Togo: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hlavním tahounem hospodářského růstu Toga je zemědělská produkce (jak komerční tak i soukromá), která představuje téměř polovinu HDP země a přes 60% její zaměstnanosti. Kakao, káva a bavlna generují okolo 40% příjmů z exportu s tím, že bavlna je nejdůležitější tržní plodinou exportu. Obchodní politika Toga je z velké části určována regionálními dohodami v rámci ECOWAS (Economic Community of West African States) a WAEMU.

V roce 2018 exportovalo Togo zboží a služby za USD 802 mil. a dovezlo zboží za USD 2,019 mld. Hlavními exportními komoditami jsou káva, kakao, kukuřice, bavlna, vápenec, mramor, fosfáty cement a kosmetické přípravky. Hlavní dovozní komodity jsou rafinovaná ropa, jeřáby, léčiva, automobily, potraviny, minerální a chemická hnojiva. Hlavními exportními destinacemi jsou Burkina Faso, Ghana, Indie, Niger, Nizozemí, Benin a Mali. Hlavními zeměmi ze kterých Togo dováží zboží jsou Čína, Francie, Nizozemí, Japonsko, Belgie, Pobřeží slonoviny, Německo, Itálie a JAR.

Existují určité investiční pobídky pro společnosti založené v exportně zpracovatelských zónách nebo pro ty, které tento status získali, včetně určitých daňových výjimek a úlev na daních a clech.

Přímé zahraniční investice v r. 2018 činily: USD 146 mil.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance
  2014 2015 2016 2017 2018
export 861,1 863,8 927,7 417,3 801,43
import 1 854,9 2 046,3 2 038,2 665,2 2 018,7
obchodní bilance -993,8 -1 182,5 -1 110,5 -247,9  -1 217,27

uváděné údaje jsou v mil. USD
Zdroj: TRADING ECONOMICS, MMF

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Togo je zakládajícím členem ECOWAS. Protokoly o zahájení práce společenství ECOWAS byly podepsány v Lomé, hlavním městě Toga, dne 5. listopadu 1976. Banka ECOWAS pro investice a rozvoj (EBID) sídlí také v hlavním městě Toga. V červnu roku 2017 byl tožský prezident Faure Gnassingbe jmenován novým předsedou Hospodářské komunity západoafrických států (ECOWAS).
 
EU a Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) jsou hlavními ekonomickými partnery Toga, pokud jde o vývoz a dovoz. Západní Afrika představuje 40% všech výměn mezi EU a regiony Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT). Jako člen nejméně rozvinutých zemí má Togo zvláštní obchodní režim udělený 50 nejméně rozvinutým zemím na seznamu OSN. Toto zvláštní opatření „Vše kromě zbraní“ (EBA), které se vztahuje na Togo, je iniciativou, kterou jednostranně poskytla EU nejméně rozvinutým zemím. Jedná se o část celkového systému preferencí, který EU poskytuje rozvojovým zemím.

V rámci národního indikativního programu pro období 2014-2020 (RIP), který je financován 11. evropským fondem pro rozvoj a spolupráci mezi tožskou republikou a EU (FED), je jedním ze strategických cílů podpora tožské vlády při prosazování strategie rozvoje země a podpory zaměstnanosti (SCAPE 2013-2017).

 
Pro Togo, které neprofituje z mezinárodní spolupráce přibližně 14 let, s obtížnou sociálně-ekonomickou situací, je nesmírně důležité, aby bylo možné co nejvíce využít dohody o hospodářském partnerství (EPA) jako hnací síly pro rozvoj. Prostřednictvím EPA schválené v červenci 2014 mezi západní Afrikou a EU bude Togo moci využít celé řady možností k posilování a modernizaci kapacit svých průmyslových odvětví. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou se týká 16 zemí západní Afriky (Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Senegal, Sierra Leone a Togo), ECOWAS a Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU). Bude se řídit veškeré obchodní a obchodní vztahy mezi EU a Togo.
 

Rozvojový program EPA (EPADP) se zaměřuje na pomoc regionu západní Afriky vybudováním konkurenceschopného a stabilizovaného regionálního hospodářství, které je integrováno do globální ekonomiky. Umožňuje financování podpůrných opatření APE v pěti intervenčních liniích, zejména v oblasti diverzifikace a podpory výrobních kapacit, rozvoje obchodu v rámci regionu a posílení vnitrostátních a regionálních obchodních infrastruktur. Tato opatření na modernizaci umožní soukromému sektoru těžit z přístupu na evropský trh a čelit konkurenci.
EU tento program podporuje nejméně 6,5 miliardy EUR.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Exportní komodity:

 • fosfáty
 • Zlato
 • bavlna
 • manufaktura
 • káva
 • živá zvířata

Dovozové komodity:

 • Palivo
 • Vozidla
 • Plasty
 • strojní zařízení
 • ostatní investiční celky
 • Energie
 • Potraviny

Hlavními obchodními partnery jsou:

 • Benin
 • Burkina Faso
 • Pobřeží slonoviny
 • Niger
 • Francie
 • Mali
 • Ghana
 • Belgie
 • Gabon
 • Kamerun
 • Španělsko
 • Senegal

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1991 zřídila vláda Togo procesně-exportní zónu (EPZ) nebo také zónu volného obchodu, místně nazývanou SAZOF. Má rozlohu 107 ha a nachází se podél přístavu. Zóna přilákala 62 firem a zaměstnává více než 12 000 lidí.

Firmy, které získaly status společnosti v EPZ, mají následující výhody:

 • výjimka, v průběhu životního cyklu společnosti, od placení všech daní a cel při dovozu závodů, zařízen surovin a spotřebního materiálu; 
 • výjimka na placení všech daní a cel na export zboží, které bylo vyrobeno uvnitř EPZ; 
 • 50% snížení daní a cel na služební vozidla; 
 • 0% daně na daň z příjmu pro prvních 10 let a 15% daň z příjmu od 11. roku schválení statutu firmy ve volné zóně; 
 • 2% daň ze mzdy po dobu životnosti firmy 

Výhodou této zóny jsou také méně restriktivní podmínky pracovního kodexu a povolení vlastnit devizový účet. Dle zákona musí firmy v této zóně prioritně zaměstnávat tožské zaměstnanace a po pěti letech nemůže počet zahraničních zaměstnanců přesáhnout 20% pracovní síly nebo profesní kategorie. Firmy v zóně mohou se souhlasem vlády prodat až 20% produkce v Togu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

I přes postupné otevírání globálního trhu jsou přímé zahraniční investice (PZI) povoleny pouze v určitých odvětvích. Podle zprávy UNCTAD World Investment Report 2018 se příliv přímých zahraničních investic mezi lety 2016 a 2017 zvýšil z -46 mil. USD na 146 mil. USD. V letech 2010 až 2017 vzrostly zásoby FDI z 565 mil. USD na 1 832 mil. USD. PZI představovaly 39,7% HDP Toga. Zahraniční vlastnictví půdy je omezeno a kapitálové transakce podléhají vládní kontrole nebo schválení. Příliv přímých zahraničních investic v Togu je v posledních letech zvláště slabý a nestabilní. Zlepšení podnikatelského prostředí a zahájení projektů výstavby elektráren by mělo v následujících letech usnadnit růst přímých zahraničních investic. Togo má zónu volného obchodu, která přilákala 62 společností a zaměstnává více než 12 000 lidí. Kromě toho země přijala v únoru 2017 nový důlní zákoník, který sladí místní normy s normami UEMOA (Hospodářská a měnová unie střední Afriky). Francouzská skupina Bolloré investovala do výstavby třetího přístaviště v přístavu Lomé. Sektory, které přitahují nejvíce zahraničních investic, jsou fosfáty, bavlna, infrastruktura, káva a kakao. Hlavními investory jsou Francie, Kanada a Brazílie.
Togo je 137. ekonomika v celosvětovím měřítku a 21. v Africe v r. 2019 dle Doing Business, zatímco v roce 2018 bylo na 156. místě na světě a 31. na kontinentu. Tento silný výkon je výsledkem různých reforem nastavených na přilákání investic. Většina investic je zaměřena na primární sektor (fosfát, bavlna atd.) A terciární sektor (přístavní infrastruktura). Togo zavedlo strategii digitalizace a automatizace postupů placení daní a zakládání podniků. Reformy zahrnují také zavedení jediného okna pro investice, snížení minimálního kapitálu pro založení společnosti a snížení nákladů na získání stavebního povolení. Země zlepšila monitorování a regulaci výpadků elektřiny zaznamenáváním údajů o ročním indexu průměrné doby výpadku systému (SAIDI) a indexu průměrného přerušení provozu systému (SAIFI). Náklady na elektřinu byly také sníženy o nižší částku, kterou účtuje nástroj za venkovní práci, a bezpečnostní záloha za nové připojení. Je však třeba vyvinout mnoho úsilí, aby se přilákaly přímé zahraniční investice do více odvětví.

Tožská vláda také zkoumá možnost vybudování plovoucího ostrova s cílem odklonitčást dopravy z přístavu v Lomé, projekt, který by vyžadoval investice ve výši 2,6 miliardy dolarů. Navíc, zatímco oficiální rozvojová pomoc pro Togo klesá, vláda v květnu 2016 oznámila, že má v úmyslu vyvíjet nové projekty prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), které by mohly přilákat nové PZI.
Země zlepšila přístup k půjčkám vytvořením úvěrového úřadu, ale v této oblasti je stále prostor pro zlepšení. Pokud chce Togo získat pozice v tomto žebříčku a zlepšit své podnikatelské prostředí, musí se také zaměřit na ochranu menšinových investorů, plnění smluv, řešení problémů spojených s platební neschopností a zjednodušení systému placení daní. Přístup k nemovitostem a stavebním povolením je často dlouhý a nákladný.
 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákonné podmínky jsou naoko liberální, nicméně investice komplikuje značná míra korupce, přítomná na všech úrovních rozhodování.

Více informací zde a Investice ve frankofonních zemích záp. Afriky

 

Proč investovat v Togu:

 • Togo má obrovský ekonomický a lidský potenciál
 • Prostředí přátelské pro investory
 • Stabilní měna
 • Mír, politická stabilita a dobrá geografická poloha
 • Členství v regionálních hospodářských organizacích, jako je WAEMU a ECOWAS
 • Investice do přístavních, letištních a dalších infrastruktur
 • Dostupnost kvalifikované pracovní síly
 • Dostupnost ICT společností
 • Dostupnost celoplošného optického vlákna pro propojení podniků na místní i mezinárodní úrovni

Kromě reforem v oblasti obchodu, které mají stimulovat a chránit zahraniční investice, se úsilí vlády Toga zaměřuje na:

 • Další strukturální reformy doporučené Strategií pro urychlený růst a podporu zaměstnanosti (SCAPE), zejména v oblasti řízení státních zdrojů
 • Urychlení provádění PNIASA, základní zemědělské strategie, která by měla přispět k pokročilejší mechanizaci zemědělství a zpracování zemědělských produktů na místní úrovni
 • Posílení silniční infrastruktury, včetně rekonstrukce silničního silničního okruhu č. 1 a sekundárních silnic, jakož i podávacích silnic pro přepravu zemědělské produkce
 • Tvorba místních zemědělských zařízení
 • Železniční tratě v zázemí a nový projekt výstavby suchého přístavního terminálu
 • Projekt výstavby 5 000 ubytovacích zařízení, který by pomohl populaci v oblasti bydlení
 • Rehabilitace veřejných hotelů a výstavba nových čtyř a pětihvězdičkových hotelů do roku 2030
 • Rehabilitace národních parků Fazao a Keran a rozvoj muzeí a turistických míst, jako je dům otroků Agbodrafo, lokalita Koutammakou v prefektuře Keran atd.).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem