysoké úrovni, ve kterých obvykle není problém domluvit se anglicky. Pokud má zahraniční cestovatel uzavřeno platné cestovní pojištění, pak v případě ošetření či hospitalizace je běžné vyřizování úhrady prostřednictvím asistenčních služeb dané pojišťovny. Doporučujeme však podmínky prověřit předem s konkrétní zdravotní pojišťovnou. V některých případech je požadována úhrada v hotovosti, kterou klient může až následně požadovat k proplacení po zdravotní pojišťovně. Nemá-li však cestovatel uzavřeno cestovní pojištění, je poskytnutá zdravotnická péče poskytována vždy za úplatu. Důrazně nedoporučujeme do země cestovat bez platného cestovního zdravotního pojištění.

Na méně závažné zdravotní potíže lze zakoupit většinu běžných léků v místních lékarnách volně a bez receptu. Opatrnost je na místě při nákupu v malých lékárnách mimo centra měst, kde hrozí nebezpečí nákupu padělků známých a žádaných značek léků.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem