Zambie: Zahraniční obchod a investice

Hlavním obchodním partnerem Zambie je dlouhodobě Švýcarsko, jehož firmy (předně Glencore International AG) řídí většinu exportů mědi, aniž by ale byla přesně známa konečná destinace těchto vývozů. Dlouhodobě posiluje pozice dalších partnerů: ČLR, Jihoafrická republika, Konžská demokratická republika a Indie. Dalšími významnými obchodními partnery kromě EU28 jsou Zimbabwe, Mauricius, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Egypt. 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

10 220

7 362

6 535

8 216

9 029

9 841

Dovoz

8 595

7 436

6 539

7 852

8 516

8 703

Obchodní bilance

1 625

-74

-4

364

514

1 138

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Top 10 obchodních partnerů Zambie pro její vývozy v roce 2018 představují:

 1. Švýcarsko: 3.8 mld. USD (41.9 %)
 2. Čína: 1.3 mld. USD (14.7 %)
 3. DRC: 857.2 mil. USD (9.4 %)
 4. Singapur: 701 mil. USD (7.7 %)
 5. JAR: 439.8 mil. USD (4.8 %)
 6. UK: 353.5 mil. USD (3.9 %)
 7. UAE: 237 mil. USD (2.6 %)
 8. Indie: 186.2 mil. USD (2.1 %)
 9. Hong Kong: 142.5 mil USD (1.6 %)
 10. Zimbabwe: 137.4 mil. USD (1.5 %)

Z kontinentálního hlediska bylo do evropských zemí dodáno zboží v hodnotě 4,3 miliardy dolarů (47,2% zambijského vývozu), zatímco 29% bylo prodáno asijským partnerům. Zambie dodala další zboží ve výši 19,9% svého celkového vývozu do afrických zemí, přičemž jen 0,1% obchodu jde do Severní Ameriky.

Top 10 dovozců do Zambie pak zahrnuje:

 1. JAR (2,46 mld. USD)
 2. DRC (1,8 mld. USD)
 3. ČLR (1,12 mld. USD)
 4. UAE (468 mil. USD)
 5. Kuvajt (466,7 mil. USD)
 6. Indie (246 mil. USD)
 7. Mauricius (217 mil. USD)
 8. Mosambik (180,5 mil. USD)
 9. Tanzanie (165,21 mil. USD)
 10. UK (141,8 mil. USD)

EU28 do Zambie v roce 2018 vyvezla zboží v hodnotě 439 milionů euro, dovezla naopak za 414 milionů euro. Zambie je proto z pohledu EU spíše malým trhem, který nedosahuje regionální důležitosti. Vztahy s EU jsou spíše politické a v oblasti rozvojové spolupráce (Zambie představuje 119. z 215 trhů seřazených dle objemu vzájemného obchodu, zdroj: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf). 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi nejvýznamnější položky zambijského vývozu patří: 

 1. Měď: 6,8 mld. USD (75,1% celkového vývozu)
 2. Anorganické chemikálie: 200,6 milionu USD (2,2%)
 3. Knihy, noviny, obrázky: 192,1 milionu dolarů (2,1%)
 4. Sůl, síra, kámen, cement: 190,9 milionů dolarů (2,1%)
 5. Stroje včetně počítačů: 126,7 milionu USD (1,4%)
 6. Cukr, cukrovinky: 125 milionů dolarů (1,4%)
 7. Ostatní základní kovy: 120,6 milionu USD (1,3%)
 8. Kámen, sádra, cement, azbest: 112,9 milionu USD (1,2%)
 9. Drahokamy, drahé kovy: 105 milionů dolarů (1,2%)
 10. Tabák, vyrobené náhražky tabáku: 104,7 milionu USD (1,2%)

Významné položky dovozu do Zambie pak zahrnují: Stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky, stavební ocel, ropné produkty, hnojiva, potraviny a textilní výrobky. Z EU28 se dováží strojní zařízení a dopravní prostředky (asi dvě třetiny dovozů), hnojiva, stavební materiály a potraviny.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zambijská vláda začala zóny volného obchodu zřizovat díky japonské rozvojové asistenci v roce 2005. Existují zóny dvojího druhu: Multi-Facility Economic Zone (momentálně čtyři: Chambishi, Lusaka East, Lusaka South a Lumwana) a Industrial Park (dva: Ndola a Roma). Investor ale může navrhnout vládě jakoukoliv jinou lokalitu. Činnost firem v těchto zónách (včetně definovaných úlev pro investory) se řídí zákonem ZDA Act No. 11 z roku 2006.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2014

2015

2016

2017

2018

FDI

1 489

1305

663

1091

N/A

celkové FDI

16 149

16 488

17 425

16 973

N/A

Zdroj: UNCTAD. Údaje pro roky 2018 nejsou prozatím k dispozici.

Přímé zahraniční investice hrají v zambijské ekonomice klíčovou roli. V roce 2016 však došlo k velkému (70%) poklesu. Většina investic se soustředí do oblasti těžby a primárního zpracování nerostného bohatství, zejména mědi. Teritoriálně jsou tyto investice soustředěny především do oblasti tzv. Měďného pásu (Copperbelt). Sílí ale i příliv investic do průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, energetiky, zemědělství a výroby potravin a zejména služeb. Investoři působící v těchto segmentech jsou soustředěni v okolí hlavního města a podél dopravních koridorů Lusaka – Ndola a Lusaka – Livingstone. V těchto oblastech se nachází též většina investorů zaměřujících se na zemědělství a potravinářství.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zambie je zemí otevřenou zahraničním investicím, v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. zemědělství, důlního průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu a výroby elektrické energie. Investice se řídí zejména zákonem o ZDA (2006) a obchodním zákoníkem (Companies Act, 1994). Vláda až na výjimky udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu, tržní a investiční prostředí je liberalizované, zřízeny byly též zvláštní ekonomické zóny. 

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, musí být schváleno parlamentem a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. Pro zahraniční investory neexistují žádná omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 99 let.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou (se svolením investiční rady) firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu. Článek 41 ústavy připouští vyvlastnění pouze v urgentním veřejném zájmu, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění.

Od roku 2007 je hlavním orgánem státní správy pro oblast zahraničních investic Zambia Development Agency (ZDA), kde je rovněž zřízen tzv. jednotné místo „one-stop-shop“ kde zahraniční investor zařídí všechny formality spojené se založením firmy. ZDA může firmám operujícím v prioritních sektorech ekonomického rozvoje, ve venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích a které investují více než 0,5 mil. USD nabídnout následující investiční pobídky:

 • Nulová daň ze zisku po dobu pěti let od uskutečnění investice;
 • 50% snížení daně ze zisku v 6. až 8. roce od uskutečnění investice;
 • 25% snížení daně ze zisku v 9. až 10. roce od uskutečnění investice;
 • Pětileté osvobození od daně z dividend od prvního deklarovaného roku;
 • Pětileté osvobození od cel na dovážené strojní vybavení a zařízení;
 • 100 % odpisy hodnoty kapitálových výdajů na zdokonalení podnikové infrastruktury.

Na druhou stranu příliv investic brzdí strukturální překážky a rozšířená korupce:

 

rok

místo, index

TI index korupce

2018

105 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2018

138 (ze 180)

World Bank Doing Business

2018

87(ze 190)

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad ČR v Lusace

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem