Uganda: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy všech druhů zboží se většinou uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník. Přímé nákupy uskutečňují firmy s maloobchodními řetězci.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní režim v Ugandě je liberální. Až na položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně, neexistuje systém dovozních licencí. Regulován nebo zakázán je např. dovoz zbraní, výbušnin, pornografie apod.

Celní odbavování je však značně zdlouhavý byrokratický proces. Dovozci si však v praxi nejvíc stěžují na to, že si celnice nachází jiné důvody pro prodlužování celního odbavení, které má často za cíl obdržet od dovozce příslušnou „odměnu“.

Dovoz většiny zboží podléhá v souladu s rozhodnutím ugandské vlády tzv. předexpediční kontrole (Pre-shipment Inspection) před vlastní expedicí v zemi dodavatele. Této inspekci podléhá všechno zboží v hodnotě vyšší než USD 10 000. Inspekční společnost vydává doklad Clean Report of Finding, který zpravidla bývá také jedním z inkasních dokumentů.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon o společnostech (Company Law) je kombinací zvykového práva a občanského zákoníku. Vstoupil v platnost v r. 1961 a v podstatě kopíroval zákon anglický. Zřízení firmy je nákladnou a časově náročnou záležitostí. Doporučuje se využít služeb místního zástupce.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku.

Hlavním veletrhem v zemi je mezinárodní všeobecný veletrh Uganda International Trade Fair, který se koná každoročně začátkem října .

Organizátorem akce je Ugandský svaz výrobců. Počet vystavovatelů i zahraniční účasti má plynule stoupající tendenci a od prvních let konání veletrhu se zhruba ztrojnásobil.

Pro více informací doporučujeme web Uganda Manufacturers Association.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování.

Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace/registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni už přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce. V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s ugandskými partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V případě nového obchodního kontaktu se doporučuje užívat platbu předem nebo neodvolatelný akreditiv. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům. Někteří dodavatelé ovšem na základě zkušeností se svými tradičními odběrateli poskytují až 6měsíční úvěry.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V obchodním styku v Ugandě je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených.) Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro občany ČR má Uganda vízový styk. O vízum je možné požádat (online) a na velvyslanectví Ugandy v Berlíně. Poplatek je 50 USD. Ugandské celní předpisy nepovolují vývoz (ale ani převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení.

Ugandské úřady nevyžadují žádné povinné očkování, doporučená očkování jsou žloutenka A, žlutá zimnice a břišní tyfus. Na většině území Ugandy se rovněž doporučuje užívat antimalarika.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinec nemůže v Ugandě vykonávat výdělečnou činnost bez pracovního povolení. To se vydává jen na základě ověřených podkladů o vzdělání a praxi. I když ugandské zákony přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se pracovní povolení cizincům (a zvláště Evropanům) vydávají pouze pro specializované obory (lékaři, konzultanti, vedoucí pracovníci firem s převážným podílem zahraničního kapitálu a různí experti).

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná pouze za úhradu, u komplikovanější léčby se vyžaduje složení zálohy ve výši cca 100 000 Kč.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem