Výroba tepelné energie – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání a další informace o povolovacím řízení oprávnění k výrobě tepelné energie.zpět na dokument „Výroba tepelné energie – licence krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Žadatel musí splnit následující podmínky:

 1. dosažení věku 18 let
 2. úplná způsobilost k právním úkonům
 3. bezúhonnost: za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
  1. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
  2. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
  3. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,
 4. odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce (u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost): odbornou způsobilostí se rozumí
  1. ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru
  2. u výroby elektřiny do instalovaného výkonu 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě,
 5. prokázání finanční a technické způsobilosti: finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit současné i budoucí závazky nejméně na období 5 let. Finanční předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.
 6. doložení, že činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí
 7. doložení vlastnických nebo užívacích práv k energetickému zařízení
 8. souhlas vlastníka energetického zařízení k výkonu licencované činnosti v případě, že žadatel o udělení licence není vlastníkem zařízení

Náležitosti žádosti

Pro žadatele – fyzickou osobu:

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození; ustanoví-li odpovědného zástupce, též tyto údaje týkající se odpovědného zástupce,
 2. předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci elektřiny též vymezené území,
 3. obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 4. požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
 5. u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

Pro žadatele – právnickou osobu:

 1. obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,
 2. předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci elektřiny též vymezené území,
 3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 4. údaje týkající se odpovědného zástupce,
 5. požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
 6. u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, též místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

V případě přeshraničního poskytování služeb je žadatel povinen písemně oznámit poskytování služeb na území České republiky uznávacímu orgánu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Licence

Příslušný úřad

 • Energetický regulační úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní energetická inspekce

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu společně se všemi požadovanými přílohami. V řízení se postupuje dle správního řádu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Obecná lhůta 30 dnů s připočítáváním doby 30 dnů ve zvláště složitých případech.

Poplatky

 • do 1 MW 1.000,- Kč, od 1 MW 10.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • 25 let

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Možnost spojení řízení o udělení licence a řízení o uznání kvalifikace za podmínek podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

zpět na dokument „Výroba tepelné energie – licence krok za krokem“

Pravidelné novinky e-mailem