Zambie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zambie je stát regionu jižní Afriky s rozlohou 752 618 km2 a populací cca 18 milionů, což znamená relativně nízkou hustotu zalidnění cca 24 obyv./km2.  Zambie je vnitrozemský stát, sousedící s osmi dalšími zeměmi, což z ní dělá výhledově transportní hub regionu, ovšem zatím je dopravní infrastruktura velmi málo rozvinutá. Zambie je bohatá na přírodní zdroje (zemědělská půda, nerostné suroviny, vodní zdroje, lesy), tento potenciál k trvalému a udržitelnému rozvoji ale musí teprve naplnit. Zambie patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země (LDCs), přibližně 60 % místní populace žije pod hranicí chudoby. Pouze v hlavním městě Lusace a v oblasti tzv. Měďného pásu na severu země, kde se soustředí těžba nerostných surovin, ve větší míře vznikla střední třída s odpovídajícími spotřebními návyky.
Zambie je členem OSN, Africké unie (AU), Hnutí nezúčastněných, Commonwealthu, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky. Z hospodářského hlediska má pro Zambii značný význam členství v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC), ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) a vzhledem ke smlouvě o preferenčním přístupu na trhy EU rovněž ve Sdružení afrických, karibských a tichomořských států (African, Caribbean and Pacific countries, ACP).
Národní hospodářství je málo diverzifikované a závisí z podstatné části na zemědělství a těžbě nerostných surovin, zejména mědi. Vývoz mědi představuje více než 70 % celkových exportních příjmů. Zambie se proto potýká s vysokou závislostí na klimatických podmínkách a cenách těžených komodit na světových trzích. Dalšími limitujícími faktory pro hospodářský rozvoj jsou nedostatečná infrastruktura a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
Zambie má velmi výhodné podmínky pro zemědělství. Problémem zambijského zemědělství je ovšem jeho nízká diverzifikace (dominuje pěstování několika základních plodin, zejména kukuřice) a dále se toto odvětví potýká s velmi nedostatečnou mechanizací a do značné míry i chemizací. Většina zemědělské půdy je závislá na srážkách, jen minimum je uměle zavlažováno. Po roce 2000 výrazněji narostl podíl agrární činnosti s vyšší přidanou hodnotou, a to v souvislosti s příchodem početné skupiny komerčních zemědělců ze Zimbabwe a Jihoafrické republiky. Převážná většina zemědělců jsou ovšem drobní farmáři, produkující především pro vlastní potřebu. Uvádí se, že cca 60 % zemědělců hospodaří na méně než 2 ha půdy a 40 % na méně než 200 m2.
V posledních letech se v Zambii (a v celém regionu jižní Afriky) výrazně projevují klimatické změny, a to zejména úbytkem srážek. To má zásadní negativní dopad jak na zemědělství, tak na energetický sektor, neboť Zambie vyrábí přes 80 % elektrické energie z vodních zdrojů. Dešťová sezona 2018/2019 byla prozatím nejsušší v historii měření a od poloviny roku 2019 byla výrazně omezena výroba elektřiny, což vede ke každodenním mnohahodinovým odstávkám dodávek domácnostem i podnikům a tedy k útlumu ekonomické aktivity. Těžební sektor jakožto motor ekonomiky byl odstávek ušetřen.
Od roku 2006 má Zambie dlouhodobou strategii zmírňování chudoby nazvanou Vision 2030. Tento dokument vytyčuje cíle v různých sférách socioekonomického života Zambie. Konkrétnější cíle pro období let 2017 – 2021 jsou dále rozpracovány v 7. Národním rozvojovém plánu. Jeho hlavními prioritami jsou modernizace a diverzifikace zemědělství, těžebního průmyslu a cestovního ruchu, zlepšení v zásobování elektřinou a vodou, budování dopravní infrastruktury a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

V žebříčku zemí podle tzv. indexu globální konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum, se Zambie za rok 2019 umístila na 120. pozici ze 141 zemí, v žebříčku Ease of Doing Business Světové banky se umístila na 85. místě ze 190 zemí.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Zambijská republika (Republic of Zambia)

Složení vlády

 • Prezident: Edgar Lungu
 • Viceprezidentka: Inonge Wina
 • Ministr pro prezidentské záležitosti: Chomba Freedom Sikazwe
 • Ministryně při Úřadu viceprezidenta: Olipa Mwansa Phiri
 • Ministr zahraničních věcí: Joseph Malanji
 • Ministr financí: Dr. Bwalya Ng’andu
 • Ministr obrany: Chama Davies
 • Ministr vnitra: Stephen Kampyongo
 • Ministr spravedlnosti: Given Lubinda
 • Ministr zemědělství: Micheal Katambo
 • Ministr pro místní správu: Romel Charles Banda
 • Ministr pro náčelníky a tradiční záležitosti: Lawrence Sichalwe
 • Ministr obchodu a průmyslu: Christopher Yaluma
 • Ministr pro rozvoj komunit a sociální služby: Kampamba Mulenga Chewe
 • Ministr národního rozvoje a plánování: Alexander Chiteme
 • Ministr energetiky: Matthew Nkhuwa
 • Ministr dopravy a komunikací: Mutotwe Kafwaya
 • Ministryně hospodářských zvířat a rybolovu: Nkandu Luo
 • Ministryně pro gender: Elizabeth Phiri
 • Ministr všeobecného školství: David Mabumba
 • Ministr vyššího školství: Brian Mushimba
 • Ministr zdravotnictví: Chitalu Chilufya
 • Ministr bytového fondu a rozvoje infrastruktury: Vincent Mwale
 • Ministr rozvoje vodohospodářství, sanitace a ochrany životního prostředí: Dennis Wanchinga
 • Ministryně práce a sociálního zabezpečení: Joyce Nonde Simukoko
 • Ministr půdy a přírodních zdrojů: Jean Kapata
 • Ministr těžby a rozvoje nerostných zdrojů: Richard Musukwa
 • Ministr národních hodnot a náboženských záležitostí: Godfridah Sumaili
 • Ministr cestovního ruchu a umění: Ronald Chitotela
 • Ministryně prací a dodávek: Sylvia Bambala Chalikosa
 • Ministr mládeže, sportu a rozvoje dítěte: Emmanuel Mulenga
 • Ministryně informací a mediálních služeb (mluvčí vlády): Dora Siliya

Zambie je unitární republika prezidentského typu s existencí více politických stran. Zákonodárnou moc má jednokomorové až 166 členné Národní shromáždění (National Assembly), 156 poslanců je voleno ve všeobecných, přímých volbách a 10 členů je jmenováno prezidentem na dobu pěti let. Poslední parlamentní volby se konaly dne 11. 8. 2016 a zvítězila v nich velmi těsně Vlastenecká fronta (PF) nad Sjednocenou stranou pro národní rozvoj (UPND). Prezident je hlavou státu a zároveň vlády, kterou jmenuje z poslanců Národního shromáždění. Příští všeobecné volby se mají uskutečnit v roce 2021.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 18,4 mil. obyvatel (odhad 2020)
 • Hustota obyvatel na 1 km2: 24
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 8 mil.

Demografické složení (odhad 2020):

 • 0 – 14 let: 45,7 %
 • 15 – 24 let: 20,0 %
 • 25 – 54 let: 29,0 %
 • 55 – 64 let: 3,0 %
 • 65 let a více: 2,3 %

Národnostní složení: Zambie je multietnický stát, ve kterém žije více než 70 národnostních skupin. Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 99,5 % původními africkými kmenovými skupinami, z nich nejpočetnější jsou: Bemba 21,0 %, Tonga 13,6 %, Chewa 7,4 %, Lozi 5,7 %, Nsenga 5,3 %, Tumbuka 4,4 %, Ngoni 4,0 %, Lala 3,1 %, Kaonde 2,9 %, Namwanga 2,8 %, Lunda 2,6 %, Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2 %, Lamba 2,1 %, Ushi 1,9 %, Lenje 1,6 %, Bisa 1,6 %, Mbunda 1,2 %. Ekonomicky významnými skupinami jsou Indové, Libanonci, Zimbabwané a Jihoafričané.

Náboženské složení: 92 % křesťané (velkou většinou protestanti, dále katolíci a příslušníci afrických křesťanských náboženství), 3 % muslimové, 3 % ostatní (buddhisté, hinduisté), 2 % místní náboženství.

Zambie trpí prudkým demografickým růstem, který aktuálně dosahuje 2,9% ročně. Podle odhadů se populace do roku 2050 rozroste na 40 milionů lidí, pokud nedojde k zvrácení současných trendů.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019 2020

HDP nominální (v mil. USD)

21 245

20 957

25 814

26 719

25 512 23 403

HDP na obyvatele (v PPP, USD)

3 926 3 995 4 113

4 220

4 207 4 021

Růst reálného

HDP (%)

2,9

3,8

4,1

3,1

0,8 -3,4

Roční míra inflace (ke konci období, v %)

21,1

7,5

6,1

7,9

11,7 8,0

Roční míra nezaměstnanosti (v %)

7,5 7,4 7,2 7,2 7,1 N/A

Směnný kurz ZMW/USD, ke konci období

10,98

9,92

9,92

11,92

14,11 14,51

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná odhad, pro rok 2020 o předpověď. Pro údaje k nezaměstnanosti je zdrojem ILO. N/A – údaj není k dispozici.

Komplikovaná makroekonomická situace brzdí rozvoj země. Zambie od roku 2012 vykazuje pravidelně vysoké schodky státního rozpočtu a rostoucí zadlužení, které v roce 2019 Mezinárodní měnový fond a Světová banka označily za neudržitelné. Zadlužení země podle odhadů ke konci roku 2020 dosáhne přibližně 100 % HDP. Razantnější úsporná opatření ovšem zřejmě nelze očekávat dříve než po všeobecných volbách, které se mají uskutečnit v roce 2021.

Po vypuknutí pandemie Covid-19 se Zambie dostala do velmi obtížné situace z důvodu poklesu světových cen mědi a propadu hodnoty zambijské kwachy (ZMW). Zatímco oficiální směnný kurz ZMW k USD činil ještě v druhé polovině února cca 14,60:1, koncem dubna se již dostal na úroveň téměř 19:1. Za těchto okolností Zambie není zřejmě schopna splácet svůj zahraniční dluh (kromě dalšího jsou v r. 2022 splatné eurobondy v hodnotě 750 mil. USD). Zambie se proto obrátila na věřitelské banky s žádostí o restrukturalizaci dluhu. Mezinárodní úvěrový rating Zambie, který v posledních letech setrvale klesá, se v reakci na to dostal na „extrémně spekulativní“ úroveň. Vedle toho v létě 2019 přeřadilo OECD Zambii v hodnocení teritoriálního rizika ze 6. do 7., tj. nejrizikovější kategorie.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

% HDP

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Příjmy

18,8

18,2

17,5

19,1

18,5 17,9

Výdaje

28,3

25,2

24,3

27,4

23,0 24,7

Saldo

-9,5

-6,1

-7,7

-8,3

-4,5 -6,8

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Běžný účet – saldo

-768

-954

-1 006

-342 270 -604

Kapitálový účet – saldo

81

55

58

 66 77* N/A

Finanční účet – saldo

-278

-782

-1 012

 136 -15,5* N/A

Devizové rezervy

2 968

2 353

2 082

1 569  1 415 1 462

Zahraniční dluh

11 917

15 359

17 521

19 124

19 368 19 938

Zdroj: EIU, IMF, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď. Údaje označené * jsou za 1. – 3. čtvrtletí 2019. N/A – údaj není k dispozici

 

 

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Veřejný dluh (% HDP)

62,3 60,7 62,0 78,1 87,4 91,8

Zdroj: EIU, pro rok 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Zambijský bankovní systém se rychle rozvíjí a poskytuje víceméně všechny standardní služby (akreditivy, běžné a spořicí účty, úvěry, mezinárodní převody, výměnu deviz a valut, atd.). Rozšířené je internetové a mobilní bankovnictví. Užívání platebních karet při platbách v obchodech, hotelech a dalších zařízeních zejména ve velkých městech je běžné, poměrně často se však v poslední době vyskytují případy zneužití karet, zejména při výběrech z bankomatů (tzv. skimming). Obezřetnost je proto namístě.

Bankovní sektor v Zambii je liberalizován. Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Bank of Zambia.

V Zambii je v současnosti zaregistrováno následujících 18 komerčních bank: AB Bank Zambia, Absa Bank Zambia, Access Bank Zambia, Atlas Mara Bank Zambia, Bank of China (Zambia), Cavmont Bank, Citibank Zambia, Ecobank Zambia, First Alliance Bank Zambia, First Capital Bank Zambia, First National Bank Zambia, Indo-Zambia Bank, Investrust Bank, Stanbic Bank Zambia, Standard Chartered Bank, United Bank for Africa Zambia, Zambia Industrial Commercial Bank, Zambia National Commercial Bank. Seznam bank s kontaktními informacemi je k dispozici na webových stránkách Bank of Zambia.

Dozor nad pojišťovnami je v Zambii v rukou Pensions and Insurance Authority. Na jejích webových stránkách je pravidelně aktualizován seznam autorizovaných zajišťoven a pojišťoven. V současné době jsou v Zambii zaregistrovány tři zajišťovny a přibližně tři desítky pojišťoven.

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Za výběr daní (a cel) je v Zambii zodpovědná Zambia Revenue Authority, na jejíž webových stránkách lze najít podrobné informace k jednotlivým druhům daní. ČR se Zambií vyjednává dohodu o zamezení dvojímu zdanění, přístup zambijské strany je však zatím značně liknavý. Následující přehled uvádí nejdůležitější druhy daní, které se v Zambii odvádějí:

Přímé daně:

Daň z příjmů právnických osob:

Standardní sazba daně je 35 %. Firmy obchodované na lusacké burze mají sníženou sazbu 33 %. Zvláštní sazby jsou uplatňovány pro zemědělce a výrobce potravin (10 %), vývozce tzv. netradičních komodit, tj. všech komodit kromě mědi a kobaltu (15 %), obchodní aktivity spojené s charitativní činností (15 %) a výrobce chemických hnojiv (15 %). Speciální daňový režim existuje rovněž pro společnosti působící v těžbě nerostných surovin (30%).

Společnosti, které v Zambii investují více než 0,5 mil. USD a operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (zpracovatelský průmysl, výstavba infrastruktury, energetika a vodní hospodářství), společnosti působící ve venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích, jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od placení daní z dividend a rovněž daní z příjmu, po další tři roky jsou jim daně sníženy o 50 % a po následující dva roky jsou jim daně sníženy o 25 %. Mají nárok na bezcelní dovoz zařízení.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni odvádět poplatky na důchodové pojištění zaměstnanců. Z hrubé mzdy zaměstnance je odváděno 5 %, ve stejné výši přispívá i zaměstnavatel. Na webových stránkách National Pension Scheme Authority jsou všechny potřebné informace k penzijnímu pojištění.

V roce 2019 byl zaveden všeobecný systém zdravotního pojištění, do nějž zaměstnavatel i zaměstnanec (příp. osoba samostatně výdělečně činná) odvádějí po 1 % z hrubé mzdy. Systém spravuje National Health Insurance Management Authority, ne jejímž webu lze najít veškeré detaily a přihlásit se k pojištění.

Daň z příjmů fyzických osob: Uplatňována je progresivní sazba daně v závislosti na výši ročních příjmů.

 • do 39600 ZMW: 0 %
 • 39601 – 49200 ZMW: 25%
 • 49201 – 74400 ZMW: 30%
 • nad 74400 ZMW: 37,5%

Srážkové daně:

 • Daň z příjmu z licencí a manažerských a poradenských služeb: 15% rezidenti, 20 % nerezidenti
 • Daň z pronájmu: 10%
 • Licenční poplatky: 15 % rezidenti, 20% nerezidenti
 • Daň z provize: 15 % rezidenti, 20% nerezidenti
 • Daň z převodu majetku: 5%
 • Daň z dividend: 15% rezidenti, 20 % nerezidenti
 • Daň z úroků: 15% rezidenti, 20 % nerezidenti

DPH: Standardní sazba DPH je 16 %. Osvobozeny od DPH jsou základní potraviny, dodávky pro zemědělství, zdravotnictví a školství, dále dopravní a vodohospodářské služby, prodej půdy, resp. obytných prostor. 

Celní sazby: Výše celních sazeb se pohybuje v rozmezí od 0 % do 25 % (podrobnosti uvádíme v kapitole 6.2).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem