Ukrajina: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

Zahraniční obchod Ukrajiny od roku 2016 dynamicky roste.  EU představuje hlavního exportního partnera pro Ukrajinu, a to i v návaznosti na postupné se otevírání vnitřního trhu EU pro ukrajinské zboží. Podíl Ruska se v posledních několika letech postupně snižoval. Přímé zahraniční investice na Ukrajině od roku 2016 mírně rostou, jejich výši mj. ovlivňuje absence investičních pobídek.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Ukrajiny (v mld. USD)

 

2015

2016

2017

2018

 2019

Vývoz

47,8

36,4

43,3

47,3

 63,7

Dovoz

49,5

39,2

49,6

57,1

 67,3

Saldo obchodní bilance

-1,7

-2,8

-6,3

 -9,8

-3,6

V roce 2019 ukrajinský export a import zbožím a službami dále rostl, export dosáhl úrovně 63,7 mld. USD, import činil 67,3 mld. USD. Celkově tak Ukrajina vykázala v roce 2019 obchodní deficit ve výši 3,6 mld. USD. Zahraničně obchodní operace vede Ukrajina s více než 200 zeměmi světa.

Dle předběžných výsledků činil v roce 2020 ukrajinský export zboží 49 mld. USD (tj. snížil se pouze o 1,7% v porovnání s rokem 2019) a import zboží činil 54 mld. USD (poklesl o 10,2% v porovnání s rokem 2019). Dosažené výsledky poukazují na vysokou odolnost ukrajinského zahraničního obchodu v době pandemie koronavirusu.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU představuje hlavní exportní trh pro Ukrajinu (41,5% ukrajinského exportu směřuje do zemí EU) s tím, že cca 15 000 ukrajinských společností exportuje své výrobky a služby do EU.  Ukrajinský export do Ruska činí 6,5% z celkového exportu, 52% exportu směřuje do dalších zemí světa.

Největším exportním trhem pro Ukrajinu je v rámci EU Polsko a dále Itálie a Německo, největším importním partnerem ze zemí EU je Německo, dále Polsko a Itálie a Francie.

Za hlavní hybnou sílu zahraničně-obchodní výměny Ukrajiny je v roce 2020 označována Čína, jejíž podíl se v ukrajinském exportu v roce 2020 zdvojnásobil.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položky exportu v roce 2019: zemědělské a potravinářské výrobky (44,3 %),kovy a výrobky z nich (20,5 %), nerostné suroviny (9,7 %), strojírenské výrobky (8,9 %), chemické výrobky (3,9 %), dřevo, papír (3,7 %), výrobky lehkého průmyslu (2,4 %) atd.

Nejvýznamnější položky importu v roce 2019: strojírenské výrobky (21,9 %), nerostné suroviny (21,4 %), chemická produkce (12,3 %), dopravní prostředky (10,1 %), zemědělské a potravinářské výrobky (9,5 %), kovy a výrobky z nich (6 %), plasty (5,9 %) atd.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

K získávání zahraničních investic byly na Ukrajině v minulosti zřízovány ekonomické zóny a investorům byly poskytovány incentivy (např. ekonomická zóna v Užhorodském okresu). V roce 2005 byly incentivy pro zahraniční investory v ekonomických zónách zrušeny. V posledních několika letech je na Ukrajině vedena politická a odborná diskuse k rozšíření ekonomických zón a zavedení incentivů pro zahraniční investory. Byla též zřízena agentura UkraineInvest k podpoře zahraničních investic na Ukrajině. V posledních letech vznikají ve většině ukrajinských oblastí regionální investiční agentury.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od roku 2014 došlo na Ukrajině k významnému snížení celkového objemu přímých zahraničních investic. Mezi největší zahraniční investory na Ukrajině se řadí ArcelorMittal, EBRD, Procter and Gamble, Bayer, Anheuser-Busch Inbev,Carlsbeg,Danone, Fairfax Financial Holdings apod. Výši zahraničních investic na Ukrajině mj. ovlivňnuje  nižší úroveň podnikatelského prostředí a absence investičních pobídek pro zahraniční investory.

Z teritoriálního hlediska je na Ukrajině nejvíce přímých zahraničních investic z EU, dle jednotlivých zemí  (rok 2019) – z Kypru (10303,2 mil. USD; 29,7% zahraničních investic), Nizozemska (7556,5 mil. USD; 21,8%), Velké Británie (2038,3 mil. USD; 5,9%) a Německa (1791,3 mil. USD; 5,2%).

Celkové ukrajinské investice v zahraničí dosahují  výše 6 295 mil. USD (2018).

 

Přímé zahraniční investice na Ukrajině (mil. USD) – vždy k 1.1. uvedeného roku
 2015 40 725,4
 2016 36 154,5
 2017 39 144,0
 2018 31 606,4
 2019 (k 1.10.) 34 727,6

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Základním zákonem upravujícím podmínky pro zahraniční investování je zákon Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“. Zákon definuje podnik se zahraniční kapitálovou účastí jako podnik s jakoukoli organizačně právní formou, vytvořený v souladu s ukrajinskou legislativou, v němž podíl zahraniční investice v základním kapitálu činí minimálně 10 %. Zákon neuvádí omezení týkající se maximální a minimální výše zahraničních investic na území Ukrajiny.

Zákon určuje formy, které mohou mít zahraniční investice:

  • částečná účast ve společnostech, které jsou zakládány společně s ukrajinskými právnickými a fyzickými osobami, nebo kapitálová účast v existujících společnostech,
  • založení společnosti, které plně patří zahraničním investorům, poboček a jiných organizačních složek zahraničních právnických osob, nebo nabytí existujících společností do úplného vlastnictví,
  • získání movitého a nemovitého majetku, pokud není zakázáno ukrajinskou legislativou,
  • získání práv na využívání půdy nebo přírodních zdrojů na území Ukrajiny (zahraniční investor nemůže získat půdu do vlastnictví),
  • jiné formy, nezakázané ukrajinským zákonodárstvím, včetně takové formy, kdy není vytvořena právnická osoba (na základě smluv o hospodářské činnosti s ukrajinskými subjekty).

Zákon stanovuje právní podmínky investiční činnosti. Zahraničním investorům jsou na území Ukrajiny poskytovány tzv. „domácí“ podmínky investiční a hospodářské činnosti a Ukrajina poskytuje záruky proti nucenému vyvlastnění a nezákonným akcím státních orgánů.

Při přerušení investiční činnosti zákon zaručuje zahraničnímu investorovi právo na vrácení jeho investice v naturální formě nebo v investované měně bez úhrady vývozního poplatku včetně příjmů z investice. Po zaplacení daní, poplatků a dalších povinných plateb by měl být zahraničnímu investorovi zaručen okamžitý volný převod příjmů, zisků apod. Zahraniční investice musí být zaregistrovány způsobem určeným ustanovením Kabinetu ministrů „O způsobu státní registrace zahraničních investic“ během tří pracovních dnů po jejich faktickém vložení.

Zákon stanovuje osvobození majetku, který je dovážen na Ukrajinu jako vklad zahraničního investora do základního kapitálu podniků se zahraniční kapitálovou účastí (kromě zboží určeného k prodeji nebo pro vlastní spotřebu) od dovozního poplatku.

Při vkládání zahraničních investic na Ukrajině se nejčastěji užívají následující organizačně právní formy:

  • dceřiné společnosti se 100% zahraničním vlastnictvím,
  • joint venture s ukrajinským partnerem ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
  • zastoupení zahraničního investora.

Každá z výše uvedených forem má své finanční zvláštnosti, především v případech zdanění, úhrad příspěvků na sociální pojištění a užívaní devizových prostředků. Zahraniční investor předkládá kromě dokumentů povinných pro rezidenty také dokumenty, které potvrzují registraci zahraniční právnické osoby v zemi, kde má sídlo (výpis z obchodního rejstříku). Tento dokument musí být ověřen v souladu se zákony země vydání, přeložen do ukrajinského jazyka a legalizován v souladu s účinnými mezinárodními úmluvami.

Zdanění zisků zahraničních investorů se před jejich převodem do zahraničí řídí  zákony Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“  a „Daňovým kodexem“.

Počátkem roku 2019 přistoupila ukrajinská strana k významnému uvolnění restrikcí u nakládání se zahraniční měnou.  Dne 7. února 2019 vstoupil v platnost nový zákon o měně (Currency Law), který nahradil více jak 20 omezujících zastaralých pravidel vůči občanům a právnickým osobám při nakládání se zahraniční měnou. Nový zákon o měně a revidovaná pravidla Národní banky Ukrajiny mj. povolují repatriaci zisku z Ukrajiny v objemu 7 mil. euro měsíčně. Od právnických osob není již vyžadováno zálohově složit odpovídající částku v hřivnách při nákupu zahraniční měny a snížil se z 50 % na 30 % povinný prodej získané zahraniční měny z exportních operací. Dále se uvolnily limity na transfery z Ukrajiny bez otevření účtu na 150 tisíc hřiven ročně z původních 15 tisíc hřiven. Z dalších opatření lze uvést odstranění omezení na předčasné uhrazení zahraničních dluhů či odstranění omezení úrovně úroků při zajišťování zahraničních půjček.

Uvolnily se též některá opatření týkající se bankovního sektoru, např. od bank se již nepožaduje vypracovávání písemných zpráv ke každé transakci a ke každé dohodě. Národní banka Ukrajiny též zkrátila seznam „podezřelých transakčních indikátorů“ s cílem zajištění kontroly pohybu zahraniční měny. K zamezení „neproduktivního odtoku kapitálu“ Národní banka Ukrajiny nadále zakazuje právnickým osobám kreditovat, investovat a ukládat měnu v „zemi agresora“, v offshorech a jurisdikcích narušujících doporučení FATF (Financial Action Task Force).

Na Ukrajině jsou zahraničním investorům zákonem poskytovány stejné podmínky účasti na privatizaci a vkládání kapitálu do zprivatizovaných podniků  jako domácím investorům.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni 15.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem