Uganda: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

▶ Energetický průmysl

Uganda je bohatě obdařena energetickými zdroji. Patří mezi ně vodní energie, biomasa, solární a geotermální energie a fosilní paliva. Potenciál energetických zdrojů v zemi tak zahrnuje odhadovanou kapacitu 2 000 MW vodní energie, 450 MW geotermální energie, 1 650 MW kogenerace z biomasy a 5,1 kWh/m2 sluneční energie. Uganda však zároveň patří mezi země s nejnižší spotřebou energie na hlavu ( pouze 55 % populace v městských aglomeracích a 10 % venkovského obyvatelstva má přístup k el. energii. Celonárodně tak má pouze 19 % obyvatelstva přístup k el. energii). Problém je jak na straně nedostatečné výrobní kapacity, tak na straně rozvodných sítí.  Existující rozvodnou síť o rozsahu 2 260 km je nutné zdvojnásobit. K dosažení změny tak vláda otevřela sektor energetiky pro soukromé investory. Rozvoj energetického sektoru tak nabízí kromě dodávek zařízení i investiční příležitosti pro české firmy.

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení zdvojnásobí instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v roce 2013, z toho 2/3 generovány vod­ními elektrárnami); tento stav poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navýšení kapacity velkých vodních elektráren o 780 MW a malých vodních elektráren o 125 MW. Rovněž se plánuje první etapa rozšíření distribuční sítě o 600 km. Vzhledem k nedostatečnému pokrytí distribuční soustavou existují příležitosti v oblasti off grid řešení, a to zejména v oblasti malých vodních elektráren.

▶ Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu (za předpokladu neexistence embarga). Díky zapojení do misí OSN tak nejsou ozbrojené složky závislé pouze na příjmech z ugandského státního rozpočtu. Priorita rozpočtu obrany vyplývá rovněž z regio­nální geopolitické situace (např. v nedávné době napjaté vztahy s Rwandou, kdy obě země ujišťují, že budou na případné vojenské provokace odpovídat silou). Z tohoto důvodu představují potencionální dodávky pro ugandské ozbro­jené složky příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu. Potenciál lze spatřovat v oblasti výcviku pilotů a oprav a dodávek letecké techniky, stejně jako v oblasti radarových a sledovacích systémů.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobý plán rozvoje zdravotnického sektoru (National Health Policy 2011–2020). Plán předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zařízení (mimo jiné i vybudování rychlé záchranné služby či Národního onkologického centra). V rámci plánu má vláda vynakládat 8,5 % svého ročního rozpočtu na rozvoj zdravotnictví. Celkový rozpočet na zdravotnictví však dosahuje díky zahraniční pomoci částku 5 mld. USD s tím, že 70 % částky tvoří zahraniční finanční prostředky. V oblasti zdravotní péče jsou v Ugandě aktivní i soukromí poskytovatelé. Největší poskytovatel soukromé zdravotní péče v rámci východoafrického regionu společnost Aga Khan plánuje v nadcházejících dvou letech dokončení výstavby nové soukromé nemocnice. Vzhledem k tomu, že se zdravotnická zařízení do země dováží, představují vládní i nevládní investiční plány příležitosti pro české exportéry. Nabídka dodávek zdravotního zařízení pro soukromý sektor by měla obsahovat i nabídku financování vzhledem k tomu, že dle aktuálních průzkumů 70 % soukromých zřízení financuje nákupy z vlastních zdrojů. Odhadovaná velikost požadavků soukromých zařízení na dodávky a financování zdravotní vybavení dosahuje hodnoty 400 mil USD.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru. Přitom má ugandské zemědělství podle zpracovaných studií potenciál uživit 200 mil. populaci (ugandské zemědělství má v rámci Afriky největší růstový potenciál, což dokumentuje i skutečnost, že se v současnosti zemědělsky využívá pouze 35 % vhodných zemědělských výměr). Vláda proto navýšila od roku 2018 výdaje na podporu zemědělství o 60 % s tím, že finanční podpora rozvoje zemědělství zůstává vládní prioritou i v příštích letech. Rozvoj zemědělství tak představuje exportní příležitosti. Kromě toho Národní plán rozvoje stanovil nárůst exportu ze 1,3 miliardy USD v roce 2014 na 4 miliardy USD do roku 2022. Tohoto nárůstu má být dosaženo navýšením podílu zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu o dovoz potravinářských technologií. Plán počítá rovněž s navýšením produkce u zemědělských komodit oproti 2014 do roku 2020: fazole zvýšení produkce z 1 mil. tun na 10 mil. tun, kukuřice ze 3 mil. tun na 10 mil. tun, brambory z 61 tisíc tun na 112 tisíc tun a mléko z 1,55 mld. litrů na 3,55 mld. litrů. Na zvýšení produkce se má vynaložit 600 mil USD. Násobné zvýšení zemědělské produkce se rovněž neobejde bez moderní zemědělské mechanizace, která se však do Ugandy dováží. Rozvojové plány tak nabízejí příležitosti i pro české dodavatele zemědělské techniky.

 

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Obranný průmysl

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem