Žádost o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Dovoz reprodukčního materiálu, s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu orgánu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané Ministerstvem zemědělství ČR. Nepředloží-li dovozce celnímu orgánu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané MZe ČR, celní orgány zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Základní informace k životní situaci

Dovoz reprodukčního materiálu (osiva a sazenic, plodů a semen, částí rostlin, eventuelně kříženců), s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu orgánu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané Ministerstvem zemědělství ČR (dále též „MZe ČR“). Nepředloží-li dovozce celnímu orgánu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané MZe ČR, celní orgány zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dovozcem reprodukčního materiálu lesních dřevin může být fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje k této činnosti platné povolení udělované Ministerstvem zemědělství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti dle § 37 správního řádu.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo zemědělství

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na úsek lesního hospodářství, oddělení ochrany lesa – Ing. Miroslav Řešátko CSc., tel.: 221 812 298.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

V žádosti o povolení dovozu musí dovozce uvést:

 • označení dodavatele
  • u fyzických osob:
   • jméno a příjmení,
   • datum narození,
   • popřípadě název nebo obchodní firmu,
   • místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu;
  • u právnických osob obchodní firmu a sídlo;
 • identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
 • množství a kategorii reprodukčního materiálu,
 • druh dřeviny,
 • v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude při bezchybném podání žádosti vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost můžete zaslat prostřednictvím elektronické podatelny MZe: posta@mze.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (§ 25 odst. 2, § 29 odst. 2, § 34 odst. 3 písm. q)

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), § 54 odst. 2 Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podle správního řádu podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k ministru zemědělství ČR podáním učiněným Ministerstvu zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo doveze reprodukční materiál bez povolení MZe ČR, vyžadovaného zákonem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (§ 34 odst. 3 písm. g).

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Obraťte se na MZe ČR – oddělení ochrany lesa, Ing. Miroslav Řešátko CSc., tel.: 221 812 298.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva zemědělství ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství ČR – odbor 16210

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Miroslav Řešátko, CSc.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 4. 2005

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

19. 6. 2006

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Povolení k dovozu reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin se nevyžaduje, jestliže:

 • reprodukční materiál byl vyprodukován v členském státě Evropské unie,
 • jde o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a tato skutečnost je doložena potvrzením původu,
 • reprodukční materiál je vybaven průvodním listem nebo jiným dokumentem obsahujícím údaje požadované tímto zákonem pro uvádění identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu do oběhu,
 • reprodukční materiál splňuje požadavky na druhovou čistotu a morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav stanovené vyhláškou č. 139/2004 Sb.