Zambie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Klíčovou vývozní komoditou Zambie je měď, která představuje více než 70 % veškerých příjmů z vývozu. Zambie je sedmým největším světovým producentem mědi (a po Konžské demokratické republice druhým největším v Africe). Hlavní vývozní destinací je dlouhodobě Švýcarsko, jehož firmy (předně Glencore International AG) řídí většinu exportu mědi. Nejvýznamnějším dovozcem je Jihoafrická republika, následovaná Čínou.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Vývoz

7 362

6 535

8 216

9 029

7 228 6 921

Dovoz

7 436

6 539

7 255

8 516

6 499 5 849

Obchodní bilance

-74

-4

960

514

729 1 072

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní destinace vývozu ze Zambie v roce 2019:

Pořadí Země Objem vývozu (mil. USD) Podíl na celkovém vývozu (%)
1. Švýcarsko 2 906 41,3
2. Čína 1 503 21,4
3. Konžská dem. rep. 901 12,8
4. Singapur 579 8,2
5. JAR 298 4,2
6. Malawi 104 1,5
7. Zimbabwe 100 1,4
8. Hong Kong 76 1,1
9. Tanzanie 68 1,0
10. Keňa 63 0,9

Zdroj: Bank of Zambia

 

Hlavní dovozci do Zambie v roce 2019:

Pořadí Země Objem dovozu (mil. USD) Podíl na celkovém dovozu (%)
1. JAR 2 223 30,1
2. Čína 1 021 14,1
3. Spoj. arab. emiráty 740 10,2
4. Indie 352 4,9
5. Japonsko 219 3,0
6. Tanzanie 204 2,8
7. Mauricius 201 2,8
8. USA 187 2,6
9. Velká Británie 132 1,8
10. Německo 113 1,6

Zdroj: Bank of Zambia

 

Podle údajů IMF byla EU jako celek (EU27) za rok 2019 4. největším dovozcem do Zambie s podílem 7,6 % na celkových dovozech a pro Zambii 7. nejvýznamnější exportní destinací s podílem 1,5 % na celkových vývozech ze Zambie. Členské státy EU do Zambie v roce 2019 vyvezly zboží v úhrnné hodnotě 490 milionů euro, dovezly naopak za 100 milionů euro. Z pohledu EU je Zambie méně významným trhem, který nedosahuje regionální důležitosti. 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami ze Zambie v roce 2019 byly: měď a měďné výrobky (cca 80 % exportu); drahé kameny a kovy; sůl, síra, kámen, cement apod.; ostatní kovy; anorganické chemikálie; cukr a cukrovinky; mechanická zařízení a díly; železo a ocel; nápoje; potraviny; tabák.  

Hlavními položkami dovozu do Zambie pak byly: minerální paliva a maziva; stroje a strojní zařízení; dopravní prostředky, hnojiva; elektrická zařízení; plastové výrobky; chemické výrobky; výrobky z železa a oceli; léčiva.  

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zambijská vláda začala zóny volného obchodu budovat od roku 2005. Existují zóny dvojího druhu: Multi-Facility Economic Zone (momentálně čtyři: Chambishi, Lusaka East, Lusaka South a Lumwana) a Industrial Park (dva: Ndola a Roma). Investor ale může navrhnout vládě jakoukoliv jinou lokalitu. Zóny slouží firmám vyrábějícím pro export i pro tuzemský trh.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Toky FDI do Zambie (mil. USD)

1 305

663

1 108

569

N/A

Objem FDI v Zambii (mil. USD)

16 488

18 855

19 866

20 435

N/A

Zdroj: UNCTAD. Údaje pro rok 2019 nejsou prozatím k dispozici.

Většina investic míří do oblasti těžby a základního zpracování nerostných surovin, zejména mědi. Hlavními investory jsou Kanada, Austrálie, Velká Británie, Čína a USA. Roste ale i příliv investic do zpracovatelského průmyslu, energetiky, zemědělství a potravinářství a do sektoru služeb. Významné investice v posledních letech směřují do budování fyzické infrastruktury; v této oblasti je dominantním partnerem Čína.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zambie je zemí v zásadě otevřenou zahraničním investicím, podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. zemědělství, těžebního a zpracovatelského průmyslu, energetiky a cestovního ruchu. Tržní a investiční prostředí je liberalizované, zřízeny byly též zvláštní ekonomické zóny. 

V žebříčku Ease of Doing Business Světové banky se Zambie v roce 2019 umístila na 85. místě ze 190 zemí. Pozitivně byla hodnocena v oblasti přístupu k úvěrům a získání stavebních povolení, špatné skóre měla naopak, pokud jde o registraci majetku a přístup k elektřině, ale i zahájení podnikání.

Mezi zahraničními a tuzemskými investory podle zákona není rozdíl. Pro zahraniční investory neexistují žádná omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Zahraniční subjekty mohou zakládat, vlastnit a zcizovat firmy, repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení vlastnického podílu zahraničního subjektu. Zahraniční subjekty si mohou pronajmout půdu až na 99 let. V současné době ovšem probíhají debaty o možné změně zákona a zkrácení této doby.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, musí být schváleno parlamentem a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění. V roce 2019 nicméně vláda obvinila jednu z největších těžebních firem v zemi, Konkola Copper Mines, většinově vlastněnou indickou společností Vedanta, z porušení podmínek licence a probíhá spor o její likvidaci, což vyvolalo určité pochybnosti o ochraně investic v Zambii.

Od roku 2007 je hlavním orgánem státní správy pro oblast zahraničních investic Zambia Development Agency (ZDA), která funguje též jako tzv. jednotné místo „one-stop-shop“, kde si zahraniční investor může vyřídit všechny formality spojené se založením firmy. ZDA nabízí firmám operujícím v prioritních sektorech ekonomického rozvoje, ve venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích a které investují více než 0,5 mil. USD, následující investiční pobídky:

  • Nulová daň ze zisku po dobu pěti let od uskutečnění investice;
  • 50% snížení daně ze zisku v 6. až 8. roce od uskutečnění investice;
  • 25% snížení daně ze zisku v 9. až 10. roce od uskutečnění investice;
  • Pětileté osvobození od daně z dividend od prvního deklarovaného roku;
  • Pětileté osvobození od cel na dovážené strojní vybavení a zařízení;
  • 100 % odpisy hodnoty kapitálových výdajů na zdokonalení podnikové infrastruktury.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem