Velká Británie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

Brexit

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je členem EU. Do Evropských hospodářských společenství, předchůdce EU, vstoupila Velká Británie k 1. 1. 1973. Dne 23. 6. 2016 rozhodli Britové v referendu většinou 51,9 % hlasů o vystoupení země z EU. Britská vláda aktivovala čl. 50 Smlouvy o EU dne 29. 3. 2017, tím začala běžet dvouletá lhůta, na jejímž konci dne 29. března 2019 měla Velká Británie přestat být členem EU; ale na základě žádosti britské vlády a souhlasu Evropské rady došlo k odložení odchodu až do října 2019. Nicméně už v březnu 2018 se EU a UK předběžně dohodly na dvouletém přechodném období, které by mělo platit od okamžiku vystoupení Británie z EU až do konce roku 2020, pokud bude schválena výstupová dohoda. V této době by Británie měla pokračovat v dodržování evropských zákonů a pravidel celní unie, za což by měla mít zachován přístup na vnitřní trh EU. Britská vláda v tomto období již nebude moci ovlivňovat rozhodnutí EU. Jelikož se ale vládě premiérky T. Maové 3x nepodařilo v Parlamentu uspět se chválením výstupové dohody dojednané s EU, stoupá riziko obchodu Británie z EU bez dohody, tedy varianty tvrdého brexitu.

 

Pokud jde o nastavení budoucích obchodních vztahů po brexitu a přechodném období, v dopise, kterým britská strana aktivovala článek 50 Smlouvy o EU a zahájila dvouleté období odchodu z EU, deklarovala následující preferovanou podobu nastavení obchodních vztahů s EU po brexitu: 1/ UK nebude členem vnitřního trhu EU (tj. UK nebude podrobeno jurisdikci Soudního dvora EU a bude moci kontrolovat imigraci); 2/ UK nechce „plné členství“ v celní unii s EU; 3/ UK chce sjednat s EU komplexní dohodu o volném obchodu zbožím a službami; 4/ ke dni vystoupení z EU UK převezme celé acquis EU do britského právního řádu. Evropská rada v rámci politických vodítek stanovila fázovaný postup jednání o brexitu, v rámci kterého jménem celé EU vyjednává Evropská komise. V prvním kroku byly nejprve řešeny otázky výstupové dohody o ukončení členství Británie v EU, ve druhé fázi se vedou vyjednávání ohledně budoucího rámce vztahů EU s UK. První fáze přípravy Brexitu skončila v prosinci 2017 dohodou o zmiňovaném přechodném období, druhá byla zahájena v dubnu 2018. Konkrétní podoba obchodních vztahů UK s EU po konci přechodného období v prosinci 2020 tedy začne být jasnější až v pozdějších fázích vyjednávání. Z hlediska Británie je s ohledem na objem a bilanci vzájemného obchodu se službami s EU jednou z klíčových obchodních otázek spojených s brexitem to, zda a za jakých podmínek po brexitu zůstane zachován přístup v Británii sídlících bank a finančních firem na vnitřní trh EU v sektoru finančních služeb. Britský bankovní sektor, zaměstnávající asi 2,2 milionu osob (cca 7% všech pracujících), se netají přípravou svých kontingenčních plánů, včetně přípravy na možnou variantu absence jakékoliv obchodní dohody při odchodu UK z EU; v praxi ale banky zatím s rozhodnutím o případném masivním přesunu aktivit z Británie na kontinent spíše vyčkávají a pouze postupně posilují své kapacity v zemích EU. Podle průzkumů v rámci finančního sektoru avizují plány na možné přesuny pracovníků z UK do zahraničí, případně přesuny celých ústředí, či posílení evropských poboček, zejména kapitálové fondy (36%) a investiční banky (29%). Ve finančním sektoru je další z klíčových otázek, zda si londýnská City bude schopna po brexitu udržet pozici hlavního světového centra clearingových transakcí denominovaných v eurech. Z britských výrobních sektorů je vývoj jednání o brexitu ostře sledován zejména automobilkami, které vysoký podíl svých výrobků exportují na vnitřní trh EU a případné nové celní či netarifní bariéry by pro ně znamenaly komplikace nejen při exportu vozů, ale i při importu zahraničních součástek, jejichž podíl na v Británii vyrobeném vozu dosahuje v průměru 59%.  Vláda také v prvním čtvrtletí rozhodla o vydání nových celních sazebníků pro případ no deal brexitu, které na dobu jednoho roku odstraní dovozní cla na vybrané produkty (v zásadě veškeré zboží s výjimkou 25 vybraných kategorií výrobků, jako jsou automobily, pneumatiky, hnojiva, maso, sýry, keramika či textil). Jelikož se dle pravidel WTO takové sazby musejí při absenci preferenční obchodní odhody týkat všech zemí, znamenalo by to podstatné otevření UK trhu mimoevropských dovozům, jelikož ze stávajících 100% bezcelního importu by s touto úpravou po brexitu nově nepodléhalo jen 82% dovozů z EU clům, zatímco u dovozů z mimo-EU zemí by se podíl bezcelního dovozu zvýšil z 56% na 92% objemu dovozů. Britské průmyslové kruhy tento krok přijaly s rozpaky, nebyl s nimi předem konzultován a pro vybrané sektory může mít zcela zásadní dopady. 

3.1. Zastoupení EU v zemi

European Commission Representation in the UK
Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU
Acting Head of Representation: Christine Dalby Tel: 020 7973 1992
Fax: 020 7973 1900
E-mail: COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu 
Web: ec.europa.eu/unitedkingdom/, ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_london/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Co se týká obchodu se zbožím a službami, zůstává Evropská unie hlavním obchodním partnerem UK. Podíl EU na britském dovozu a vývozu se nicméně za poslední desetiletí snižoval. Jestliže v roce 2000 Británie exportovala do EU 55% svého celkového exportu zboží a služeb, v roce 2018 to již bylo 45,56%; pokud jde jen o zboží, za posledních 10 let se snížil podíl EU na britském exportu z 54,21% v roce 2006 na 45,32% v roce 2018.

 

Období

Export UK do EU

(mld. GBP)

Export UK celkově

(mld. GBP)

% exportu UK do EU na celkových exportech UK

2018

288,918

634,062

45,566%

2012

235,417

504,742

46,641%

2006

211,309

389,793

54,211%

Zdroj: ONS 1, ONS 2

 

 

Členství UK v EU má dosud vliv na britskou ekonomiku v mnoha ohledech. Nejdůležitější účinky vznikají prostřednictvím jednotného trhu (Single Market), programu ekonomické integrace. Dopad členství v EU se ale projevuje také v jiných oblastech. EU má výlučnou pravomoc sjednávat obchodní a investiční dohody se zeměmi mimo Unii, byla zavedena celní unie se společným vnějším celním sazebníkem na dovážené zboží. Členství také velmi ovlivňuje obchodní vztahy UK s nečlenskými státy a má též na UK daňové důsledky, jehož výsledkem jsou příspěvky do rozpočtu EU. Stejně jako u ostatních členských států, je hrubý příspěvek UK do rozpočtu EU funkcí příjmů z DPH, hrubého národního důchodu (HNP), cla a produkce cukru. Jedinečně mezi členskými státy těží UK od roku 1985 ze slevy na svém příspěvku do rozpočtu EU. Ta se vypočítá podle vzorce, který sníží čistý příspěvek UK na 66%.

 

Více informací o obchodních vztazích s EU.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V programu Evropské kohezní politiky pro období 2014–2020 je zakotvena pomoc pro Severní Irsko a to pomocí těchto nástrojů:

  • Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) – Program investic pro růst a pracovní místa. Tento program započalal v létě 2015. Z ERDF bude uvolněno přibližně 72 milionů GBP na podporu podnikání, pomocí investic.
  • Evropský sociální fond (ESF) – Program zacílený na zvyšování sociálního začlenění, snižování ekonomické neaktivity a boj s chudobou. Tři definované prioritní skupiny činností v rámci programu jsou 1) Podpora zaměstnanosti a pracovní mobility, 2) Podpora sociálního začlenění a 3) Investice do vzdělávání, rozvoje schopností a celoživotního vzdělávání. Předpokládané finanční zdroje jsou 457,5 milionů eur.
  • Mírový program IV (Peace IV), Evropská územní spolupráce. Program zaměřený na podporu usmíření, zaměřený na podporu sdíleného vzdělávání, dětí a mládeže, sdílených prostor a služeb a budování dobrých vztahů na lokální úrovni. V rámci programu bude operováno s rozpočtem 229 milionů Eur. Programbyl zahájen nana začátku roku 2016.
  • Interreg VA program, Evropská územní spolupráce. Jeden z šedesáti programů v rámci EU pro podporu přeshraniční spolupráce, příspěvek ERDF do tohoto programu je 240 milionů eur.
  • Program rozvoje venkova (RDP) v rámci druhého pilíře Společné zemědělské politiky. Priority tohoto programu jsou rozvoj venkova, udržitelný management regionálních přírodních zdrojů a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Celkový rozpočet programu byl schválen na částku 623 milionů GBP, z čehož 186,5 milionů bude pocházet z evropských zdrojů, zbytek ze zdrojů ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, které navíc přislíbilo přidělení dalších 250 milionů GBP na financování Schéma zlepšení farmářského podnikání.
  • Účast na programech UK rybolovu pod hlavičkou Společné rybolovné politiky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Londýně (Velká Británie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace