Unie malých a středních podniků ČR

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic) je oficiálním zástupcem českých malých a středních podniků při Evropské unii, zejména při Evropském parlamentu. Cílem unie je sjednotit všechna česká podnikatelská sdružení, aby mohla jejich jménem vytvářet tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů.Prostřednictvím Unie malých a středních podniků ČR budou moci podnikatelská sdružení společně komunikovat s evropskými orgány. V rámci své činnosti se hodlá aktivně zasazovat o podporu svobodného podnikání, odstraňování byrokratických překážek bránící hospodářskému rozvoji a ochrany hospodářské soutěže v ČR a Evropské unii. Hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé EU, zejména odstranění diskriminačních opatření ve volném pohybu osob a poskytování služeb a dále uplatnění plné liberalizace vnitřního trhu Evropské unie při dodržování ochrany hospodářské soutěže. Mimo to bude malým a středním podnikům poskytovat rady a pomoc, pokud se setkají s neoprávněnými zásahy ze strany jiných členských států či institucí Evropské unie.

Historie

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic) byla registrována jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Registrace byla provedena MV ČR pod č.j. VS/1-1/63 326/06-R dne 24.2.2006. Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o zlepšování podnikatelského prostředí, o zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a středních podniků a o prosazování zájmů českých malých a středních podniků v České republice a Evropské unii.

Unie malých a středních podniků ČR je řádným členem Evropské unie malých a středních podniků – SME UNION, ekonomického a podnikatelského sdružení založeného v roce 1996 členy podnikatelských skupin spojených s členskými politickými stranami Evropské lidové strany (EPP). Jeho nejdůležitější úlohou je reformovat právní rámec pro malé a střední podnikatele na území celé Evropské unie a podporovat a reprezentovat zájmy malých a středních podnikatelů, kteří svojí zodpovědností, angažovaností a ochotou snášet rizika jsou motorem evropské ekonomiky a hlavním faktorem při řešení snižování nezaměstnanosti a zabezpečení trvalého hospodářského růstu.

Unie malých a středních podniků ČR zastupuje zájmy českých malých a středních podniků při Evropské unii, zejména při Evropském parlamentu.

Cíle

V rámci Evropské unie

 • vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi MSP ČR a evropskými institucemi, zejm. Evropským parlamentem;
 • vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi MSP ČR a MSP v členských státech EU;
 • odstranění diskriminačních omezení v oblasti volného pohybu osob a poskytování služeb;
 • provádění monitoringu uplatňování principu volného pohybu zboží ve všech státech EU;
 • poskytování poradenství a pomoci MSP ČR při neoprávněném postupu orgánů jiných členských států EU nebo institucí EU;
 • zavedení úplné liberalizace trhu při současném přísném dodržování pravidel ochrany hospodářšké soutěže.

V rámci ČR

 • zapojení MSP do výzkumu, vývoje a inovací;
 • zavádění principů znalostní společnosti v praxi MSP;
 • spolupráci MSP a akademických ústavů;
 • zavádění moderních organizačních, řídících a marketingových postupů v MSP.
 • politiku rovných příležitostí a odstraňování všech forem diskriminace v podnikatelském prostředí;
 • posilování spolupráce mezi MSP a velkými společnostmi;
 • zavádění e-služeb ve veřejném i soukromém sektoru v ČR;
 • zlepšování podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání v ČR:
  • prosazování jednoduchého a transparentního legislativního prostředí;
  • zlepšení vymahatelnosti práva;
  • prosazování flexibilní pracovně-právní legislativy;
  • snižování daňového a sociálního zatížení MSP;
  • zjednodušování administrativních formalit spojených s procesem zakládání nového a likvidaci neprosperujícího podnikatelského subjektu;
  • zavedení regulace lobbyingu do české legislativy podle mezinárodně uznávaných standardů
  • dodržování etických zásad v podnikání.

 Výše uvedených cílů hodlá SME UNION dosahovat

 • úzkou spoluprácí s mezinárodními a českými státními institucemi ovlivňujícími svou činností podnikatelské a obecně ekonomické prostředí v ČR a EU;
 • pravidelnou komunikací s veřejnými činiteli, kteří mohou z titulu výkonu své funkce napomoci prosazování výše uvedených cílů v praxi;
 • koordinací svých aktivit s jinými, českými i zahraničními, profesními a oborovými sdruženími, asociacemi a společnostmi;
 • předkládáním legislativních návrhů směřujících k realizaci výše uvedených cílů;
 • důslednou obhajobou zájmů MSP při všech jednáních s třetími stranami.

Kontakt


Unie malých a středních podniků ČR
Hellichova 458/1
CZ – 118 00 Praha 1
IČO: 270 24 687

tel.: +420 775 157 979
fax.: +420 251 512 803
e-mail: office@sme-union.cz; info@sme-union.cz
web: http://www.sme-union.cz

Pravidelné novinky e-mailem