Živnosti

Činnosti nepovažované za živnost dle § 3 živnostenského zákona

Živností není:

 1. provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
 2. využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,
 3. výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,
 4. restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
 5. provádění archeologických výzkumů.

Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

 1. lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotnických služeb a přírodních léčitelů,
 2. veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,
 3. advokátů, notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů,
 4. znalců a tlumočníků,
 5. auditorů a daňových poradců,
 6. burzovních dohodců,
 7. zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,
 8. úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,
 9. autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,
 10. autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání
 11. auditorů bezpečnosti pozemních komunikací,
 12. zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

Živností dále není:

 1. činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, penzijních fondů, penzijních společností, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnost osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činností osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaných zástupců, činnost ratingových agentur, činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
 2. provozování hazardních her,
 3. hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,
 4. výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,
 5. zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
 6. prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
 7. námořní doprava a mořský rybolov,
 8. provozování dráhy a drážní dopravy,
 9. vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,
 10. výzkum, výroba a distribuce léčiv,
 11. zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,
 12. činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob a oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví,
 13. zahraniční obchod s vojenským materiálem,
 14. výkon inspekce práce,
 15. provozování rozhlasového a televizního vysílání,
 16. nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
 17. zprostředkování zaměstnání,
 18. provozování stanic technické kontroly,
 19. výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,
 20. nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,
 21. provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
 22. činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
 23. výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,
 24. vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,
 25. provozování pohřebišť,
 26. činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,
 27. nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,
 28. provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,
 29. archivnictví,
 30. poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu,
 31. činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona,
 32. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 33. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 34. poskytování zdravotních služeb,
 35. provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu,
 36. provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání