Turecko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Ankaře (Turecko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Před vstupem na turecký trh je vhodné, zejména k prvním kontaktům, využít služeb rozsáhlé sítě polostátních zájmových a odborných organizací a sdružení. Jde zejména o regionální obchodní komory, průmyslové komory, unie výrobců, sdružení malých a středních firem pro provádění zahraničního obchodu, sdružení mladých podnikatelů Turecka atd., kdy povinné členství tureckých firem v komorách garantuje široký záběr a spolehlivost informací. Orgánem, zastřešujícím všechny komory a asociace, je Unie obchodních a průmyslových komor a komoditních burz TOBB (www.tobb.org.tr), na jejichž internetových stánkách lze nalézt příslušné kontaktní údaje všech povinně participujících subjektů, resp. všech obchodních a průmyslových komory a asociací.

V případě technicky a marketingově náročnějších komodit, vstupu do státních zakázek, soutěží vyhlášených státními firmami, spolupráce směřující k výrobní kooperaci nebo prodeji/nákupu licence a rovněž při záměru trvalé spolupráce na třetích trzích se současně jednoznačně doporučuje zapojení a využití služeb místního zástupce. V některých případech je drahou, ale pravděpodobně efektivní alternativou vyslání vlastního experta do teritoria. Vzhledem ke specifikům tureckého trhu a místním zvyklostem se obecně doporučuje častější osobní styk s tureckými partnery.

U vládních zakázek, resp. dalších vládních obchodů se doporučuje etablovat zástupce se sídlem v Ankaře (státní instituce sídlí tamtéž), která je také vhodným pro ty firmy, jenž se soustředí na obranný či energetický průmysl. Istanbul, jako turecké komerční centrum, je zase vhodnější sídlo pro společnosti mířící na automobilový, strojírenský či potravinářský průmysl. Obvykle je ale efektivní angažovat zástupce, který pokrývá celé teritorium Turecka. Při výběru a prověření takového zástupce jsou ZÚ Ankara, GK Istanbul i CzechTrade připraveni poskytnout asistenci.

 

Marketingová strategie při vstupu na turecký trh:

Bez porozumění tureckému obchodnímu a kulturnímu prostředí je každá marketingová strategie bezzubá. Níže proto uvádíme, selektivně základní postřehy, čeho se vyvarovat a kde naopak klást zvýšenou pozornost při tvorbě Vaší úspěšné marketingové strategie.

1/ Průzkum trhu

Kvalitní průzkum trhu je nedílnou součástí úspěšné marketingové strategie. Lze říci, že průzkum trhu je schopna v kvalitním měřítku realizovat zahraniční kancelář CzechTrade Istanbul i oba zastupitelské úřady ZÚ Ankara a GK Istanbul. Všechny entity mezi sebou spolupracují. Důležité je sektorové zaměření zájmu vstupujícího subjektu. V obchodech silně zaměřených B2G je lepší komunikovat se ZÚ Ankara (obranný či energetický), v sektorech jako automotive či strojírenství zase naopak s kancelářemi v Istanbulu.

Na místním trhu rovněž existuje velké množství tureckých firem realizujících průzkum trhu, nicméně kvalita značně kolísá. V Turecku též působí nadnárodní auditorské a konzultantské společnosti, které čas od času, dokonce zdarma, zveřejní kvalitně zpracovaný průzkum trhu v jednotlivých sektorech (např. KPMG, Delloite aj.).

2/ Doporučení k veletržní účasti

Obecně se předpokládá, že veletržní sezóna se v roce 2020 rozjede jen ztěží. Obecně ale v Turecku vždy platilo, že za účelem maximalizace pozitivního výsledku účasti subjektu na veletrhu, je dobré dodržet několik pravidel:

 

 • Vzhledem k nepřebernému množství každoročně pořádaných veletrhů v Turecku doporučujeme za účelem vhodného sektorově významného veletrhu poradit se ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul.  
 • Pamatujte včas na překlad prezentačních materiálů do anglického či tureckého jazyka. I když je obecně znalost anglického jazyka v Turecku na nízké úrovni, na veletrzích se většinou setkáte s nákupčími, kteří anglický jazyk ovládají. V určitých situacích se také vyplatí mít u sebe překladatele do turečtiny či místního zástupce, který bude schopen přeložit Váš projev z angličtiny do turečtiny.  
 • Buďte pozitivní a nechte své případné předsudky doma – Turci (nejen obchodníci) jsou všeobecně lidé velmi vstřícní a přátelští vůči cizincům. Chovají-li se vůči nim jinak, pak se pravděpodobně jedná o reakci na případné povýšenecké a arogantní jednání samotných cizinců. Přátelský postoj a pozitivní přístup je důležitým předpokladem pro navázání dobrých kontaktů, což platí samozřejmě i při obchodních jednáních, zejména těch úvodních veletržních. 
 • Buďte na jednání kvalitně připraveni – prvotním předpokladem pro úspěch na místním trhu je kvalitní příprava na jednání. Pokud českým podnikatelům, přijíždějícím do Turecka na úvodní jednání, chybí dostatečné znalosti o konkurenci na místním trhu, získává na následném obchodním jednání na převaze místní obchodník, který je většinou vybaven potřebnými informacemi a argumenty. 
 • Buďte po jednání připraveni na předávání darů a nebojte se své partnery štědře obdarovat. Situace, kdy jste obdarováni a svému partnerovi nejste schopni dar minimálně oplatit nebudí dobrý dojem. To obzvláště v prostředí, kde osobní kontakt a přátelský vztah působí na finální dohodu zásadním způsobem.  
 • Neváhejte na veletrh zaslat skutečný produkt – Turci upřednostňují reálný kontakt s produktem. 
 • S tímto souvisí včasné zaslání výstavních exponátů tak, aby tyto byly na stánku opravdu nejpozději v den otevření veletrhu.  

3/ „Branding“ produktu 

 • Naučte Turky vnímat české výrobky – je nutno kalkulovat se skutečností, že většina českých produktů na tureckém trhu není etablovaných tak, jako např. výrobky německé, italské, japonské či US provenience a turecký spotřebitel o něm nemá vůbec žádnou relevantní informaci. 
 • Spojte vhodně dlouholetou tradici firmy/produktu s kvalitou produktu, který je výsledkem dlouhodobého vývoje a výzkumu. 
 • Přesvědčte turecké partnery, že Váš produkt poskytuje německou kvalitu, nicméně za české ceny (pokud tomu tak je…). 

4/ Systém propagace a reklamy

 • Reklama musí být vždy korektní – reklama atakující negativně národní symboly a patriotismus či sexuálně zaměřená reklama, není naprosto vhodná a bude předmětem reakce příslušných entit, resp. nebude ani publikována. Reklama na alkohol není možná vůbec.  
 • Díky existenci desítek televizních stanic a obdobného počtu celostátních rozhlasových stanic, existuje v Turecku široké spektrum možností využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci. Denní, periodický i odborný tisk běžně uveřejňuje reklamy propagující nejrůznější produkty, jména jejich výrobců či dovozců a distributorů. 
 • Využití direct marketingu pro zahraniční produkty se nedoporučuje zejména kvůli řadě zákonů a dalších regulativů včetně jazykových bariér a kulturních odlišností. 
 • Využití reklamy v sociální médiích je jedním z nejefektivnější nástrojů na prosazení se v Turecku. Zejména co se instragramu týče, je Turecko jedním z největších světových trhů.  
 • Efektivní je využití rad místního zástupce nebo distributora aktivního v oboru, který bude jistě disponovat nejnovějšími trendy v oboru. 

5/ Specifika uvedení produktu na trh

 • Připravte se argumentačně (i psychicky) na to, že turecký trh je atakován levnou čínskou produkcí a před Vámi již podobný produkt čínské provenience byl nabízen. Nicméně turecký partner již vnímá rozdíl mezi evropskou kvalitou a čínskou produkcí.  
 • Prubířským kamenem je získání první referenční exportní zakázky na tureckém trhu. Turecký zákazník nebude ohromen úspěšně realizovanými exportními případy v západní Evropě či jinde, ale prvním reálně završeným obchodem na trhu tureckém. Pokud máte, neváhejte uvést referenční tureckou firmu, v případě, že usilujete, zkuste jít „na krev“ a snažte se prvotní referenci zrealizovat. 
 • Znalost zahraniční i domácí konkurence, která působí na trhu, může českým vývozcům pomoci ke stanovení vlastních optimálních cen a cenových mantinelů. Je také třeba počítat s tím, že turecké firmy zpravidla nemívají ve zvyku vázat se jen na jednání s jedním dodavatelem, ale ve stejném období jich testují několik. Případy, kdy si místní firma nakonec vybere konkurenční společnost a českému exportérovi ani nesdělí, že již nadále s nákupem jeho zboží nepočítá, jsou bohužel dost časté. 
 • Počínající obchodní vztahy opečovávejte – mnoho vypitých čajů při osobním jednání teprve vede k vytouženému cíli. Turecký obchodník očekává, že veškerá iniciativa bude vyvíjena na straně prodávajícího. Z praxe je možno uvést celou řadu případů, kdy slibně se rozvíjející kontakty nedosáhly fáze realizace jen z důvodu přerušení komunikace. Skutečnost, že potenciální turecký zákazník nereagoval na zaslanou korespondenci, bývá na straně české firmy často chápána jako vyjádření nezájmu o jeho zboží. Nebývá to však vždy pravda a obnovení komunikace může vést ke konečnému úspěchu. V těchto případech může českým firmám pomoci ZÚ Ankara či GK Istanbul, kteří většinou dokáží iniciovat obnovení přerušených vztahů. 
 • Cena „až na prvním místě“ – základním a rozhodujícím bodem obchodního jednání bývá jednání o ceně. Je třeba počítat s tím, že cena dozná proti původnímu návrhu podstatných změn. Český vývozce by měl být vybaven potřebnými argumenty a marketingovými informacemi a být tak připraven na licitaci o cenách. Rovněž je důležité, aby osoba zastupující společnost na osobních jednáních byla schopna finálních rozhodnutích o cenách i podmínkách kontraktu. V případě, že tomu tak není ztrácí v očích tureckého partnera důvěryhodnost.  
 • Samotné obchodní jednání nevybočuje ze zaběhnutých norem jednání s evropskými obchodními partnery. Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Během jednání je možno se občas setkat s přísliby, které nejsou později splněny. Mentalitě Turků je vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání slíbí něco, co pak nemohou splnit. Je třeba také počítat s tím, že někteří turečtí obchodníci neradi řeší, nebo neumí řešit různé problémy, které mohou nastat při realizaci obchodního případu (typickým případem je např. přístup tureckého obchodního partnera k řešení problémů při celním odbavení a uvolnění zboží do oběhu). Proto se zvláště zpočátku doporučuje zvolit vhodné dopravní a platební podmínky, tak aby neohrozily inkaso. 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Turecký celní systém, především ale celní praxe, je opakovaně předmětem kritiky jak obchodních partnerů, tak i ekonomické diplomacie řady zemí včetně orgánů EU. V souladu s hodnotícími zprávami o přístupových jednáních lze konstatovat, že některé celní orgány občas bez jakéhokoli varování požadují dokumenty, které dříve nevymáhaly, přičemž povinnost jejich předložení ani není ve vzájemných dohodách zakotvena.

 

Rozhodujícími prvky, určujícími zahraničně-obchodní režim země, jsou Dohoda o volném obchodu s EU, která se týká vzájemného obchodu se zemědělskými produkty, uhlím a ocelářskými produkty, a Celní unie s EU, která znamená zapojení do společného trhu Unie se všemi ostatními komoditami, zejména pak průmyslovými produkty. Otázka Celní unie s EU je v poslední době v Turecku často diskutovaným tématem. Domácí administrativa je toho názoru, že celní unie s EU je pro Turecko nevýhodná a usiluje o její revizi.

 

Základní dokumenty v obchodním styku jsou EUR 1 pro položky pokryté uvedenou Dohodou a ATR pro všechny ostatní komodity. Od počátku roku 2019 je poté nutné společně s A.TR dokládat i Certificate of origin. Cílem takového opatření je zamezit dovozu zboží do Turecka z mimounijních zemí přes EU bez platby cla. Tyto dokumenty musí být podle požadavků u jednotlivých komodit doprovázeny dalšími doklady (např. veterinárními nebo fytosanitárními certifikáty u zemědělských položek, potvrzením GMP u léčiv apod.). U každé položky je nutné, aby si český vývozce požadavky v předstihu řádně prověřil (nejlépe to může v konkrétním místě vstupu zboží do Turecka pro něj udělat turecký dovozce – jeho obchodní partner) a nebyl pak překvapen případnou „inovací“. Přesto však nelze vyloučit, že po příjezdu na tureckou hranici bude dovozce zaskočen novým požadavkem. Českým vývozcům se proto naléhavě doporučuje používat takové dodací parity, u kterých nebude inkaso ohroženo případnými potížemi na tureckých celnicích (např. EXW, FCA, FOB atd.).

 

Informace o nařízeních ohledně dovozu do Turecka lze najít na webových stránkách Ministerstva obchodu: http://ggm.gtb.gov.tr/frequently-asked-questions-faq/import-regime Právní předpisy týkající se dovozu, vývozu, cel atd. jsou dále v podrobnější verzi k nalezení v angličtině na placených webových stránkách: http://www.tariff-tr.com/.

 

Mezi obchodní překážky, které řeší EU s Tureckem, patří např. nedostatečná ochrana obchodních značek týkající se zejména potravinářského a oděvního průmyslu (obecněji jde o problém ochrany duševního vlastnictví, nesprávné uplatňování kvót u zpracovaných zemědělských produktů, vyžadování licencí pro starší zboží a problematiku dovozu alkoholu do Turecka).

 

Je nutné upozornit vývozce do Turecka i na problematiku geneticky modifikovaných potravin GMO a bezpečnosti potravin. Ministerstvo zemědělství a venkova vydalo dodatek ke svému regulativu s platností od 28. 5. 2010. Tuto otázku také upravuje zákon č. 5977 o bezpečnosti potravin (Biosafety Law), který byl přijat parlamentem dne 18. března 2010. Nulová tolerance vzhledem ke GMO trvá např. u dětské výživy a je vyžadována stoprocentní povinnost testování.

 

Pro české zemědělce je důležitá i otázka exportu živého skotu do Turecka. Tato záležitost je dosti komplikovaná a dá se předpokládat, že rekordních objemů z minulých let již stěží dosáhneme. Toto téma je nyní v Turecku dosti zpolitizované a je zde viditelná snaha být v této oblasti nezávislý. Problémem je i jeho nepravidelnost a nepředpovídatelnost, kdy funguje na základě licencí udělovaných státními autoritami, které mohou být kdykoli odebrány. Od podzimu 2019 v současnosti nejsou udělována nová povolení.

 

Aktuálním problémem ve smyslu dovozů do Turecka je problematika spojená s dovozem farmaceutik. EU zde dokonce na jaře 2019 aktivovala mechanismus řešení sporů s Tureckem z důvodů diskriminačních podmínek pro zahraniční dovozce u WTO, kde se případ nachází pod číslem WT/DS583/4. Základním problémem je zejména podmínka turecké strany, která pro dovoz unijních farmaceutik využívá jednou ročně určený měnovou sazbu, která zdaleka neodpovídá tržním podmínkám. Pro rok 2020 byl určeno následující: 1 EUR = 3,8155 TRY., nicméně v průběhu dubna 2020 se reálným kurz pohyboval okolo 7,5 TRY za 1 EUR.

 

Problematika ochrany domácího trhu se vyznačuje v tureckém obchodním prostředí specifickými znaky. Přestože celní unie s EU a postupná adaptace na nové podmínky znamenaly zásadní změnu v zákonech, je praxe u netarifního zboží poznamenána zvýhodňováním domácí produkce. Přetrvávají opatření daňového charakteru při dovozu luxusních druhů zboží, např. osobních automobilů, parfémů atd., spíše lze očekávat jejich další zvýšení.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na základě zákona o přímých zahraničních investicích (Foreign Direct Investment Law No. 4875), který představuje zásadní zjednodušení procedury při zakládání firmy se zahraniční majetkovou účastí, platí pro zahraniční investory stejná práva a povinnosti jako pro turecké subjekty, vyplývající z platného tureckého Obchodního zákoníku (Turkish Commercial Code). Jedná se zejména o:

 • princip stejného zacházení se zahraničním a domácím investorem; 
 • zahraniční společnosti založené v Turecku mohou nabývat nemovitosti; 
 • zahraniční fyzické osoby mohou nabývat nemovitosti na základě reciprocity; 
 • společnosti mohou zaměstnávat cizince, nutnost pracovního povolení však zůstává.  

Zákon se vztahuje na následující typy společností:

Merchant (Single Proprietorship): fyzická osoba, která provozuje obchodní zařízení, je akceptována jako firma,

Joint Stock Company: Základní kapitál ve formě akcií v minimální hodnotě 50.000,- TRY, zakládá i jen jeden společník (dle nové právní úpravy),

Limited Company: Minimální výše základního kapitálu 10.000,- TRY, společnost může být založena jen jedním společníkem (dle nové právní úpravy). Společníci ručí až do výše nesplaceného vkladu,

Commandite Company: Minimální výše kapitálu není určena. Komplementáři ručí celým svým majetkem, komandisté do výše nesplaceného vkladu,

Collective Company: Sdružení fyzických osob zřízené k provozování obchodních aktivit pod společným jménem. Minimální výše kapitálu není určena. Partneři ručí celým svým majetkem.

 

Obchodní zákoník určuje formy zakládání společností i striktní pravidla účetnictví, povinnost disponovat internetovými informacemi apod.

Akciová společnost, tak i společnost s ručením omezeným mohou být založeny jediným společníkem. Předcházející znění obchodního zákoníku požadovalo pro založení akciové společnosti nejméně pět společníků, resp. dva společníky pro založení společnosti s ručením omezeným. Byť v předcházející právní úpravě nebylo ukotveno ustanovení o zápisu převodu akcií, podle současné úpravy platí, že převod akcií v případě jediného společníka podléhá zápisu.

 

Postup při založení firmy:

Obecně je třeba postupovat v těchto krocích1:

 1. Určení typu společnosti, obstarání relevantních dokumentů na základě zákona o obchodních společnostech. 
 1. Otevření business účtu v turecké bance a vložení požadovaného kapitálu. 
 1. Jmenování řídících pracovníků na základě zákona. 
 1. Předložení požadovaných dokumentů a detailů o spoluvlastnících do obchodního rejstříku 
 1. Vyřízení daňových záležitostí typu IČO, registrace pro účely sociálního zabezpečení u sociálního úřadu.  

Všechny zakládací listiny musí být vyhotoveny v tureckém jazyce, jednací řeč na úřadech je také turečtina. ZÚ Ankara doporučuje, aby české firmy, které chtějí zřídit v Turecku firmu, použily pro tento účel důvěryhodného tureckého občana (právníka, notáře) vybaveného příslušným pověřením. ZÚ Ankara disponuje seznamem vhodných advokátních kanceláří. Velmi cenným informačním zdrojem o způsobu zřízení firmy v Turecku je portál „ISPAT – Invest in Turkey“ www.invest.gov.tr

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Díky existenci desítek televizních stanic a obdobného počtu celostátních rozhlasových stanic, existuje v Turecku široké spektrum možností využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci. Denní, periodický i odborný tisk běžně uveřejňuje reklamy propagující nejrůznější produkty, jména jejich výrobců či dovozců a distributorů. Nejefektivnější cestou je využití místního zástupce nebo distributora, případně zaměření se na reklamu na sociálních médiích. Dobrou možností k navázání partnerských kontaktů je účast na veletrzích. Otázky k marketingové strategii viz výše v kap. 6.1.

 

Co se vyhledávání obchodních partnerů a bezplatné uveřejnění poptávky týčem je možné využít informace zveřejňované na obchodních a průmyslových komorách, jak v hlavních centrech obchodu, tak i v jednotlivých regionech. Užitečné informace včetně přístupu do databáze tureckých výrobních a exportních firem lze získat také na internetové adrese Ministerstva obchodu Turecké republiky –  https://www.trade.gov.tr/ v sekci „Buy Turkish Products“. Službu uveřejnění firemních nabídek umožňuje rovněž internetová stránka Sdružení tureckých komor TOBB – www.tobb.org.tr. Obsahuje rovněž přehledy a internetové adresy jednotlivých tureckých hospodářských a obchodních komor. Adresáře tureckých členských firem, včetně kompletních kontaktních adres, uveřejňují na svých stránkách rovněž profesní sdružení výrobců a obchodníků. Ve většině případů obsahují stránky rovněž B2B kontaktní formuláře. Poptávky a nabídky jsou uveřejňovány zdarma.

 

Informace o výstavních akcích v celé zemi se nalézají na webových stránkách Ústředního svazu komor a komoditních burz Turecka (www.tobb.org.tr), kde jsou řazeny velmi přehledně, a to jak časově, tak i místně a komoditně. Nejdůležitějším veletržním centrem je Istanbul. V posledních letech ale nabývají na významu rovněž další města, například Izmir, Konya, Ankara či Antalya. Sektorově významné veletrhy, na kterých by se měly české subjekty prezentovat, může vhodně vytipovat a doporučit ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul, který veletržní účast českých firem často organizuje. 

 

Informace o podmínkách českých oficiálních veletržních účastí pod hlavičkou státu naleznou zájemci jak na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), tak na portále www.businessinfo.cz v sekci teritoriálních informaci „Turecko“. Případným exportérům slouží rovněž tzv. institut společných účastí na výstavách a veletrzích, při jejichž financování se kombinují prostředky ze státního rozpočtu a fondů EU. Osobní účast často umožňuje nejen načerpání informací přímo v terénu, ale i kontakt s konkurencí v místě. Každopádně stále se jedná o velmi účinný nástroj marketingové strategie a účinný marketingový mix by jej měl zahrnovat.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázku ochrany duševního vlastnictví (IPR) by neměli čeští exportéři do Turecka podceňovat. Zprávy EK hovoří o tom, že mnoho padělaného zboží (zejména v oblasti textilní výroby a elektroniky) v zemích EU pochází rovněž právě z Turecka. Ochrana duševního vlastnictví je jednou z kapitol screeningu (kapitola č. 7). Informace o aktuální stavu je možné najít na stránkách TR MZV, které situaci také monitoruje (https://www.ab.gov.tr/7-intellectual-property-law_72_en.html) Stav IPR v Turecku reflektuje „Global Competitiveness Report“ zveřejňovaná Světovým ekonomickým fórem, které řadí Turecko v otázce ochrany IPR na 87. místo mezi celkem 141 hodnocenými zeměmi (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Turecku upraven Zákonem o veřejných zakázkách č. 4734 (Public Procurement Law ze dne 4. 1. 2002, publikace 22. 1. 2002 – http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx). Zákon, který je průběžně novelizován, je legislativně spjat s řadou dalších zákonů (Public Procurement Contracts Law, zákon o nadacích, zákon o kulturním a přírodním dědictví aj.). Některé projekty navíc tomuto zákonu nepodléhají. Zcela mimo shora uvedený zákon jsou například postaveny tendry na armádní zakázky, zakázky bezpečnostních služeb, ale i konzultantské služby při privatizaci, zboží a služby k rozvoji výzkumu v rámci národních vědecko-výzkumných institucí, dekontaminace moří a vod, zboží a služby pro generální direktorát sportu včetně sportovních federací, opravy silnic, archeologický výzkum apod.

 

Zásadní novinkou poslední doby je spuštění elektronického systému pro podávání nabídek do veřejných tendrů. Od 1. června 2019 je tak třeba nabídky podávat přes elektronický systém EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/), který je spravován organizací KIK (https://www.ihale.gov.tr/). Velvyslanectví v Ankaře upozorňuje všechny zájemce o účast na tureckých veřejných tendrech, že potvrzení registrace do systému, které je potřebné k účasti na jakémkoli veřejném tendru, je zdlouhavá záležitost, které je třeba věnovat dostatek času. Dokumenty nutné pro nahrání do systému je také třeba ve většině případů opatřit apostilou. Turecká strana klade na ověření dokumentů velký důraz.

 

Zákon, ale zejména praxe zadávání veřejných zakázek, není zcela transparentní a oblast je opakovaně kritizována jednak v pravidelných hodnotících zprávách EU hodnotících připravenost TR ke vstupu do EU, tak také samotnými účastníky výběrových řízení, kteří se potýkají s celou řadou administrativních a jiných překáže. Pokud o průběh tendrového řízení projeví zájem zastupitelský úřad cizí země, nabízející firma tím získává v očích tureckých partnerů lepší pozici. V tomto kontextu doporučujeme při účasti na veřejné soutěži o státní zakázky informovat ZÚ Ankara.

 

Informace o privatizaci a přehledy jednotlivých projektů uveřejňuje na svých stránkách turecká Administrace privatizace – www.oib.gov.tr. Některé aktuálně vyhlašované privatizační tendry uveřejňuje turecká agentura na podporu investic „ISPAT Invest in Turkey“ (www.invest.gov.tr). Užitečným zdrojem informací o tendrech v Turecku (v angličtině, třídění dle kategorií) poskytují internetové stránky www.globaltenders.com, sekce Turkey. Detaily k tendrům lze pak získat až na základě úhrady předplatného. Některé tendry lze též nalézt v turecké placené databázi TEBANEWS či YATIRIMLAR, jde ale placenou službou.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

ZÚ Ankara doporučuje vždy vyžádat si informace týkající se firemního registru o novém partnerovi. V Turecku nicméně neexistuje centrální obchodní rejstřík v podobě, na jaký jsme zvyklí z našeho firemního prostředí. Informace tohoto typu je nutné, např. prostřednictvím ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul, vyžádat na příslušné obchodní či průmyslové komoře dle místa registrace subjektu, která je naopak proti našim zvyklostem povinná.

 

Zásady pro platební styk mezi obchodními partnery v ČR a Turecku platí stejné jako pro kteroukoli jinou relaci. Vedle bonity a reputace partnerské firmy je tedy třeba brát v úvahu i předmětnou komoditu a zohlednit ji při volbě platebních podmínek – na rozdíl od potvrzeného a neodvolatelného L/C v případě platební neschopnosti nebo krachu odběratele neskýtá záruku za zaplacení zboží ani dokumentární inkaso nebo jiná forma placení bez vhodné bankovní záruky.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Prvotním předpokladem pro úspěch na místním trhu je kvalitní příprava na jednání. Pokud českým podnikatelům chybí dostatečné znalosti o konkurenci na místním trhu, získává na následném obchodním jednání na převaze místní obchodník. Znalost zahraniční i domácí konkurence, může českým vývozcům pomoci ke stanovení vlastních optimálních cen a cenových mantinelů. Je také třeba počítat s tím, že turecké firmy zpravidla nemívají ve zvyku vázat se jen na jednání s jedním dodavatelem, ale ve stejném období jich testují několik. Turecký obchodník vždy očekává, že veškerá iniciativa bude vyvíjena na straně prodávajícího.

 

Při obchodování v Turecku je třeba počítat s tím, že místní podnikatelé a obchodníci mívají mimořádnou schopnost vést obchodní jednání tak, aby dosáhli co nejpříznivějších cenových a platebních podmínek. Tento záměr dokáží sledovat až nebývale důsledně. Nezastupitelnou roli při navazování obchodních vztahů v Turecku hraje návštěva teritoria spojená s osobním jednáním. Místní obchodnická filozofie vychází z přesvědčení, že pro uzavření dobrého obchodu je nutné, aby partneři k sobě našli i určitou dávku vzájemné sympatie. Obchodní jednání probíhá v Turecku podobně jako s evropskými partnery s obvyklým postupem poptávka – nabídka – jednání o změnách – dohoda. Základním a rozhodujícím bodem obchodního jednání bývá jednání o ceně. Je třeba počítat s tím, že cena dozná proti původnímu návrhu podstatných změn. Český vývozce by měl být vybaven potřebnými argumenty a marketingovými informacemi a být tak připraven na licitaci o cenách.

 

Návštěvy Turecka je možno konat celoročně, většina jednacích prostor má klimatizaci, ale přesto se doporučuje vyhýbat se létu, pohyblivému období ramadánu a následných muslimských svátků (Şeker Bayramı, Kurban Bayramı). Klimatizované prostory přinášejí krátkodobým cestovatelům rizika z nachlazení díky vysokým rozdílům teplot venku a v budovách. Vizitky obsahují všechny důležité údaje o firmě, včetně elektronické a internetové adresy. Významní obchodní partneři jsou většinou vzdělaní lidé, jejich děti obyčejně studují v zahraničí.

 

Občas přichází iniciativa na obchodní jednání od tureckých firem, které chtějí ihned navštívit obchodního partnera v ČR, aniž předtím došlo k nějaké konkrétní korespondenci o obchodu. V tomto případě se doporučuje nejdříve kontaktovat Czechtrade Istanbul či ekonomický úsek ZÚ Ankara/GK Istanbul se žádostí o prověření firmy. Již se v minulosti stalo, že se jednalo pouze o snahu získat vstupní vízum.

 

Podniková kultura v menších soukromých firmách staví na hierarchii, velké firmy používají moderní metody řízení, i zde je však silný prvek seniority. Lze potkat mnoho tzv. konzultantů, což jsou lidé, kteří už nemají žádné hlavní zaměstnání, ale snaží se využívat svých známých a kontaktů, svých zkušeností a předchozího postavení. Mohou působit jako poradenské firmy i jako zástupci za provizi. Někdy požadují předem výhradní zastupitelské smlouvy. K těmto nabídkám je nutno přistupovat velmi opatrně. Většinou zdůrazňují své bohaté známosti a na těchto slibech chtějí založit budoucí obchodní vztah.

 

Ve velkých městech v západní a jižní části Turecka (Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Adana, Mersin) se společenská pravidla a vztahy mezi lidmi velmi blíží evropským zvyklostem. Ve východních oblastech mezi lidmi existují velké společenské rozdíly. Vztah k ženám se liší podle přístupu muže k islámu. Moderní Turci sice formálně vyznávají muslimské náboženství, ale v praktickém životě vyznávají spíše sekulární evropský způsob života a ženy jsou pro ně rovnocenné.

 

Při pobytu v Turecku a v běžném styku s místními obyvateli stačí dodržovat normy chování podle evropských zvyklostí. Doporučuje se ale nepodceňovat kulturní odlišnosti islámu a respektovat velkou úctu, která je v Turecké republice spojována se státními symboly (např. státní vlajka a obrazy a sochy zakladatele Turecké republiky Mustafy Kemala Atatürka). Je třeba se vyhnout zesměšňování a pohrdání, především všeho co se týká Atatürka a jeho zásluh o moderní Turecko. Turci jsou všeobecně dochvilní, a to samé očekávají od partnerů. V běžné praxi to znamená, že je třeba si předem zjistit, jak dlouho trvá cesta na obchodní jednání a k tomu přidat časovou rezervu. Zvláště v Istanbulu je to obtížný úkol, neboť není možno nikdy předem odhadnout, jak velká bude dopravní špička. Nedoporučuje se také domlouvat více než dvě schůzky denně. Doporučuje se požádat obchodního partnera o přepravu z hotelu na obchodní jednání a vyloučit tak možnost pozdního příchodu z vlastní viny.

 

Komunikace s tureckými partnery se zásadně neliší od evropských zvyklostí. Při společenské konverzaci jsou vhodná jakákoliv témata, kterými projevíte zájem o Turecko (cestování, historie, tradice), oblíbeným tématem je fotbal a Turci znají mnoho českých hráčů. Nedoporučuje se hovořit o Turecku kriticky a dávat doporučení, co by se mělo změnit.  Naopak tureckého partnera potěší, když se pozitivně zhodnotí ekonomický vývoj v zemi a rostoucí životní úroveň. Turci mají smysl pro humor a po bližším seznámení není příležitostné vtipkování na závadu. Oslovení je v zásadě formální – „pane“, „paní“, používání křestních jmen je velmi časté, protože příjmení zavedl až Atatürk a tradice oslovování křestním jménem stále zůstává. Pro navazování kontaktů jsou ve velké oblibě různé druhy seminářů, konferencí apod., které obvykle organizují různé obchodní komory a asociace za přítomnosti členů vlády a kterých se účastní sto i více lidí.

 

Při setkání s Turky je třeba vzít v úvahu, že interpersonální vzdálenosti v Turecku jsou menší než v Evropě. Na rozdíl od některých jiných zemí nejsou prodavači dotěrní a zbytečně neobtěžují. Při setkání s obchodním partnerem je běžné podání ruky, to se týká i žen, u nichž je však třeba počkat, jestli ruku podají první. Oblečení obchodníků je formální, sestávající z obleku s kravatou, to samé se očekává i od obchodního partnera. Ženy během dne nosívají běžné evropské oblečení. Ženy i muži si dávají velmi záležet na svém zevnějšku a kvalitě oblečení a doporučuje se tomuto zvyku se přizpůsobit. Na večer turecké ženy nosí různé oblečení od kostýmu až po večerní toaletu podle významu události. Pro muže je nejvhodnější tmavý oblek, bílá košile a kravata, v létě nevadí oblek světlejšího odstínu.

 

Po bližším seznámení se turecký partner obvykle zve svůj protějšek na večeři do některé prestižní turecké restaurace. V tradiční turecké restauraci je večeře zahájena množstvím předkrmů, v některých zařízeních se nepodává alkohol. V Turecku je také celá řada vynikajících restaurací evropského a světového stylu. Naprostá většina restaurací je udržována v čistotě a nabízená jídla jsou kvalitní. Není třeba se obávat zdravotních potíží v důsledku závadného jídla. Kromě již zmiňovaných tradičních tureckých restaurací je běžně podáván alkohol, který Turci zpravidla neodmítají. Velmi oblíbená je hroznová pálenka s příchutí anýzu tzv. rakı, kterou Turci při večeři pijí zředěnou s vodou (obdoba řeckého ouzo nebo arabského araku).

 

Obvyklé je malé občerstvení během jednání (čaj, káva, soft drinky, místní sušenky, lokum), Turci většinou pijí černý čaj, který je jejich národním nápojem a je nabízen při každé příležitosti. Pozvání do rodiny na večeři je spíše výjimečné. Je vhodné přinést dárek, případně květiny paní domu. Je zdvořilé pozvání opětovat.

 

Seznam náboženských i jiných svátků pro rok 2020 je možné najít zde: https://www.officeholidays.com/countries/turkey/2020

 

Obvyklá pracovní doba: Obvyklá pracovní doba v Turecku je mezi 9. až 17. hodinou, pracovní doba se ovšem různí. Státní úředníci jsou obvykle k dispozici od 10 hod. a je možno je zastihnout až do 18 hodin. Pracovní týden je pondělí – pátek, některé firmy pracují i v sobotu (s výjimkou státních firem a úřadů).

 

Obvyklá prodejní doba: pondělí-sobota (obchodní domy/nákupní centra, tržiště otevřeny i v neděli) od 9. až 10. hod do 19. hod. (větší nákupní centra i do 22,00 hod.).

 

Klimatické podmínky v Turecku jsou zejména v letních měsících relativně náročné. Doporučuje se dodržovat pitný režim, aby bylo zabráněno dehydrataci. Také je třeba s potravou přijímat dostatek soli, protože zvýšeným pocením se z těla odplavují minerály a jejich nedostatek může při dlouhodobém pobytu vést k pocitům slabosti, závratím a mdlobám. Mnoho návštěvníků má také zkušenosti se slabším typem průjmů, který vzniká obvykle vlivem klimatických a stravovacích změn. V souvislosti s občasným výskytem střevních onemocnění doporučujeme českým občanům, aby při svých cestách do Turecka dodržovali základní hygienická pravidla.

 

Setkání s hady nebo škorpióny bývají v Turecku vzácná a jako většina zvířat i tito živočichové útočí pouze, pokud se cítí být ohroženi. V Turecku jsou poměrně často na ulicích volně se pohybující psi, kteří mohou občas být i agresivní. Doporučuje se chránit proti klíšťatům kvůli relativně vysokému procentu jejich nakažlivosti encefalitidou a boreliózou. Lokálně (černomořská oblast) se také vyskytuje klíšťaty přenášená životu nebezpečná nákaza konžsko-krymskou krvácivou horečkou.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Mezi Českou republikou a Tureckou republikou je platná sukcesivní bilaterální Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu sjednané výměnou dopisů  – viz Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 170/1991 Sb.

 

Vláda Turecké republiky neuplatňuje vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů v průběhu 180 dnů.

 

V případě předpokládaného krátkodobého pobytu za jiným než turistickým účelem se doporučuje se vždy informovat u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze o podmínkách vstupu, neboť v takových případech může vždy vznikat vízová povinnost. Případné porušení podmínek vstupu či pobytu může vést k odepření vstupu na území Turecké republiky a následné deportaci či deportaci přímo.

 

Tímto se připomíná občanům České republiky nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas. Před cestou do Turecké republiky je nutné ověřit platnost cestovního dokladu. Turecký zákon č. 6458 ve věci cizinců a mezinárodní ochrany uvádí dle čl. 7. odst. 1) písm. b), že (pozn.: volný překlad): „Cizinci, jimž bude odepřen vstup do Turecka, jsou tito (…) jejichž pas či cestovní dokument pozbyde platnost šedesát dnů před vypršením platnosti víza, vízové výjimky nebo povolení k pobytu“. Vzhledem k nejasnému výkladu, kdy není zřejmé, zdali se počítá šedesát dnů před předpokládaným ukončením pobytu bezvízových cizinců či v délce možného maximálního krátkodobého pobytu se doporučuje k vlastnímu uvážení, aby držitelé cestovních dokladů České republiky před vstupem na území Turecké republiky měli platnost cestovního pasu/dokladu v rozsahu 150 dnů (tj. maximální délka krátkodobého pobytu do 90 dnů a zmíněná odkladná lhůta 60 dnů). Podmínky vstupu na své území určuje vždy Turecká republika a z toho důvodu je vhodné si zjistit podmínky vstupu a předpokládaného pobytu přímo u Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a právně nezávazné. Upozorňujeme, že v době plánované cesty mohou být neaktuální. Před cestou do Turecké republiky je proto vhodné se vždy obrátit na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze či příslušné turecké úřady.

 

Specifické podmínky cestování 

Všem návštěvníkům se při pobytu v Turecku doporučuje dobrovolná registrace v systému DROZD (Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). ›

Vzhledem k tomu, že aktuální doporučení mají v čase značně proměnlivý charakter, tak odkazujeme na příslušné webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro Turecko. ›

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zájmu o výkon zaměstnání na území Turecké republiky doporučujeme zavčas kontaktovat Velvyslanectví Turecké republiky v Praze či příslušné turecké úřady.

 

Dle dostupných informací rozumíme, že základní legislativou ve věci zaměstnávání cizinců na území Turecké republiky je zákon č. 4817, jehož neoficiální překlad do anglického jazyka je možno konzultovat na stránkách Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization). Turecké znění uvedeného zákona č. 4817 lze nalézt mj. na webových stránkách parlamentu (národního shromáždění) Turecké republiky. Upozorňujeme, že problematika zaměstnávání cizinců v Turecké republice je komplexní a je nutné řešit rozsah povolení k zaměstnání i povolení k pobytu. Závazný výklad postup mohou podat jen příslušné turecké úřady.

 

Upozorňujeme, že případné dokumenty vydané příslušnými institucemi v České republice včetně například dokladu o vzdělání vyžadované v místě tureckou stranou mohou nést požadavek na vyšší ověření/apostilu. Tato vyšší ověření je nutno si raději zajistit předem v České republice u příslušných úřadů.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nejsou známa omezení při poskytování zdravotní péče cizincům. Soukromá zdravotnická zařízení jsou na velmi dobré evropské úrovni; státní zařízení v hlavních centrech jsou na slušné úrovni.

 

Mezi Českou republikou a Tureckou republikou existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která za specifických podmínek pokrývá i základní zdravotní péči. O administrativním postupu je nutné se informovat u příslušné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví České republiky a České správy sociálního zabezpečení.

 

Bližší informace lze mj. konzultovat na stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/-/turecko) a text smlouvy je k dispozici na stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/smlouva-mezi-ceskou-republikou-a-tureckou-republikou-o-socialnim-zabezpeceni).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ankaře (Turecko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem