Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby

Osoba, která chce provozovat stravovací službu, musí v den zahájení provozu stravovací služby oznámit písemně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví datum zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven. V případě, že osoba provoz stravovací služby ukončí, je povinna nahlásit stejné příslušné krajské hygienické stanici datum ukončení provozu. Tato povinnost se nevztahuje na osobu, která hodlá provozovat službu v jiných zařízeních stravovacích služeb s výjimkou stálých a sezónních stánků.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby

Základní informace k životní situaci

Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby.

Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Tato oznamovací povinnost se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří hodlají provozovat stravovací službu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Provozovatel oznámí písemně datum zahájení provozu (nebo ukončení provozu) stravovací služby.

Oznámení je možné doručit osobně, zaslat poštou nebo elektronicky.

Na které instituci životní situaci řešit:

Obraťte se na příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo její územní pracoviště.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktujte odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání příslušné krajské hygienické stanice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na krajské hygienické stanici předložte:

 • písemné oznámení a
 • živnostenský list.

Právnická osoba v oznámení uvede:

 • datum zahájení (nebo datum ukončení) provozu stravovací služby,
 • předmět, rozsah a umístění provozoven,
 • obchodní firmu,
 • sídlo,
 • právní formu.

Fyzická osoba v oznámení uvede:

 • datum zahájení (nebo datum ukončení) provozu stravovací služby,
 • předmět, rozsah a umístění provozoven,
 • obchodní firmu,
 • bydliště.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře pro oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby nejsou stanoveny.

Na internetových stránkách každé krajské hygienické stanice je však k dispozici formulář, který se doporučuje vyplnit.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby se neplatí správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Provozovatel je povinen podat oznámení nejpozději v den zahájení nebo ukončení činnosti nebo při významné změně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti osoby provozující stravovací službu jsou stanoveny zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby, a dále přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství, zejména nařízením o hygieně potravin.

Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete na internetových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ze dne 29. dubna 2014, o hygieně potravin

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor ochrany veřejného zdraví

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.10.2014

Popis byl návod naposledy aktualizován

31.10.2014

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.