Žádost o statistické informace

Český statistický úřad poskytuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí na základě zákona o státní statistické službě. O statistické informace může požádat každý občan i cizinec. Osobně navštivte odpovědné pracoviště ČSÚ, vzneste telefonický dotaz nebo zašlete žádost o informace písemnou formou či e-mailem.

Základní informace k životní situaci

Orgány vykonávající tzv. státní statistickou službu poskytují statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Podrobněji jsou podmínky poskytování statistických informací popsány v Politice diseminace ČSÚ.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O statistické informace může požádat každý občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Statistické informace a anonymní údaje jsou poskytovány každému, kdo o to požádá, a to buď bezplatně nebo za úplatu podle povahy požadovaných informací. Poskytovány jsou dále informace ze statistických databází, statistických klasifikací, statistických číselníků, Katalogu produktů, dále metodické informace, metainformace a analýzy.

Orgán státní statistické služby na základě vyhodnocení žádosti objednatele může vyčíslit příp. nutné náklady související s poskytnutím statistických informací.

V případě, že objednatel požaduje nově zpracované statistické informace, je mezi oběma stranami uzavřena smlouva s cenou stanovenou dohodnou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo datovou schránkou požádejte o statistické či další související informace.

Na které instituci životní situaci řešit:

Český statistický úřad (ČSÚ)
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Ministerstvo dopravy (MD)
Ministerstvo financí (MF)
Ministerstvo kultury (MK)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Ministerstvo vnitra (MV)
Ministerstvo zdravotnictví (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – ÚZIS)
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ČSÚ: V Českém statistickém úřadě se obraťte na:
– oddělení informačních služeb
– informační služby krajských správ ČSÚ
Úřední hodiny

MD: Na Ministerstvu dopravy se statistické informace zveřejňují na www.sydos.cz;
– elektronický dotaz lze zaslat na posta@mdcr.cz; sekretariat.520@mdcr.cz;
– žádost o poskytnutí informace

MF: Na Ministerstvu financí se obraťte na:
– oddělení Komunikace s veřejností
Úřední hodiny

MPSV: Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se obraťte na:
– oddělení statistiky a centrálního reportingu,
– písemné žádosti adresovat na posta@mpsv.cz.

MPO: Na Ministerstvu průmyslu a obchodu je možné se obrátit s žádostí  na:
– podatelnu, nebo využít datové schránky, e- podatelnu, e- mailovou adresu nebo
internetové stránky, kde v rámci rezortního statistického zjišťování jsou uváděny kontakty na příslušné pracovníky

MŠMT: Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se obraťte na:
– oddělení vztahů s veřejností
Úřední hodiny

MV: V případě statistických informací o dlouhodobě a trvale pobývajících cizincích či o mezinárodní ochraně se obraťe na:
 – odbor azylové a migrační politiky (MV OAMP)

MZe: Na Ministerstvu zemědělství lze informace získat prostřednictvím“
– informační kanceláře MZe 
prostřednictvím  oddělení státní statsitické služby 

MŽP: Na Ministerstvu životního prostředí je pracovištěm státní statistické služby:
– odbor ekonomiky životního prostředí,
– oddělení ekonomických analýz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ČSÚ: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu informačního servisu, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

MD: Formuláře nejsou stanoveny, dotaz fyzické osoby musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

MF: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu Ministerstva financí (písemně, elektronicky: e-mailem/datovou zprávou), zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

MPSV: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na emailovou adresu podatelny (posta@mpsv.cz), zatelefonovat, popř. zvolit osobní návštěvu.

MPO: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí přesné popsání požadovaných informací.

MŠMT: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu. 

MV OAMP: Přesné formuláře nejsou stanoveny. Dotaz může být zaslán poštou, emailem či datovou schránkou.

MZe: Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu informační kanceláře nebo oddělení státní statistické služby, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

MŽP: Přesné formuláře nejsou stanoveny, řešeno na základě písemné žádosti adresované ředitelce odboru ekonomiky životního prostředí nebo na e-mailovou adresu MŽP. Občan má možnost volby (na základě webové stránky MŽP) obrátit se prostřednictvím e-mailu info@mzp.cz nebo aplikace ENVIHELP.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

ČSÚ: V ČSÚ nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.
Veškeré údaje, které ČSÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.
V návaznosti na zákon o státní statistické službě zveřejňuje ČSÚ na svých internetových stránkách „Pravidla pro stanovení cen“ , ze kterých pak vychází „Ceník informačních služeb a produktů“  poskytovaných na zakázku.
Ceny hotových produktů jsou uvedeny v „Katalogu produktů“

MD: Ministerstvo dopravy zveřejňuje statistické údaje na webu; veškeré údaje, které MD zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.

MF: Na Ministerstvu financí nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky. Veškeré informace, které MF poskytuje, jsou k dispozici zdarma.

MPSV: Na Ministerstvu práce a sociálních věcí nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky. Veškeré údaje, které MPSV zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.

MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu má na internetových stránkách zveřejněn „Sazebník úhrad za poskytování informací“

MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV OAMP: Zpracování rozsáhlých statistických informací nad rámec zveřejňovaných může být odmítnuto. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací může být zpracování informace zpoplatněno.

MZe: Na Ministerstvu zemědělství nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky. Veškeré údaje, které MZe zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma

MŽP: Na Ministerstvu životního prostředí nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Termíny zpracování náročných zakázek je nutno předem projednat.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

ČSÚ: Pro získání statistických informací lze využít e-mailovou adresu infoservis@czso.cz.
O zpracování a zaslání informací nebo zaslání vydaných publikací můžete požádat prostřednictvím příslušných formulářů.
Zasílání odkazů na vydané produkty (podle Katalogu produktů) e-mailem si můžete objednat na adrese.

MD: O statistické informace lze požádat na posta@mdcr.cz; sekretariat.520@mdcr.cz.

MF: Pro získání statistických informací lze využít e-mailových adres: informace@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz. Rovněž lze zaslat datovou zprávu do datové schránky MF xzeaauv.

MPSV: Pro získání statistických informací lze využít e-mailovou adresu posta@mpsv.cz.

MPO: Na Ministerstvu průmyslu a obchodu lze využít datové schránky, e-podatelnu nebo e- mailovou adresu.

MŠMT: Pro získání statistických informací lze využít e-mailovou adresu info@msmt.cz nebo statistika@msmt.cz.

MV OAMP: V případě MV OAMP je možné žádost zaslat na opu@mvcr.cz, případně do datové schránky Ministerstva vnitra.

MZe: Pro získání statistických informací lze využít e-mailovou adresu info@mze.cz, posta@mze.cz.

MŽP: Občan má možnost volby (na základě webové stránky MŽP) obrátit se prostřednictvím e-mailu info@mzp.cz nebo aplikace ENVIHELP.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpověďi naleznete na internetových stránkách orgánů státní statistické služby:

– ČSÚ
– MŠMT
– MV OAMP pravidelně zveřejňuje statistické informace na:

– MZe
– MŽP: Informace (nikoli formou FAQ), které se týkají resortní statistiky MŽP, jsou dostupné na internetových stránkách MŽP na adrese

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český statistický úřad
Informační, konzultační a poradenské služby
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí: Kontakty
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky pravidelně zveřejňuje statistické informace na:

Ministerstvo zemědělství – Kontakty 
Ministerstvo životního prostředí řeší jednotlivé situace individuálně na základě písemné žádosti (viz výše). Vyžaduje-li to situace organizuje osobní jednání se všemi zúčastněnými stranami. Informace lze též získat na webových stránkách MŽP (Zprávy o životním prostředí ČR, přehled stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český statistický úřad – odbor informačních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Jan Honner, tel.: 274 053 100, e-mail: jan.honner@czso.cz
Mgr. Štěpánka Zelenková, tel.: 274 052 430, e-mail: stepanka.zelenkova@czso.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 06. 2004

Popis byl naposledy aktualizován

05. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.