Zambie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zambijský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel mimo městské aglomerace velmi nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADEC či COMESA. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Zambii je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (nízká kupní síla většiny obyvatel, geografická vzdálenost, pracnost případu, byrokracie, nedůvěra v serióznost partnera atp.) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem pro vývozce je však nízká koupěschopnost většiny obyvatel.

V Zambii neexistují žádné překážky přímému prodeji, rychle se rozvíjí e-commerce. Přesto je z dlouhodobého hlediska výhodnější navázat vztah s místním (případně jihoafrickým) spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem). Velmi rozšířenou formou vstupu zahraničních firem na místní trh je i Joint Venture se zambijským partnerem, rozvíjí se rovněž franchising (hotelové služby, reastaurační služby, výroba nápojů, turistika). V každém případě hrají v obchodním styku v Zambii důležitou roli osobní známosti – přímý osobní styk s klientem (dovozcem, distributorem) je proto základním předpokladem prodejního úspěchu.

Distribuci zboží v Zambii ztěžuje obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Zboží je do Zambie většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu a Port Elisabeth (JAR), méně Beira a Nacala (Mosambik), Dar es Salaam (Tanzánie) nebo Walvis Bay (Namibie). Doprava z přístavu může trvat i několik týdnů.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku a kvalita záručních a pozáručních služeb. Spotřební zboží lze na místním trhu uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní distribuční kanály pro místní maloobchodní (většinou jihoafrické) řetězce (Shoprite, Spar, Pick n‘ Pay, Woolworth). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a vyšších cel alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci.

Propagační materiály je nutno nabízet zásadně v anglické jazykové verzi. Místní zástupci kladou důraz na ochotu nových dovozců investovat do marketingu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k vnitrozemské poloze Zambie je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý a dlouhý proces. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací, časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat fakturu, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List). Pro statistické účely je vyplňován formulář Import Declaration Form. Dovozce rovněž vyplňuje formulář Zambia Revenue Authority (ZRA) form CE 20. Dovážené léky a potraviny musí mít návod na užití v angličtině, kde je přesné složení všech ingrediencí a vyznačena doba trvanlivosti (léky musí uvádět i dávkování a varování před nežádoucími účinky).

Výběrem cel a dalších daní je pověřen Zambijský finanční úřad – Zambia Revenue Autority (ZRA). Ten kromě toho vydává i licence pro výrobní podniky osvobozené od některé z forem cel či daní, pro celní sklady a další regulace týkající se dovozu a vývozu zboží. Verdikty ZRA je možno rozporovat prostřednictvím Revenue Appeals Tribunal. Příslušným zákonem, řídícím výběr daní a cel je Customs and Excise Act.

Podle výše zmíněného zákona musí být veškeré dovozy deklarovány v bodě přechodu hranic, a to s výjimkou subjektů, kterým byla ze strany ZRA udělena licence k celní deklaraci. ZRA používá pro celní deklaraci systém ASYCUDA z dílny UNCTAD. Za příjem a zpracování celních dokumentů (formulář CE 20) a další podklady se platí správní poplatek (jednak pro zanesení do systému ASYCUDA, jednak za zpracování údajů z formuláře). Přestože ZRA uvádí, že standardní doba stanovení cla v případech, kdy je veškerá dokumentace uspokojivě připravena a kdy se jedná o prověřeného dovozce hradícího cla prostřednictvím zvláštního bankovního účtu, nepřesáhne 8 hodin, zkušenosti ukazují na výrazně delší čekací lhůty.

ZRA standardně uplatňuje k určení výše cla metodu CIF (Cost, Insurance and Freight). Při porovnávání deklarované hodnoty zboží s podobnými importními případy ale může docházet ze strany celní správy ke komplikacím.

Celní tarify jsou rozděleny do tří kategorií. Do první patří suroviny a výrobní prostředky zatížené dovozním clem 0 % – 5 %, do druhé spadají polotovary (clo 15 %) a do třetí pak hotové výrobky zatížené clem 25 %. Speciální cla (excise duty až 125 %) jsou uplatňovány u dovozu „luxusního“ zboží, např. alkoholických nápojů. Zvýhodněné tarify jsou naopak uplatňovány na zboží mající původ ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa – COMESA) a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC). Od cla jsou osvobozeny dovozy léků, veterinárních léčiv a zboží, vybavení nemocnic, počítačové součástky, hnojiva a osivo, strojní zařízení pro těžební průmysl, zemědělství a chov ryb a solární energetiku. Další redukce cel jsou možné u některých investičních celků a zařízení a na většinu materiálů a surovin, používaných místním zpracovatelským průmyslem. Zvýhodněné sazby mohou získat rovněž noví investoři operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006. Vybrané položky vyráběné v Zambii, jako jsou např. mýdla a rostlinné oleje na vaření, cement… podléhají zvláštním ochranářským celním sazbám. Při dovozu zboží, které na vnitřním trhu podléhá VAT, je tato nepřímá daň rovněž vybírána na hranicích.

Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami je dovážené zboží předmětem dalších administrativních, fytosanitárních a jiných překážek. Administrativní překážky jsou často zdůvodňovány nároky na ochranu spotřebitelů. Nejvíce se to dotýká dovozů kukuřice a z ní odvozených produktů, ovoce a zeleniny, drůbeže, mléka a mléčných produktů. Dále jsou často různými způsoby omezovány dovozy dětského sušeného mléka, mořských plodů a ryb.

Nemalou zátěží pro dovozce jsou i korupční praktiky například na straně dopravní policie. Zvláštní certifikace je požadována pro dovozy masa a masných výrobků (Veterinární služba), rostlin, rostlinných výrobků a osiva (Mount Makulu Research Station), potravin a léků (Ministerstvo zdravotnictví and Úřad pro kontrolu léčiv) a střeliva a zbraní (Zambijská policie). Zakázán je dovoz pornografického zboží nebo zboží ohrožujícího veřejné mravy, zboží vyrobené vězni, objektů pocházejících z divokých zvířat chráněných CITES (např. slonoviny).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nový investor by měl v první řadě kontaktovat tzv. jednotné místo (One Stop Shop) při Zambia Development Agency, které vyřídí všechny formality, licence a povolení spojené se založením firmy. K registraci podniku se vyplňuje speciální formulář (Form 46), žadatel musí doložit ověřenou kopii zahraniční registrace (Certificate of Incorporation), dále se přikládá společenská smlouva, stanovy (musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců) a kopie dokladů řídících pracovníků. Dalším krokem k založení společnosti je registrace jména a následně společnosti či pobočky v obchodním registru Patents and Companies Registration Agency (PACRA). Dále se vyžaduje registrace plátce daní na Zambia Revenue Authority a pro účely sociálního zabezpečení na National Pension Scheme Authority.

Byla zrušena povinnost minimálního kapitálu společnosti. Nově založený podnik/kancelář by měl mít minimálně jednočlenný místní management, minimálně jeden člen vedení musí být rezident v Zambii. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti. se zahraniční účasti.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagační, marketingový a reklamní trh je vcelku dobře rozvinutý a metody se v zásadě neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: Daily Mail, The Mast, Times of Zambia, Lusaka Times, atd. Původní monopol státní televize a rozhlasu ZNBC, které vysílají reklamní spoty, je postupně omezován vydáváním licencí pro soukromé stanice např. City Channel Cable Network Television, Prime Television a Echo Television a několika FM rádiím. Inzerce v místních rádiových stanicích má velký dopad zejména ve venkovských oblastech.

Nová média, včetně sociálních sítí, hrají zatím v Zambii v marketingu omezenou roli. Přesto i v této oblasti dochází k velmi rychlým změnám a šíření internetu nabralo v posledních letech na rychlosti. Více než 3/4 obyvatel má nyní přístup k mobilním telekomunikačním prostředkům, cca 30 % k internetu, kde firmy běžně inzerují. Mobilní datové služby na bázi 3G byly na trh uvedeny v roce 2011, k dispozici je nyní i připojení pomocí technologie WiMAX. Od poloviny roku 2014 jsou k dispozici mobilní datové přenosy prostřednictvím technologie LTE (4G).

Vzhledem k minimálnímu povědomí zambijských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu velmi vysoká, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické i evropské, americké a asijské konkurenci.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2. České firmy se již pravidelně účastní zemědělského veletrhu AgriTech Expo v Chisambě.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zambie je signatářem většiny mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, a Pařížské úmluvy o ochraně průmyslových práv. Jako člen WTO je Zambie signatářem dohody TRIPS. Zambie je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Ochrana duševního vlastnictví je dále zohledněna v zambijské ústavě i šestnácti zákonech (mj. Copyright and Performance Rights Act z roku 2010, Registered Designs Act z roku 1994, Patents Act z roku 1987). Práva přesto musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel patentu, ochranné známky, copyrightu atd. by je tedy měl v Zambii registrovat (registračním úřadem je Ministerstvo obchodu a průmyslu a Patents and Company Registration Office – PACRA).

V praxi však implementace mezinárodních závazků i vlastní legislativy není na dostatečné úrovni. Prodej pirátských hudebních nahrávek, filmů, počítačového softwaru ale i léků, náhradních dílů, nápojů atd. je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit. Místní soudy navíc řeší spory týkající se duševního vlastnictví pomalu a nemají dostatek zkušeností.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zambijská správa veřejných zakázek (Zambia Public Procurement Authority) publikuje veškeré státní zakázky a tendry v hodnotě nad 80 000 USD, v rostoucí míře přitom využívá webové stránky www.zppa.org.zm. V roce 2015 byl spuštěn elektronický systém veřejných zakázek (E-GP system), který má mj. usnadnit účast zahraničních subjektů v tendrech. Informace o vypsaných tendrech nicméně nadále zůstává dostupná pouze v tištěném tisku. Velké zakázky jsou navíc velmi často zadávány přímo bez výběrového řízení. Zambijská vláda se verbálně snaží systém zadávání veřejných zakázek zprůhlednit, korupce ale v této oblasti v posledních letech velmi rychle roste. Prakticky všechny velké projekty realizují bez výběrového řízení čínské firmy, které kontrakt získaly za velmi neprůhledných podmínek.

Uspět lze v případě menších zakázek – ale i zde je potřeba dlouhodobě sledovat situaci. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Další informace o veřejných zakázkách viz www.mpoto.info.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zambie je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních arbitrážních rozhodnutí z roku 1958. Na základě zákona Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act jsou v Zambii uznávány rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Zákon o investicích stanovuje, že poškozená strana by nejprve měla vést soudní spor u Zambian High Court, pokud neuspěje, může spor řešit v zahraničí. Rozhodnutí tohoto soudu pak Zambie uzná.

Arbitráž se řídí zákonem Zambian Arbitration Act č. 19 z roku 2000. Arbitráž je možné vést i v zahraničí, rozhodnutí je v Zambii uznáváno. S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje (pokud je to možné) řešení sporu dohodou a mimosoudním vyrovnáním. Soudy jsou sice vcelku objektivní, jejich rozhodování je ale pomalé, náklady na právní zastoupení vysoké. Přesto, jako všude na světě, má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit budoucího obchodního partnera (due dilligence), nejlépe pomocí profesních komor, specializovaných konzultantů či obchodních právníků.

Zambijské firmy velmi obtížně získávají importní úvěr, požadují často, aby zahraniční dovozce mj. poskytl na vyvážené zboží kredit. Vývozci musí být v tomto případě maximálně opatrní. Zpoždění plateb je obvyklé zejména u státních organizací. Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží. Vymáhat dluhy lze pomocí několika profesních firem, např. Zambia Attorney Collection, Inc., Bulwark Debt Collection Agency, a Incasso Partners.

Zambie je stabilní zemí a až na krátká období před a po volbách nepředstavuje politická situace pro investory vysoký risk. Ekonomické riziko pro investory představují vysoce úročený přístup k místnímu financování, komplikované daňové, environmentální a pracovní předpisy umožňující za každý malý nedostatek vysoké pokuty, korupce, inflace, slabá pracovní morálka zaměstnanců, nedostatek místních kvalifikovaných pracovníků, velmi ochranářský zákoník práce, nedostatek elektřiny v suchém období atd. 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, při přípravě doby jednání je zpravidla nutné plánovat rezervu. Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů.

Oficiálním jazykem země je angličtina, ale v Zambii se hovoří dalšími cca 70 jazyky, z nich většina patří do jazykové skupiny bantu. Sedm z nich (bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanya) je využíváno i pro vzdělávací a administrativní účely.

Oficiální měnou je zambijská kwacha, dělí se na 100 ngwee. Kurz k 24. 5. 2019 je 1 USD = 12,50 KW. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami jihoafrický rand a USD. Na zambijském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Oficiální státní svátky:

 • leden – Nový rok
 • březen – MDŽ
 • březen – Den mládeže
 • Velký pátek, Velikonoční pondělí (pohyblivé)
 • květen – Svátek práce
 • květen – Africa Day (Den Afriky)
 • první pondělí v červenci – Heroes´ Day (Den hrdinů)
 • první úterý v červenci – Unity Day (Den jednoty)
 • první pondělí v srpnu – Den zemědělců
 • říjen – National Day of Prayers, Fasting and Reconciliation (Den modliteb)
 • říjen – Den nezávislosti
 • prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • prosinec – Boxing Day (2. svátek vánoční)

Obvyklá pracovní a prodejní doba: Pracovní doba úřadů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Banky mají otevřeno pondělí – pátek od 8.30 – 15.30 některé i v sobotu od 8.30 – 11.00. Obchody mají otevřeno ve všední dny od 8.30 – 18.00. O sobotách (která je pracovním dnem) pak od 8:30 do 12:00. Supermarkety mají otevřeno každý den do 20:00. Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza – režim vstupu

Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B). V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Vícerázová víza se na hranicích neudělují. Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením. Aktuální informace o poplatcích za víza a informace týkající se různých pobytových povolení lze získat na stránkách www.zambiaimmigration.gov.zm

Poplatky za víza (platné v únoru 2019):

 • Vízum pro jeden vstup 50 USD
 • Vízum pro dva vstupy 80 USD
 • Vízum pro více vstupů 80USD
 • Jednodenní vízum 20 USD

Na vybraných přechodech (včetně mezinárodních letišť v Lusace a Livingstonu) probíhá pilotní projekt výdeje jednotného víza za 50 USD opravňujícího návštěvu Zambie i Zimbabwe a národního parku Chobe v Botswaně (tzv. KAZA UNIVISA). Praktických zkušeností s tímto postupem je však zatím málo. Zároveň lze na tento typ víz přecházet pouze na vybraných hraničních přechodech a je tedy nutné si předem ověřit, zda mezi ně příslušný přechod patří. 
Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Zambie v Berlíně, kde je nutno žádat o víza za jiným než turistickým účelem:

Embassy of the Republic of Zambia
Axel-Springer Strasse 54 A
10117 Berlín 
tel.: + 49 30 2062940
http://www.zambiaembassy.de

Celní a devizové předpisy

Bezcelně je možno dovézt zboží pro osobní potřebu do hodnoty 500 USD, dále 200 kusů cigaret nebo 450 g tabáku a 1,5 litru destilátů nebo 2,5 litru piva či vína (je třeba je uvést v celním prohlášení). Pro statistické účely se vyžaduje celní prohlášení při dovozu zahraniční měny a zboží přesahující 5000,- USD. Množství dovážené zahraniční měny není omezeno. Valuty lze měnit ve směnárnách či bankách, naopak se nedoporučuje měnit peníze na ulici. Přijímány jsou však zpravidla jen nejnovější série bankovek zahraničních měn (nikoliv například dolarové bankovky vydané před rokem 2000). V roce 2012 byl přijat prováděcí předpis k zákonu o Zambijské centrální bance, který nakazuje v domácím peněžním styku využívat pouze domácí měnu (ZMW), a to pod hrozbou nezanedbatelných trestů.

Vývoz některých přírodnin, zejména loveckých trofejí, je možný jen na základě vývozního povolení. Dovoz narkotik a pornografického materiálu je zakázán.

Specifika cestování v Zambii

Zambie je relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Mj. se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod. Riziko loupežných přepadení je nejvyšší v Lusace a v oblastech hraničících s Konžskou demokratickou republikou. Fotografování vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Obchody jsou v Lusace a větších městech dobře zásobeny. V samotné Lusace již existuje několik velkých nákupních center relativně odpovídajících standardům známým například z ČR. V těchto místech, ve větších hotelích a na moderních benzinových pumpách je většinou možné platit běžnými platebními kartami, postupně se rozšiřuje i síť bankomatů. Úměrně tomu však roste i počet podvodů zaměřených na debetní a kreditní karty, loupežných přepadení v blízkosti bankomatů apod. Při takových transakcích se tudíž doporučuje maximální obezřetnost. Na většině dalšího území je platba v hotovosti stále jedinou možností.

V Zambii se jezdí vlevo, maximální rychlost je omezena na 50 km/h v obci a 100 km/h mimo obec. Všichni cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zambijská silniční síť má celkem 40450 km, z toho 9400 km jsou asfaltované silnice. Zbytek tvoří komunikace se štěrkovým nebo prašným povrchem. Stav silniční infrastruktury se postupně zlepšuje, mnohé úseky silnic jsou však nadále v havarijním stavu. Zásobování pohonnými hmotami může být na některých trasách (např. Lusaka – Mongu) nedostatečné a na delší cesty je nutné se jimi předzásobit. Zásadně se nedoporučuje cestování v noci – zejména v severní části země (v blízkosti hranic s Konžskou demokratickou republikou) bylo zaznamenáno několik násilných přepadení aut. V nočních hodinách se rovněž zvyšuje riziko dopravní nehody.

Kvalitní autobusová doprava (klimatizované, moderní vozy) je omezena jen na nejdůležitější linky (např. Lusaka – Livingstone, Lusaka – Ndola). Jiné oblasti mohou být dostupné pouze staršími autobusy v nevyhovujícím technickém stavu. Ve všech případech platí, že řidiči autobusů často porušují zásady bezpečnosti a vystavují cestující zvýšenému riziku dopravní nehody. Pravidelná železniční osobní doprava i přes potíže pokračuje na trati Lusaka – Dar es Salaam (TAZARA) a na některých vnitrozemských tratích (Livingstone – Lusaka), spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá. Zejména noční spoje nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.

V posledních letech bylo v Zambii uvězněno několik osob za praktikování homosexuálních pohlavních styků, které jsou v této zemi trestným činem.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz Zambia Immigration). Přestože je nedostatek kvalifikovaných pracovníků jedním z hlavních problémů zahraničních investorů v zemi, Zambie svůj pracovní trh velmi silně chrání. Pouze velký investor získá pracovní povolení relativně snadno a to pouze pro omezený počet expertů. ZDA (One Stop Shop) investorům pomáhá získat pracovní povolení pro max. 5 osob. Zambijská vláda upřednostňuje, aby případní zahraniční investoři vyškolili a zaměstnali místní síly a dali jim přednost před zaměstnáním cizinců. Při posuzování žádostí o pracovní povolení se dále přihlíží k tomu, zda bude zaměstnání konkrétního cizince znalostním či kapitálovým přínosem pro státní hospodářství a zda nebude představovat potenciální finanční zátěž pro vládu.

Podmínky pro zaměstnání cizinců se liší v soukromém, vládním a polostátním či nevládním sektoru. V každém z těchto případů je však nutné žádat o pracovní povolení před příjezdem do země. Mj. je požadován výpis z trestního rejstříku, dokumentace potvrzující požadovanou kvalifikaci, oficiální nabídka práce, platný pas, vyplněná žádost (form 23) a dvě pasové fotografie.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987), podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena a ve skutečnosti je nutné veškeré ošetření platit hotově. Doporučuje se tudíž mít pro tento případ dostatečnou finanční hotovost.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově je zpravidla dostupná pouze nejzákladnější péče. Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Mezi doporučené soukromé kliniky patří: CFB, Coptic Hospital či Fairview Hospital. 

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. Ve třech městech fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby: 

 • Lusaka: mobil: +260 977 770305; +260 977 770302;  tel: +260 211 273302-7
 • Livingstone: mobil: +260 977 740307; +260 977 740308; tel: +260 332 2330
 • Kitwe: mobil: +260 977 770306; +260 977 770306; tel: +260 221 1182

Při cestách do Zambie se doporučuje očkování proti meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Velmi se doporučuje též profylaktická prevence proti malárii. Světová zdravotnická organizace Zambii v roce 2014 vyřadila ze seznamu zemí s výskytem žluté zimnice. Doklad o očkování proti této nemoci by tudíž již neměl být vyžadován od cestovatelů přijíždějících do země či tranzitujících např. v JAR. Tato praxe ale nemusí být zcela konsistentní.

Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Cestovatel se může onemocnění vyhnout, pokud důsledně pije jen ověřenou vodu (např. balenou, která je dostupná v obchodech). V případě pochyb stačí vodu převařit nebo desinfikovat příslušnými prostředky. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici. Naopak lze doporučit až úzkostné dodržování hlavních hygienických zásad (mytí rukou před jídlem apod.). Zambie patří mezi nejpostiženější země epidemií HIV/AIDS. 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad ČR v Lusace

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem