Změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010

Cílem této informace je upozornit na změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2010. Změny se týkají povinnosti plátce podat souhrnné hlášení, pokud poskytl služby s místem plnění v jiném členském státě a změny lhůt pro podání souhrnného, resp. následného souhrnného hlášení a jejich podání v elektronické podobě. Tyto změny jsou upraveny v § 102 zákona o DPH.

Koho se tyto změny dotknou?

Změny se dotkou plátců, kteří podle § 102 odst. 1 zákona o DPH

 • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu,
 • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17 zákona o DPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci, nebo
 • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

V čem spočívají základní změny?

Podávání souhrnného hlášení i u poskytnutí intrakomunitárních služeb

 • Nově je stanovena povinnost plátce podávat souhrnné hlášení v případě poskytnutí služeb, u nichž se stanoví místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je z těchto služeb povinen přiznat a zaplatit daň jejich příjemce. Plátce neuvádí do souhrnného hlášení služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně (§ 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Jedná se především o finanční a pojišťovací služby. Poskytnutí služeb se v souhrnném hlášení vykazuje s novým kódem plnění „3“.

 • V této souvislosti je třeba upozornit, že osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby, má nově povinnost se registrovat (§ 94 odst. 11 zákona o DPH).

Podávání souhrnného hlášení pouze v elektronické podobě

 • Je stanovena povinnost plátce podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (prostřednictvím Aplikace EPO na webových stránkách České daňové správy), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí (§ 102 odst. 2 zákona o DPH).

  Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v elektronické podobě (§ 102 odst. 7 zákona o DPH).

 • Plátce při podávání následného souhrnného hlášení za zdaňovací období do 31. prosince 2009 postupuje podle § 102 zákona o DPH, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH, tj. podává následné souhrnné hlášení v listinné nebo elektronické podobě (přechodná ustanovení, bod 3).

Nové lhůty pro podávání souhrnného hlášení

 • Obecná lhůta pro podávání souhrnného hlášení se zkrátila z kalendářního čtvrtletí na kalendářní měsíc (§ 102 odst. 4 zákona o DPH).
 • Plátce, který uskutečňuje dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, má povinnost podávat souhrnné hlášení vždy za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (§ 102 odst. 4 zákona o DPH).
 • Plátce, který uskutečňuje pouze poskytnutí intrakomunitárních služeb podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, má povinnost podávat souhrnné hlášení shodně jako podává daňové přiznání, tj. do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí (§ 102 odst. 5 zákona o DPH).
 • Pokud plátce, který uskutečňuje z intrakomunitárních transakcí pouze poskytnutí služeb podle § 9 odst. 1 zákona o DPH a podává souhrnná hlášení čtvrtletně, uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí rovněž i dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, je povinen začít podávat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc. V tomto případě je plátce povinen podat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc již za toto kalendářní čtvrtletí, a to od prvního měsíce tohoto čtvrtletí ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém dodal zboží. Plátce je povinen podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 102 odst. 6 zákona o DPH). Pokud plátce neuskutečnil v některém měsíci tohoto kalendářního roku žádné plnění do jiného členského státu, souhrnné hlášení za tento měsíc nepodává.

zpět na začátek

Nejčastější otázky a odpovědi

Které služby je plátce povinen uvádět do souhrnného hlášení?

Plátce je povinen uvádět do souhrnného hlášení pouze služby poskytnuté do jiného členského státu s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně v tomto členském státě, a to osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Jakým způsobem plátce podá souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí r. 2010?

Souhrnné hlášení je plátce povinen podat pouze v elektronické podobě, a to formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (Aplikace EPO), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí.

Jakým způsobem plátce podá následná souhrnná hlášení za zdaňovací období do 31. 12. 2009?

Následná souhrnná hlášení za zdaňovací období do 31. 12. 2009 bude plátce podávat podle předpisů platných do 31. 12. 2009, tj. v listinné nebo elektronické podobě.

Je plátce povinen podávat i přiznání k DPH elektronicky?

Změna v zákoně o DPH se týká pouze zákonné povinnosti elektronického podávání souhrnných, resp. následných souhrnných hlášení. Informace o možnosti podávat přiznání k DPH elektronickou cestou lze najít na webových stránkách České daňové správy v Aplikaci EPO).

Zda a jak bude možné podávat přiznání k DPH pomocí datové schránky?

Podle § 21 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků je podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky varianta, jak učinit podání vůči správci daně. Pro využití datové schránky není třeba zaručeného elektronického podpisu. Dosavadní existující varianty, tj. podání daňového přiznání datovou zprávou prostřednictvím Aplikace EPO opatřenou zaručeným elektronickým podpisem i bez zaručeného podpisu ve smyslu § 21 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, zůstávají nedotčeny.

Za jaké období a v jaké lhůtě má plátce povinnost podat souhrnné hlášení, pokud osobě registrované k dani v jiném členském státě:

 • dodává-li pouze zboží do jiného členského státu

Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu.

 • poskytuje-li pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu

Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

 • dodává-li zboží i poskytuje služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu

Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu.

 • poskytuje-li pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v některém měsíci v průběhu čtvrtletí dodá zboží do jiného členského státu

V případě, že plátce uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí v některém kalendářním měsíci dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, vznikne mu povinnost začít podávat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc s platností od prvního měsíce kalendářního čtvrtletí, ve kterém plátce dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě uskutečnil.

Plátce v tomto případě podává souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku, a to i v případě, že žádná další dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě neuskutečnil. Lhůta pro podání prvního měsíčního souhrnného hlášení je do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Plátce, který poskytuje v následujícím kalendářním roce pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním opět čtvrtletně, pokud se zdaňovací období pro podávání daňového přiznání od počátku následujícího kalendářního roku nezmění.

Příklad

 • Plátce poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci dubnu r. 2010 dodá zboží do jiného členského státu.

Plátci vzniká povinnost podat měsíční souhrnné hlášení za duben r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 5. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

 • Plátce poskytuje pouze služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci květnu r. 2010 dodá zboží do jiného členského státu.

Plátci vzniká povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za duben a květen r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 6. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

 • Plátce poskytuje pouze služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně a v měsíci červnu r. 2010 dodá zboží do jiného členského státu.

Plátci vzniká povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za duben, květen a červen r. 2010, a to ve lhůtě do 25. 7. 2010. Dále bude podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku 2010. Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

Plátce poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o DPH do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě a podává přiznání k DPH shodně se souhrnným hlášením čtvrtletně. V říjnu r. 2010 zjistí, že do souhrnného hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010 zapomněl uvést (neuvedl) údaje o dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě v dubnu r. 2010. Jak má plátce dále postupovat?

Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010, v říjnu r. 2010 zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl chybné údaje (tj. že v tomto případě neuvedl údaje o dodání zboží do jiného členského státu za 2. čtvrtletí r. 2010) hlášení, resp. následná souhrnná hlášení zpětně za každý kalendářní měsíc za období od dubna do září 2010). Plátce má dále povinnost podat samostatně měsíční souhrnná hlášení za říjen, listopad a prosinec r. 2010.

Pokud v následujícím kalendářním roce bude tento plátce poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat, podá následné souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí r. 2010, a to do 15 dnů od data zjištění chybných údajů. Podané souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí zůstává v platnosti (plátci tedy nevzniká povinnost podat souhrnná souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

zpět na začátek