Zápis označení původu nebo zeměpisného označení

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Zápis označení původu / zeměpisného označení

Základní informace k životní situaci

Označením původu je dle § 2 písm. a) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisným označením je dle § 2 písm. b) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Definice označení původu a zeměpisných označení pro přiznání ochrany v Evropské unii je uvedena v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (viz bod 17), a pro mezinárodní ochranu v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku může požádat u Úřadu průmyslového vlastnictví sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených dle platné národní, mezinárodní i komunitární legislativy.

Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel v žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku (dle platných právních předpisů a typu ochrany) uvede:

 •  znění označení původu / zeměpisného označení,
 •  název, popř. obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popř. i jeho zástupce,
 •  zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží,
 •  označení provozovny, která zboží opatřované označením původu / zeměpisným označením vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu / zeměpisného označení,
 •  výčet zboží, jehož se má označení původu / zeměpisné označení týkat,
 •  popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává.

Má-li být označení původu / zeměpisné označení zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, pro vína nebo lihoviny, musí být žádost doložena specifikací.

Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, ze dne 21. listopadu 2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Na které instituci životní situaci řešit:

Označení původu / zeměpisná označení se zapisují do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví, nebo do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 220, 220 383 254
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko pro ochranné známky a označení původu – tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv):

 • 8:00 – 17:00 Pondělí
 • 8:00 – 16:00 Úterý
 • 8:00 – 17:00 Středa
 • 8:00 – 16:00 Čtvrtek
 • 8:00 – 14:30 Pátek

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář „Žádost o národní zápis označení původu / zeměpisného označení“.

Použití tohoto formuláře není povinné, za žádost se považuje každé podání, které obsahuje předepsané náležitosti (viz bod 06).

Žádost o zápis do rejstříku Evropské unie musí splňovat požadavky uvedené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (viz bod 17).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře můžete získat osobně nebo na písemnou, telefonickou či elektronickou žádost u Úřadu průmyslového vlastnictví, rovněž také na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou poplatky následující:

 • přijetí žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení – 4 000 Kč,
 • přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody – 2 500 Kč,
 • přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu / zeměpisného označení – 2 000 Kč,
 • postoupení žádosti o ochranu označení původu / zeměpisného označení Komisi Evropských společenství – 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro celkové přiznání ochrany ve věci označení původu a zeměpisných označení jsou stanoveny lhůty dle platných právních předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání; server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz; ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, ze dne 21. listopadu 2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, ze dne 15. ledna 2008, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, ze dne 26. února 2014, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vydanému v prvním stupni lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úřad průmyslového vlastnictví přezkoumá, zda označení původu / zeměpisné označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má předepsané náležitosti.

Nemá-li žádost některou ze stanovených náležitostí, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.

Je-li označení původu / zeměpisné označení vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li označení původu / zeměpisné označení podmínky zápisu stanovené zákonem, Úřad průmyslového vlastnictví žádost zamítne.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad průmyslového vlastnictví

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví
– odbor ochranných známek

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Götzová, vedoucí oddělení mezinárodních ochranných známek, tel.: 220 383 289

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13.11.2015

Popis byl naposledy aktualizován

13.11.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.