Zambie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zambijský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel mimo městské aglomerace velmi nízká. Výhodné může být orientovat se i na další trhy v regionu, tj. země SADC, resp. COMESA. Je třeba počítat s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Zambii je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí regionu (nízká kupní síla většiny obyvatel, geografická vzdálenost, byrokracie, rozšířená korupce, nedůvěra v serióznost partnera atp.) existují i specifické faktory, jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele, neexistence bilaterální smluvní základny a v případě dodávek pro státní subjekty posledních letech rapidně se zhoršující stav veřejných financí a rostoucí riziko platební neschopnosti.

V Zambii neexistují žádné překážky přímému prodeji, rychle se rozvíjí e-commerce. Přesto je z dlouhodobého hlediska výhodnější navázat vztah s místním (případně jihoafrickým) spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem). Rozšířenou formou vstupu zahraničních firem na místní trh je i společný podnik se zambijským partnerem, rozvíjí se rovněž franchising (hotelové služby, restaurační služby, výroba nápojů, turistika). V každém případě hrají v obchodním styku v Zambii důležitou roli osobní známosti – přímý osobní styk s klientem (dovozcem, distributorem) je proto základním předpokladem prodejního úspěchu.

Distribuci zboží v Zambii ztěžuje obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Zboží je do Zambie většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu a Port Elisabeth (JAR), méně Beira a Nacala (Mosambik), Dar es Salaam (Tanzánie) nebo Walvis Bay (Namibie). Doprava z přístavu může trvat i několik týdnů.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku, ale i kvalita záručních a pozáručních služeb. Spotřební zboží lze na místním trhu uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů či přímo maloobchodních (většinou jihoafrických) řetězců (Shoprite, Spar, PicknPay, Woolworth). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která by měla být i po započítání nákladů na dopravu a vyšších cel konkurenceschopná jihoafrickým dodavatelům.

Veškeré propagační a podobné materiály jsou v anglickém jazyce. Místní zástupci často očekávají ochotu nových dovozců investovat do marketingu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k vnitrozemské poloze Zambie je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý a dlouhý proces. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, počítat je třeba s rozšířenou korupcí.. Český vývozce musí dovozci dodat fakturu, která musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List). Pro statistické účely je vyplňován formulář Import Declaration Form. Dovážené léky a potraviny musí mít popis v angličtině, kde je přesné složení všech ingrediencí a vyznačena doba trvanlivosti (léky musí uvádět i dávkování a varování před nežádoucími účinky).

Výběrem cel je pověřen Zambijský finanční úřad – Zambia Revenue Autority (ZRA), na jejíchž webových stránkách lze najít informace ohledně celních procedur i kompletní celní sazebník. ZRA kromě toho vydává i licence pro výrobní podniky osvobozené od některé z forem cel či daní, pro celní sklady a další regulace týkající se dovozu a vývozu zboží. Verdikty ZRA je možno rozporovat prostřednictvím Revenue Appeals Tribunal. Příslušným zákonem, řídícím výběr daní a cel je Customs and Excise Act.

Podle výše zmíněného zákona musí být veškeré dovozy deklarovány v bodě přechodu hranic, kromě subjektů, kterým byla ze strany ZRA udělena výjimka. ZRA používá pro celní deklaraci systém ASYCUDA z dílny UNCTAD. Za příjem a zpracování celních dokumentů a další podklady se platí správní poplatek (jednak pro zanesení do systému ASYCUDA, jednak za zpracování údajů z formuláře). Přestože ZRA uvádí, že standardní doba stanovení cla v případech, kdy je veškerá dokumentace uspokojivě připravena a kdy se jedná o prověřeného dovozce hradícího cla prostřednictvím zvláštního bankovního účtu, nepřesáhne 8 hodin, zkušenosti ukazují na často výrazně delší čekací lhůty.

ZRA standardně uplatňuje k určení výše cla metodu CIF (Cost, Insurance and Freight). Při porovnávání deklarované hodnoty zboží s podobnými importními případy ale může docházet ze strany celní správy ke komplikacím.

Celní tarify jsou rozděleny do tří kategorií. Do první patří suroviny a výrobní prostředky zatížené dovozním clem 0 % – 5 %, do druhé spadají polotovary (clo 15 %) a do třetí pak hotové výrobky zatížené clem 25 %. Speciální cla (excise duty až 125 %) jsou uplatňovány u dovozu „luxusního“ zboží, např. alkoholických nápojů. Zvýhodněné tarify jsou naopak uplatňovány na zboží mající původ ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa – COMESA) a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC). Od cla jsou osvobozeny dovozy léků, veterinárních léčiv a zboží, vybavení nemocnic, dále počítačové součástky, hnojiva a osiva, strojní zařízení pro těžební průmysl, zemědělství a chov ryb a solární energetiku. Další redukce cel jsou možné u některých investičních celků a zařízení a na většinu materiálů a surovin, používaných místním zpracovatelským průmyslem. Společnosti, které v Zambii investují více než 0,5 mil. USD a operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (zpracovatelský průmysl, výstavba infrastruktury, energetika a vodní hospodářství), společnosti působící ve venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích, jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od placení cel na dovoz strojního zařízení. Vybrané položky vyráběné v Zambii, jako jsou např. mýdla a rostlinné oleje na vaření, podléhají zvláštním ochranářským celním sazbám. Při dovozu zboží, které na vnitřním trhu podléhá DPH, je tato daň rovněž vybírána na hranicích.

Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami je dovážené zboží předmětem dalších administrativních, fytosanitárních a jiných překážek. Administrativní překážky jsou často zdůvodňovány nároky na ochranu spotřebitelů. Nejvíce se to dotýká dovozů kukuřice a z ní odvozených produktů, ovoce a zeleniny, drůbeže, mléka a mléčných produktů. Dále jsou často různými způsoby omezovány dovozy dětského sušeného mléka, mořských plodů a ryb.

Nemalou zátěží pro dovozce jsou i korupční praktiky například na straně dopravní policie. Zvláštní certifikace je požadována pro dovozy masa a masných výrobků (Veterinární služba), rostlin, rostlinných výrobků a osiva (Mount Makulu Research Station), potravin a léků (Ministerstvo zdravotnictví a Úřad pro kontrolu léčiv) a střeliva a zbraní (Zambijská policie). Zakázán je dovoz pornografického zboží nebo zboží ohrožujícího veřejné mravy, zboží vyrobeného vězni, objektů pocházejících z divokých zvířat chráněných CITES (např. slonoviny).

 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zambie pro zahraniční investory zřídila tzv. jednotné místo (one stop shop) při Zambia Development Agency (ZDA), které napomůže s vyřízením všech formalit spojených se založením firmy. Prvním krokem je registrace jména a následně společnosti či pobočky v obchodním registru Patents and Companies Registration Agency (PACRA). ZDA je pak potřeba předložit kopii registrace PACRA (Certificate of Incorporation), dále se přikládá společenská smlouva, stanovy (musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců), kopie dokladů řídících pracovníků, doklad o registraci plátce daně na Zambia Revenue Authority a pro účely sociálního zabezpečení na National Pension Scheme Authority, business plán, doklad o finančních zdrojích a o zajištění místa/půdy pro podnikání.

Základními právními formami podniků jsou Private Limited Company (obdoba s.r.o.) s minimálním základním kapitálem 15 000 ZMW a Public Limited Company (a.s.) s minimálním kapitálem 1 mil. ZMW. Nově založený podnik/kancelář by měl mít minimálně jednočlenný místní management, minimálně jeden člen vedení musí mít povolený pobyt v Zambii. Joint venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účasti.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k minimálnímu povědomí zambijských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu obecně vysoká, aby se mohli prosadit proti již existující jihoafrické i evropské, americké a asijské konkurenci. Propagační, marketingový a reklamní trh je celkem standardně rozvinutý a metody se v zásadě neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu a v posledních letech rychle roste význam reklamy na internetu a sociálních sítích. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: Daily Mail, The Mast, Times of Zambia, Lusaka Times. Původní monopol státní televize a rozhlasu ZNBC, které vysílají reklamní spoty, je postupně omezován vydáváním licencí pro soukromé televizní a rozhlasové stanice. Inzerce v místních rádiových stanicích má význam zejména ve venkovských oblastech. Seznam médií v Zambii s kontakty lze nalézt na webu Media Institute of Southern Africa. Více než 80 % obyvatel Zambie má dnes přístup k mobilním telekomunikačním prostředkům a přibližně třetina k internetu, kde firmy běžně inzerují. Od roku 2014 jsou v Zambii k dispozici mobilní datové přenosy prostřednictvím technologie LTE (4G), vláda jedná s čínskou společností Huawei o zavedení infrastruktury pro 5G.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou uvedeny v kapitole 5.2. České firmy se již tradičně účastní zemědělského veletrhu Agri Tech Expo v Chisambě.

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zambie je signatářem většiny mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy o ochraně průmyslových práv. Jako člen WTO je Zambie signatářem Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS). Zambie je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Ochrana duševního vlastnictví je dále zohledněna v zambijské ústavě a dalších zákonech (mj. Copyright and Performance Rights Act z roku 2010, Registered Designs Act z roku 1994, Patents Act z roku 1987). Práva přesto musejí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel patentu, ochranné známky, copyrightu atd. by je tedy měl v Zambii registrovat (registračním úřadem je Ministerstvo obchodu a průmyslu a Patents and Company Registration Office).

V praxi však naplňování  mezinárodních závazků i vlastní legislativy není na uspokojivé úrovni. Prodej pirátských hudebních nahrávek, filmů, počítačového softwaru, ale např. i léků či nápojů atd. je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity jej potlačit. Místní soudy navíc řeší spory týkající se duševního vlastnictví pomalu a nemají v této oblasti dostatek zkušeností.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zambijská správa veřejných zakázek (Zambia Public Procurement Authority) publikuje veškeré státní zakázky a tendry v hodnotě nad 80 000 USD. Od roku 2015 funguje elektronický systém veřejných zakázek (e-GP System), který má mj. usnadnit účast zahraničních subjektů v tendrech. Informace o mnoha vypsaných tendrech nicméně nadále zůstává dostupná pouze v tištěném tisku. Velké veřejné zakázky jsou navíc často zadávány přímo bez výběrového řízení. Převážnou většinu velkých projektů v zemi realizují čínské firmy, které zakázky získaly za velmi neprůhledných podmínek. V Zambii velmi rozšířená korupce se výrazně projevuje i v této oblasti.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zambie je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních arbitrážních rozhodnutí z roku 1958. Na základě zákona Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act jsou v Zambii uznávány rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Zákon o investicích stanovuje, že poškozená strana by nejprve měla vést soudní spor u Zambian High Court, pokud neuspěje, může spor řešit v zahraničí. Rozhodnutí tohoto soudu pak Zambie uzná.

Arbitráž se řídí zákonem Zambian Arbitration Act č. 19 z roku 2000. Arbitráž je možné vést i v zahraničí, rozhodnutí je v Zambii uznáváno. S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje (pokud je to možné) řešení sporu dohodou a mimosoudním vyrovnáním. Soudy jsou sice vcelku objektivní, jejich rozhodování je ale pomalé, náklady na právní zastoupení vysoké. Dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) má zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit budoucího obchodního partnera (due dilligence), nejlépe pomocí profesních komor, specializovaných konzultantů či obchodních právníků.

Zambijské firmy velmi obtížně získávají importní úvěr, požadují často, aby zahraniční dovozce mj. poskytl na vyvážené zboží kredit. Vývozci musí být v tomto případě maximálně opatrní. Zpoždění plateb je obvyklé zejména u státních organizací. Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží. Vymáhání dluhů nabízí řada místních firem, resp. mezinárodních společností.

Zambie je relativně stabilní zemí a až na krátká období před a po volbách nepředstavovala politická situace doposud pro investory vysoký risk. Rizika, resp. vývzvy pro investory představují vysoké sazby podnikatelských úvěrů, komplikované daňové a pracovněprávní předpisy umožňující uložit i za malý nedostatek vysoké pokuty, korupce, inflace, slabá pracovní morálka zaměstnanců, nedostatek místních kvalifikovaných pracovníků, velmi ochranářský zákoník práce, aj.

V posledních letech se objevují výrazné problémy se zásobováním elektřinou. V důsledku historicky nejhoršího sucha v sezoně 2018/2019 a z toho plynoucího razantního snížení výkonu hydroelektráren, z nichž Zambie získává přes 80 % energie, byla státní elektrárenská společnost ZESCO nucena od poloviny roku 2019 zavést pravidelné odstávky oddávek, které trvaly až 15 hodin denně. V roce 2020 se situace zlepšila jen částečně. Pro mnoho subjektů je tedy nutnost mít záložní zdroj energie (nejčastěji dieselagregáty, roste obliba invertorů). 

Vzhledem k dlouhodobě neúměrně rostoucímu zadlužení Zambie a depreciaci kurzu zambijské kwachy setrvale klesá úvěrový rating Zambie (v dubnu 2020 jej agentura Moody’s snížila na Ca a Fitch na CC).  Kromě toho v létě 2019 přeřadilo OECD Zambii v hodnocení teritoriálního rizika (směrodatného pro klasifikaci EGAP) ze 6. do 7., tj. nejrizikovější kategorie.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu všeobecně rozšířenou nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, při přípravě doby jednání je zpravidla nutné plánovat rezervu. Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha evropských zemích. Při jednání s úřady je třeba úpočítat se zdlouhavými procesy. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů.

Oficiálním jazykem země je angličtina, s níž se dá pro účely obvyklých obchodních jednání domluvit prakticky kdekoliv.  V Zambii se nicméně hovoří dalšími cca 70 jazyky, z nich většina patří do jazykové skupiny bantu. Sedm z nich (bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanya) je využíváno i pro vzdělávací a administrativní účely.

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden – New Year’s Day (Nový rok)
 • 8. březen – International Women’s Day (Mezinárodní den žen)
 • 12. březen – Youth Day (Den mládeže)
 • Velký pátek, Velikonoční pondělí (pohyblivé)
 • 1. květen – Labour Day (Svátek práce)
 • 25. květen – Africa Day (Den Afriky)
 • první pondělí v červenci – Heroes´ Day (Den hrdinů)
 • první úterý v červenci – Unity Day (Den jednoty)
 • první pondělí v srpnu – Farmers‘ Day (Den zemědělců)
 • 18. říjen – National Day of Prayers, Fasting and Reconciliation (Den modliteb)
 • 24. říjen – Independence Day (Den nezávislosti)
 • 25. prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)

Pokud svátek připadá na víkend, přesouvá se volno na předcházející pátek nebo následující pondělí.

Obvyklá pracovní a prodejní doba: Pracovní doba úřadů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Banky mají otevřeno většinou pondělí – pátek cca od 8.30 do 16.00 až 17.00, některé i v sobotu dopoledne. Obchody mívají otevřeno ve všední dny od 8.00 do 18.00, o sobotách (která je pracovním dnem) pak od 8:30 do 12:00. Supermarkety mívají obvykle otevřeno každý den cca od 7:00 do 20:00. Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza – režim vstupu

Turistická víza na 30 dní a jeden či dva vstupy lze získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B). V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). Vícerázová víza se na hranicích neudělují.

Pro pobyt v turistické oblasti Viktoriiných vodopádů lze využít nově zaváděné KAZA vízum. To opravňuje k pobytu v Zambii i Zimbabwe a jednodennímu výletu do Botswany (Chobe National Park). Vízum lze pořídit na mezinárodních letištích v Lusace, Livingstone, Harare a Victoria Falls, následně na hraničních přechodech v Livingstone (Zambie), Victoria Falls (Zimbabwe) či Kazungula (Botswane). Vízum lze uplatnit pouze na těchto vybraných přechodech, ostatní hraniční přechody mezi Zambií a Zimbabwe toto vízum neuznávají (např. Chirundu na trase Lusaka – Harare). Více informací na stránkách https://www.zambiaimmigration.gov.zm/kaza-univisa/.

Poplatky za víza (platné v dubnu 2020):

 • Vízum, 1 vstup, 30 dní: 50,- USD
 • Vízum, 2 vstupy, 30dní: 80 USD
 • Jednodenní vízum: 20 USD
 • KAZA vízum (Zambie, Zimbabwe, Botswana): 50 USD

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat business vízem a při delších pobytech pak pracovním povolením. Aktuální informace o poplatcích za víza a informace týkající se různých pobytových povolení lze získat na stránkách www.zambiaimmigration.gov.zm.

Vízum do Zambie lze s předstihem vyřídit také na Velvyslanectví Zambie v Berlíně:
Embassy of the Republic of Zambia

Axel-Springer Strasse 54 A

10117 Berlín

tel.: + 49 30 2062940

http://www.zambiaembassy.de

Celní a devizové předpisy

Bezcelně je možno dovézt zboží pro osobní potřebu do hodnoty 1000 USD, dále 400 kusů cigaret nebo 500 g tabáku či doutníků a 1,5 litru destilátů nebo 2,5 litru piva či vína.

Pro statistické účely se vyžaduje celní prohlášení při dovozu zahraniční měny a zboží přesahující 5000,- USD. Množství dovážené zahraniční měny není omezeno. Bližší informace je možné získat na webových stránkách Zambijského celního úřadu: www.zra.org.zm.

Valuty lze za tuzemskou měnu (zambijská kwacha, ZMW) vyměnit ve směnárnách či bankách, naopak se nedoporučuje měnit peníze na ulici. Přijímány jsou však zpravidla jen nejnovější série bankovek zahraničních měn (nikoliv například dolarové bankovky vydané před rokem 2000). Při výběru bankomatu je třeba být obezřetný, v zemi dochází poměrně často k pokusům o zkopírování debetních karet a jejich následné zneužití.
Vývoz některých přírodnin, zejména loveckých trofejí, je možný jen na základě vývozního povolení. Dovoz narkotik a pornografického materiálu je zakázán.

Specifika cestování v Zambii

Zambie je relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Mj. se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění, apod. Cestování ve velkých městech, stejně jako v národních parcích, je obecně bezpečné během denního světla, vyloučit ale nelze ani závažné trestné činy, jako jsou ozbrojené loupeže, vloupání a sexuální útoky. V okolí nákupních center, autobusových nádraží a v centrech měst hrozí kapsářství a vykrádání zaparkovaných aut.

Fotografování vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Divoká zvířata v národních parcích i mimo ně, včetně jedovatých hadů, jsou nepředvídatelná a mohou představovat smrtelné nebezpečí. Ať už cestujete po zemi nebo po vodě, vždy dodržujte místní předpisy a řiďte se pokyny průvodce safari či strážce národního parku.

V 1. polovině roku 2021 proběhnou v zemi prezidentské a parlamentní volby. Napříč rokem 2020 a 2021 tak poroste intenzita politických shromáždění, volebních kampaní a potenciálně také bezpečnostního rizika. Cestovatelům se doporučuje podobných setkání se neúčastnit.

Z důvodu dlouhodobého sucha a nedostatečného výkonu instalovaných hydroelektráren jsou dodávky elektřiny nespolehlivé, i v hlavním městě mohou odstávky dosahovat až 15 hodin denně. Ve venkovských oblastech je míra elektrifikace nízká, cestovatelům se proto doporučuje vybavit se dobíjecími zařízeními a na tuto situaci se připravit.

Obchody jsou v Lusace a větších městech dobře zásobeny. V samotné Lusace již existuje několik velkých nákupních center relativně odpovídajících standardům známým například z ČR. V těchto místech, ve větších hotelích a na moderních benzinových pumpách je většinou možné platit běžnými platebními kartami, postupně se rozšiřuje i síť bankomatů. Úměrně tomu však roste i počet podvodů zaměřených na debetní a kreditní karty, loupežných přepadení v blízkosti bankomatů, apod. Při takových transakcích se tudíž doporučuje maximální obezřetnost. Na většině dalšího území je platba v hotovosti stále jedinou možností.

V Zambii se jezdí vlevo, maximální rychlost je omezena na 50 km/h v obci a 100 km/h mimo obec. Všichni cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zambijská silniční síť má celkem 40450 km, z toho 9400 km jsou asfaltované silnice. Zbytek tvoří komunikace se štěrkovým nebo prašným povrchem. Stav silniční infrastruktury se postupně zlepšuje, mnohé úseky silnic jsou však nadále v havarijním stavu. Zásobování pohonnými hmotami může být na některých trasách (např. Lusaka – Mongu) nedostatečné a na delší cesty je nutné se jimi předzásobit. Zásadně se nedoporučuje cestování v noci.

Kvalitní autobusová doprava (klimatizované, moderní vozy) je omezena jen na nejdůležitější linky (např. Lusaka – Livingstone, Lusaka – Ndola). Jiné oblasti mohou být dostupné pouze staršími autobusy v nevyhovujícím technickém stavu. Ve všech případech platí, že řidiči autobusů často porušují zásady bezpečnosti a vystavují cestující zvýšenému riziku dopravní nehody. Pravidelná železniční osobní doprava i přes potíže pokračuje na trati Lusaka – Dar es Salaam (TAZARA) a na některých vnitrozemských tratích (Livingstone – Lusaka), spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá. Zejména noční spoje nelze z bezpečnostních důvodů doporučit. Vnitrostátní leteckou dopravu zajišťuje několik soukromých aerolinií.

Držení nebo užívání narkotik, včetně měkkých drog, jako je marihuana, je přísně zakázáno. Užívání drog a pašování jsou trestné činy. Tresty mohou být přísné a podmínky ve vězení jsou velmi špatné.

V posledních letech bylo v Zambii uvězněno několik osob za praktikování homosexuálního pohlavního styku, který je v této zemi trestným činem, byť provozován v soukromí. Minimální trest za „činy proti přírodě“ je patnáct let odnětí svobody.

 

 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (podrobné informace lze nalézt na stránkách Zambia Immigration). Přestože je nedostatek kvalifikovaných pracovníků jedním z hlavních problémů zahraničních investorů v zemi, Zambie svůj pracovní trh velmi silně chrání. Pouze velký investor získá pracovní povolení relativně snadno a to pouze pro omezený počet expertů. Zambia Development Agency (one stop shop) investorům pomáhá získat pracovní povolení pro max. 5 osob. Zambijská vláda upřednostňuje, aby případní zahraniční investoři vyškolili a zaměstnali místní síly a dali jim přednost před zaměstnáním cizinců. Při posuzování žádostí o pracovní povolení se dále přihlíží k tomu, zda bude zaměstnání konkrétního cizince znalostním či kapitálovým přínosem pro státní hospodářství a zda nebude představovat potenciální finanční zátěž pro stát.

Podmínky pro zaměstnání cizinců se liší v soukromém, vládním a polostátním či nevládním sektoru. V každém z těchto případů je však nutné žádat o pracovní povolení před příjezdem do země. Mj. je požadován výpis z trestního rejstříku, dokumentace potvrzující požadovanou kvalifikaci, oficiální nabídka práce, platný pas, vyplněná žádost a dvě pasové fotografie.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987), podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena a ve skutečnosti je nutné veškeré ošetření platit hotově. Doporučuje se tudíž mít pro tento případ dostatečnou finanční hotovost.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově je zpravidla dostupná pouze nejzákladnější péče. Velmi důležité je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Mezi doporučené soukromé kliniky patří: CFB, Coptic Hospital či Fairview Hospital. 

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. Ve třech městech fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby: 

 • Lusaka: mobil: +260 977 770305; +260 977 770302;  tel: +260 211 273302-7
 • Livingstone: mobil: +260 977 740307; +260 977 740308; tel: +260 332 2330
 • Kitwe: mobil: +260 977 770306; +260 977 770306; tel: +260 221 1182

Při cestách do Zambie se doporučuje očkování proti meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Velmi se doporučuje též profylaktická prevence proti malárii. Světová zdravotnická organizace Zambii v roce 2014 vyřadila ze seznamu zemí s výskytem žluté zimnice. Doklad o očkování proti této nemoci by tudíž již neměl být vyžadován od cestovatelů přijíždějících do země či tranzitujících např. v JAR. Tato praxe ale nemusí být zcela konsistentní.

Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Zdrojem infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Cestovatel se může onemocnění vyhnout, pokud důsledně pije jen ověřenou vodu (např. balenou, která je dostupná v obchodech). V případě pochyb stačí vodu převařit nebo desinfikovat příslušnými prostředky. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici. Naopak lze doporučit až úzkostné dodržování hlavních hygienických zásad (mytí rukou před jídlem apod.). Zambie patří mezi nejpostiženější země epidemií HIV/AIDS. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem