Zápis topografií polovodičových výrobků

Zápisem do rejstříku topografií polovodičových výrobků jsou chráněny takové topografie polovodičových výrobků, které znázorňují trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá. Zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí. Topografie polovodičových výrobků musí být výsledkem tvůrčí činnosti původce a nesmí být v průmyslu polovodičových výrobků běžná.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Zápis topografií polovodičových výrobků

Základní informace k životní situaci

Zápisem do rejstříku topografií polovodičových výrobků jsou chráněny takové topografie polovodičových výrobků, které znázorňují trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá.

Zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popř. povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

Topografie polovodičových výrobků musí být výsledkem tvůrčí činnosti původce a nesmí být v průmyslu polovodičových výrobků běžná.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo na ochranu topografie přísluší jejímu původci nebo jeho právnímu nástupci a uplatnit je mohou jen občané České republiky a osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Světové obchodní organizace (World Trade Organization). Ostatní jen za podmínky vzájemnosti.

Pokud je přihlašovatelem osoba, která nemá na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastoupena advokátem nebo patentovým zástupcem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o přihlášce provádí Úřad průmyslového vlastnictví na základě registračního principu, nezkoumá tedy materiální podmínky ochrany.

Úřad průmyslového vlastnictví vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává všechny rozhodné údaje a který je veřejně přístupný.

Řízení se vede v jazyce českém.

Textové části přihlášky topografie musí být v českém jazyce; pokud jsou textové části v cizím jazyce, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil jejich překlad do českého jazyka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku topografie. Přihlášku lze podat osobně v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo prostřednictvím pošty.

Podání v elektronické podobě musí být opatřena ověřeným elektronickým podpisem. Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad průmyslového vlastnictví

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 – ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko – tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):

 • 8:00–17:00 Pondělí
 • 8:00–16:00 Úterý
 • 8:00–17:00 Středa
 • 8:00–16:00 Čtvrtek
 • 8:00–14:30 Pátek

Obecné informace spojené s problematikou ochrany topografií a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář přihlášky topografie polovodičového výrobku se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku (v jednom vyhotovení).

Přihláška musí obsahovat:

 •  příjmení, jméno, úplnou adresu bydliště včetně PSČ, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její úplný název v rejstříkovém znění, úplnou adresu sídla včetně PSČ,
 •  stručné označení topografie v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena, s uvedením oblasti jeho použití,
 •  výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis topografie do rejstříku (na formuláři je již předtištěn),
 •  příjmení, jméno, úplnou adresu sídla včetně PSČ zástupce (pokud je); je-li zástupcem právnická osoba, její úplný název a úplnou adresu sídla včetně PSČ,
 •  datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany,
 •  údaj o nabytí práva na ochranu,
 •  podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Dále musí obsahovat příslušné podlohy a přílohy (v jednom vyhotovení), kterými jsou:

 •  podklady umožňující identifikaci topografie, příp. i samotný polovodičový výrobek,
 •  příp. doklad o nabytí práva na ochranu topografie a údaje svědčící o právu na ochranu topografie,
 •  v případě zastupování plnou moc.

V případě, že přihlašovatel využije svého práva označit některé z požadovaných podkladů jako obchodní nebo výrobní tajemství, musí předložit samostatné vyhotovení těchto výkresů nebo fotografií, ve kterých jsou uvedené části učiněny nečitelnými, a tyto podklady musí být označeny písmenem T umístěným v levém horním rohu každého listu takového podkladu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře přihlášky topografie polovodičového výrobku se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku jsou dostupné v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditt

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků – 5 000 Kč.

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku – 2 000 Kč.

Přijetí žádosti o:

 • zápis převodu na jiného majitele – 600 Kč,
 • zápis licence do rejstříku – 600 Kč.

Správní poplatky je možné platit hotově v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo kolkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků nestanovuje lhůty pro vyřízení přihlášky.

Přihlášky se vyřizují v pořadí, v jakém byly podány.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je přihlašovatel nebo jeho zástupce na základě plné moci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po podání přihlášky zahájí Úřad průmyslového vlastnictví řízení o přihlášce; součástí řízení je průzkum, zda přihláška splňuje zákonné požadavky.

Pokud má přihláška formální nebo věcné vady, sdělí je Úřad průmyslového vlastnictví přihlašovateli; pokud přihlašovatel tyto vady neodstraní, Úřad průmyslového vlastnictví řízení zastaví nebo přihlášku zamítne.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání; server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz; ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 správního řádu).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o přihlášce topografie je uvedeno poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, a který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.

Na návrh kterékoliv osoby a z důvodů, které jsou vyjmenovány v § 13 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků, provede Úřad průmyslového vlastnictví výmaz topografie z rejstříku; výmaz topografie z rejstříku má účinek, jako by k zápisu nikdy nedošlo.

Návrh na výmaz topografie z rejstříku se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví obdobně jako návrh na zrušení patentu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Na straně přihlašovatele – negativní ukončení řízení o přihlášce, na straně Úřadu průmyslového vlastnictví – pracovněprávní postih odpovědných pracovníků.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další informace

Helpdesk

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc a rady včetně vypracování přihlášky, podání přihlášky a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Adresy:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad průmyslového vlastnictví

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví – odbor patentový

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Havel, vedoucí oddělení strojní a elektro

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04.11.2015

Popis byl naposledy aktualizován

04.11.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků upravuje i další nakládání s právy k topografiím polovodičových výrobků, jako je výmaz topografie z rejstříku v případě zjištění, že topografie není způsobilá k ochraně.

Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k zapsaným topografiím, např. při porušování práva třetími osobami, je třeba obrátit se na soud.