Žádost o poskytnutí dotace z „Národního programu podpory cestovního ruchu“

Každoročně jsou vyhlašovány podprogramy podpory rozvoje cestovního ruchu. Dotace může dosáhnout až 50 procent investičních, resp. neinvestičních nákladů projektu (akce) v daném kalendářním roce (podle charakteru podprogramu). Dotace je vyplácena na základě předložených faktur souvisejících s akcí. Jednání v této věci se liší podle jednotlivých podprogramů – obec, svazek obcí, podnikatelské subjekty (fyzické i právnické osoby), sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí dotace z „Národního programu podpory cestovního ruchu“

Základní informace k životní situaci

Každoročně je vyhlašován podprogram podpory rozvoje cestovního ruchu. Dotace může dosáhnout až 50 % investičních, resp. neinvestičních nákladů projektu (akce) v daném kalendářním roce (dle charakteru akce).

Dotace je vyplácena na základě předložených faktur souvisejících s akcí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup jsou obsaženy v zásadách pro žadatele pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktuální rok (dále jen „zásady pro žadatele“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Po vyhlášení podprogramu pro daný rok podejte písemnou žádost (včetně všech dalších náležitostí) – dle zásad pro žadatele a do stanoveného termínu.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu, oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Ministerstvo pro místní rozvoj doručte:

  • Žádost o poskytnutí dotace a její povinné přílohy v tištěné podobě (originál)
  • Elektronický formulář žádosti (včetně příloh); žádost je třeba doručit spolu s tištěnou formou nahranou na CD, DVD (včetně příloh)

Požadované náležitosti jsou uvedeny v zásadách pro žadatele.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti, zásady pro žadatele a další dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žadatel o dotaci je po vydání ministra pro místní rozvoj o návrhu dotace vyrozuměn max. do 90 dnů od uzávěrky příjmu žádostí.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • Hodnotitelé žádostí
  • Výběrová komise „Národního programu podpory cestovního ruchu“
  • Ministr pro místní rozvoj

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti jsou stanoveny v zásadách pro žadatele.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@mmr.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, příp. nebyly dodrženy rozhodující projektované parametry, včetně termínu realizace akce, nebo podmínky podprogramu uvedené v zásadách pro žadatele, vystavuje se příjemce dotace postihům dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Neoprávněně použitou dotaci je příjemce povinen vrátit do státního rozpočtu.

Nejčastější dotazy

Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu, oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo pro místní rozvoj

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu, oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.07.2014

Popis byl naposledy aktualizován

06.08.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace