Tuvalu: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Oficiální název státu: Tuvalu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Hlavou státu je královna Alžběta II. Na Tuvalu ji zastupuje generální guvernér (Sir lakoba Italeli od dubna 2010), jmenovaný na doporučení premiéra po konzultaci s parlamentem. Parlament je patnáctičlenný, volený na čtyřleté období. Volby v roce 2014 byly odloženy kvůli hurikánu Pam a nakonec proběhly až 31.3.2015. Na Tuvalu nejsou žádné politické strany. Parlament volí premiéra, který z jeho členů vybírá členy svého kabinetu.

Složení vlády:

 • Předseda vlády: Enele Sopoaga
 • Vicepremiér: Maatia Toafa
 • Ministr dopravy a komunikací: Monise Laafai
 • Ministr pro veřejné sítě a infrastrukturu: Enele Sopoaga
 • Ministr školství, kultury a tělovýchovy: Fauoa Maani
 • Ministr životního prostředí, zahraničí, práce a obchodu: Taukelina Finikaso
 • Ministr zdravotnictví: Satini Manuella
 • Ministr financí a ekonomického rozvoje: Maatia Toafa
 • Ministr pro výstavbu a přírodní zdroje: Puakena Boreham
 • Ministr vnitra a místního rozvoje: Namoliki Sualiki

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • počet obyvatel: 11 052 (odhad 2017)
 • hustota zalidnění: 425 obyv./km2 (2017)
 • ekonomicky činné obyvatelstvo: 5950 (odhad 2004)
 • roční přírůstek: 0,85 % (odhad 2017)
 • míra porodnosti: 2,95 dítěte/ženu, 23,7 porodů/1000 obyvatel (odhad 2017)
 • kojenecká úmrtnost: 29/1000 narození (odhad 2018)
 • celková úmrtnost 8,5/1000 obyvatel (odhad 2017)
 • očekávaná délka života při narození: 66,5 roku

Věková struktura:

 • 0-14 roků: 29,9 %
 • 15 – 64 roků: 64,69 %
 • nad 65 roků: 6,02 % (odhad 2017)

Etnické složení:

 • Polynésané 96 %
 • Mikronésané 4 %

Náboženské složení:

 • protestanti 98,4 % (z toho adventisté sedmého dne 1,4%)
 • baha‘i 1 %
 • jiné 0,6 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Růst HDP v letech 2013-2017 (%)
2013 2014 2015 2016 2017
1,3 2,2 2,6 3,0  3,2

Zdroj: ADB Development outlook 2018MZV Austrálie 

Nominální HDP v mil. USD
2013 2014 2015 2016 2017
38 37 36 37 40

Zdroj: ADB Development outlook 2018MZV Austrálie

Nominální HDP/obyvatele
2013 2014 2015 2016 2017
3541,9 3499 3  459,5 3 281 3 618,9

Zdroj: ADB Development outlook 2018MZV Austrálie

Inflace (%)
2013 2014 2015 2016 2017
38 37 36 37 40

Zdroj: ADB Development outlook 2018MZV Austrálie

Údaje o nezaměstnanosti nejsou k dispozici. 2/3 obyvatelstva pracují v neformální ekonomice (samozásobitelství – drobné zemědělství a rybolov v malém rozsahu).

Očekávaný vývoj v teritoriu:

Tuvalu je vysoce závislé na zahraniční rozvojové pomoci, obzvláště v souvislosti s environmentálními riziky (stoupající hladiny oceánů, hurikány, naposledy v roce 2016 hurikán Winston). Zemi chybí základní infrastruktura a ekonomika je založena spíše na samozásobitelství a rybářství. Jakýkoli jednorázový obchod či rozvojový projekt může ekonomické ukazatele výrazně vychýlit.
Dle Asian Development Bank lze v dalším roce očekávat v Tuvalu pokračování mírného růstu podpořeného pokračováním veřejných projektů. Rozumná fiskální politika se v posledních letech soustředila na vytváření rozpočtových rezerv, a to ve svých hlavních fondech Consolidated Investment Fund a Tuvalu Survival Fund.

U inflace předpokládá ADB v roce 2018 její mírný pokles coby důsledek poklesu poptávky, avšak již v roce následujícím by se měla obnovit poptávka po dovážených potravinách a palivech, což by ji mělo opět nastartovat. Očekává se také pokles fiskálního přebytku v důsledku snížení příjmů z licenčních poplatků za rybolov a z daní.

U bilance běžného účtu se v následujících dvou letech očekává nárůst deficitu až na 30% HDP v souvislosti s narůstající disparitou mezi nárůsty dovozu zboží a služeb poklesem příjmů z licenčních poplatků za rybolov a rozvojových grantů.

Asijská rozvojová banka (ADB) v rámci své strategie vůči Tichomoří (2016-2020) a v rámci svého akčního plánu pro Tuvalu připravila pro období 2017-2019 prostředky v hodnotě 18,9 mil. USD, z čehož 15,7 mil. USD tvoří granty. 2,8 mil. USD je vyčleněno na přecházení živelním pohromám.

Pokud jde o bilaterální rozvojovou spolupráci, Austrálie je dlouhodobě nejvýznamnějším rozvojovým partnerem Tuvalu (pomoc je poskytována prostřednictvím Australské agentury pro mezinárodní rozvoj AusAID). Prioritami australské pomoci jsou ekonomická stabilita a dobré vládnutí, životní prostředí, klimatická změna a školství.  V letech 2017-2018 poskytne Austrálie Tuvalu na rozvojovou pomoc až 8,5 mil. AUD. Pro období 2018-2019 činí současný odhad poskytnuté pomoci 9,7 mil. AUD.

V rámci vlastního programu pro rozvojovou spolupráci Nový Zéland (prostřednictvím Novozélandské rozvojové agentury NZAID) poskytl Tuvalu pro období 2017-2018 11,3 mil. AUD. Mezi priority Nového Zélandu, kromě účasti v Tuvalu Trust Fund, patří makroekonomická stabilizace a rozvoj lidských zdrojů (předškolní vzdělání, stipendia, technická školení), rozvoj odlehlejších ostrovů, infrastruktura a rybolov.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejný sektor představuje 70 % HDP. Hlavními příjmy jsou licenční poplatky za rybolov (takřka polovina příjmů), příjmy z poplatků za národní doménu

„tv“ (13,7% příjmů), dále pak příjmy z vydávání známek a mincí a rozvojové granty. To umožňovalo v předchozích letech sestavovat poměrně expanzivní rozpočty. Ekonomika Tuvalu používá jako svou měnu Australský dolar (AUD).

Rozpočet Tuvalu (mil. AUD)
2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy + rozvojová pomoc 44,5 53,6 64,9 66,6 68,7
Vydaje 32,5 41,5 60,6 60 70,9
Saldo 10,9 12,1 4,5 6 -2,2

Tuvalu spravuje fond Tuvalu Trust Fund (TTF), který by měl být do roku 2020 navýšen na hodnotu 200 mil. AUD. (V roce 2016 hodnota fondu činila 154,8 mil. AUD, jedná se o meziroční navýšení o 11,6 mil. AUD). Tento fond slouží k fiskální stabilizaci v letech, kdy příjmy klesnou pod únosnou úroveň. V roce 2016 byl založen Tuvalu Survival Fund pro náklady spojené s dopady klimatické změny. V roce 2016 bylo do fondu vloženo 5 mil. AUD. Pro rok 2017 počítal státní rozpočet s transferem 2 mil. AUD do tohoto fondu.

Hlavními sektory, na které se soustředil rozpočet pro rok 2017 jsou: infrastruktura, školství, zdravotnictví, klimatická změna a fiskální udržitelnost.

Na rozdíl od předchozích let Tuvalu nezveřejnilo svůj státní rozpočet. Jediným zdrojem tak jsou statistiky ADB, které příjmy Tuvalu za rok 2017 uvádějí ve výši 136,2% HDP (cca 54, 4 mil. USD), výdaje ve výši 118,6% HDP (cca 47,4 mil. USD)  a saldo ve výši 17,6% HDP (cca 7 mil. USD).

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Bilance běžného účtu (mil. USD)
2013 2014 2015 2016 2017
-8 -9 -10 -12 -15

Zdroj: MZV Austrálie

Bilance kapitálového a finančního účtu (mil. AUD)
2012 2013 2014 2015 2016p
-3,4 8,7 -4,9 2,1 -1,8
Rezervy (mil. AUD) (nikoli devizové)
2012 2013 2014 2015 2016
27,5 37,9 41 46,4 42,7
Zahraniční dluh (mil. USD)
2013 2014 2015 2016 2017
22 18 17 17 16

Zdroj: IMF Country Report No. 16/323, Asian Development Outlook 2018, ADB Key Indicators for Asia and the Pacific 2017MZV Austrálie

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V zemi neexistuje Centrální banka (AUD je oficiální měnou) a (s omezenými možnostmi) zde funguje jen jedna komerční banka (National Bank of Tuvalu).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu, včetně korporátní, je stanovena ve výši 30 % při ročních příjmech vyšších než 1900 AUD. Existují také prodejní daně na určité zboží a služby. Zdaněny jsou tak prodeje známek, copry a rybářských licencí. Vláda udržuje cenové restrikce na benzín a základní potraviny.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme