Zambie

Rozcestník informací o Zambii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 naplno odhalila dlouhodobé problémy zambijského hospodářství, především neudržitelné zadlužování. V důsledku propadu cen mědi, tvořící cca tři čtvrtiny celkového exportu země, výpadku příjmů z cestovního ruchu a zejména depreciace kurzu tuzemské měny (cca o 50 % vůči americkému dolaru za rok 2020) se Zambie v listopadu 2020 jako první země v Africe od vypuknutí epidemie ocitla v platební neschopnosti, čímž také prakticky ztratila přístup k mezinárodním finančním trhům.

Snaží se vyjednávat s mezinárodními věřiteli o restrukturalizaci dluhu. Usiluje také o úvěrový program IMF, dosažení dohody s IMF ovšem bude zřejmě velmi obtížné minimálně do voleb v srpnu 2021, před nimiž vláda namísto zlepšení fiskální disciplíny dále utrácí.

O to obtížnější bude ovšem konsolidace veřejných financí po volbách. Na rozdíl od většiny zemí regionu Zambie v reakci na pandemii nezavedla přísná opatření omezující ekonomickou aktivitu.

V nastalé situaci má vláda omezený prostor pro fiskální opatření k podpoře ekonomiky. Vyčlenila nicméně v přepočtu cca 125 mil. USD na úlevy podnikům v oblasti daní a cel a 400 mil. USD zejména na výplatu dlužných starobních důchodů a dluhů státu vůči dodavatelům zboží a služeb, přednostně tuzemských (mj. firmám stavícím a opravujícím silnice).

Centrální banka uvolnila 500 mil. USD komerčním bankám na úvěry podnikům a domácnostem postiženým covidem-19. To v úhrnu představuje podporu ve výši cca 5,3 % HDP Zambie. Do konce roku 2020 ovšem byly prostředky z rozpočtu uvolněny jen zčásti, banky poskytly cca 40 % zamýšlené výše úvěrů.

Na začátku roku 2021 vláda zrušila DPH z pohonných hmot a pozastavila výběr spotřební daně z nich. Ve stejné době odkoupila (na dluh) jedny z největších měděných dolů v zemi od zahraničního investora.

Proklamovaným důvodem je mj. ochrana pracovních míst. Tyto kroky je však nutno vidět především ve světle nadcházejících všeobecných voleb v srpnu 2021.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Více než 80 % výroby elektřiny v Zambii pochází z několika velkých vodních elektráren. V posledních letech ovšem kvůli klimatickým změnám klesají srážkové úhrny, což má (vedle stáří a poruchovosti elektráren) za následek snížení produkce, která nestačí pokrýt rostoucí spotřebu, a tudíž nastávají pravidelné odstávky elektřiny v celé zemi.

V důsledku ekonomických potíží zvýrazněných pandemií covidu-19 se Zambie koncem roku 2020 dostala do platební neschopnosti a není schopna si půjčit prostředky na import elektřiny z jiných zemí regionu, který dříve deficit částečně kompenzoval.

Vláda Zambie proto podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zambie má velmi příhodné přírodní podmínky pro solární energetiku, experimentuje i s geotermálními a větrnými zdroji.

První dvě větší fotovoltaické elektrárny v Zambii byly uvedeny do provozu v roce 2019 a další jsou ve výstavbě. Jsou prováděny studie proveditelnosti na výstavbu malých vodních elektráren. V těchto projektech, které jsou mnohdy podporovány mezinárodními finančními institucemi (Světová banka, Evropská investiční banka, německá KfW apod.) se angažují významné zahraniční firmy.

Pro české firmy to znamená možnost uplatnění v dodávkách zařízení a technologií zejména pro solární a malé vodní, ale i větrné, příp. geotermální elektrárny. Kvůli přetrvávajícím výpadkům elektřiny existuje značná poptávka po záložních zdrojích, jako jsou naftové generátory a v poslední době stále oblíbenější invertory.

Zábava a volný čas

Ač pandemie covidu-19 zásadně zbrzdila v uplynulých letech dynamický rozvoj cestovního ruchu v Zambii, tento stále zůstává jednou ze tří hlavních priorit národní rozvojové strategie. Zambie nabízí podobná přírodní lákadla jako okolní země, počet zahraničních turistů je ve srovnání s nimi ovšem stále relativně nízký.

Značná část přírodních rezervací v zemi je doposud velmi málo navštěvována a tento sektor tak nadále skýtá významný růstový potenciál. Základním předpokladem pro jeho využití je rozvoj turistické infrastruktury, a to jak po stránce kvantity, tak kvality.

Vedle budování přístupové infrastruktury (silnice, místní letiště a jejich vybavení) jde o výstavbu ubytovacích kapacit, rozvoj hotelnictví, gastronomie a souvisejících služeb.

Rozvoj agroturistiky je podporován i některými významnými zahraničními donory s ohledem na ochranu lesů a biodiverzity, zejména EU, která si stanovila „zelenou“ obnovu po pandemii covidu-19 jako hlavní prioritu pro období 2021–2027. Nabízejí se tedy možnosti využití různých programů v této oblasti.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pandemie covidu-19 naplno odhalila zcela nevyhovující stav zambijského zdravotnictví, které se potýká se zásadním nedostatkem technického vybavení, léčiv i odborného personálu. Státní systém zdravotnictví je dlouhodobě výrazně podfinancovaný a nenabízí standardy blížící se zdravotní péči ve vyspělých zemích, o něco lepší je situace v soukromých zdravotnických zařízeních.

Poptávka po kvalitnější zdravotní péči nicméně roste s růstem bohatství a rozšiřující se střední třídou mezi obyvateli Zambie, dalším impulzem byla právě pandemie covidu-19, která výrazně zkomplikovala cesty do zahraničí za účelem lékařské péče (tradičně nejčastěji do JAR).

Čeští výrobci a distributoři zdravotnické techniky a materiálu mají šanci se uplatnit v dodávkách pro soukromé kliniky, ve stadiu přípravy či výstavby je také několik státních nemocnic financovaných ze zahraničí.

Dobrou referencí pro české firmy v tomto směru může být první dodávka české zdravotnické techniky pro největší zambijskou nemocnici, realizovanou v roce 2021 z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zambie má rozsáhlé plochy dosud neobdělané zemědělské půdy, značné zdroje podzemní vody a příznivé klima. Problémem je ovšem malá diverzifikace zemědělské produkce, nedostatek mechanizace, umělého zavlažování a další techniky.

Velmi málo rozvinutý je navazující potravinářský průmysl. Zambie je proto nucena značnou část domácí spotřeby, zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou, dovážet, a to nejčastěji z JAR. Pandemie covidu-19 ovšem přinesla jednak komplikace pro zásobování ze zahraničí, jednak drastické oslabení zambijské měny, což dovozy neúměrně zdražuje.

V Zambii proto roste zájem o domácí produkci ze strany spotřebitelů, zemědělských asociací i příslušných státních institucí. Vlády JAR a Zambie se dohodly, že budou usilovat o zvýšení zastoupení zambijských potravin v nabídce velkých jihoafrických prodejců, kteří na zambijském trhu dominují.

V Zambii z výše uvedených důvodů rychle roste poptávka po širokém spektru zemědělské techniky, a to jak pro velké, tak i pro menší provozy, zavlažovacích systémech, jakož i hnojivech a dalších produktech chemického průmyslu používaných v zemědělství.

V oblasti potravinářského průmyslu uplatnění nalezne široká škála technologií a zařízení, jako jsou balicí a plnicí stroje, skladovací a přepravní zařízení, chladicí a mrazicí technika aj. Rozmach zažívají také dovoz i výroba alkoholických i nealkoholických nápojů, takže potenciál existuje pro dodavatele zařízení pro tyto výrobní provozy, včetně pivovarnických a destilačních technologií.

V současnosti probíhá v Zambii za pomoci ČR několik projektů rozvojové spolupráce, které jsou zaměřené na posilování přístupu malých a středních farmářů na trh, diverzifikaci a zkvalitnění jejich produkce a obecně zlepšování situace obyvatelstva zejména v zemědělství a na venkově.

Velvyslanectví ČR v Lusace
e-mail: lusaka@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/lusaka

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie