Změny v sociálních dávkách platné od roku 2014

K několika významným změnám dochází v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jde především o změny v oblasti posuzování zdravotního stavu pro nárok na příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením.Od nového roku dochází k některým podstatným změnám zejména v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jedná se hlavně o změny v oblasti posuzování zdravotního stavu pro nárok na příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením.

Pro podnikatele, jako zaměstnavatele zdravotně postižených, je důležité především to, že od 1. ledna 2014 dochází k novému posuzování držitelů zdravotních průkazů. Osobám se zdravotním postižením náleží při splnění zákonem stanovených podmínek jeden ze tří druhů průkazů (TP, ZTP, ZTP/P), který pak držitele opravňuje k čerpání příslušných výhod, a to zejména v oblasti dopravy.

Od 1. ledna 2014 bude průkaz osoby se zdravotním postižením přiznáván osobám starším jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace stanoví prováděcí právní předpis. Po podání žádosti krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz, již bez toho aby prováděla šetření v místě bydliště žadatele.

Všechny dosud vydané průkazy platí po dobu, která je na nich uvedena, nejdéle ale do 31. prosince 2015. Do té doby budou příjemci kontaktováni Krajskou pobočkou Úřadu práce, který jim vysvětlí další postup. V případě, že by se tak nestalo, zhruba do poloviny 2015, doporučujeme obrátit se na příslušné pracoviště Úřadu práce a domluvit se na dalším časovém harmonogramu.

Průkaz osoby se zdravotním postižením se již nebude vydávat automaticky poživatelům příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu, ale po 1. lednu 2014 bude vždy nutné podat samostatnou žádost na předepsaném formuláři.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující peněžitá dávka napomáhající osobám se zdravotním postižením zajistit své potřeby v oblasti mobility.

Příspěvek na mobilitu se bude od 1. ledna 2014 přiznávat osobám, které budou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014), a které se v kalendářním měsíci opakovaně a za úhradu dopravují a nejsou jim poskytovány vybrané pobytové sociální služby.

Měsíční výše příspěvku činí stále 400 Kč, avšak od 1. ledna 2014 bude možné na základě žádosti příjemce příspěvku stanovit vyplacení dávky jednou za tři kalendářní měsíce (v celkové částce 1 200 Kč).

Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen od data podání žádosti. Pokud bude žádost o příspěvek na mobilitu podána po 1. lednu 2013 a žadatel nebude držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, přeruší Krajská pobočka Úřadu práce řízení o příspěvku na mobilitu po dobu, po kterou probíhá řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na mobilitu, přiznaný dle předpisů platných do 31. prosince 2013, bude vyplácen po dobu, která je uvedena na rozhodnutí o jeho přiznání, nejdéle však do 31. prosince 2015. Do té doby budou příjemci kontaktováni Krajskou pobočkou Úřadu práce. V případě, že by se tak nestalo, zhruba do poloviny 2015, doporučujeme obrátit se na příslušné pracoviště Úřadu práce a domluvit se na dalším časovém harmonogramu.

Kromě nového způsobu vydávání průkazů pro zdravotně postižené se od roku 2014 mění také některé sociální dávky, na které mají postižení nárok.

Příspěvek na zvláštní pomůcky

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení.

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo nebo speciální zádržní systém, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.  

Novelou účinnou od 1. ledna 2014 byla rovněž doplněna příloha zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje zdravotní stavy odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, o další zdravotní stavy. Podle návrhu vyhlášky dojde k rozšíření zdravotních stavů odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku určenou na pořízení schodišťové sedačky, včetně instalace a příspěvku na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo.

• Témata: Pracovní právo | Právo
• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme