Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely zdravotního pojištění mimojiné považují: osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost, osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku a spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných.

Základní informace k životní situaci

Za osobu samostatně výdělečně činnou (dále též „OSVČ“) se pro účely zdravotního pojištění považují:

 • osoby podnikající v zemědělství,
 • osoby provozující živnost,
 • osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činností, z nichž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně,
 • společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností,
 • osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat OSVČ.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemně nebo osobně na příslušném pracovišti zdravotní pojišťovny (můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).

Na které instituci životní situaci řešit:

Obraťte se na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na podatelně příslušné zdravotní pojišťovny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je požadováno sdělit:

 • jméno, příjmení,
 • trvalý pobyt a
 • rodné číslo pojištěnce.

Dále po vás může být požadováno sdělit:

 • obchodní jméno,
 • sídlo nebo místo podnikání,
 • identifikační číslo osoby, má-li ho přiděleno.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají své formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Můžete využít elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Můžete se obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu, u níž jste jako OSVČ pojištěni.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jednotlivé zdravotní pojišťovny:

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Kontaktní osoba

Ing. Hana Semínová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 10. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

16. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.