Živnosti

Skončení živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění může skončit několika způsoby. Jednak může nastat zánikem či zrušení, v takovém případě skončení živnostenského oprávnění jednou provždy, jednak může dočasně skončit přerušením živnostenského oprávnění.

Živnostenské oprávnění může být skončeno buď na základě skutečností uvedených v živnostenském zákoně, v tom případě se hovoří o zániku živnosti, nebo na základě rozhodnutí živnostenského úřadu, v tom případě jde o zrušení živnostenského oprávnění.

OPU_skonceni_zivn_opravneni

Zánik živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění zaniká, nastane-li některá z následujících skutečností taxativně uvedených v zákoně:

 • smrtí podnikatele, pokud v dané živnosti nepokračují dědicové nebo správce dědictví nebo insolvenční správce,
 • zánikem právnické osoby (nejde-li o přeměnu společnosti či družstva),
 • uplynutím doby, pokud bylo oprávnění vydáno na dobu určitou (právo provozovat živnost ale nezaniká v případě, že je před uplynutím této doby řádně oznámeno a doloženo, že živnost bude provozována i nadále),
 • výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
 • stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele

Na základě ustanovení § 13 živnostenského zákona je v případě úmrtí podnikatele možné pokračovat v provozování živnosti za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednávání dědictví. Oprávněn k tomu je: 

 1. správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
 2. dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
 3. dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
 4. insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce,
 5. pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
 6. svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

Zrušení živnostenského oprávnění

Oprávnění k živnostenskému podnikání může skončit rovněž na základě rozhodnutí o zrušení ze strany živnostenského úřadu. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění vždy, jestliže:

 • podnikatel přestal splňovat podmínku způsobilosti k právním úkonům či podmínku bezúhonnosti; jménem podnikatele, u nějž není splněna podmínka způsobilosti k právním úkonům, může provozovat živnost se souhlasem soudu jeho zákonný zástupce,
 • nastanou-li překážky provozování živnosti podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,
 • sám podnikatel o to požádá,
 • podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona.

Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit i v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené v živnostenském oprávnění nebo koncesi, popř. v živnostenském zákoně či jiném právním předpise, nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky a neoznámil přerušení provozování živnosti.

Přerušení živnostenského oprávnění

Oprávnění k provozování živnosti může být v případě potřeby podnikatele rovněž přerušeno. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v § 31 odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 živnostenského zákona a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Od přerušení provozování živnosti je třeba odlišovat pozastavení provozování živnosti. Zatímco přerušení je volním aktem podnikatele, pozastavení je sankční opatření živnostenského úřadu, který tak reaguje na nesplnění či nedodržování pravidel živnostenského podnikání.

Podání živnostenskému úřadu

Obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady fungují jako tzv. centrální registrační místa, tzn. přijímají nejen podání podnikatelů týkající se přímo živností, ale též podání s živnostmi související.

Fyzická osoba tak může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:

 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, nebo
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Jde-li o právnickou osobu, může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též:

 • oznámit příslušnému úřadu práce vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Společná pro právnickou i fyzickou osobu je potom možnost:

 • učinit skrze živnostenský úřad podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční,
 • učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahujících se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Ohlásit živnost, požádat o koncesi či ohlásit změny u provozovaných živností lze též elektronickou formou. Elektronicky lze prostřednictvím živnostenského úřadu učinit též shora popsaná podání na ostatní úřady (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.). Na stránkách www.rzp.cz je volně ke stažení program, který umožňuje elektronicky vyplnit formulář zvaný Jednotný registrační formulář (JRF). Tento vyplněný formulář může být podepsán elektronickým podpisem – komunikace podnikatele s živnostenským úřadem se tedy v tomto ohledu stává plně elektronickou (podrobněji o elektronickém podpisu pojednává článek „Elektronický obchod“).

Skrze JRF však nelze učinit veškerá podání, podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech Ministerstva financí ČR.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání