Tunisko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Evropská unie (EU) je tradičním obchodním partnerem Tuniska, zahraniční obchod Tuniska s EU představuje téměř 75% jeho celkové obchodní výměny. Partnerství EU a Tuniska se datuje rokem 1969, kdy byla uzavřena Obchodní dohoda, na kterou navázala Asociační smlouva, 1998.V roce 2008 smluvní strany sjednaly Zónu volné výměny pro průmyslové výrobky, která měla rozhodující vliv na industrializaci země. 19. 11. 2012 následovalo Privilegované partnerství, poté Akční plán politiky evropské spolupráce 2017-2020 a Společná strategie, která vytvořila jednotný rámec pro poskytování finanční pomoci z nástroje Evropského sousedského partnerství. Další etapou prohloubení spolupráce mělo být sjednání Hloubkové a komplexní dohody o zóně volného obchodu (ALECA/DCFTA), která se začala projednávat v říjnu 2015, jednání však nijak nepokročila, a proto byla v předvolebním období 2019 přerušena a zatím nedošlo k jejich obnově. Dosavadní zkušenost však ukazuje, že tuniské obavy z ohrožení tuniského zemědělství jsou natolik silné, že sjednání dohody v oblasti zemědělství nebude pravděpodobně ani výhledově možné. V oblasti služeb sjednání dohody tuniská strana spojuje s usnadněním pohybu pracovní síly v rozsahu, který není přijatelný pro členské státy EU.  Členské státy EU jsou hlavním donorem finanční pomoci Tunisku, kumulovaná nenávratná pomoc z nástroje evropského sousedství již přesáhla jednu miliardu EURO. Priority partnerství jsou definovány v oblastech: Inklusivní a udržitelný socio-ekonomický rozvoj, mládež a pokračování demokratizačního procesu, mobilita a migrace, bezpečnost a boj proti terorismu. Strategickým cílem EU je podporovat i nadále ekonomickou transformaci Tuniska, která navazuje na politickou transformaci, která proběhla v období od Jasmínové revoluce (14.12011) do schválení demokratické ústavy (26. 1. 2014). Úspěch demokratické přeměny země nyní záleží nejvíce na vývoji ekonomické a sociální situace v následujících letech.

Tunisko bylo v roce 2020 zasaženo, tak jako ostaní státy světa, pandemií COVID – 19 a spolupráce členských zemí EU s Tuniskem se uskutečňuje v rámci iniciativy Team Europe. Tato spolupráce se soustřeďuje na posílení zdravotnických systémů ve spolupráci s multinárodními organizacemi s cílem zmírnit socioekonomikcé dopady pandemie v zemi.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, rue de Biwa, B.P.150, 1053 Les Berges du Lac – Tunis, Tunisie

www.eeas.europa.eu@eu/delegations/tunisia

tél: +216 71 960 330, Fax: +216 71 960 302, e-mail: delegation-tunisia@eeas.europa.eu
velvyslanec EU v Tunisku: H.E. Patrice Bergamini

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zejména Francie, Itálie, Německo a Španělsko jsou rozhodujícími partnery Tuniska jak z hlediska objemu obchodní výměny mezi EU a Tuniskem, ale také z hlediska výše bilaterálně poskytované finanční pomoci Tunisku. Podpora Tunisku ze zdrojů EU se realizuje prostřednictvím společného financování, které objemově představuje částku 300 M EURO ročně z nástroje Evropského sousedského partnerství a realizuje se na priority národního Plánu strategického rozvoje 2016–2020

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Společná strategie Evropské unie a členských států EU pro roky 2017-2020 pro Tunisko je podpůrným nástrojem národního Plánu rozvoje 2016-2020, který se zaměřuje na zaměstnanost, zejména mladých, implementačním nástrojem je Jednotný rámec, který přiděluje indikativní zdroje po sektorech podle uvedené tabulky.

Prioritní sektory

2017-2020 (M EURO)

Podíl z rozpočtu (v %)

Právní stát a řádná správa

100

20

Investice do budoucnosti – stimulace udržitelného generování pracovních příležitostí

200

38,5

Posílení sociální soudržnosti mezi generacemi a regiony

200

38,5

Posílení rozvoje institucionálních kapacit

6

1

Podpora občanské společnosti

12

2

Σ

600

100

Cílem poskytnuté finanční pomoci je podpořit realizaci hlavních strukturálních reforem, kterými jsou řádná správa, zahrnující reformu administrativy, řízení veřejných zdrojů a rozvoj právního státu, udržitelný sociálně-ekonomický rozvoj, založený na regionálním a místním rozvoji při současném vytváření konkurenceschopnosti vznikajícího soukromého sektoru občanské společnosti  jako protipólu neekonomicky fungujícím státním podnikům. Mimo uvedené strukturální reformy patří mezi priority EU transversální témata mládež a rovnost pohlaví. Dále členské státy  poskytují další finanční pomoc ve formě darů nebo půjček, půjčky jsou obvykle transformovány na dary, zejména v případě Německa, Francie a Belgie, kteří považují stabilizaci země jako základní požadavek pro omezení migrační vlny do EU. 

EU zahájila evaluaci přínosu spolupráce EU – Tunisko v letech 2011-2019. Cílem nadcházejícího hodnocení bude posoudit, zda spolupráce EU s Tuniskem včetně finanční podpory vedla k udržitelnému rozvoji na národní, regionální i sektorové úrovni. Odpoví na otázku, zda došlo ke snížení chudoby a k ekonomickému růstu, který by byl zároveň inklusivní a udržitelný. V souvislosti s pandemií COVID- 19 poskytne EU Tunisku makrofinanční pomoc formou půjčky ve výši 600 M EURO splatnou ve lhůtě 15 let a mimořádnou rozpočtovou dotaci 250 M EURO v roce 2020 i v roce 2021. Projekty na podporu zdravotnictví „Essaha Aziza“ (Drahocenné zdraví“) ve výši 20 M EURO budou posíleny o dalších 40 M EURO a zadotovány další částkou 70 M EURO na vrub běžících a nevyčerpaných programů, aby se tuniskému zdravotnictví ve 13 vybraných guvernorátech dostalo další podpory zaměřené na pohotovostní službu, rozvoj telemedicíny, natální  péči, likvidaci zdravotního odpadu, digitalizaci zdravotnictví, řízení zdrojů léčiv a krizovou koordinaci mezi státním a soukromým sektorem, čerpání zdrojů se uskuteční na základě schválených programů. Další společnou ambicí je rozšířit v letech 2021-2025 program „Essara Aziza“ na všech 24 guvernorátů Tuniska. 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem