Turkmenistán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Objem zahraničně-obchodní relace je minimální, vymahatelnost práva je problematická. Soudní procesy trvají dlouhé roky. Úroveň byrokracie je enormní, rozsáhlá korupce je přítomná na všech výkonných úrovních. Informace, co se v zemi skutečně děje, jsou velmi omezené. 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály nejsou zdaleka na úrovni odpovídající dnešní době např. v zemích EU. Neexistuje zatím rozvinutá síť dovozců a distributorů zboží a na nich navazujícího retailu. Řada prodejců zboží dováženého ze zahraničí si zároveň zajišťuje jeho dovoz.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Aktuální informace o dovozních podmínkách, potřebných dokumentech, dovozních sazbách a netarifních omezeních jsou průběžně publikovány na internetových stránkách EK Market Access Database.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon o podnicích umožňuje vznik následujících podnikatelských subjektů:

 • státní podnik
 • individuální podnikatel
 • družstevní podnik
 • společný podnik
 • podniky nevládních veřejných organizací
 • ekonomické společenství
 • akciová společnost.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Reklamní a propagační činnost lze provádět v Turkmenistánu zcela standardními postupy, tj. s využítím tisku, rozhlasu, televize, reklamních ploch na veřejných prostranstvích – billboardů, bannerů atp. V Turkmenistánu jsou běžné plakátové nebo elektronické poutače atd. Kromě toho zde působí několik reklamních, marketingových a consultigových společností.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Turkmenistán v oblasti ochrany duševního vlastnictví přijal několik zákonů odpovídajících mezinárodním standardům. Kromě Ústavy, občanského zákoníku a mezinárodních smluv přijal Turkmenistán zvláštní předpisy upravující tuto problematiku. Patří zde zákony „o vynálezech“, „o průmyslových vzorech“ a „o ochranných známkách“.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

U veřejných zakázek jsou uplatňována následující pravidla:

Pokud jde o dodávky podle jedné smlouvy přesahující hodnotu ekvivalentu 100 000 USD, je možno realizovat zakázku pouze na základě tendrového řízení. Pokud je hodnota dodávky podle jedné smlouvy nižší než ekvivalent 100 000 USD provádí se výběr dodavatele na základě výběrového řízení. Tendrové řízení provádí komise, kterou zřizuje objednatel, pokud hodnota zakázky nepřevýší ekvivalent 1 milionu USD. Pokud převýší tuto hodnotu, musí složení komise odsouhlasit vláda.

Tendery jsou otevřené nebo uzavřené. Otevřených tenderů se může zúčastnit každý, uzavřené jsou výjimečné a vyhlašují se se souhlasem vlády, resp. příslušného místopředsedy. Oznámení o tenderu  vyhlásí pracovní orgán nejpozději 30 dnů předem, a to v hromadných sdělovacích prostředcích. Následuje předložení tendrové nabídky a zaslání tendrové dokumentace zájemci o účast v tenderu. Tendrová dokumentace musí obsahovat: instrukci pro účastníka tendru, technickou část, obchodní část, předběžný návrh smlouvy. Poté pracovní orgán provede předběžný kvalifikační výběr, který schválí tendrová komise. Následuje hodnocení. Výsledky se publikují do tří dnů v hromadných sdělovacích prostředcích.

Tendry financované ze zahraničních úvěrů jsou prováděny podle pravidel Světové banky, případně mezinárodní banky poskytující úvěr.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Systém soudní moci se v Turkmenistánu se skládá z následujících instancí:

 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší obchodní soud
 • Městský soud Ašchabadu
 • Soudy velayats, etraps, shakhers, obas a gengeshys (oblastní, okresní a nižší úroveň)
 • Oblastní obchodní soudy (velayats)
 • Vojenské soudy

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

Hlavní státní svátek – 27. říjen – Den nezávislosti Turkmenistánu, další významnější svátky:

 • 1.1. Nový rok
 • 12.1. Den památky
 • 19.2. Den státní vlajky
 • 8.3. Mezinárodní den žen
 • 21. – 22.3. Svátek jara „Novruz bajram“
 • 9.5. Den vítězství
 • 18.5. Den obrody a jednoty
 • 6.10. Den vzpomínek na zemřelé
 • 27.- 28.10. Den nezávislosti Turkmenistánu
 • 12.12. Den neutrality Turkmenistánu
 • „Kurban bajramy“ – každý rok přesné datum určuje Kabinet ministrů Turkmenistánu
 • „Oraza bajramy“ – přesné datum se určuje na základě prezidentského výnosu

Pracovní doba:

 • státní organizace a zařízení  od 8,30 do 17,30 hod. (v sobotu a v neděli nepracují)
 • soukromé firmy od 09,00 hod. mnohdy až do pozdního večera (vedení)
 • banky (pro klienty) od 9,00 do 18,00 hod. (v sobotu 9,00 – 13,00, v neděli zavřeno)
 • polední přestávka ve většině organizací od 12,30 do 13,30 hod.
 • obchody podle profilu, většinou 9,00-19,00 hod. s jedním zavíracím dnem v týdnu
 • tržnice a soukromé obchody od rána do večera bez zavíracích dnů

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Na české občany se vztahuje vízová povinnost. Vzhledem k tomu, že v Česku není zastupitelský úřad Turkmenistánu, podává se žádost o vízum obvykle na Velvyslanectví Turkmenistánu ve Vídni.  

Z hlediska obecné kriminality lze Turkmenistán charakterizovat jako relativně bezpečnou zemi. Bezpečnostní situace v Ašchabadu je velmi stabilizovaná, pohyb po městě na větších osvětlených  ulicích i po půlnoci je bezpečný, což je dáno i vysokým počtem policistů v ulicích.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Základním pracovněprávním předpisem v Turkmenistánu je zákoník práce. Pokud jde o zaměstnávání cizinců, ti mohou cizinci pracovat na území Turkmenistánu na základě dvou vydaných dokumentů. Prvním z nich je povolení k získání zahraniční pracovní síly. Toto povolení se vydává turkmenskému zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je povinen předložit následující doklady:

 • žádost
 • návrh pracovní smlouvy nebo jiné dokumenty potvrzující předběžnou dohodu s cizími občany nebo cizími firmami o úmyslu a podmínkách získání zahraničních specialistů
 • dotazník zahraničního specialisty s fotografií
 • doklad o zaplacení poplatku za vydání povolení
 • lékařské potvrzení o bezinfekčnosti na HIV

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vzhledem k tomu, že mezi ČR a Turkmenistánem není uzavřena smlouva o bezplatném poskytování zdravotní péče, musí občan ČR návštěvu u lékaře a ošetření všeho druhu uhradit v hotovosti. Pojištění pro případ zdravotní péče v cizině není uvedeno jako podmínka udělení turkmenského víza, nicméně doporučujeme zdravotní pojištění před cestou do Turkmenistánu uzavřít.

Očkování při cestě do Střední Asie nejsou povinná, nicméně doporučují se očkování proti všem druhům hepatitidy a břišnímu tyfu. Bližší informace poskytne Ústav cestovní medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech.

I přesto, že je většina běžných léků v hlavním městě k dostání, za jejich kvalitu nelze ručit a proto se doporučuje se na cestu potřebnými léky vybavit. Nejčastější zdravotní problémy mohou vzniknout z místní stravy a kvality vody.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem