Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství (dále jen „ES“) je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Základní informace k životní situaci

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Nově vydávaný řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 mm x 86 mm; vydává se zpravidla na dobu 10 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu nebo jeho zmocněnec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 a následně občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená) se všemi ostatními přílohami, včetně dokladu totožnosti žadatele, na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřady, které vyměňují řidičské průkazy, naleznete v sekci Adresář Portálu veřejné správy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky evidence řidičů příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadu se předkládá:

  • vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ve výjimečných situacích cestovní pas s označením pobytu na území České republiky),
  • jedna fotografie o rozměrech 35 mm x 45 mm,
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu (její originál) si lze vyzvednout na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu (vč. návodu na vyplnění) si můžete prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výměna řidičského průkazu dle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.

Správní poplatek je vybírán pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (viz bod 13) nebo v případě výměny řidičského průkazu, která je spojena se změnou osobních údajů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti. Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 500 Kč.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě ověřené plné moci.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Příslušný úřad má možnost udělit žadateli sankci podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě pokuty.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání řidičského průkazu (Řidičské průkazy)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičské průkazy)
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičské průkazy)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičské průkazy)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičské průkazy)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy – odbor provozu silničních vozidel

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

11. 1. 2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

11. 1. 2011

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace