Zájem o provozování televizního nebo rozhlasového vysílání s původním programem prostřednictvím družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů a zemského digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů (DVB-T/DVB-T2)

Tato životní situace se týká fyzické či právnické osoby, která chce provozovat vlastní televizní nebo rozhlasovou stanici s převzatým programem prostřednictvím družic nebo kabelových systémů.

Základní informace k životní situaci

Fyzická/právnická osoba chce provozovat vlastní televizní nebo rozhlasové vysílání s původním programem prostřednictvím družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů nebo zemské digitální vysílání prostřednictvím vysílačů (DVB-T/DVB-T2).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Právnická osoba, jestliže splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu. Pokud má právnická osoba formu akciové společnosti, je nezbytné, aby její akcie zněly na jméno.

  Fyzická osoba, která je svéprávná a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu.

  Zahraniční osoba, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného za ni jednat ve věcech upravených zákonem o vysílání.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rada zahájí z podnětu žadatele licenční řízení.

  Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci.

  Na udělení licence je za splnění všech zákonem stanovených náležitostí právní nárok s výjimkou případů podle § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti o udělení licence na příslušném formuláři.

  Na které instituci životní situaci řešit:

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady buď:

  • poštou
  • osobně na podatelnu Rady
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

  Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potřebné doklady a informace dle typu vysílání a dle žadatele (fyzická/právnická osoba) jsou obsaženy ve formulářích níže:

  Zemské digitální vysílání

      Formulář žádosti o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání pro právnickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání pro právnickou osobu

  Družicové vysílání

      Formulář žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic pro právnickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic pro právnickou osobu

  Prodloužení doby platnosti licence

      Formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k televiznímu vysílání pro právnickou osobu
      Formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k televiznímu vysílání pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání pro právnickou osobu
      Formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání pro fyzickou osobu

  Pro podání žádosti o transformační licenci k rozhlasovému vysílání použijte formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání s tím, že požadovaná doba platnosti licence je do 10. října 2025. Žádost o transformační licenci musí být podle ustanovení článku II bod 2 zákona č. 196/2009 Sb. doručena Radě v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. K žádosti dále musí být přiložen písemný závazek žadatele, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání.

  Kabelové systémy

      Formulář žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro právnickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro právnickou osobu

  Zvláštní přenosové systémy

      Formulář žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro fyzickou osobu
      Formulář žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro právnickou osobu

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  V tištěné podobě lze získat formuláře na Úřadě Rady.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Za přijetí žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání se hradí správní poplatek ve výši 90 000 Kč.
  • Za přijetí žádosti o udělení licence k provozování místního televizního vysílání se hradí správní poplatek ve výši 50 000 Kč.
  • Za přijetí žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání se hradí správní poplatek ve výši 25 000 Kč.

  Správní poplatek uhraďte na číslo účtu: 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky; variabilní symbol si vygenerujte na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nemá-li žádost veškeré zákonem stanovené náležitosti, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řízení přeruší a vyzve žadatele k jejich doplnění; obdobně se postupuje v případě nezaplacení správního poplatku.

  Pokud má žádost veškeré zákonem stanovené náležitosti, nařídí Rada ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti ústní jednání, ve kterém účastník navrhuje programovou skladbu. Účastníci řízení se při ústním jednání mohou dát zastoupit zvoleným zástupcem. Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží zástupce Radě písemnou plnou moc.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pracovníci odborných útvarů Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

  Elektronická služba, kterou lze využít

  ePodatelna z webových stránek rrtv.cz

  Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je možno podat žalobu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokutu do výše 10 milionů Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona.

  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Za správnost návodu odpovídá útvar

  Oddělení licencí a registrací, Odbor rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

  Kontaktní osoba

  vedoucí Oddělení licencí a registrací

  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01. 06. 2014

  Popis byl naposledy aktualizován

  25. 11. 2020

  Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení.