Tunisko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

V roce 1969 uzavřela Evropská unie (EU) s Tuniskem Obchodní dohodu, v roce 1998 jako s 1. zemí středomoří Asociační smlouvu, v roce 2008 sjednaly smluvní strany Zónu volné výměny pro průmyslové výrobky a 19. 11. 2012  Privilegované partnerství. Na privilegované partnerství navázal Akční plán politiky evropské spolupráce a pro roky 2017-2020 a Společná strategie Evropské unie a členských států EU pro roky 2017-2020 a její Jednotný rámec, který fixuje finanční pomoc nástroje Evropského sousedského partnerství. Členské státy EU jsou hlavním donorem finanční pomoci Tunisku, kumulovaná nenávratná pomoc z nástroje evropského sousedství přesáhla miliardu EURO. Priority partnerství jsou definovány v oblastech: Inklusivní a udržitelný socio-ekonomický rozvoj, mládež a pokračování demokratizačního procesu, mobilita a migrace, bezpečnost a boj proti terorismu. Rok 2019 je důležitý z hlediska konání dvojích voleb, legislativních a prezidentských , proto je důležité pokračovat v naplňování strategických priorit Partnerství Tunisko – EU stejně tak jako v partnerství Tuniská mládež – EU. V roce 2019 bude poskytnuto Tunisku formou daru 305 milionů EURO,které budou určeny na podporu inovačního úsilí, a start-upů, mládeže, energentické efektivnosti, diverzifikace turismu a renovaci předměstí. K této částce se přidají další programové zdroje určené pro tématickou a regionální podporu. EU je prvním ekonomickým partnerem Tuniska, na trhu EU se umísťuje ¾ tuniského exportu a polovina tuniského importu pochází z EU. EU je prvním zahraničním invetstorem v Tunisku a představuje 85% veškerých přímých zahraničních invetsic. Více než 3000 podniků zde zaměstnává více než 300 000 zaměstnanců. Hlavními iniciativami vyhlášenými pro rok 2019 jsou : program podpory konkurenceschopnosti exportu v průmyslové a zemědělské výrobě, modernizace administrativy a daňová reforma, prevence a redukce následků přírodních katastrof a zejména dopad těchto opatření pro občana, který je středem pozornosti těchto iniciativ. Dalším stupněm dále se prohlubující spolupráce bude sjednání  DCFTA/ALECA (Accord de Libre Exchange Complet et Approfondi), Dohody o volném pohybu zboží. ALECA byla ratifikována v 02/2016 Evropským parlamentem. Jedná se o sjednání dohody, která umožní volný pohyb zboží mezi EU a Tuniskem bez dalších testů a doplňkových certifikací v oblasti služeb, zemědělských produktů a rybolovu. Cílem dohody je postupné přiblížení tuniské ekonomiky jednotnému trhu EU a tím zjednodušení přístupu na oba trhy a vytvoření lepších podmínek pro investice. Dohoda může významně přispět k restrukturalizaci tuniské ekonomiky a pokryje kromě obchodu s výrobky i služby, investice, zemědělské výrobky, celní bariéry, sanitární a fytosanitární opatření, veřejný sektor, energetiku, antidumpingová opatření, udržitelný rozvoj. Dohoda bude zahrnovat i tolik potřebnou ochranu duševního vlastnictví, standardizaci produkce, transparentnost státních zakázek a aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje. V letech 2015 -2016 byl proces sjednávání ALECA pozastaven tuniskou občanskou společností, která se dohody obává, protože se domnívá, že ekonomika Tuniska není na takovou dohodu ekonomicky připravena. Objevují se tendence spojovat sjednání ALECA s mobilitou pracovní síly a s agendou procesu zjednodušení udělování víz. V roce 2019 proběho další kolo sjednání, které si vynutilo rozdělit tématiku na technickou a politickou a politickou ponechat nově zvolené politické reprezentaci. Strategickým cílem EU je podporovat i nadále ekonomickou transformaci Tuniska, která navazuje na politickou transformaci, která proběhla v období od Jasmínové revoluce (14.12011) do schválení demokratické ústavy (26. 1. 2014). Úspěch demokratické přeměny země nyní záleží nejvíce na vývoji ekonomické a sociální situace v následujících letech.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, rue de Biwa, B.P.150, 1053 Les Berges du Lac – Tunis, Tunisie

www.eeas.europa.eu@eu/delegations/tunisia

tél: +216 71 960 330, Fax: +216 71 960 302, e-mail: delegation-tunisia@eeas.europa.eu
velvyslanec EU v Tunisku: H.E. Patrice Bergamini

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU, zejména velká čtyřka (Francie, Itálie, Německo a Španělsko) je hlavním partnerem Tuniska jak z hlediska objemu obchodní výměny mezi EU a Tuniskem, ale také z hlediska výše poskytované finanční pomoci Tunisku. Podpora EU Tunisku se realizuje prostřednictvím společného financování, které objemově představuje částku 300 M EURO ročně z nástroje evropského sousedského partnerství a realizuje se v rámci implementace Plánu strategického rozvoje 2016–2020 vyhlášeného vládu premiéra Chaheda. 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Společná strategie Evropské unie a členských států EU pro roky 2017-2020 pro Tunisko je podpůrným nástrojem Plánu rozvoje 2016-2020, který se zaměřuje na zaměstnanost, zejména mladých, implementačním nástrojem je Jednotný rámec, který přiděluje indikativní zdroje po sektorech podle uvedené tabulky.

Prioritní sektory

2017-2020 (M EURO)

Podíl z rozpočtu (v %)

Právní stát a řádná správa

100

20

Investice do budoucnosti – stimulace udržitelného, generování pracovních příležitostí

200

38,5

Posílení sociální soudržnosti mezi generacemi a regiony

200

38,5

Posílení rozvoje institucionálních kapacit

6

1

Podpora občanské společnosti

12

2

Σ

600

100

Cílem je podpořit realizaci hlavních strukturálních reforem, podpora udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a rozvoj kompetivity soukromého sektoru. Mimo uvedené programy EU se dále zavázaly jednotlivé členské státy k poskytnutí další finanční pomoci ve formě darů nebo půjček, půjčky jsou obvykle transformovány na dary, zejména Německo, Francie a Belgie, kteří považují stabilizaci země jako základní požadavek pro omezení migrační vlny do EU. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem