Zambie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Mapa globálních oborových příležitostí zpracovávaná Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechTrade se zaměřuje na perspektivní sektory, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl
Těžební průmysl (zejména těžba mědi) zůstává nadále nejdůležitějším odvětvím místního hospodářství, v posledních letech tvoří cca 12 % HDP a 80 % exportních příjmů země. Na těžbě mědi byla a je zambijská ekonomika závislá, ložiska se ale postupně vyčerpávají. Zambie postupně rozšiřuje spektrum těžených nerostů (nikl, kobalt, mangan, zlato…). Relativně významná je také těžba polodrahokamů a drahokamů, zejména smaragdů. Investiční prostředí v těžebním průmyslu ovšem negativně ovlivňuje nevyzpytatelná daňová politika zambijské vlády. V září 2019 vláda sice odvolala avizované nahrazení DPH daní z prodeje, která by byla odváděna na všech stupních dodavatelského řetězce, ovšem snížila možnosti odpočtů DPH a zvýšila některá dovozní a vývozní cla. Vedle toho vláda obvinila jednu z největších těžebních firem, Konkola Copper Mines, většinově vlastněnou indickou společností Vedanta, z porušení podmínek licence a probíhá spor o její likvidaci, což vyvolalo určité pochybnosti o ochraně investic v Zambii.
Perspektivní trh najdou firmy nabízející důlní technologie pro hlubinnou i povrchovou těžbu, těžební či přepravní stroje, stroje na zpracování rud, zařízení sléváren (zejména mědi) a tavicích pecí, a rovněž chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud.
Energetický průmysl
Instalovaný výkon zambijských elektráren je přibližně 3000 MW. Více než 80 % elektrické energie pochází z vodních zdrojů. V zemi existují čtyři významné zdroje – vodní elektrárna Kariba (1080 MW), vodní elektrárna Kafue Gorge (980 MW) a menší vodní elektrárny Itezhi-Tezhi (120 MW) a Victoria Falls (108 MW). Dalším významným zdrojem je (v Zambii zatím jediná) uhelná elektrárna u města Maamba s kapacitou 300 MW a elektrárna na těžký topný olej ve městě Ndola s kapacitou 110 MW. Mimoto v zemi funguje řada malých zejména vodních a naftových elektráren.
V důsledku klimatických změn roste nepravidelnost trvání období dešťů a obecně se snižují srážkové úhrny. Produkce hydroelektráren tudíž nestačí pokrýt domácí spotřebu energie. Výsledkem extrémně suché sezony 2018/19 byl deficit až 900 MW a každodenní odstávky elektřiny trvající i přes 15 hodin. MModernizaci vyžaduje také rozvodná infrastruktura. Výpadky proudu silně postihují ostatní odvětví průmyslu. Domácnosti i průmyslové podniky si proto musí vypomáhat dieselovými generátory. Okolo 70 % obyvatel (zejména na venkově) nemá přístup k elektřině a je energeticky závislých zejména na spalování dřeva a dřevěného uhlí.
Na řece Zambezi, Kafue a Luangwa existuje řada lokalit vhodných k budování dalších vodních elektráren. V roce 2020 má být do provozu uvedena další elektrárna na řece Kafue s instalovanou kapacitou 750 MW. V počáteční fázi je projekt výstavby velké vodní elektrárny Batoka na řece Zambezi (2 100 MW) a na řece Luapula (1200 MW). Zambie má vysoký potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zejména v solární energetice – průměrné sluneční záření se odhaduje na 5,5 kWh/m2/den. S podporou mezinárodních institucí a zahraničních rozvojových agentur začala realizace několika energetických projektů. V roce 2019 byly uvedeny do provozu první dvě větší fotovoltaické elektrárny v Zambii s instalovanou kapacitou 54 MW, resp. 34 MW.  S podporou německé rozvojové banky KfW má být vybudováno šest fotovoltaických elektráren po 20 MW a několik malých vodních elektráren (do 20 MW) v úhrnné kapacitě 100 MW a připravují se další projekty, kromě fotovoltaiky i v podobě větrných a geotermálních zdrojů.
Existuje vysoká poptávka po generátorech, jak pro domácnosti a veřejné budovy, tak i pro výrobní provozy. Rychle roste obliba (solárních) invertorů. Uplatnění najdou zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (např. malé vodní elektrárny, solární a větrné elektrárny, domácí solární ohřívače), včetně zapojení off-grid.
Kovozpracovatelský průmysl
V souvislosti se stavebním boomem zaznamenává rychlý růst dovoz konstrukcí a částí ze železa a oceli (stavební ocel). Tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti.
Obranný průmysl
Šance pro český obranný průmysl lze spatřovat především v oblasti oprav zastaralé techniky sovětské a ruské provenience, tj. tanky, obrněné transportéry, letadla, vrtulníky. Modernizační projekty připravuje armáda, policie i další ozbrojené složky, problematické je však získání potřebných finančních prostředků vzhledem ke svízelnému stavu veřejných financí. Potenciál skýtají také dodávky ručních zbraní a munice pro bezpečnostní agentury a další soukromé subjekty.
Stavební průmysl
Přestože vláda musela díky nedostatku financí pozastavit realizaci některých velkých infrastrukturních projektů, stavebnictví zůstane v následujícím období významným zdrojem ekonomického růstu Zambie. Poptávka po stavebních strojích a stavebních komponentech v posledních letech rychle rostla. Zahraniční konkurence však na trhu již nejen dlouho působí, začíná sem přenášet i část výrobních kapacit.
Zábava a volný čas
Cestovní ruch je jednou ze tří hlavních priorit aktuálního národního rozvojového plánu Zambie. Potenciál zejména v oblasti přírodních zajímavostí (národní parky, safari) zůstává doposud z velké části nevyužit v důsledku chybějící infrastruktury. Vedle budování přístupové infrastruktury (silnice, místní letiště a jejich vybavení) jde o výstavbu ubytovacích kapacit, rozvoj hotelnictví, gastronomie apod. Projekty v této oblasti podporují někteří zahraniční donoři, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí.
Zemědělský a potravinářský průmysl
Zambie má rozsáhlé plochy dosud neobdělané zemědělské půdy, značné zdroje podzemní vody a příznivé klima. Problém zambijského zemědělství je v jeho nedostatečné diverzifikaci (dominuje pěstování několika základních plodin, zejména kukuřice) a dále se toto odvětví potýká s velmi nedostatečnou mechanizací a do značné míry i chemizací. Většina zemědělské půdy je závislá na srážkách, jen minimum je uměle zavlažováno.
Diverzifikace a intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin a chovu zvířat zůstane dlouhodobě základní prioritou strategie rozvoje Zambie. Rozvoj zpracování zemědělské produkce a navazujícího potravinářského průmyslu bude i nadále jedním z hlavních cílů vlády. S rozvojem zambijského zemědělství souvisí i rychle stoupající poptávka po zemědělské technice, a to jak pro velké, tak i pro menší provozy. Obdobně se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství, zavlažovacích systémech a průmyslových hnojivech.
V oblasti potravinářského průmyslu roste poptávka po široké škále technologií a zařízení, jako jsou balicí a plnicí stroje, skladovací a přepravní zařízení, chladicí a mrazicí technika aj. Rozmach zažívá také dovoz i výroba alkoholických i nealkoholických nápojů, takže uplatnění naleznou dodavatelé zařízení pro tyto výrobní provozy, včetně pivovarnických a destilačních technologií.
Možnosti existují v chovatelském sektoru, konkrétně v oblasti umělé inseminace hospodářských zvířat. Díky kvalitnímu českému referenčnímu projektu je zde další prostor pro dodávky české laboratorní techniky a dalšího přístrojového vybavení a spotřebního materiálu spojeného s umělou inseminací dobytka. Další perspektivní oblastí je průmyslový chov a následné zpracování sladkovodních ryb.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Zambii se každoročně konají tyto hlavní výstavy a veletrhy:

Nejvýznamnější akcí je zemědělský veletrh Agri Tech Expo ve městě Chisamba, jehož se v posledních letech účastnili i čeští vystavovatelé.  Ostatní akce jsou spíše lokálního charakteru, zastíněné významnějšími veletrhy v JAR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem