Živnosti

Druhy živností

OPU_druhy_zivnosti

Živnosti jsou v České republice rozděleny na dvě skupiny, a to na živnosti ohlašovací, které se ještě dále dělí na tři skupiny, a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení, zatímco pro provozování živností koncesovaných je vyžadováno speciální povolení ze strany státu, koncese.

Živnosti ohlašovací

Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu. Ohlášení živnosti nepodléhá žádné schvalovací proceduře ze strany úřadu. Pokud žadatel splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Na rozdíl od živností koncesovaných nebyl u živností ohlašovacích uplatněn tzv. povolovací režim, ale pouze takový režim, kde mají příslušné orgány možnost určitou činnost v zákonné lhůtě zakázat. Pokud ji v této lhůtě nezakáží, je ohlášená činnost oprávněná. Živnostenské oprávnění tedy vzniká při splnění zákonných podmínek již okamžikem ohlášení a nikoliv až zápisem do živnostenského rejstříku.

Výjimkou jsou však případy uvedené v § 47 odst. 5 ve větě druhé a § 47 odst. 6 a 7 živnostenského zákona. Tedy neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4 živnostenského zákona (zahraniční fyzické osoby, zahraniční právnické osoby), živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do Živnostenského rejstříku a vydá výpis. Dále nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4 živnostenského zákona, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Poslední uvedenou výjimkou jsou případy, ve kterých se jedná o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 živnostenského zákona a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 živnostenského zákona s výjimkou údaje podle písmene e).

Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Výpis z Živnostenského rejstříku už slouží jen jako doklad, že příslušné fyzické nebo právnické osobě vzniklo oprávnění danou živnost provozovat. Ohlášení živnosti představuje jednodušší způsob získání oprávnění k živnostenskému podnikání.

Dle § 47 odst. 10 živnostenského zákona je stanoveno, že zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do Živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Živnosti ohlašovací jsou rozděleny do tří skupin, patří sem živnosti řemeslné, živnosti vázané a živnost volná. Pro prvé dvě, tedy živnost řemeslnou a vázanou, je kromě všeobecných podmínek ještě stanovena podmínka odborné způsobilosti, u živnosti volné odborná způsobilost vyžadována není.

Řemeslné živnosti

Řemeslné živnosti jsou živnosti obsažené v příloze č. 1 zákona o živnostenském podnikání. Jako příklad lze uvést kovářství, tesařství, malířství, hodinářství a další činnosti. Jsou to živnosti, pro jejichž provozování je potřeba jednak splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem, ale je také nezbytná určitá odborná způsobilost. Ta se podle ustanovení § 21 živnostenského zákona prokazuje dokladem o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie po dobu stanovenou v § 7 odst. 5 živnostenského zákona.

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 živnostenského zákona mohou být nahrazeny doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • vykonání šestileté praxe v oboru.

Vázané živnosti

Vázané živnosti jsou uvedeny v druhé příloze zákona o živnostenském podnikání, jedná se například o výrobu strojů a přístrojů, jejich opravy a odborná montáž, chemickou výroba, výrobu a zpracování paliv apod. Rovněž pro tento druh živností postačí jejich ohlášení jakémukoliv živnostenskému úřadu.

Kromě všeobecných podmínek je i u živností vázaných nutné splnit podmínku odborné způsobilosti. Ta se pro vázané živnosti prokazuje doklady stanovenými rovněž v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu či podle zvláštních právních předpisů stanovených v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Volná živnost

Živnost volná existuje pouze jediná, a to Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost volná pak ale obsahuje 80 oborů činností, které jsou vyjmenovány v příloze č. 4 tohoto zákona, z nichž podnikatel zvolí ty obory, které pro své podnikání potřebuje.

Jedná se o živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování žádné odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být pouze splněny všeobecné podmínky provozování živnosti. Provozovat živnost ohlašovací volnou je tak nejjednodušším způsobem živnostenského podnikání, a to právě díky absenci prokazování odborné či jiné způsobilosti.

Živnosti koncesované

Koncesovaná živnost může být provozována, jak již název napovídá, po udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tzv. koncese. Zákon neobsahuje lhůtu, ve které musí živnostenský úřad o udělení koncese rozhodnout; živnostenský úřad totiž může v průběhu řízení o udělení koncese zejména vyžadovat stanoviska jiných orgánů státní správy.

S odkazem na § 52 živnostenského zákona je orgán státní správy povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti (pokud je nutné stanovisko tohoto orgánu) a živnostenský úřad je tímto stanoviskem vázán ve svém rozhodování. V případě, že osoba splňuje veškeré požadavky a koncese je jí udělena, živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do Živnostenského rejstříku a podnikateli o tomto vydá výpis.

Oprávnění k provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Seznam činností provozovaných jako koncesovaná živnost je obsažen v příloze č. 3 živnostenského zákona. Mezi tyto živnosti patří činnosti, na jejichž regulaci má stát zvláštní zájem, např. jde o výrobu, úpravu a půjčování zbraní a střeliva, výbušnin, provádění pyrotechnického průzkumu, směnárenskou činnost apod.

K provozování živnosti koncesované musí zájemce splnit všeobecné požadavky a dále prokázat odbornou způsobilost k vykonávání dané činnosti. Podobně jako u živností vázaných se i u živností koncesovaných odborná způsobilost prokazuje způsobem uvedeným v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost rovněž dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání