Zájem o provozování převzatého televizního nebo rozhlasového vysílání

Fyzická / právnická osoba chce provozovat vlastní televizní nebo rozhlasovou stanici s převzatým programem tj. příjem a současné úplné a nezměněné šíření původních rozhlasových a televizních programů

Základní informace k životní situaci

Fyzická / právnická osoba chce provozovat televizní nebo rozhlasové vysílání s převzatým programem prostřednictvím příslušné sítě elektronických komunikací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Právnická osoba, jestliže splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník). Pokud má právnická osoba formu akciové společnosti, je nezbytné, aby její akcie zněly na jméno.

  Fyzická osoba, která je svéprávná a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník).

  Zahraniční osoba, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného za ni jednat ve věcech upravených zákonem o vysílání.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlášku k registraci převzatého vysílání je nutné podat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nejméně 60 dnů před předpokládaným zahájením vysílání.

  Přihláška k registraci musí obsahovat náležitosti podle § 27 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.

  Na registraci je právní nárok jsou-li splněny podmínky v § 27 až 28a zákona č. 231/2001 Sb.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Podáním přihlášky k registraci převzatého vysílání na příslušném formuláři.

  Řízení o registraci se zahajuje dnem doručení písemné přihlášky Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Na které instituci životní situaci řešit

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady buď:

  • poštou
  • osobně na podatelnu Rady
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

  Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Požadované doklady jsou součástí formulářů:

  přihlášky k registraci převzatého vysílání pro fyzickou osobu
  přihlášky k registraci převzatého vysílání pro právnickou osobu

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  V tištěné podobě lze získat formuláře na Úřadě Rady.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Přihláška k registraci převzatého vysílání podléhá správnímu poplatku ve výši 90 000 Kč.

  Správní poplatek uhraďte na číslo účtu: 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky; variabilní symbol si vygenerujte na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nemá-li přihláška k registraci převzatého vysílání všechny náležitosti, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řízení bezodkladně přeruší (nejpozději do 15 dnů od jejího doručení) a poskytne žadateli lhůtu k odstranění vad; obdobně se postupuje v případě nezaplacení správního poplatku.

  Nebudou-li vady přihlášky odstraněny ve stanovené lhůtě, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání registraci odmítne.

  O přihlášce rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do 30 dnů od jejího doručení.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pracovníci odborných útvarů Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

  Elektronická služba, kterou lze využít

  ePodatelna z webových stránek rrtv.cz

  Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je možno podat žalobu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokutu do výše 10 milionů Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona.

  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Za správnost návodu odpovídá útvar

  Oddělení licencí a registrací, Odbor rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

  Kontaktní osoba

  vedoucí Oddělení licencí a registrací

  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01. 06. 2014

  Popis byl naposledy aktualizován

  25. 11. 2020

  Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení.