Turkmenistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vnější ekonomické vztahy Turkmenistánu s evropskými zeměmi, včetně České republiky nejsou příliš rozvinuté. Česko-turkmenské bilaterální ekonomické vztahy v posledních letech ukazují tendenci ke snížení, stejně jako i vztahy politické. 

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Turkmenistánem (mil. USD)
 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz do Turkmenistánu

20,5 24,6 20,1 6,3 7,1

Dovoz z Turkmenistánu

0,3

0,6

0,6

0,5

0,7

Obrat

 20,8

25,2

20,7

6,8

7,8

Saldo

 20,2

24,0

19,5

5,8

6,4

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2019 byly ve vývozu z ČR do TM nejvíce zastoupeny následující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

8525

Přístroje vysílací pro rozhlas,televizi apod;kamery

9,9

2.

9405 Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů 7,0

3.

3004

Léky odměřené na krev, antiséra ap vata aj 

7,0

4.

9402

Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství 

5,6

5.

8517

Telefonní přístroje, vč. telefonů pro celulární sítě aj

5,6

6.

1210 Šištice chmelové čerstvé sušené apod lipulin 4,2

7.

3505 Dextriny akj škroby modifikované klihy 4,2

8.

8446

Stavy tkalcovské

4,2

9.

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 2,8

10.

8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 2,8

V roce 2019 byly v dovozu z TM do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

5205 Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej 57,1

2.

6302

Prádlo ložní stolní toaletní kuchyňské

28,6

3.

5208 Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2 4,3

4.

1302

Šťávy výtažky rostlin pektiny ap slizy ostat

0,1

5.

6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 0
6. 6203 Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap 0
7. 6109 Tričky vrchní tílka aj nátělníky pletené 0

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické údaje o vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zastupiterlský úřad v Taškentu v roce 2019 nezaevidoval žádné obchodní aktivity českých firem v Turkmenistánu. Rovněž v této zemi neevidujeme žádnou českou zahraniční investici.

Poslední významnější českou referencí v teritoriu je firma Královopolská RIA, která realizovala dodávky pro výstavbu čistírny odpadních vod v Balkanabádu v západní části Turkmenistánu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluvních a jiných dvoustranných dokumentů mezi Českou republikou a Turkmenistánem:

  • „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republika a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu“ podepsána v Ašchabádu 09.09.1993, účinnost 09.09.1993, 124/1994 Sb.
  • „Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku“ podepsána v Ašchabádu 18.3.2016, účinnost od 1.1.2019.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Česká republika v Turkmenistánu nerealizuje projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Nicméně z hlediska budoucí perspektivy je při zvažování možností účasti v těchto projektech možné zaměřit pozornost na následující sektory:

Sektor vody a sanitace

Turkmenistán chce inicializovat technicky a finančně udržitelné změny v oblasti vodohospodářství. Turkmenistán se zaměřuje na 4 hlavní složky: 1) Zlepšení zásobování vodou, rozšíření a opravení vodohospodářské sítě, výměna a obnova materiálu. Dílčími komponenty jsou: oprava a výměna pouliční svodů a instalace nových kohoutků; zařízení ke snížení ztráty vody a nákladů na provoz a údržbu, zlepšení kvality vody. 2) Zlepšení hygieny a zdraví. Zlepšení úrovně sanitárních zařízení a hygienické praxe díky odstranění latrín a instalaci zařízení pro mytí rukou ve školách a na trzích s využitím komunitních přístupů; financování nákupu vozidel a zařízení; podpora zdraví a vzdělávání v oblasti hygieny; zlepšení sledování kvality vody a hygieny. 3) Posílení vodohospodářských institucí.  4) Zefektivnění projektového managementu.

Sektor zemědělství

Zemědělství je druhým největším sektorem ekonomie Turkmenistánu s 26 % HDP. Ve venkovských oblastech žije více než polovina obyvatel. S přispěním státu vznikl projekt na renovaci a modernizaci farmářského vybavení a strojů. Pravdou ale je, že investice do tohoto sektoru ze strany státu jsou příliš malé. Evropská unie asistuje v tomto případě zejména v oblasti vědy a výzkumu a podpory vzdělávání místních farmářů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Turkmenistán