Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob fyzickým osobám

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost kterékoliv fyzické osoby, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba (nemusí mít žádný vztah k právnické osobě, které se výpis týká).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost.

Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na:

UPOZORNĚNÍ: Pro použití v zahraničí mimo země Evropské unie si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné, totožnost žadatele se neověřuje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor formuláře: Žádost o výpis z Rejstříku trestů právnických osob pro fyzickou osobu naleznete na internetových stránkách Rejstříku trestů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za podání žádosti o výpis v sídle Rejstříku trestů a pověřených úřadech v České republice se hradí formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 100 Kč (v Rejstříku trestů jsou kolkové známky k dispozici při podání žádosti na přepážce).

V cizině na zastupitelských úřadech České republiky je třeba uhradit konzulární poplatek ve výši 200 Kč (v cizí měně dle přepočtu aktuálního kurzu).

Podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT se řídí jinými předpisy, informace naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost podaná v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů je vyřízena na počkání.

Informace k žádosti podané na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Rejstříku trestů.

Případný dotaz můžete Rejstříku trestů zaslat na e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz nebo jej učinit telefonicky – tel. kontakt: 244 006 111, 244 006 112.

Můžete využít informační tabule umístěné v Rejstříku trestů a na úřadech pověřených přijímat žádosti.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách Rejstříku trestů.

Informace k podání žádosti na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Rejstřík trestů

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29. 10. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

14. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby