Zambie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební průmysl  (zejména  těžba mědi) zůstává nadále nejdůležitějším odvětvím  místního hospodářství, momentálně tvoří cca 12% HDP a až 77% exportních příjmů země. Na těžbě mědi byla a je zambijská ekonomika tradičně závislá,  ložiska  se ale  postupně vyčerpávají. Postupně se těžba soustředí na jiné minerály (nikl, kobalt, mangan, zlato…). Od ledna 2019 zambijská vláda zavedla nový daňový režim pro těžební firmy a také 5% clo na dovoz koncentrátu měďné rudy, některé firmy proto ohlásily útlum těžby, případně propouštění. Jiné firmy naopak doufají v dohodu s vládou a případné vládní pobídky k investicím do rozšíření těžby. Investiční prostředí v tomto sektoru v roce 2019 proto bude nevyzpytatelné, ochota firem investovat bude závislá na ochotě vlády najít kompromisní řešení. Perspektivní trh najdou  firmy nabízející důlní technologie pro hlubinnou i povrchovou těžbu, těžební či přepravní stroje, stroje  na zpracování rud, zařízení sléváren (zejména  mědi) a tavicích pecí, a rovněž všechny chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud.

Energetický průmysl

Většina elektrická energie v Zambii pochází z vodních  zdrojů (86 %). Instalovaný výkon zambijských elektráren je 2826 MW. Velká většina elektrické energie v Zambii (až 84%) pochází z vodních zdrojů. V zemi existují čtyři významné zdroje – vodní elektrárna Kariba (1080 MW), vodní elektrárna Kafue Gorge (980 MW) a menší vodní elektrárny Itezhi-Tezhi (120 MW) a Victoria Falls (108 MW). V současné době je kapacita místních elektráren zcela využitá a prudce vzrostla závislost  dodávek elektřiny na dešťových srážkách. Instalovaná kapacita je nedostatečná, modernizaci vyžaduje také rozvodná infrastruktura. Výpadky  proudu v obdobích sucha jsou časté a silně  postihují ostatní odvětví  průmyslu. Domácnosti i průmyslové podniky  si proto  musí vypomáhat generátory. Až 75% obyvatel (zejména na venkově) nemá přístup k elektřině a je energeticky závislých na spalování dřeva či petroleje. Vodní potenciál je odhadován na 6000 MW a je zatím využíván na necelých 30%. Na řece Zambezi, Kafue a Luangwa existuje řada lokalit vhodných k budování vodních elektráren. V počáteční fázi (vláda hledá investory) je příprava velké vodní elektrárny Batoka, která by měla mít výkon 2100 MW, rozšiřuje se elektrárna na řece Kafue (výkon se zvýší o 750 MW), v roce 2022 by měla být dokončena systému elektráren Luapula (1200 MW). V různé fázi výstavby je pět malých vodních elektráren s úhrnným výkonem 150 MW. Existuje  vysoká  poptávka po generátorech jak v soukromých domech  a veřejných budovách, tak i ve výrobě. Uplatnění najdou  i zařízení na výrobu  elektrické energie z obnovitelných zdrojů  (např. malé vodní  elektrárny,  domácí  solární  ohřívače a solární elektrárny), včetně zapojení off-grid. Potenciál solární energetiky je obrovský, průměrné sluneční záření se odhaduje na 5,5 kWh/m2/den. Spolupráce s UNDP a USAID umožnila zahájit v roce 2016 realizaci komerčních solárních projektů.

Kovozpracovatelský průmysl

V souvislosti se stavebním boomem  zaznamenává rychlý  růst  dovoz konstrukcí a částí  ze železa a oceli (stavební ocel). Tento trend bude  pokračovat i v blízké budoucnosti. S cílem přilákat investory vláda spustila svůj projekt průmyslových zón Multi Facility Economic Zones, po dobu prvních pěti let navíc investoři neplatí firemní daň.

Obranný průmysl

Šance  pro český  obranný průmysl  lze spatřovat především v oblasti oprav zastaralé techniky sovětské a ruské provenience, tedy tanky, letadla, vrtulníky. Modernizační projekty připravuje armáda, policie i další ozbrojené složky, problematické je však získání potřebných finančních prostředků.

Stavební průmysl

Přestože vláda musela díky nedostatku financí  pozastavit  realizaci velkých infrastrukturních projektů, stavebnictví zůstane v následujícím období významným zdrojem ekonomického růstu Zambie. Zambijská poptávka po stavebních strojích a stavebních komponentech v posledních letech rychle rostla. Zahraniční konkurence však na trhu již nejen  dlouho působí,  začíná  sem přenášet i část  výrobních kapacit.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zambie má rozsáhlé plochy dosud  neobdělané zemědělské půdy, značné zdroje podzemní vody a příznivé klima. Problém  zambijského zemědělství je v jeho jednostranné orientaci na pěstování kukuřice a dále se toto odvětví  potýká  s obrovským technickým poddimenzováním. Většina zemědělské půdy je závislá na srážkách, jen minimum je uměle zavlažováno.Diverzifikace a intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin a chovu zvířat zůstane dlouhodobě základní prioritou strategie rozvoje Zambijské  republiky. Zpracování surovin a výroba  potravin bude i nadále jedním z hlavních  cílů vlády. S růstem zambijského zemědělství souvisí  i rychle  stoupající poptávka po zemědělské technice. Obdobně  se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství, zavlažovacích systémech a průmyslových hnojivech. Vysoký potenciál existuje  v chovatelském sektoru, konkrétně v oblasti  umělé  inseminace hospodářských  zvířat. Díky kvalitnímu českému referenčnímu projektu je zde  další  prostor pro dodávky  české laboratorní techniky a dalšího přístrojového vybavení  a spotřebního materiálu spojeného s umělou inseminací dobytka. Další perspektivní oblastí je průmyslový chov a následné zpracování sladkovodních ryb.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Zambii se každoročně konají následující výstavy a veletrhy:

  • AgritechExpoZambia – duben, Chisamba
  • Zambia Agriculture and Commercial Show – srpen, Lusaka
  • Zambia International Trade Fair – červen, Ndola
  • Copperbelt Mining, Agriculture, and Commercial Show – květen, Kitwe
  • Zambia International Mining and Energy Conference & Exhibition – červen, Lusaka

Čeští vystavovatelé se tradičně účastní zemědělského veletrhu AgriTech Expo Chisambě, který se koná vždy v dubnu daného roku. Ostatní akce jsou spíše lokálního charakteru, zastíněné významnějšími veletrhy v JAR.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad ČR v Lusace

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem