Ukrajina: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Ukrajiny (v mld. USD)
  2014 2015 2016 2017  2018
Vývoz 65,4 47,8 36,4 43,3  47,3
Dovoz 70,0 49,5 39,2 49,6  57,1
Saldo obchodní bilance -4,6 -1,7 -2,8 -6,3  -9,8

 

V roce 2018 ukrajinský export a import dále rostl, export dosáhl úrovně 47,3 mld. USD, import činil 57.1 mld. USD. Celkově tak Ukrajina vykázala v roce 2018 obchodní deficit ve výši 9,8 mld. USD. Zahraničně obchodní operace vedla Ukrajina v roce 2018 s více než 200 zeměmi světa.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Na konci roku 2018 EU dále stabilizovala svoji pozici jako hlavního exportního trhu pro Ukrajinu (42%) s tím, že cca 15 000 ukrajinských společností exportuje své výrobky a služby do EU. Největším exportním trhem pro Ukrajinu je v rámci EU Polsko a dále Itálie. Největším importním partnerem ze zemí EU je Německo. Podíl Ruska se pohybuje okolo 9 % a podíl „ostatního světa“ je na úrovni cca 50 %.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položky exportu v roce 2018: zemědělské a potravinářské výrobky (42,6 %),kovy a výrobky z nich (26,7 %), nerostné suroviny (8,4 %), strojírenské výrobky (7,7 %), dřevo, papír (3,6 %), chemické výrobky (3,2 %), výrobky lehkého průmyslu (2,3 %) atd.

Nejvýznamnější položky importu v roce 2018: nerostné suroviny (23 %), strojírenské výrobky (19,4 %), chemická produkce (13,5 %), dopravní prostředky (11,2 %), zemědělské a potravinářské výrobky (10,8 %), kovy a výrobky z nich (5,6 %), plasty (5,5 %) atd.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

K získávání zahraničních investic byly na Ukrajině v minulosti zřízovány ekonomické zóny a investorům byly poskytovány incentivy (např. ekonomická zóna v Užhorodském okresu). V roce 2005 byly incentivy pro zahraniční investory v ekonomických zónách zrušeny. V posledních několika letech je na Ukrajině vedena politická a odborná diskuse k rozšíření ekonomických zón a zavedení incentivů pro zahraniční investory. Byla též zřízena agentura UkraineInvest k podpoře zahraničních investic na Ukrajině. V posledních 2 letech vznikají ve většině ukrajinských oblastí regionální investiční agentury.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od roku 2014 došlo na Ukrajině k významnému snížení celkového objemu přímých zahraničních investic. Mezi největší zahraniční investory na Ukrajině se řadí ArcelorMittal, EBRD, Procter and Gamble, Bayer, Fairfax Financial Holdings apod. Výši zahraničních investic na Ukrajině mj. ovlivňnuje  nižší úroveň podnikatelského prostředí a absence investičních pobídek pro zahraniční investory.

Z teritoriálního hlediska je na Ukrajině nejvíce přímých zahraničních investic z EU, dle jednotlivých zemí  (rok 2018) – z Kypru (8879,5 mil. USD), Nizozemska (7060,9 mil. USD), Velké Británie (1955,9 mil. USD) a Německa (1668,2 mil. USD).

Celkové ukrajinské investice v zahraničí dosahují  výše 6 295 mil. USD (2018).

 

Přímé zahraniční investice na Ukrajině (mil. USD) – vždy k 1.1. uvedeného roku
 2014  53 704,0
 2015  40 725,4
 2016  36 154,5
 2017  39 144,0
 2018  31 606,4
 2019  32 291,9

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Základním zákonem upravujícím podmínky pro zahraniční investování je zákon Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“. Zákon definuje podnik se zahraniční kapitálovou účastí jako podnik s jakoukoli organizačně právní formou, vytvořený v souladu s ukrajinskou legislativou, v němž podíl zahraniční investice v základním kapitálu činí minimálně 10 %. Zákon neuvádí omezení týkající se maximální a minimální výše zahraničních investic na území Ukrajiny.

Zákon určuje formy, které mohou mít zahraniční investice:

  • částečná účast ve společnostech, které jsou zakládány společně s ukrajinskými právnickými a fyzickými osobami, nebo kapitálová účast v existujících společnostech,
  • založení společnosti, které plně patří zahraničním investorům, poboček a jiných organizačních složek zahraničních právnických osob, nebo nabytí existujících společností do úplného vlastnictví,
  • získání movitého a nemovitého majetku, pokud není zakázáno ukrajinskou legislativou,
  • získání práv na využívání půdy nebo přírodních zdrojů na území Ukrajiny (zahraniční investor nemůže získat půdu do vlastnictví),
  • jiné formy, nezakázané ukrajinským zákonodárstvím, včetně takové formy, kdy není vytvořena právnická osoba (na základě smluv o hospodářské činnosti s ukrajinskými subjekty).

Zákon stanovuje právní podmínky investiční činnosti. Zahraničním investorům jsou na území Ukrajiny poskytovány tzv. „domácí“ podmínky investiční a hospodářské činnosti a Ukrajina poskytuje záruky proti nucenému vyvlastnění a nezákonným akcím státních orgánů.

Při přerušení investiční činnosti zákon zaručuje zahraničnímu investorovi právo na vrácení jeho investice v naturální formě nebo v investované měně bez úhrady vývozního poplatku včetně příjmů z investice. Po zaplacení daní, poplatků a dalších povinných plateb by měl být zahraničnímu investorovi zaručen okamžitý volný převod příjmů, zisků apod. Zahraniční investice musí být zaregistrovány způsobem určeným ustanovením Kabinetu ministrů „O způsobu státní registrace zahraničních investic“ během tří pracovních dnů po jejich faktickém vložení.

Zákon stanovuje osvobození majetku, který je dovážen na Ukrajinu jako vklad zahraničního investora do základního kapitálu podniků se zahraniční kapitálovou účastí (kromě zboží určeného k prodeji nebo pro vlastní spotřebu) od dovozního poplatku.

Při vkládání zahraničních investic na Ukrajině se nejčastěji užívají následující organizačně právní formy:

  • dceřiné společnosti se 100% zahraničním vlastnictvím,
  • joint venture s ukrajinským partnerem ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
  • zastoupení zahraničního investora.

Každá z výše uvedených forem má své finanční zvláštnosti, především v případech zdanění, úhrad příspěvků na sociální pojištění a užívaní devizových prostředků. Zahraniční investor předkládá kromě dokumentů povinných pro rezidenty také dokumenty, které potvrzují registraci zahraniční právnické osoby v zemi, kde má sídlo (výpis z obchodního rejstříku). Tento dokument musí být ověřen v souladu se zákony země vydání, přeložen do ukrajinského jazyka a legalizován v souladu s účinnými mezinárodními úmluvami.

Zdanění zisků zahraničních investorů se před jejich převodem do zahraničí řídí  zákony Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“  a „Daňovým kodexem“.

Počátkem roku 2019 přistoupila ukrajinská strana k významnému uvolnění restrikcí u nakládání se zahraniční měnou.  Dne 7. února 2019 vstoupil v platnost nový zákon o měně (Currency Law), který nahradil více jak 20 omezujících zastaralých pravidel vůči občanům a právnickým osobám při nakládání se zahraniční měnou. Nový zákon o měně a revidovaná pravidla Národní banky Ukrajiny mj. povolují repatriaci zisku z Ukrajiny z roku 2018 v objemu 7 mil. euro měsíčně. Od právnických osob není již vyžadováno zálohově složit odpovídající částku v hřivnách při nákupu zahraniční měny a snižuje se z 50 % na 30 % povinný prodej získané zahraniční měny z exportních operací. Dále se uvolňují limity na transfery z Ukrajiny bez otevření účtu na 150 tisíc hřiven ročně z původních 15 tisíc hřiven. Z dalších opatření lze uvést odstranění omezení na předčasné uhrazení zahraničních dluhů či odstranění omezení úrovně úroků při zajišťování zahraničních půjček. Právnické osoby mohou transferovat do 2 mil. euro své vlastní měny s cílem jejich uložení v zahraničí.

Uvolňují se též některá opatření týkající se bankovního sektoru, např. od bank se již nepožaduje vypracovávání písemných zpráv ke každé transakci a ke každé dohodě. Národní banka Ukrajiny též zkrátila seznam „podezřelých transakčních indikátorů“ s cílem zajištění kontroly pohybu zahraniční měny. K zamezení „neproduktivního odtoku kapitálu“ Národní banka Ukrajiny nadále zakazuje právnickým osobám kreditovat, investovat a ukládat měnu v „zemi agresora“, v offshorech a jurisdikcích narušujících doporučení FATF (Financial Action Task Force).

Na Ukrajině jsou zahraničním investorům zákonem poskytovány stejné podmínky účasti na privatizaci a vkládání kapitálu do zprivatizovaných podniků  jako domácím investorům.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem