Účel a funkce datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště jehož prostřednictvím můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě. Orgány veřejné správy prostřednictvím datových schránek mohou doručovat rozhodnutí, výzvy atp. všem subjektům, které mají datovou schránku zřízenu (ostatním orgánům veřejné správy, podnikajícím a zákonem zřízeným právnickým osobám a případně i fyzickým osobám, které o zřízení datové schránky požádají).Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci, a naopak k provádění podání vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, tedy známé proužkované obálky s doručenkou.

Do vaší datové schránky se dostanete kdykoli a odkudkoli. Datové schránky pracují na obdobném principu jako internetové bankovnictví, jež dnes používají mnozí z nás. Neznamená to tedy, že si datovou schránku můžeme představovat jako emailovou schránku, jejímž prostřednictvím by se dalo komunikovat přímo s jednotlivými úředníky. Komunikace bude probíhat vždy s celým úřadem, protože každý úřad bude mít právě jednu datovou schránku. Pomocí datové schránky také nemůže (zatím) komunikovat fyzická osoba s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou ani osobou právnickou.

Datové schránky zrychlují jednotlivá řízení díky tzv. institutu doručené zásilky, to znamená, že každá zásilka vložená do datové schránky je po lhůtě 10 dnů považována za vyzvednutou. Důležité je, že obě verze dokumentů, tedy těch papírových i elektronických, jsou rovnocenné. Komunikace probíhá elektronicky, tedy rychle a levně. Velikost datové schránky není omezena. Zpráva je vždy doručena, žádná informace se nikdy neztratí. Datové schránky zaručují i bezpečnost, nikdo nebude číst vaše podání. Datová zpráva se pohybuje „uvnitř“ systému, jen mezi datovými schránkami. Směrem „ven“ jde pouze vyrozumění o doručení.

Přes datovou schránku je možné odesílat a přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení či ověřovat, zda má adresát datovou schránku. Skrze datové schránky bude možné posílat všechny dokumenty, žádosti a stížnosti, vše, co lze převést z papírové do digitální podoby. Výjimku tvoří dokumenty v listinné podobě, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit, tj. například občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz či vkladní knížka.

Pro představu – pokud se například ze své datové schránky rozhodnete odeslat podání na nějaký úřad, postupujete následovně:

  • Prostřednictvím své datové schránky vyberete adresáta, kterému má být žádost doručena.
  • Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označili jako adresáta.
  • Systém vám zároveň jako odesílateli oznámí, že datová zpráva, kterou jste poslali, byla dodána do datové schránky adresáta.
  • Systém dá automaticky vědět adresátovi, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva. Vyrozumění provede například tím, že odešle e-mail na jeho elektronickou adresu.

Podrobnější informace o používání datové schránky získáte v souvisejícím dokumentu portálu BusinessInfo.cz.

Od 1. července 2009 budou systém, povinně ze zákona využívat orgány veřejné moci (jednoduše řečeno všechny úřady, soudy a instituce) a také právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby, není to však povinné. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.

Dne 28.5. 2009 schválil Senát Parlamentu ČR novelu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, která významně novelizuje také zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Schválení této novely přináší několik změn v projektu datových schránek. Subjektům, kterým Ministerstvo vnitra zřizuje datovou schránku automaticky ze zákona (orgány veřejné moci + právnické osoby) vzniká tzv. přechodné období až do konce října 2009. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka aktivována 1.listopadu 2009.

Od 1. ledna 2010 bude možné využívat Informační systém datových schránek pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem. Podmínkou bude souhlas příjemce s doručováním ze strany soukromých subjektů. V této souvislosti se navrhuje přechodné období od 1.1.2010 do 30.6.2010, kdy bude možné „privátní" komunikaci využívat pouze pro zasílání faktur, či jiných žádostí o zaplacení.