Podání žádosti o koncesi k provozování cestovní kanceláře

Provozování cestovní kanceláře, ať již právnickou, nebo fyzickou osobou, podléhá řízení o udělení koncese. Podmínky a postup upravuje zákon č. 455/1991 Sb., zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti o koncesi k provozování cestovní kanceláře

Základní informace k životní situaci

Koncesovanou živnost provozování cestovní kanceláře může provozovat každá osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem, zákonem o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, nebo odpovědný zástupce právnické osoby na základě doložené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup upravuje živnostenský zákon, občanský zákoník a zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti, jenž je doložena zákonem požadovanými náležitostmi, na živnostenský úřad.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na kterémkoli živnostenském úřadu na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S referenty živnostenských úřadů, zabývajících se problematikou koncesovaných živností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na živnostenském úřadu předložte:

  • vyplněnou žádost o koncesi,
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů,
  • doklady o odborné a zvláštní způsobilosti dle přílohy č. 3 živnostenského zákona,
  • účinnou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře,
  • podnikatelský záměr,
  • čestné prohlášení, že vám v posledních 5 letech nebylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího úpadku, a dále prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti (oba formuláře je třeba doložit podepsané od všech jednatelů – v případě právnické osoby).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře obdržíte na živnostenském úřadu, kde o koncesi žádáte, nebo na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání činí 1 000 Kč a je splatný při podání žádosti.

Přijetí další žádosti o koncesi, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku, činí 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezchybně podané žádosti jsou vyřízeny do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Živnostenský úřad může udělit pokutu za nedodržení povinností, v nejzazších případech může dojít k odebrání koncese k provozování cestovní kanceláře.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo pro místní rozvoj

Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.07.2014

Popis byl naposledy aktualizován

22.07.2014

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.