Ukrajina: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

EU je hlavním obchodním a ekonomickým partnerem Ukrajiny. Základní rámec pro rozvoj spolupráce Ukrajiny s EU představuje Asociační dohoda a v jejím rámci Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
101 Volodymyrska St.
Kyiv, 01033 Ukraine
Tel: +380 (44) 390 8010
E-mail: ukraine@eeas.europa.euukraine-press@eeas.europa.eu 
Pracovní doba: Po–Pá 9:00–13:00, 14:00–17:30

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Asociační dohoda Ukrajina EU je plnohodnotně platná od září 2017 a představuje „návod“ pro realizaci politických a ekonomických reforem na Ukrajině. Proces integrace je na Ukrajině koordinován místopředsedou vlády pro otázky evropské a euroatlantické integrace V. Prystajko. V rámci integračního úsilí vláda přijala Akční plán, dále Komunikační strategii a v únoru 2018 byla schválena „Roadmap“ pro přijímání integrační legislativy. Každoročně ukrajinská strana vypracovává Zprávu o implementaci Asociační dohody mezi Ukrajinou a EU (Report on Implementation of the Association Agreement between Ukrajine and the European Union).

EU představuje pro Ukrajinu strategického obchodního partnera.  V roce 2019 EU dále stabilizovala svoji pozici jako hlavního exportního trhu pro Ukrajinu (41,5% ukrajinského exportu směřuje do zemí EU) s tím, že více jak 15 000 ukrajinských společností exportuje své výrobky a služby do EU. Největším exportním trhem pro Ukrajinu je v rámci EU Polsko. dále Itálie a Německo. Největším importním partnerem Ukrajiny ze zemí EU je Německo, dále Polsko, Itálie a Francie.

Od 1. ledna 2016 je uplatňována Prohloubená a komplexní dohoda o zóně volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody. Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů (na většinu dováženého zboží platí nulové clo), příblížit ukrajinské standardy těm, které platí v EU, a podpořit diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku.

V roce 2019 zahájila EU proceduru využití bilaterálního mechanismu k řešení sporů (dle článku 305 Asociační dohody) k otázce zákazu vývozu dřeva z Ukrajiny do EU.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie poskytuje Ukrajině kromě politické také rozsáhlou finanční pomoc, která má od roku 2014 za cíl nejen stabilizovat makroekonomickou situaci, ale přispět rovněž k nastartování ekonomiky (a především investic) a přispět tak k implementaci reforem. EU se na podporu reformního procesu zavázala vyčlenit až 12,8 mld. EUR. Úvěry a granty jsou ukrajinské straně poskytovány zejména prostřednictvím evropských finančních institucí jako je Evropská investiční banka a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj.

EU poskytla v letech 2014 a 2015 celkem 1,6 mld. EUR (v rámci MFA I a MFA II). Následně EU schválila finanční pomoc MFA III ve výši 1,8 mld. EUR s tím, že první dvě tranše (každá 600 mil. EUR) byly  uvolněny. Třetí tranše ve výši 600 mil. euro z MFA III nicméně nebyla uvolněna a program MFA III byl ukončen v lednu 2018. Finanční prostředky z MFA III postupovaly přímo do státního rozpočtu Ukrajiny a ukrajinská vláda rozhodovala o jejich konkrétním využití.  V září 2018 byla podepsána dohoda mezi Ukrajinou a EU o poskytnutí nové makroekonomické pomoci Ukrajině v rozsahu 1 mld. euro. Pomoc je rozdělena do dvou tranší po 500 mil. euro. EK uvolnila Ukrajině první tranši z této pomoci ve výši 500 mil. euro v prosinci 2018. V červnu 2020 byl schválen MMF program SBA pro Ukrajinu (Stand – by Arrangement) ve výši 5 mld. USD s tím, že ještě během června 2020 byla uvolněna první tranše ve výši 2,1 mld. USD. V listopadu 2020 EU uvolnila Ukrajině tranši makroekonomické finanční pomoci ve výši 600 mil.  euro s tím, že poskytnuté prostředky by měly být primárně využity ke snižování dopadů pandemie koronavirusu. V roce 2021 se předpokládá uvolnění ještě druhé tranše makroekonomické finanční pomoci EU ve výši 600 mil. euro za definovaných podmínek. 

EU podporuje Ukrajinu prostřednictvím Evropského sousedského instrumentu (European Neighbourhood Instrument), tj. jsou realizovány programy na podporu reforem, boje proti korupci, posílení vlády práva apod. Ukrajinská strana má rovněž přístup k různým evropským programům jako je Erasmus+, Horizon 2020 pro výzkum a inovace, The Creative Europe (kultura, kreativita). EU též spolupracuje s Ukrajinou v rámci Východního partnerství. Od roku 2017 se realizuje program (ve výši 50 mil. euro) pro vládou kontrolované části Doněcké a Luhanské oblasti (posílení dobrého vládnutí, decentralizace, ekonomická revitelizace, podpora malých a středních podniků apod.). Prostřednictvím sousedské investiční platformy (Neighbourhood Investment Platform) bylo ukrajinské straně poskytnuto více než 180 mil. euro k podpoře financování rozvoje infrastruktury v dopravě, energetické efektivnosti, životním prostředí apod.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni 15.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem