Zahraniční pomoc Evropské unieV dalších kapitolách oblasti podpory pro jednotlivé země reflektující akční fiše, jež definují priority. Z tohoto důvodu je u některých zemí uvedeno vícero prioritních oblastí, resp. popisků akčních fiší. U každé země a vybrané prioritní oblasti je také uvedena informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Seznam je seřazen dle geografických fondů, ze kterých je poskytována podpora pro danou zemi.

2.1 Nástroj předvstupní pomoci (IPA II)

Albánie

 • roční akční program: 89,9 mil. EUR

Smlouva na sektorovou reformu statní správy: 32 mil. EUR

 • Cílem je implementace reformní strategie 2015–2020. Očekává se podpora albánské vládě v oblasti zvýšení transparentnosti, odpovědnosti a efektivity albánské administrativy s ohledem na potřeby občanů a podnikatelů. Pomoc bude implementována primárně prostřednictvím rozpočtové podpory (28 mil. EUR). Zbylé 4 mil. EUR budou implementovány prostřednictvím rozvojového programu OSN.

Integrační mechanismus: 13,9 mil. EUR

 • Cílem integračního mechanismu je poskytnout odborné poradenství v oblasti práva EU s ohledem na politické potřeby pro zahájení přístupových jednání. Mělo by dojít k vytvoření skupiny expertů z členských států a privátního sektoru s cílem posílit integrační kapacity. Očekává se zejména podpora administrativy, zlepšení regulatorního rámce, budování kapacit kompetentních úřadů, posílení dialogu s občanskou společností apod.
 • Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím odboru albánského ministerstva financí CFCU (twinningové projekty) a programu OSN Ženy v hodnotě 5,4 mil. EUR. Zbylá část v hodnotě 7,5 mil. EUR bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na služby a dodávky (formou rámcových služeb), jedná se o poskytování expertízy v oblasti integrace EU, studií, pomoci s programováním v rámci IPA II, poskytnutí technické pomoci, budování kapacit apod.

Program na podporu účasti v unijních programech a agenturách: 1 mil. EUR

 • Cílem je zajistit účast albánských institucí v unijních programech. Pomoc bude řízena nepřímo prostřednictvím albánského ministerstva financí.

Program konsolidace agentur pro vymáhání práva, podpora albánské státní policie a státního zastupitelství: 16 mil. EUR

 • Cílem je posílit kapacity ministerstva vnitra, policie, státního zastupitelství a dalších institucí spojených s vymáháním práva a potíráním kriminality. Očekává se zintenzivnění boje proti organizovanému zločinu, výrobě a distribuci drog, praní špinavých peněz, integrace správy na ochranu hranic se zaměřením na ilegální migraci a posílení informačních systémů.
 • Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím programu PAMECA, a to formou grantů na poskytnutí technické pomoci, a posílením profesních dovedností dotčených institucí. Další část bude implementována nepřímo prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky vypisované albánským ministerstvem financí. Bude se jednat o dodávky nových vozidel a radiokomunikačních systémů, modernizaci a výstavbu velících center, systémy pro odposlechy telefonních hovorů apod.

Smlouva o provedení státní reformy zaměstnanosti a dovedností: 30 mil. EUR

 • Cílem je implementace národní strategie pro zaměstnanost a dovednosti pro období 2014–2020. To zahrnuje reformu odborného vzdělávání a systému školení, včetně zařazování absolventů na trh práce. Očekává se vyšší zaměstnanost žen a mladistvých, zvýšení pracovních příležitostí, navýšení technických kapacit, lidských zdrojů a koordinačních mechanismů pro efektivní implementaci národní strategie.

Bosna a Hercegovina

 • roční akční program: 37,2 mil. EUR

Program na zlepšení interní kontroly veřejných financí: 2 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit odpovědnost a řádnou správu veřejných financí a posílení řízení a kontroly běžných finančních operací. Očekává se vytvoření legislativního rámce, zavedení standardů interního auditu, zavedení manuálů a písemných postupů, implementace a monitoring interních kontrolních nástrojů, posílení kapacit, zavedení systému hlášení a přípravy výročních zpráv apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejné zakázky na služby. Ta bude spočívat ve zlepšení regulatorního rámce, posílení monitoringu a implementace stanovených politik, budování kapacit, rozvoje školících systémů, provádění pilotních auditů, navržení IT řešení a jejich implementace.

Podpora reformy státní správy a reformy statistického systému: 3,5 mil. EUR

 • Cílem je podpora koordinačního úřadu pro reformu veřejné správy (PARCO) ve snaze posílit institucionální rámec a řízení implementace reformy veřejné správy pro období 2016–2020. Pomoc bude implementována prostřednictvím twinningových projektů a veřejných zakázek na služby – koordinace, dohled a podpora reformy, monitoring a revize dokumentů, rozvoj systému programové asistence, posílení kapacit reformních struktur, zajištění strategického programování, analýza potřeb na vybavení IT technologií, zajištění školení a konzultací apod.

Evropský integrační mechanismus: 4,56 mil. EUR

 • Cílem je poskytnout podporu místním institucím v zájmu zajištění specifických potřeb identifikovaných v rámci procesu evropské integrace. Jedná se zejména o zajištění technické pomoci a dalších typů podpory institucím. Pomoc bude implementována prostřednictvím rámcových smluv, twinningových programů, veřejných zakázek na služby a práce – technické poradenství, technická pomoc místní administrativě, poskytování školení v oblasti víceletého programování v rámci nástroje IPA II, navržení manuálů, pracovních postupů, příruček, příprava a tvorba zadávací dokumentace apod.

Program na podporu zapojení do unijních programů: 5,4 mil. EUR

 • Cílem je zapojit místní instituce do fungování unijních programů.

Program na posílení justice a spolupráce v právních věcech: 16,5 mil. EUR

 • Cílem je zvýšení efektivnosti, profesionalizace a nezávislosti justice. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na práce a služby – rekonstrukce a výstavba detenčních zařízení, soudních budov a kanceláří státního zastupitele, zajištění stavebního dohledu, zajištění dodávek hardwaru, budování kapacit, zlepšení právního rámce, posílení fungování odvolacích soudů, příprava brožur, tištěného materiálu a dalších propagačních materiálů apod.

Podpora orgánům vymáhajícím právo: 6 mil. EUR

 • Cílem je zvýšit kvalitu, rozsah a bezpečnost informací, které mezi sebou sdílejí donucovací orgány. Zároveň má dojít k posílení technických kapacit pohraniční policie. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky a služby spojené s dodávkou výpočetní techniky.

Černá Hora

 • roční akční program: 25,14 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 2,45 mil. EUR

 • Cílem je podpora úspěšného integračního procesu do EU se zaměřením na posílení kapacit pro přístupová vyjednávání, transpozice práva EU a implementace politik EU. Projekt bude implementován prostřednictvím veřejných zakázek na služby, dodávky a práce, a prostřednictvím grantů. Očekává se mimo jiné poskytnutí technické pomoci, odborné expertízy, harmonizace národní legislativy, prosazování osvědčených postupů, hodnot a standardů EU.

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 1,68 mil. EUR

Podpora na zavedení strategie integrované správy hranic: 20 mil. EUR

 • Cílem je implementovat strategii integrované správy hranic, za účelem lepšího monitoringu a odhalení nelegální migrace a přeshraniční kriminality. Očekává se zlepšení a zvýšení efektivnosti pohraničních kontrol, lepší detekce přeshraniční kriminality, zlepšení koordinace a posílení mezinárodní spolupráce. Program bude implementován prostřednictvím rozpočtové podpory za účasti ministerstva vnitra a ministerstva financí.

Ochrana práv Romů a Egypťanů: 1 mil. EUR

 • Cílem je podpořit implementaci Akčního plánu ke kapitole 23 týkající se ochrany a podpory lidských práv v souladu se standardy EU. Výsledkem má být zajištění přístupu menšinám a dalším zranitelným skupinám ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a zajistit společenskou inkluzi. Pomoc bude implementována prostřednictvím grantů.

Kosovo

 • roční akční program: 78 mil. EUR

Nástroj na přiblížení k EU: 5 mil. EUR

 • Cílem je podpora Kosova v jeho procesu přibližování k EU, se zvláštním důrazem na lepší plánování a čerpání finančních prostředků EU. Dále posílení technických a administrativních kapacit kosovské státní správy ve vztahu k procesu přibližování k EU a podpora účinného a efektivního provádění pomoci z nástroje předvstupní pomoci. Podpora bude realizována přes veřejné zakázky (služby, práce, dodávky), granty a twinningové projekty.

Zařízení pro realizaci politických priorit, včetně dialogu Priština – Bělehrad: 3 mil. EUR

 • Cílem je podpora opatření týkajících se naléhavých politických priorit na podporu evropské perspektivy Kosova, včetně těch, které mohou vzniknout z dialogu Priština – Bělehrad a dále podpora praktické implementace dohod dosažených v rámci dialogu Priština – Bělehrad. Pomoc bude implementována prostřednictvím twinningových projektů, veřejných zakázek na služby, práce a dodávky.

Další podpora reformy soudnictví v Kosovu: 11 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit nezávislost, efektivitu, odpovědnost a nestrannost soudnictví, zkvalitnit standardy probační služby a vězeňství v Kosovu, zlepšit dodržování a provádění právních předpisů o ochraně údajů. Implementace bude probíhat prostřednictvím:

  • veřejných zakázek na služby a dodávky – vytvoření a implementace národního rejstříků trestných činů, dokončení občanského zákoníku, podpora kapacit a nezávislosti ústavu soudního lékařství
  • twinningové projekty – zlepšení nápravných a probačních systémů s důrazem na zavádění alternativních trestů, zajištění implementace zákona o ochraně osobních údajů

Program podpory v oblasti vnitřních věcí: 12 mil. EUR

 • Cílem je dále posilovat úlohu donucovacích orgánů / orgánů právního státu a agentur podílejících se na demokratizačním procesu Kosova a zlepšení efektivity a účinnosti donucovacích agentur právního státu v oblastech soudnictví a kosovských občanů. Pomoc bude implementována prostřednictvím:

  • twinningu, pokud jde o podporu evidence obyvatel a zabezpečení dokumentů
  • veřejných zakázek na služby a dodávky – boj proti organizovanému zločinu

Vybudování skladu nebezpečného odpadu: 12 mil. EUR

 • Cílem je zajistit bezpečné nakládání s nebezpečným odpadem prostřednictvím vybudování skladu, kde se bude uskladňovat odpad z vyřazené kosovské elektrárny a další průmyslové činnosti. Projekt bude implementován prostřednictvím:

  • veřejných zakázek na služby – technická podpora poslanců při spuštění kampaně o ochraně životního prostředí, udělování povolenek a zvýšení povědomí o chystaném projektu
  • veřejných zakázek na práce – vybudování skladu nebezpečného odpadu.

Program na zlepšení centrálního vytápění v oblastech Priština/Djakovica: 21 mil. EUR

 • Cílem je přispět k zajištění bezpečnosti dodávek energie snižováním energetických ztrát a zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie zejména pak biomasy za účelem výroby tepla a elektřiny. Pomoc bude realizovaná prostřednictvím veřejných zakázek na:

  • práce – stavba teplárny a skladu biomasy, instalace elektrického vybavení, instalace bojlerů, instalace monitorovacího systému, výcvik zaměstnanců, instalace měřičů energie, stanic, výměna starého potrubí, rozšíření sítě apod.
  • služby – stavební dohled, technická podpora k zajištění dodávek biomasy, hodnocení dopadu na životní prostředí, místní hospodářství a zaměstnanost

Program podpory dalšího rozvoje zemědělského sektoru a vytvoření podmínek pro implementaci integrovaného přístupu k bezpečnosti potravin: 14 mil. EUR

 • Cílem je přispět ke zlepšení potenciálu a kapacit Kosova potřebných pro dosažení požadovaného pokroku v přibližování k EU, a to prostřednictvím budování kapacit v zemědělském sektoru, jakož i prostřednictvím zlepšení hospodaření s přírodními zdroji a podporou implementace integrovaného přístupu k bezpečnosti potravin. Pomoc bude implementována prostřednictvím:

  • grantů pro farmáře s cílem podpořit jejich podnikání
  • veřejných zakázek na služby – školení a poradenství v oblasti budování kapacit s ohledem na přípravu vstupu na společný trh EU, technická pomoc s rozvojem potřebného hardwaru a softwaru a přípravou technické dokumentace
  • twinningového projektu – podpora větší rostlinné produkce

Makedonie

 • roční akční program: 24,16 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 4 mil. EUR

 • Cílem nástroje je podpořit integrační proces prostřednictvím poskytování technické podpory v oblasti budování demokratických institucí, podpory urgentních reforem, implementace a monitoringu projektů programovaných pod nástrojem IPA II. Výsledkem má být atraktivnější prostředí pro dlouhodobé investice, demokratické a nezávislé státní instituce, lepší systém správy veřejných financí a sblížení legislativy s právem EU. Pomoc bude implementována prostřednictvím grantů a twinningových projektů.

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 6,8 mil. EUR

 • Jedná se o financování zejména počátečních poplatků a nákladů spojených s účastí v programech a agenturách EU.

Zemědělství, rozvoj venkova a potravinová bezpečnost, veterinární a fytosanitární politika: 13,3 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit konkurenceschopnost makedonského zemědělství v souladu s požadavky EU na přistoupení. Očekává se zvýšení exportu zemědělských výrobků, zvýšení produkce, ale i snížení imigrace z venkovských oblastí a zlepšení zdravotního stavu zemědělských zvířat, lidí a rostlin.

Srbsko

 • roční akční program: 196,6 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 11 mil. EUR

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 12,1 mil. EUR

Nástroj pro komunikaci a vyjednávání: 8,1 mil. EUR

 • Cílem nástroje je posílit srbskou administrativu a zlepšit tak její vyjednávací schopnosti a usnadnit její integraci do EU, zajistit splnění všech předvstupních podmínek a úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Pomoc bude implementována jak prostřednictvím grantů, tak i veřejných zakázek.

Rozpočtová podpora na reformu veřejné správy: 80 mil. EUR

 • Cílem je převést alokované finanční prostředky do rozpočtu Srbska za účelem reformy státní správy. Výsledkem by měla být vyšší efektivita, odpovědnost a transparentnost veřejné správy a s tím souvisejících služeb. Zejména by mělo dojít k profesionalizaci a depolitizaci státní správy. Dále se očekává zlepšení v oblasti správy veřejných financí a interní kontroly.

Podpora justice: 12,1 mil. EUR

 • Hlavním cílem je zlepšit justiční systém a uvést jej do souladu s přístupovými podmínkami. Veškerá aktivita se bude vztahovat na posílení kapacit ministerstva spravedlnosti, zlepšení správy věznic, modernizaci justičních školení, posílení kapacit v oblasti monitoringu válečných zločinů apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek a přímého grantu pro OSCE.

Podpora v oblasti vnitřních záležitostí: 8,5 mil. EUR

 • Cílem je umožnit splnit závazky Srbska vůči EU v oblasti bezpečnosti. Počítá se s navýšením kapacit ministerstva vnitra a ministerstva financí v rámci boje proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, terorismu a dalším zločinům. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejné zakázky na služby a dodávky (hlavně v IT oblasti) a twinningových projektů.

Rozvoj dopravního sektoru: 64,8 mil. EUR

 • Cílem je modernizace silniční, železniční a intermodální dopravní infrastruktury, a to zejména se zaměřením na koridor X mezi městy Nis a Preševo. Pomoc bude realizována prostřednictvím veřejných zakázek (služby, dodávky, práce).

Turecko

 • roční akční program: 255,1 mil. EUR

Občanská společnost: 23,7 mil. EUR

 • Cílem je posílit roli občanské společnosti v Turecku, prostřednictvím budování kapacit, posílení spolupráce s veřejným sektorem, reformy legislativního prostředí a podporou vzájemného dialogu s evropskými organizacemi občanské společnosti. Výsledkem by mělo být svobodnější působení neziskových organizací s plným právem se volně shromažďovat, vyjadřovat a zapojovat se do veřejného života. Implementace projektu má být zajištěna prostřednictvím:

  • veřejných zakázek na služby – posílení institucionálních kapacit, analýza problémové legislativy a administrativních postupů, posílení bilaterální spolupráce mezi EU a tureckými nevládními organizacemi
  • grantů – zlepšení fungování vnitřních struktur, posílení transparentnosti nevládních organizací, příprava strategických plánů, monitorování a hodnocení dopadů apod.
  • přímých grantů pro EUROCHAMBRES – podpora spolupráce mezi obchodními komorami z Turecka a EU

Program na podporu reformy místní samosprávy: 25,14 mil. EUR

 • Cílem je zajistit efektivní a inklusivní výkon místní samosprávy prostřednictvím další podpory reformy místní samosprávy, která proběhla v letech 2003–2013. Je potřeba rozvinout a posílit administrativní kapacity a spolupráci tureckého ministerstva vnitra s místní samosprávou v souladu s demokratickými principy a zásadami právního státu. Pomoc bude implementována prostřednictvím přímého grantu v rámci rozvojového programu OSN.

Program na podporu reformy justice: 17,9 mil. EUR

 • Cílem je zajistit fungování právního státu a základních práv v souladu s mezinárodními standardy, posílit nezávislost, nestrannost a efektivní správu justice. Program bude implementován prostřednictvím přímého grantu a twinningového projektu.

Program na podporu základních práv: 18,9 mil. EUR

 • Cílem je dosáhnout měřitelného pokroku v oblasti základních práv a svobod. Jedním z výsledů by mělo být posílení role ombudsmana v oblasti ochrany a prosazování lidských práv. Implementace bude probíhat prostřednictvím:

  • technické pomoci a twinningu – posílení role ombudsmana, vytvoření komise pro řešení stížností vůči policejním postupům
  • přímého grantu pro Radu Evropy – posílení demokratické kultury ve školství
  • veřejných zakázek na dodávky – posílení institucionálních kapacit turecké státní policie

Vnitřní věci: 125,9 mil. EUR

 • Cílem je pokročit s implementací liberalizace víz prostřednictvím zlepšení turecké legislativy a administrativního rámce v oblasti vnitřních věcí v souladu s právem EU a standardy. Jedná se zejména o zlepšení azylového systému, řízení migrace, ochranu hranic a boj s organizovaným zločinem. Pomoc bude implementována prostřednictvím:

  • veřejných zakázek na práce, dodávky a služby – vybudování zadržovacích center za účelem efektivní implementace dohody mezi EU a Tureckem, pokud jde o zpětné přebírání migrantů, obnovení funkce styčného důstojníka pro zpětné přijetí migrantů, posílení kapacit v oblasti hraničních kontrol, poskytnutí školení v oblasti správy migrace a správy hranic
  • twinningu – posílení kapacit celní správy

Program na podporu vysídleným lidem v provincii Van: 4,7 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit sociální podmínky vysídlených osob a zajistit jim přístup do komunitních center. Očekává se vybudování 3 víceúčelových komunitních center. Program bude implementován prostřednictvím veřejných zakázek na práce, služby a dodávky.

Program na podporu rozvoje energie: 26,6 mil. EUR

 • Cílem je prosazování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů v souladu s cíli EU v oblasti efektivního využívání obnovitelných zdrojů a klimatu. Má dojít ke zlepšení propojitelnosti a integrace turecké energetické sítě a trhu. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na služby (technická pomoc) a dodávky – posílení institucionálních kapacit v oblasti energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů, zlepšení regulatorního rámce, zlepšení přenosové soustavy (plynovody).

Program na podporu zemědělství a rozvoj venkova, bezpečnost potravin, veterinární a fytosanitární politiky a rybolov: 31,9 mil. EUR

 • Cílem je dosáhnout souladu turecké legislativy s legislativou EU v oblasti bezpečnosti potravin, veterinárních a fytosanitárních opatření, zemědělství a rybářství. Implementace proběhne prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky a služby – vakcíny, laboratorní vybavení, vakcinační kampaň, studie epidemiologických map apod.
• Oblasti podnikání: Služby