Výroba plynu – licence krok za krokem

Výrobou plyny rozumíme těžbu nebo výrobu plynu.Zájemce o provozování činnosti Výroba plynu musí zažádat Energetický regulační úřad o udělení licence.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o udělení licence k výrobě plynu

Žádost se podává na předepsaném formuláři (pro fyzické osoby, pro právnické osoby)

K žádosti je nutné doložit:

 • doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zakladatelské dokumenty, apod.),
 • kontaktní údaje
 • pokud je žadatelem zahraniční fyzická osoba, kontaktní údaje zahraniční fyzické osoby
 • pokud je žadatelem právnická osoba, kontaktní údaje zahraniční právnické osoby
 • seznam jednotlivých provozoven a počet zdrojů
 • předpoklad propojení výrobny k distribučnímu zařízení
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím právu – v případě vlastnictví např. výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou, apod. (v případě spoluvlastnictví souhlas alespoň 51 % spoluvlastníků s podnikáním); v případě užívacího práva např. nájemní smlouva, smlouva o půjčce, apod. a souhlas alespoň 51 % vlastníků s podnikáním – vzorový souhlas na vyžádání
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele nebo odpovědného zástupce – ukončené VŠ vzdělání a tři roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a šest roků praxe)
 • doklad o tom, že na žadatele nebyl v průběhu uplynulých tří let vypsán konkurz – prokazuje se výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z živnostenského rejstříku ne starším než tři měsíce, případně prohlášením)
 • prohlášení o neexistenci nedoplatků na pokutách a poplatcích
 • doklady prokazující finanční předpoklady – prokazuje se doložením obchodního majetku, čistého obchodního majetku, objemu dostupných finančních prostředků (formou měsíčních výpisů z bankovního účtu za poslední rok, případně formou bankovní reference), posledních účetních závěrek ověřených auditorem, podnikatelského plánu na prvních pět let činnosti
 • doklady prokazující technické předpoklady – prokazuje se doložením kolaudačního rozhodnutí, povolením k předčasnému užívání, souhlasem se zahájením zkušebního provozu, atd. a dokladem o revizi technického zařízení
 • doklad o zaplacení správního poplatku – do objemu 1 MW 1.000,- Kč, nad objem 1 MW 10.000,- Kč
 • prohlášení odpovědného zástupce
 • údaje pro výpis z rejstříku trestů
 • pokud se jedná o těžbu, povolení k hornické činnosti
 • podnikatelský plán, obsahující popis dlouhodobé schopnosti financovat licencovanou činnost a předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti – finanční bilanci žadatele.

Další informace o povolovacím řízení

Úřad udělí licenci do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 
Pravidelné novinky e-mailem