Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel – nové, dosud neregistrované vozidlo

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nákládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel. Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká první registrace nového silničního vozidla, dosud neregistrovaného v České republice, ani v jiném státě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti – vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP); v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas).

K žádosti je třeba přiložit doklady uvedené v § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, činí 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek je třeba uhradit při podání žádosti nebo později, vždy však před provedením registrace.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy – odbor provozu silničních vozidel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

01. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.