Výroba elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů do 200 kW – licence krok za krokem

Výrobou elektřiny rozumíme přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení. Výrobou tepelné energie rozumíme získávání tepelné energie z paliv nebo jiných typů energie.

Zájemce o provozování činnosti Výroba elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů do 200 kW. musí zažádat Energetický regulační úřad o udělení licence.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o udělení licence k distribuci elektřiny

Žádost se podává na předepsaném formuláři (pro fyzické osoby, pro právnické osoby)

K žádosti je nutné doložit:

 • doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zakladatelské dokumenty, apod.),
 • kontaktní údaje
 • pokud je žadatelem zahraniční fyzická osoba, kontaktní údaje zahraniční fyzické osoby
 • pokud je žadatelem zahraniční právnická osoba, kontaktní údaje zahraniční právnické osoby
 • pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů seznam jednotlivých provozoven a přílohu k seznamu provozoven
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím právu – v případě vlastnictví např. výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou, apod. (v případě spoluvlastnictví souhlas alespoň 51 % spoluvlastníků s podnikáním); v případě užívacího práva např. nájemní smlouva, smlouva o půjčce, apod. a souhlas alespoň 51 % vlastníků s podnikáním – vzorový souhlas na vyžádání
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele nebo odpovědného zástupce – ukončené VŠ vzdělání a tři roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a šest roků praxe, nebo vyučení v oboru a tři roky praxe)
 • doklad o tom, že na žadatele nebyl v průběhu uplynulých tří let vypsán konkurz – prokazuje se výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem ze živnostenského rejstříku ne starším než tři měsíce, případně prohlášením)
 • prohlášení o neexistenci nedoplatků na pokutách a poplatcích
 • doklady prokazující technické předpoklady – prokazuje se doložením kolaudačního rozhodnutí, povolením k předčasnému užívání, souhlasem se zahájením zkušebního provozu, atd a dokladem o revizi technického zařízení
 • rozpočet jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro uvedení zařízení do provozu
 • doklad o zaplacení správního poplatku – 1.000,- Kč
 • prohlášení odpovědného zástupce
 • údaje pro výpis z rejstříku trestů

Další informace o povolovacím řízení

Úřad udělí licenci do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 
Pravidelné novinky e-mailem