Togo: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

Trh v Togu přináší některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého. Vstup na ivorijský trh by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. S tím může v první fázi pomoci honorární konzul ČR v Lomé, který zjistí, zda tyto společnosti alespoň reálně existují a nejedná se jen o další trik internetových podvodníků. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

Jazyk:

Francouzština je oficiálním jazykem Toga. Obchodní korespondence, katalogy a reklamní materiály připravené ve francouzštině jsou nezbytné pro to, aby byli potenciálními kupci snadno srozuměni. Vizuální vizitky nebo „vizitky“ jsou široce používány. Obchodníci běžně používají název své firmy a jejich název je přeložen do francouzštiny. Pokud hostitelé nemluví anglicky, je důležité mít tlumočníka, který mluví francouzsky.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Togu je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve všech zemích oblasti (extrémně nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce…) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především čínské a francouzské) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Togu.

Několik odkazů na databáze potenciálních prodejců a distributorů zboží:

Uvádíme také jméno agentury pro finanční hodnocení a úvěrovou historii „potenciálního partnera“:

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Od roku 2014 je Togo Revenue Authority (OTR) odpovědný za výběr daní, odvodů a cel. Všechny dovozní doklady musí být agentovi předány 2 týdny před příchodem zásilky, aby bylo možné získat bezcelní platbu.

Pro celní odbavení zboží jsou požadovány tyto dokumenty:

 • faktura
 • balicí list
 • nákladový list
 • elektronická zásilka pro sledování nákladu (BESC)
 • a osvědčení o ověření vydané společností odpovědnou za kontrolu zboží na místě určení
 • případně mohou být vyžadovány další dokumenty, jako je osvědčení o původu nebo hygienické nebo rostlinolékařské osvědčení

Jediné podací místo pro zahraniční obchod (GUCE) funguje od června 2014. Jedná se o bezpapírovou platformu, která propojuje všechny instituce zapojené do zahraničních obchodních transakcí, prostřednictvím kterých mohou uživatelé pro své zboží plnit dovozní, vývozní, tranzitní nebo překládací formality. Konzorcium (BIVAC Veritas Bureau a SOGET) založilo společnost GUCE a provozuje ji na základě koncesní smlouvy na dobu deseti let.

 • Pokud je odesílatelem Diplomat, neexistuje žádná daň za předpokladu, že je získáno osvobození od daní a daní z Ministerstva zahraničních věcí.
 • Pokud je odesílatel soukromým / vysídleným / vracejícím se občanem, celní poplatky vybírají 10,5% clo a daně z hodnoty nákladů, pojištění a přepravy (CIF)
 • Všechny zásilky podléhají kontrole ze strany celních orgánů včetně diplomatických zásilek.

Dovozní cla jsou stanovena na základě sazeb definovaných ve vnějším celním tarifu země s více než 5 000 celními sazbami, přičemž každá celní sazba má vlastní tarif. V současné době je v závislosti na popisu produktu 6 tarifních pásem (0%, 5%, 10%, 15%, 20% a 30%).

Dovozní spotřební daň
Jedná se o daň, která je podle hodnoty uplatňována na dovážené alkoholické výrobky. Sazba je založena na vnějším celním sazebníku se dvěma pásmy (30% a 35%) v závislosti na popisu produktu.

Ropná spotřební daň

Jedná se o daň uplatňovanou na uhlovodíkové palivové výrobky. Ceny jsou založeny na dvoustupňovém systému – jeden pro komerční a druhý pro maloobchod.

Bezcelní dovoz:

 • 2 kartony nepřesahující dohromady 500 g (pro osoby starší 16 let a více)
 • 2,25 l alkoholu
 • 4,5 l lehčích alkoholických nápojů (pivo, alk.nápoje apod.) – pro osoby starší 18 let a více

Zakázáný dovoz:

 • Narkotika
 • Pornografie
 • padělané věci

Omezený dovoz:

 • Živá zvířata – je požadované zdravotní osvědčení společně s kompletní a platnou očkováním
 • Rostliny, potraviny a osivo – zdravotní osvědčení vyžadováno
 • Zbraně a střelivo – povolení, které lze získat od Ministerstva vnitra
 • Léky
 • Kosmetika – je nejlepší se vyhnout problémům a zeptat se na velvyslanectví Togo (allemagne@diplomatie.gouv.tg), co může být přivezeno
 • Fotografické vybavení – pro použití s fotoaparátem je třeba získat povolení k fotografování
 • nosiče informací, jako jsou kazety, CD, knihy apod., Mohou být předmětem kontroly s ohledem na urážlivý obsah
 • Kopírky a tiskárny s povolením
 • Zahraniční měna – všechny částky je třeba deklarovat

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2013 vytvořila vláda Toga jednotné kontaktní místo pro zakládání nových podniků. Toto středisko, nazvané Centrum de Formalite des Entreprises, je místem, kde můžete podat potřebné dokumenty k registraci vašeho podnikání. Běžným typem podnikatelského subjektu v Togu je tožská společnost s ručením omezeným. Podnikatelé, kteří plánují větší investice, mohou založit akciovou společnost. Zahraniční právnické osoby mohou rovněž zřizovat stálé provozovny ve formě pobočky nebo zastupitelského úřadu.

Společnost s ručením omezeným
Tožská společnost s ručením omezeným je firemní struktura, kterou běžně používají podnikatelé při založení malých podniků v Togu. Vyžaduje přinejmenším ředitele a akcionáře, kteří mohou mít jakoukoli státní příslušnost a nemají bydliště v Togu. Akcionář může být také fyzická nebo právnická osoba. Firma vyžaduje minimální základní kapitál ve výši 1800 USD.

Akciová Společnost

Tožská akciová společnost se doporučuje podnikatelům, kteří chtějí investovat v Togu ve větším objemu. Firma musí mít nejméně tři ředitele a jednoho akcionáře, kteří mohou být buď fyzickými nebo právnickými osobami. Vyžaduje minimální základní kapitál ve výši 18 200 USD.

Pobočka

Země umožňuje zahraničním právnickým osobám, které chtějí podnikat v Togu, zřizovat pobočky. Pobočka v Togu není považována za samostatnou právnickou osobu, a její činnost musí být v Togu definována a kontrolována mateřskou společností. Tato pobočka musí jmenovat nejméně jednoho ředitele jakékoli státní příslušnosti, aby zastupoval společnost v Togu

Zastoupení firmy

Zahraničním společnostem je také povoleno zřizovat stálé provozovny ve formě zastoupení v Togu, ale nesmějí se zabývat komerčními činnostmi. Zastoupení firmy je oprávněno fungovat v Togu pouze po dobu dvouletých období, které jsou obnovitelné. Zastoupení firmy je oprávněno provádět průzkum trhu a propagovat činnosti mateřské společnosti, avšak provádět jiný druh podnikání.

Další informace o registraci podniků v Togu naleznete na níže uvedené webové stránce – www.cfetogo.org

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k omezené infrastruktuře a nízké vzdělanosti v zemi by největší impakt měla reklama prostřednictvím v rozhlasového vysílání, popř. novin a televize v přímořském regionu.

Marketingový průzkum:

Konzultační společnost:

Možnost reklamy v novinách:

 • Togo-Presse
 • Liberte

Možnost reklamy v TV a v rádiu:

 • Television Togolaise
 • TV2
 • Zephyr FM
 • Radio Togolaise

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Toga řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

Práva k duševnímu vlastnictví se řídí dohodou z Bangui dne 2. března 1977, revidovanou v únoru 1999 a v říjnu 2002. Tato dohoda byla integrována do tožského právního řádu ve formě zákona n ° 2001-013 ze dne 29. listopadu 2001. Země je také členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a AIPO – africká organizace pro duševní vlastnictví vyplývající z Bangui dohody ze dne 2. března 1977, která se vztahuje na 16 afrických zemí. AIPO je zastoupena v Lomé ve formě Institut national de la propriété industrielle et de la technologie (National Institute for průmyslového vlastnictví a technologie) (INPIT), založeného v rámci ministerstva průmyslu, obchodu. Prodej pirátského duševního vlastnictví je v Togu nezákonný; stíhání údajných pachatelů jsou však poměrně vzácné. Togo občas ukáže vůli a schopnosti, zakročit proti padělaným léčivým přípravkům a dalšímu zboží.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Postupy zadávání zakázek a outsourcing veřejných služeb uzavřené v členských státech UEMOA musí být v souladu se zásadami volného přístupu k zadávání veřejných zakázek, rovného zacházení s kandidáty, vzájemného uznávání, nediskriminace a transparentnosti, a to díky racionálnosti, modernitě a sledovatelnost postupů při zadávání veřejných zakázek a outsourcingu veřejných služeb). Správa veřejných zakázek v rámci limitů stanovených v nařízeních je v kompetenci Národní komise pro zadávání zakázek (CNM).

Pozvánky na zadávání nabídek a zadávání zakázek jsou zveřejňovány v národním věstníku Quotidien.

Existují tři způsoby zadávání zakázek:

 • jednoznačné zadání zakázky
 • výzvy k podávání nabídek (otevřené veřejnosti jako celku nebo omezené na schválené zájemce)
 • prostřednictvím vyjednávání

CNM musí být zapojena, pokud veřejné zakázky překročí následující částky:

 • 15 milionů CFAF za dodávky a poskytování služeb
 • 50 milionů CFAF na budovy a veřejné práce.

CNM se může obrátit na omezený počet společností, jejichž počet činí nejméně pět, pokud je hodnota zakázky mezi 50 a 100 miliony CFAF. Předseda vlády musí schválit zadávání veřejných zakázek přesahující 100 milionů CFAF, zatímco smlouvy o nižších částkách musí být podepsány ministrem financí a ministrem odpovědným za dotčenou službu.

Vnitrostátní podniky, v nichž mají většinu tožští akcionáři, dostanou bonus ve výši 7% celkových bodů stanovených pro technický dokument. Tam, kde se používá především tožská práce, získávají podniky bonus ve výši 7,5% maxima stanoveného pro finanční doklad. Konečně, pokud je státní smlouva udělena zahraničnímu podniku, musí dodavatel uzavřít nejméně 30% hodnoty smlouvy s tožským podnikem. Výrobní družstva pracovníků, togolské malé a střední podniky, seskupení zemědělských výrobců, tuzní řemeslníci a sdružení řemeslníků mají nárok na dodatečné preferenční rozpětí, přičemž ceny jsou rovnocenné nebo nabídky jsou rovnocenné při udělení veřejné zakázky.

Podniky, kterým jsou zakázky uděleny, musí dodržovat platné daňové předpisy Toga, pokud se na ně nevztahuje režim osvobození, který se týká pouze nepřímých daní.

Tento režim osvobození platí pro:

 • zadávání zakázek na stavební práce a služby financované zcela nebo zčásti zahraničními půjčkami, které byly poskytnuty státem nebo místními orgány
 • smlouva jako celek, pokud je realizace financována zcela nebo zčásti prostřednictvím nevratných dotací nebo grantů
 • část smlouvy financované prostřednictvím externích fondů v případě společného financování (interní a externí)

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Togo.

Tožský investiční kodex umožňuje řešení investičních sporů týkajících se cizinců jedním z několika způsobů:

 • ustanovení dvoustranných dohod mezi vládou Togu (GOT) a vládou investora;
 • rozhodčí postupy dohodnuté mezi zúčastněnými stranami; nebo
 • prostřednictvím úřadů Úmluvy o řešení investičních sporů mezi státy a státními příslušníky jiných států

Togo přijalo a implementovalo regionální obchodní zákony prostřednictvím Organizace pro harmonizaci obchodních zákonů v Africe (OHADA). Zatímco jejich prosazování je omezeno slabými právními a soudními systémy, vláda v současné době realizuje projekt modernizace justice s cílem zlepšit transparentnost. Nedostatek transparentnosti a předvídatelnosti soudnictví je vážnou překážkou při prosazování vlastnického a soudního práva a podobné obtíže se týkají i správních postupů.

Jedná se o velmi malou ekonomiku s výrazným zastoupením francouzských firem a vysokou konkurencí levného asijského zboží. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami, zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v  prašném vlhkém prostředí a vysokých teplotách, při  značném kolísání elektrického napětí.

Česká firma musí být připravena na nestandardní postupy a jednání partnera. Velmi často se objevují různé podvodné aktivity tožských firem směřující k vylákání zboží či peněz od českých firem nebo fyzických osob (jejich spektrum se neustále rozšiřuje). Opět platí, že firemní finanční informace jsou často nedostupné a jsou často k dispozici nespolehlivě. Institucionální rámec má řadu problémových nedostatků. ZÚ doporučuje účinnou ochranu plateb (např. stoprocentně zajištěná platba předem, neodvolatelný akreditiv, apod.). Je třeba počítat s praktickou nevymahatelností případných pohledávek.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat určitou rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Togu je francouzština. Znalost anglického jazyka je obvykle velmi nízká. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Více o kulturních zvyklostech, zásadách při obchodním jednání naleznete: zde

Státní svátky

 • 1. leden
 • 13. leden
 • 24. leden
 • 27. duben
 • 1. květen
 • 15. srpen
 • 24. září
 • 1. listopad
 • 25. prosinec
 • Tabaski
 • Id al-Fitr
 • narození Proroka
 • Velikonoční pondělí
 • Nanebevstoupení
 • Bílé pondělí

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je možné obdržet na velvyslanectví Toga v Berlíně. Do Lomé je možné cestovat z Evropy přímo z Paříže linkou Air France, popř. přiletět do nedaleké Accry a dopravit se do Lomé po zemi. Togo je silně malarická oblast. Povinné je očkování proti žluté zimnici. Rovněž doporučujeme očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B. Cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat.

Ambassade du Togo à Berlin, Allemagne
Grabbeallee 43
13156 Berlin – Allemagne
Tel.: (+49) 30 499 089 68 / (+49) 30 484 764 71
Fax: (+49) 30 499 089 67

https://ambatogoberlin.de/

E-mail: allemagne@diplomatie.gouv.tg
Ambassador: S.E.M. Komi Bayédzè DAGOH
office hours: Pondělí – Středa – Pátek od 10:00 do 15:00

Vízové poplatky:

 • za 30denní vízum: 30 €
 • pro vízum na dobu delší než 30 až 90 dnů: 50 EUR
 • pří žádosti o express vzřízení platí žadatel platí další 20 €.

Jak dlouho trvá, než získáte vízum:

 • Doba zpracování víza je jeden týden
 • 3 dny pro expresní vízum. 

Více zde

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vyhláška č. 96-113 o všeobecných podmínkách pro udělení víz, povolení k pobytu a zvláštních režimů z roku 1996 stanoví zásadu, že cizinci, kteří hledají zaměstnání v Togu, musí získat kromě povolení k pobytu také povolení k zaměstnání. V zákoníku práce z roku 2006 je uvedeno, že zaměstnavatel musí požádat o pracovní povolení a musí získat od nadřízeného příslušného pracovníka potvrzení o pracovní smlouvě. Uvádí podmínky pro certifikaci pracovní smlouvy: odborná způsobilost pracovníka, shoda smlouvy s imperativními pracovními normami a dodržování imigrační legislativy; že osvědčení o pracovní smlouvě platí po dobu dvou let a může být obnoveno jednou.

Zákoník práce zajišťuje rovné zacházení s cizími státními příslušníky. Cizinci, bez ohledu na jejich právní postavení, obecně mají prospěch ze všech povinností a práv pracovněprávních předpisů. Je zde však výjimka ze zásady rovného zacházení s odborovými svazy: zatímco všichni cizinci se mohou připojit k odborové organizaci, pouze ti, „kteří pravidelně pobývají na území státu a požívají občanských práv“, mohou plnit správní a výkonné funkce.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Togo je známo, že má jeden z nejhorších systémů péče o zdraví v západní Africe. Zdroje zdravotní péče, zejména ve vzdálených oblastech, mohou být velmi špatné – většina venkovských klinik nebude schopna poskytnout žádnou lékařskou péči mimo základní nouzovou péči.
Zdravotnické služby poskytuje stát. Většina měst má buď nemocnici nebo lékárnu, ale tyto jsou většinou přeplněné a nedostatečně zásobené. Lékařské zařízení a zásoby jsou omezené. Lékařské služby jsou nákladné a poplatky jsou obecně vyšší u cizinců. Při zdravotních prohlídkách jsou požadovány hotovostní platby. Urgentní zdravotní služby jsou silně omezené včetně záchranné služby.

Vzhledem k velmi omezeným možnostem místního soukromého zdravotního pojištění je nutno před cestou učinit uzavřít dobré cestovní pojištění. V případě vážných zdravotních problémů je třeba odletět do České republiky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 5.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem