Uskladnění plynu – licence krok za krokem

Činnost uskladnění plynu spočívá ve zřizování a provozování podzemních zásobníků plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu dále zřizuje a provozuje vlastní telekomunikační síť k provozu podzemního zásobníku plynu.Zájemce o provozování činnosti Uskladnění plynu musí zažádat Energetický regulační úřad o udělení licence.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o udělení licence k uskladnění plynu

Žádost se podává na předepsaném formuláři (pro fyzické osoby, pro právnické osoby)

K žádosti je nutné doložit:

 • doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zakladatelské dokumenty, apod.),
 • kontaktní údaje
 • pokud je žadatelem zahraniční fyzická osoba, kontaktní údaje zahraniční fyzické osoby
 • pokud je žadatelem právnická osoba, kontaktní údaje zahraniční právnické osoby
 • seznam jednotlivých zásobníků
 • údaje o rozsahu podnikání
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím právu distribuční soustavy – v případě vlastnictví např. výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou, apod. (v případě spoluvlastnictví souhlas alespoň 51 % spoluvlastníků s podnikáním); v případě užívacího práva např. nájemní smlouva, smlouva o půjčce, apod. a souhlas alespoň 51 % vlastníků s podnikáním – vzorový souhlas na vyžádání
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele nebo odpovědného zástupce – ukončené VŠ vzdělání a tři roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a šest roků praxe)
 • doklad o tom, že na žadatele nebyl v průběhu uplynulých tří let vypsán konkurz – prokazuje se výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem ze živnostenského rejstříku ne starším než tři měsíce, případně prohlášením)
 • prohlášení o neexistenci nedoplatků na pokutách a poplatcích
 • doklady prokazující finanční předpoklady – prokazuje se doložením obchodního majetku, čistého obchodního majetku, objemu dostupných finančních prostředků (formou měsíčních výpisů z bankovního účtu za poslední rok, případně formou bankovní reference), posledních účetních závěrek ověřených auditorem, podnikatelského plánu na prvních pět let činnosti
 • doklady prokazující technické předpoklady – provozování zásobníku plynu podléhá oprávnění k hornické činnosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku – 10.000,- Kč
 • prohlášení odpovědného zástupce
 • údaje pro výpis z rejstříku trestů

Další informace o povolovacím řízení

Úřad udělí licenci do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem