Zápis průmyslového vzoru

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská, s tím, že zápisem do veřejně přístupného státního rejstříku vznikne předmět veřejného práva a vlastník tohoto práva obdrží od zápisného Úřadu průmyslového vlastnictví osvědčení o zápisu tohoto práva do rejstříku. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Zápis průmyslového vzoru

Základní informace k životní situaci

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská, s tím, že zápisem do veřejně přístupného státního rejstříku vznikne předmět veřejného práva a vlastník tohoto práva obdrží od zápisného Úřadu průmyslového vlastnictví osvědčení o zápisu tohoto práva do rejstříku.

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o technickou nebo konstrukční podstatu řešení výrobku.

Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět.

Grafika (ornamentace, zdobení) jako taková, sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněna podat osoba, která má právo na průmyslový vzor. Touto osobou je původce nebo jeho právní nástupce, kterým může být osoba fyzická i osoba právnická. Původce je vždy fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností.

Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký průmyslový vzor), přechází právo na průmyslový vzor na zadavatele, není-li smlouvou (např. pracovní) stanoveno jinak.

Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, je povinen zadavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení průmyslového vzoru.

Neuplatní-li zadavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na průmyslový vzor (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku průmyslového vzoru a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký průmyslový vzor), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku.

Ta osoba, která podává přihlášku, je přihlašovatel. Je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (jiná fyzická nebo právnická osoba a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o zaměstnanecký průmyslový vzor), musí být k přihlášce průmyslového vzoru přiložen doklad o nabytí práva na průmyslový vzor (tzv. postupní prohlášení).

V přihlášce průmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je jeho původcem, popř. musí přihláška obsahovat písemné prohlášení přihlašovatele, že se původce vzdal práva být v přihlášce, a případně následně v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů, uveden.

Původců i přihlašovatelů jedné přihlášky může být v návaznosti na skutečné vztahy k přihlašovanému vzoru více.

Přihlašovatel si pro podání přihlášky i další řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví může ustanovit zástupce.

Pokud je přihlašovatelem osoba, která nemá na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být při podání přihlášky a dalším řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví zastoupena k tomu oprávněnou osobou, tj. advokátem nebo patentovým zástupcem zapsaným v rejstříku patentových zástupců.

Fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, a právnické osoby, které mají svou správu nebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, nemusí být povinně zastupovány před Úřadem průmyslového vlastnictví, pokud uvedou adresu v České republice za účelem doručování úředních písemností.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ne každý průmyslový vzor je možné chránit. Průmyslový vzor lze chránit, je-li v okamžiku jeho přihlášení k ochraně nový a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Za takové zpřístupnění se však zejména nepovažuje případ, když byl průmyslový vzor zpřístupněn původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky [viz § 6 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů].

Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u něj vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný přede dnem podání přihlášky. Vedle těchto základních požadavků pro způsobilost průmyslových vzorů k ochraně jsou ještě další, v aplikaci méně frekventované. Pokud se jich týká, je třeba odkázat na platný zákon o ochraně průmyslových vzorů. V této stručné informaci pro ně není místo.

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou průmyslového vzoru, nejlépe s použitím formuláře dostupného v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na Internetu. Přihláška průmyslového vzoru se podává poštou, osobně v Úřadu průmyslového vlastnictví nebo elektronicky.

Aby přihláška byla řádně podaná, tj. založila datum podání, od kterého se pro přihlašovatele odvíjejí závažné právní důsledky, musí obsahovat údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru, které dává jednoznačnou představu o vzhledu výrobku. Vyobrazení průmyslového vzoru je nejdůležitější přílohou přihlášky a jeho provedení je třeba věnovat velkou péči, neboť jen ono definuje předmět ochrany a rozsah této ochrany. Vyobrazení může mít formu fotografie nebo výkresu, které zobrazují jen vzhledovou složku výrobku a pouze to, co má být předmětem ochrany.

Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn. že zápis do rejstříku je požadován pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, tzn. že v přihlášce je požadován zápis dvou nebo více průmyslových vzorů. Průmyslové vzory obsažené v hromadné přihlášce musí patřit do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. ho prodat). Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován.

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku průmyslového vzoru. Přihláška se podává (pouze) písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví, a to poštou, osobně nebo elektronicky.

Pro elektronické podávání je třeba vlastnit elektronický podpis, resp. kvalifikovaný certifikát. K uskutečnění elektronického podání přihlášky prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu průmyslového vlastnictví je nutná registrace uživatele, která představuje vyplnění identifikačních údajů a nahrání certifikátu na server Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Je-li přihláška podána faxem či elektronicky bez zaručeného podpisu, musí být Úřadu průmyslového vlastnictví do 5 pracovních dnů zaslán originál přihlášky, jehož obsah se shoduje s obsahem faxu / elektronického podání.

Řádně podaná přihláška průmyslového vzoru, má-li založit právo přednosti, musí obsahovat:

 • žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku (při použití úředního formuláře přihlášky, který obsahuje předtištěnou formulaci „Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis průmyslového vzoru do rejstříku“, a jeho podpisu přihlašovatelem(li) nebo jeho zástupcem je požadavek projevu vůle přihlašovatele, že žádá o zápis … splněn),
 • jméno a příjmení nebo obchodní jméno přihlašovatele a adresu trvalého pobytu nebo místa podnikání, je-li přihlašovatelem osoba fyzická, a obchodní jméno nebo název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická,
 • vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat.

Všechny texty v přihlášce a její přílohy musí být vypracovány v českém jazyce.

Okamžikem rozhodným pro založení data podání, příp. práva přednosti z podání přihlášky, je datum, kdy přihláška došla do Úřadu průmyslového vlastnictví, nikoliv datum, kdy byla předána poštovní přepravě.

Byla-li přihláška podána faxem, je datum podání rovno datu přijetí faxu za předpokladu doručení originálu přihlášky v papírové formě do 5 pracovních dnů. Obecně nelze podání faxem doporučovat. Přenos vyobrazení vzorů ne vždy proběhne kvalitně, což přináší riziko nezaložení práva přednosti.

Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad průmyslového vlastnictví

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 – ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko – tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):

 • 8:00–17:00 Pondělí
 • 8:00–16:00 Úterý
 • 8:00–17:00 Středa
 • 8:00–16:00 Čtvrtek
 • 8:00–14:30 Pátek

Obecné informace spojené s problematikou ochrany a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář přihlášky průmyslového vzoru se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku (v jednom vyhotovení).

Použití formuláře Úřadu průmyslového vlastnictví není povinné, nicméně je důrazně doporučováno.

Povinnými náležitostmi přihlášky se žádostí o zápis jsou:

 •  příjmení, jméno, úplná adresa bydliště včetně PSČ, údaje o státní příslušnosti přihlašovatele(ů) (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); v případě, že jde o právnickou osobu, pak její úplný název v rejstříkovém znění a sídlo včetně PSČ,
 •  příjmení, jméno, příp. titul, úplná adresa bydliště včetně PSČ, údaje o státní příslušnosti původce(ů) designového řešení, popř. písemné prohlášení přihlašovatele, že se původce vzdal práva být v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů uveden,
 •  příjmení, jméno, příp. titul a sídlo zástupce (pokud je); je-li zástupcem právnická osoba, pak její úplný název v rejstříkovém znění a sídlo včetně PSČ,
 •  název průmyslového vzoru,
 • počet vzorů v přihlášce,
 •  údaj, zda se jedná nebo nejedná o zaměstnanecký vzor,
 •  údaj o přiznání práva přednosti, datum podání přihlášky, její číslo a stát, popř. orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy, uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní smlouvy,
 •  požadavek na odklad zveřejnění (je-li uplatňován) uvedením data odloženého zveřejnění ve formátu den, měsíc a rok; odklad zveřejnění lze požadovat až na dobu 30 měsíců od data podání přihlášky nebo data práva přednosti,
 •  projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis průmyslového vzoru do rejstříku,
 •  podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce.

K přihlášce je nutno připojit příslušné přílohy (vždy na samostatném listu), kterými jsou:

 •  vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru,
 •  text „určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován“,
 •  seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se v této přihlášce žádá, jedná-li se o hromadnou přihlášku,
 •  vzdal-li se původce svého práva být uveden v přihlášce a zapsán do rejstříku – prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden,
 •  originál plné moci, je-li přihlašovatel zastoupen,
 •  doklad o nabytí práva na průmyslový vzor (tzv. postupní prohlášení, ve kterém původce prohlásí, že je původcem průmyslového vzoru a že své právo přihlásit průmyslový vzor k ochraně převedl na přihlašovatele předmětné přihlášky), pokud přihlašovatelem není původce anebo nejde o zaměstnanecký průmyslový vzor.

Každé vyhotovení vyobrazení průmyslového vzoru, o jehož zápis se žádá, je žádoucí dodat v pěti vyhotoveních, a textové přílohy určení výrobku a seznam průmyslových vzorů ve čtyřech vyhotoveních.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Úřední formulář přihlášky průmyslového vzoru – „Přihláška průmyslového vzoru se žádostí o zápis průmyslového vzoru do rejstříku“ (jehož užití není pro přihlašovatele povinné, ale poskytuje mu záruku v tom, že se jeho úplným vyplněním vyhne riziku opomenutí uvést všechny požadované údaje) je k dispozici v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za úkony v řízení se platí správní poplatky. Vlastník zapsaného průmyslového vzoru musí rovněž platit poplatky za jeho udržování v platnosti.

Poplatek za přijetí přihlášky průmyslového vzoru činí 1 000 Kč; pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), hradí poloviční částku, tedy 500 Kč.

Za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v hromadné přihlášce se platí 600 Kč; pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), hradí poloviční částku, tedy 300 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) – 600 Kč,
 • zápis licence k průmyslovému vzoru do rejstříku – 600 Kč,
 • zápis převodu (přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného vlastníka) – 600 Kč,
 • obnovu doby ochrany zapsaného průmyslového vzoru:
  • poprvé o pět roků – 3 000 Kč,
  • podruhé o pět roků – 6 000 Kč,
  • potřetí o pět roků – 9 000 Kč,
  • počtvrté o pět roků – 12 000 Kč.

Poplatek za přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku činí 2 000 Kč a 800 Kč za druhý a každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně (pod jedním číslem zápisu) zapsané skupině průmyslových vzorů.

Správní poplatky je možné platit hotově v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, poštovní poukázkou, převodem z účtu a kolkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o ochraně průmyslových vzorů nestanovuje lhůty pro vyřízení přihlášky. Přihlášky se vyřizují v pořadí, v jakém byly podány.

Průměrná doba řízení o přihlášce je 6–7 měsíců. Skutečná doba řízení závisí na tom, do jaké míry předmět přihlášky splňuje podmínky pro zápis do rejstříku, jestli jsou splněny formální náležitosti přihlášky a jak rychle a kvalifikovaně přihlašovatel spolupracuje / komunikuje s Úřadem průmyslového vlastnictví v případě, kdy má přihláška nějaké vady.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za standardní situace je jediným účastníkem přihlašovacího řízení o přihlášce průmyslového vzoru přihlašovatel, který si může na základě plné moci ustanovit zástupce.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po podání přihlášky zahájí Úřad průmyslového vlastnictví řízení o přihlášce. Součástí řízení je průzkum, zda přihláška splňuje zákonné požadavky.

Pokud má přihláška nějaké věcné nebo formální vady, sděluje je Úřad průmyslového vlastnictví písemně přihlašovateli. Ten má možnost Úřadu průmyslového vlastnictví námitky písemně vyvrátit, nevyvrátí-li je, musí vady odstranit (pokud jsou odstranitelné). Neodstraní-li je, je řízení o přihlášce ukončeno podle druhu vady, buď zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která obsahují návrh ve věci a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví vydá negativní rozhodnutí o přihlášce (zamítnutí přihlášky, zastavení řízení o přihlášce), obsahuje toto rozhodnutí poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Negativní ukončení řízení o přihlášce.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další informace

Helpdesk

Kontaktujte Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví, přečtěte si informační brožurky vydané Úřadem průmyslového vlastnictví, zakupte si od Úřadu průmyslového vlastnictví např. publikaci Jan Rýdl: „Průmyslový vzor a zpracování přihlášky průmyslového vzoru“.

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech z oblasti průmyslového vlastnictví, poskytují jim nejen odborné rady, ale i vypracování celé přihlášky, provedou i její podání a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Adresy:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad průmyslového vlastnictví

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví – odbor patentový

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Sedláček, vedoucí oddělení průmyslových vzorů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04.11.2015

Popis byl naposledy aktualizován

04.11.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento text se v podstatě zabývá pouze získáním ochrany pro průmyslový vzor, tj. jedním z veřejnoprávních vztahů – vztahů přihlašovatele a státu zastoupeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zákon o ochraně průmyslových vzorů upravuje i další situace v nakládání s právy k průmyslovým vzorům zapsaným do rejstříku, k jejichž řešení je kompetentní Úřad průmyslového vlastnictví, jako jsou řízení o výmazu průmyslových vzorů z rejstříku, u kterých se dodatečně zjistilo, že v okamžiku přihlášení nesplňovaly podmínky pro zápis.

Prostudování výše uvedeného zákona poskytuje orientaci i pokud jde o další práva a vztahy vyplývající z vlastnictví zapsaného průmyslového vzoru a obhajoby práv z něj plynoucích. Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k zapsanému průmyslovému vzoru při jeho porušování třetími osobami, tedy zejména o soukromoprávní stránku, v takových případech jsou k řešení kompetentní soudy a v naprosté většině případů je výhodné obrátit se na profesionální odbornou pomoc advokátů a patentových zástupců.