Tunisko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Členství České republiky v Evropské unii je vnímáno jako nesporný benefit a záruka kvality a jakosti české produkce. V říjnu 2016 se podařilo, úsilím velvyslanectví a asociací výrobců a zaměstnavatelů na české i tuniské straně založit Česko-tuniskou Radu obchodní spolupráce, která má 10 zakládajících členů. Rada je založena jako zájmová základna bez právní subjektivity, kolem které se generují obchodní příležitosti. Velvyslanectví současně ve spolupráci s podnikatelskou sférou navrhuje k realizaci tematicky zaměřené projekty ekonomické diplomacie (PROPED) které slouží k bližšímu poznání teritorií a jejich skutečných  potřeb s cílem navázání budoucích osobních kontaktů a uvítá náměty podnikatelské sféry k realizaci incomingové nebo outcomingové mise. Kromě asociace CONECT má velvyslanectví nastaveny i spolupracovatelské vazby se sdružením UTICA a CCI (průmyslovými komorami) Tunis CCIT,  Sfax CCIS a Bizerte CCINE. Představitelé  Jihomoravského kraje navštívili opět v říjnu 2019 guvernorát Bizerte a pokračovali zde v jednání o budoucí spolupráci, v přípravě je návštěva guvernéra Bizerte v Jihomoravském kraji.   

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podle zkušeností českých firem v Tunisku je pro rozvoj podnikání zásadní místní zástupce. V prvopočátku je vhodné využít některého z poskytovatelů dovozních služeb, kterých zde působí celá řada a jsou specializovány podle portfolia produktů, například: MJ Honest, CERCO, N.E.W.S., Shirmann International Trade, Tunisia Medicine, STE Chahed International Trade.

Založení podniku v Tunisku se skládá z těchto 10 kroků: 

(1) Deklarace zámyslu založit podnik tuniské Agentuře pro podporu průmyslu (API),

(2) Otevření účtu v tuniské bance a složení základního kapitálu,

(3) Registrace podniku u daňového úřadu v 10 exemplářích (poplatek 5 TD),

(4) Předložení investičního projektu API,

(5) Uzavření nájemní smlouvy pro místo podnikání a její verifikace místně příslušnou evidencí obyvatelstva,

(6) Přidělení čísla daňové identifikace „Matricule fiscale“,

(7) Evidence obchodním registrem (poplatek 5 TD),

(8) Zpracování příspěvku do úředního věstníku Tuniské republiky „Journal officiel de la République tunisienne“ JORT ve francouzštině a v arabštině,

(9) Předání příspěvku tiskárně oficiálního věstníku JORT do tisku (poplatek 55 TD),

(10) Předložení výtisku JORT obchodnímu registru, který jej orazítkuje a stává se tak zakládací listinou (poplatek 15 TD).

 

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozy se do Tuniska systemizují na neformalizované dovozy, dočasné dovozní povolení a dovoz na dovozní certifikát. Neformalizované dovozy zahrnují poštovní zásilky k profesionálnímu použití příjemce, dovozy realizované do plně vývozní společnosti, dovozy do bezcelní zóny, dovozy polotovarů určených k dalšímu zpracování (do 100 000 TD ročně) a reklamace. Do 6 měsíců se jedná o dočasné dovozní povolení, to schvaluje, na základě pro forma faktury, banka. Dovozní certifikát schvaluje Ministerstvo průmyslu/obchodu a je platné 6 měsíců po jeho vystavení, lze jej plnit průběžně nebo po částech.

 

Celní formality pro dovoz na dovozní certifikát jsou:

 • faktura ve trojím vyhotovení,
 • balící list,
 • transportní list,
 • technický list,
 • EUR 1 při původu zboží z EU
 • certifikát shody s legislativou. Nutnost certifikátu shody se prověří v databázi CCE (Contrôle de commerce extérieur) po specifikování výrobku s využitím všeobecné  nomenklatury. Evropská značka shody je jen vhodná reference, tuniské úřady si provádějí vlastní zkoušky dováženého zboží.

Tarifní opatření:  (Tarifní opatření se netýkají průmyslových výrobků, které jsou od cla osvobozeny podle dohody EU- Tunisko z roku 1995).

 • Zvýšení celní sazby u potravinových produktů z 0% na 15% pro zemědělské produkty nebo produkty používané v zemědělství,
 • Zvýšení celní sazby z 15% na 27% pro další položky zemědělské produkce
 • Sazba  36% pro transformované potravinové produkty
 • Zvýšení celní sazby u dalších položek z 20% na 30% u rybolovu a zboží, které nemá evropský původ.

Administrativní opatření 

 • Zvýšení celní zálohy z 10% na 15% ceny zboží (platné do konce roku 2020, kdy dojde ke změně celního zákona)
 • Požadavek na předložení exportní deklarace výhradně ve francouzštině, angličtině nebo arabštině
 • Opatření technické kontroly, celnice rozhodne, zda zboží podléhá technické kontrole, zboží uskladní a počká do doby obdržení výsledku technické kontroly.
 • Certifikát volného obchodu, jedná se o dokument prokazující, že zboží je volně prodejné v zemi původu, platí pro skupiny zboží: kosmetika, hračky, dětský textil
 • Centrální banka vydává zákaz obchodním bankám poskytovat úvěr na specifikované položky „zbytného charakteru“
 • v souvislosti s COVID – 19 jsou dovážené zdravotnické prostředky, testy a zařízení podrobeny předchozí autorizaci Ministertva zdravotnictví

 Ad-hoc opatření omezující již schválený dovoz na dovozní certifikát.

 • V časovém období 28.11/2018-7/2019 vydalo Ministerstvo obchodu Tuniska ad-hoc seznam položek spotřebního zboží (jedná se o položky z kapitol: 4,8,17-21,33-34,39,61-64,69-70, 85 a 95), jejichž cílem bylo omezit dovoz selektivně vybraných položek spotřebního zboží zavedením technických kontrol a kontrol podle technických podmínek pro dovoz (cahier des charges). Omezení se týkala marginálních položek českého zájmu (kosmetické výrobky,mýdla a čistící prostředky, textilní výrobky, obuv, sanitátní keramika, lustry a sklo, hračky). Na nátlak EU byla tato jednostranná opatření s poukázáním na uzavřenou Asociační dohodu EU-Tunisko na konci července 2019 odvolána.  
 • Nová tuniská administrativa zavádí dnem 21.4.2020 stejná dovozní omezení na dvě položky ze seznamu z 28.11.2018 a sice sýr (0406) a čokoláda a čokoládové výrobky (180631-180690). Delegace EU v Tunisu se domnívá, že nová tuniská administrativa zkouší přijatelnost návratu k původnímu seznamu z 28.11.2018 a dvou testovacích případech, a proto se proti rozhodnutí Ministertva obchodu Tuniska ohradila.

   

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

 

Právní formy podniků 

základní rozdělení podniků, které lze založit

název formy/ CZ analogie

kapitál v TD

počet osob

osoba k jednání

fyzická osoba

živnost

0

1

živnostník

právnická osoba

SUARL/s.r.o.

1 000

1

jednatel

SARL/s.r.o.

1 000

2-50

jednatel

SA/ kapitálová společnost

5 000

7

rada

SCA/komanditní společnost

5 000

1+

jednatel

 

 

Druhy podniků z hlediska jejich režimu

typy exportních společností

podmínka

Výhody

Daně

výhradně exportní v bezcelní zóně 

min 80% pro export

min kapitál 500 EURO

počet zaměstnaných  cizinců 1- 4

0% DPH

30% na domácí trh

bezcelní dovoz všeho potřebného

10% z výnosu

5% z dividend

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

OFF-SHORE

kapitál 150 000 TD ve valutách, 66% kapitálu  dovoz

sídlo mimo TN a zemi trvalého pobytu majitele

plat zaměstnanců ve výši přes 133,35 EURO

registrace za 72 hodin

10 leté daňové prázdniny z příjmu a zisku

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

částečně exportní

do 80% export

min kapitál 500 EURO

 

30% povoleno realizovat lokálně,

náhrada DPH a cla za stroje a položky k dalšímu zpracování

10% z výnosu

25% z lokálních transakcí

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Hlavní veletržní areál leží na předměstí Tunisu v Kram, ve druhé nejprůmyslovější aglomeraci Tuniska, ve Sfax je druhé největší výstaviště, veletržní kalendáře obou areálů jsou uvedeny v bodě 5.2. (Třetí výstavní areál v Sousse se soustřeďuje  na výstavy z oblasti turistického ruchu). Kromě uvedených jsou v Tunisu další  veletržní centra jako je Kongresový palác, veletržní areál Charguia 1 nebo výstavní pavilon UTICA. V březnu 2020 se uskutečnil na mezinárodním letišti Djerba – Zarzis první veletrh vojenské a letecké techniky, spojený s leteckou show IADE 2020. Akce IADE je pojata jako bienále.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika spadá do působnosti Národního institutu pro normalizaci a ochranu duševního vlastnictví (INNOPRI) v podřízenosti Ministerstva průmyslu a obchodu, INNOPRI spolupracuje se Světovou organizací pro ochranu duševního vlastnictví a Kanceláří pro harmonizaci vnitřního trhu EU. Právní rámec ochrany duševního vlastnictví je v Tunisku široký včetně ochrany průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, integrované obvody, ochranná známka, chráněný název a zeměpisný původ). Problematický je v Tunisku stále se rozšiřující paralelní trh, který je založen na pašování a padělatelství, představuje daňovou ztrátu 1,8 M TD a postihuje 50% veškerého zboží, v oblasti ochrany duševního vlastnictví se dotýká numerických produktů kultury a padělatelství značek parfémů, oděvů a doplňků. Generální ředitelství celní správy Tuniska si klade za cíl ve spolupráci se Světovou organizací celní správy dohledávat pirátské a padělané zboží a snížit jeho výskyt o 10%.   

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky spravuje autorita TUNEPS, pracující pod autoritou úřadu vlády. Zakázky jsou uvěřejňovány formou inzerátů v novinách. Základním rozlišením je národní a mezinárodní tendr. Zahraniční subjekt se může účastnit jen kategorie mezinárodní tendr, který je vypisován z důvodu technologické nebo kapitálové potřebnosti. Veřejné zakázky jsou přehledově uveřejněny na webu TUNEPS, www.tuneps.tn, detailní přístup s možností stažení zadávacích podmínek je možný až po registraci do TUNEPS. Registrace je dvoukroková, nejprve je třeba získat identitu, kterou poskytne Národní agentura elektronické certifikace TUNTRUST na základě dokumentace společnosti a cestovního pasu, www.tuntrust.tn TUNTRUST vydá po provedené kontrole dokladů a uhrazení správního poplatku elektronický klíč. Druhým krokem je registrace do TUNEPS, která je rovněž zpoplatněna a umožňuje bezplatný přístup k veškerým zadáním již vypsaných výběrových řízení po dobu 2 let. Prostřednictím TUNEPS se předkládá technická část nabídky, administrativní a finanční část se zpravidla předkládá písemně spolu s prokázáním, že byla složena i vratná kauce ve stanovené výši, bez které není účast v tendru možná. Otevírání obálek je veřejné pro všechny, kteří podali nabídku. Podaná nabídka zůstává v platnosti 120 dnů, poté se s vítězem tendru uzavře smluvní vztah a vratná kauce se vrací všem účastníkům. Vítěz tendru skládá definitivní kauci, která je uvolněna po splnění celého rozsahu kontraktu, z vratné kauce se platí penále za zpoždění a další sankce za nesplnění technických parametrů jakož i likvidace reklamací v záruční lhůtě. K uvolnění definitivní záruky dochází po jednání dvoustupňové komise, první komise je na stupni zadavatele a druhá je celostání komise veřejných zakázek, obě kontrolují řádné splnění předmětu dodávky a na základě řešitelem vystavené faktury ve výši definitivní kauce (po odečtení případného penále) je faktura ve výši definitivní záruky zadavatelem řešiteli proplacena a tím je smluvní vztah vyrovnán a uzavřen. Zcela samostatnou kapitolou jsou v Tunisku veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, které probíhají formou oslovení kompetentního řešitele, proto je užitečné „dát o sobě vědět“.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Spory se řeší mediací s cílem nalezení shody, mediační autoritou je příslušná obchodní komora, další možností je arbitrážní mechanismus světové banky ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), potom se jedná o institucionalizovanou mezinárodní obchodní arbitráž. Vymahatelnost práva je však  Tunisku slabá a státní autority preferují vždy domácí firmu, proto je potřebné velmi dobře vybírat obchodního partnera, protože vyhrát v soudním sporu ještě není zárukou toho, že dojde k nápravě formou finančního plnění. Situaci dále komplikuje nekonvertibilita tuniského dináru a monopol Centrání banky Tuniska, pro devizové transakce.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Tunisko je sekulární, ale muslimská země, proto je nutné respektovat zvyky spojené s islámem, to platí zejména v období svatého měsíce Ramadánu (24.4.2020 – 26.5.2020). Konzumace alkoholu je legální, ale opilství, které způsobuje pohoršení je trestné. Sexuální vztahy mimo manželství jsou právně postižitelné, homosexualita, držení a požívání drog jsou trestné. Platí zákaz fotografování oficiálních budov (sídlo prezidenta, ministerstva, kasárna). Doprava je v Tunisku nepředvídatelná, to lze vypozorovat při přechodu chodců na označeném přechodu a zeleném světle, kdy nejsou jejich práva nikým respektována. Klima je v Tunisku na pobřeží teplé a vlhké, ve vnitrozemí suché, zimy jsou na pobřeží chladné a deštivé. Obchody jsou otevřeny každý den v týdnu převážně od 9 do 22 hodin. Úředními jazyky jsou arabština a francouzština, další jazyk angličtina. Moderní komunikační síť je založena na infrastruktuře, její spolehlivost a výkon však neodpovídá evropskému standardu. ADSL je snadno dostupná, optickým vláknem jsou pokryty některé čtvrti hlavního města a severní předměstí, 3G/H+ je funkční na 75%, 4G zatím jen v počátcích. Hotely nabízejí WIFI s proměnlivou spolehlivostí.

Státní svátky v roce 2020:

 • 1. 1. Nový rok
 • 14. 1. Svátek revoluce 2011 a svátek mládeže
 • 20. 3. Den nezávislosti
 • 9. 4. Památka mučedníků
 • 1. 5. Svátek práce
 • 25. 7. Den republiky
 • 13. 8. Den žen a rodiny
 • 15. 10. Památka deportace

Církevní svátky 2020:

 • 24. 4. začátek Ramadánu
 • 25.-26.5. Aid El Fitr (konec Ramadánu) 
 • 31.7.-1.8. Aid Al Adha  obětování berana (+/- 1 až 2 dny) 
 • 20.8. Ras El Am Hejri (Nový rok 1442) (+/- 1 až 2 dny) 
 • 29.10. El Mouled (narození Proroka) (+/- 1 až 2 dny) 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro pobyt do 90 dnů není nutné vízum, při delším pobytu jsou vízum a pobytová karta, kterou vystavuje Ministerstvo vnitra, povinné. Svévolné překročení délky povoleného pobytu se trestá pokutou. Tuniský dinár se získává výměnou ve směnárně, potvrzení o směně je nutno uschovat pro směnu nespotřebované měny zpět na valutu, protože vývoz dinárů není povolen. Dináry lze získat vyzvednutím z bankomatu, útržek vydaný bankomatem však nenahrazuje potvrzení o směně a nelze jej proto využít pro zpětnou směnu nespotřebovaných dinárů. Používání platebních karet u obchodníků, v restauracích a u čerpacích stanic není rozšířeno a v při platbě v hotelích je spojeno s dodatečných poplatkem.

Nebezpečí terorismu včetně únosů je v Tunisku vysoké. První pokusy o teroristické útoky v Sousse a Muzeu Bourgiby v říjnu 2013 byl zmařeny. 18.3.2015 došlo k teroristickému útoku na muzeum Bardo v centru Tunisu, při kterém zemřelo 21 turistů, 26.6.2015 přišlo o život 38 turistů v Port El Kantaoui u Sousse. Teroristé opakovaně útočili na bezpečnostní složky prezidenta republiky , poslední útok se nepodařilo odvrátit a 24.11.2015 přišlo o život na hlavní třídě Mohamed V. 13 příslušníků osobní ochrany prezidenta republiky a tímto dnem byl vyhlášen mimořádný stav, který je stále obnovován. V březnu 2016 došlo v Ben Guerdane na libyjské hranici k teroristickému útoku, v rámci kterého zemřelo 62 lidí. Prezident republiky i předseda vlády konstatují, že bezpečnostní hrozbou pro Tunisko je sousední Libye a připouští, že další útoky jsou možná pravděpodobné. Oblasti se zvýšeným rizikem jsou oblasti na hranici s Alžírskem a Libyí, kde probíhají pravidelné antiteroristické operace. Pro cesty se nedoporučují horské oblasti guvernorátů Kasserine a Kef a trojúhelníkem vytýčený perimetr Siliana – Kairouan -Kasserine. ( Viz konzulární informace/informace pro cesty a pobyt v Tunisku,  www.mzv.cz/tunis). Nebezpečí představují navrátilci ze zón konfliktů, kterých se do země vrátilo od roku 2011 do října 2018 z Iráku a Sýrie 1 000. Jedná se osoby, které představují nebezpečí, proto byli všichni vyslechnuti a výsledkem šetření je přehled 102 osob a jedné organizace, kterým byly zmrazeny účty a bylo přistoupeno k jejich vyšetřování.  Nad rámec tohoto počtu znemožnily úřady dalším 17 000 Tunisanů opustit zemi a zapojit se do bojových operací. Přesto působilo v zónách  konfliktů 3 000 Tunisanů, kterých nakonec přežily desítky, které se rozptýlily do různých částí Afriky.

 V Tunisku platí od teroristického útoku na autobus prezidentské gardy (24.11.2015) mimořádný stav který je nepřetržitě prodlužován.

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

U zaměstnávání cizinců se rozlišují tyto dvě hlavní kategorie: Cizinci nepodléhající povinnosti pracovního víza: Do této skupiny patří živnostníci a zaměstnavatelé až do výše 30% zaměstnanců podniku (zahraničního nebo se zahraniční účastí) mohou být cizinci, od 4. roku se jejich počet snižuje na 10%, v každém případě je ale jejich minimální počet 4. Další kategorií jsou zaměstnanci v oblasti těžby, zaměstnanci nestátních organizací a zaměstnanci neziskových organizací spolupracujících s tuniskou vládou. Tito cizinci však musí požádat o vydání povolení k pobytu a včas vyžadovat jeho prodloužení. Zaměstnanecké vízum a pracovní smlouva se týká jedinečných profesí, které nejsou na místním trhu k dispozici, smíšených manželství, detašovaných pracovníků společných podniků, pracovníků působících ve sportu a umění, průvodců a animátorů cestovních kanceláří.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Všechny náklady spojené s poskytováním lékařské pomoci jsou placené hotově na místě. Návštěva lékaře bez ošetření se pobybuje od 30 do 60 dinárů, pokud je návštěva spojena s ošetřením, například drobný chirurgický úkol se pohybuje kolem 150 dinárů, rentgeny a další dignostická pracoviště jsou soustředěny do specializovaných pracovišť, kde se každý úkon platí. Je potřeba vždy vyžadovat faktury, které lékař vystavuje francouzsky a veškeré doklady uschovat, z krabiček od léků je vhodné sejmout samolepky lékárny a vše následně předložit pojišťovně k likvidaci. Uzavření cestovního pojištění nelze podcenit. Tunisko má dva systémy zdravotnictví, veřejné, které se netěší dobré pověsti a soukromé, které je standardní a není třeba se jej obávat. Pro Tunisko není povinné žádné očkování, doporučuje se zkontrolovat účinnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu, spalničkám. Doporučená očkování jsou: žloutenka typu A, B, břišní tyfus a vzteklina.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tunisu (Tunisko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem