Zřízení datové schránky

Datové schránky budou ze zákona zřízeny všem orgánům veřejné moci (úřadům, soudům a podobným institucím) a také právnické osobám zapsaným do obchodního rejstříku. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby a živnostníci, není to však povinné. Tříletou přechodnou lhůtu pro zřízení datových schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.Zřízení datové schránky občanům a živnostníkům

Fyzické osoby (občané) a fyzické osoby – podnikatelé mají ze zákona právo požádat o zřízení datové schránky a využívat tak výhod zaručené a bezpečné komunikace s orgány veřejné moci ze svého domova či kanceláře. Svou žádost o zřízení datové schránky můžete podat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, kde také obdržíte své přístupové údaje. Budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a případně také doklad o tom, že jste podnikající fyzická osoba (ale ten vám poskytnou tamtéž), a podepíšete žádost.

Seznam Czech POINTů naleznete v seznamu na stránkách www.czechpoint.cz nebo na místech označených logem.

Způsob podání žádosti je možný také osobně předáním vyplněného formuláře na podatelnu ministerstva vnitra, poštou nebo elektronickou poštou. V případě zasílání poštou vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí, u notářů apod. Chcete-li podat žádost elektronickou poštou, V případě posíláte-li žádost emailem, je třeba elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronická adresa pro zasílání žádosti bude ministerstvem teprve zveřejněna.

(POZN: Stáhněte si zdarma a nainstalujte program 602XML Filler)

Žádost podaná před 1. 7. 2009 tj. před účinností Zákona 300/2008 Sb. může být vyřízena až po nabytí jeho účinnosti tj. od 1. 7. 2009. Datová schránka vám bude podle zákona zřízena do 3 dnů od podání žádosti s odesláním přístupových údajů do vlastních rukou.

Zřízení datové schránky orgánům veřejné moci

Orgánu veřejné moci bude zřízena datová schránka ze zákona. Mezi orgány veřejné moci se řadí například státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři apod.

Vyhledávání v seznamu orgánů veřejné moci

(POZN: Odkazovaná databáze neobsahuje notáře a soudní exekutory. Tito jsou určeni jako orgány veřejné moci přímo ze zákona č. 300/2008 Sb. Seznam orgánů veřejné moci se navíc neustále zpřesňuje a vyvíjí – jde tedy pouze o informační nikoli autoritativní seznam.)

Orgánům veřejné moci vzniká tzv. přechodné období až do konce října 2009. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka aktivována 1.listopadu 2009.

Orgány veřejné moci si mohou požádat o zřízení více datových schránek.

Zřízení datové schránky právnickým osobám

Rovněž právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku bude zřízena datová schránka ze zákona. Přesněji, datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pro ostatní právnické osoby je zřízení datové schránky nepovinné, způsob zřízení datové schránky je podobný jako pro fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, jeho člen nebo vedou organizační složky podniku zahraniční právnické osoby. Jste-li tedy oprávněnou osobou orgánu veřejné moci nebo právnické osoby, očekávejte, že vám budou zaslány dopisem do vlastních rukou přihlašovací údaje, a to po datu účinnosti zákona 300/2008 Sb., tedy po 1. červenci 2009. Oprávněná osoba právnické osoby může pověřit fyzickou osobu (administrátora), která bude oprávněna k přístupu do datové schránky.

(POZN: Stáhněte si zdarma a nainstalujte program 602XML Filler)

Právnickým osobám vzniká tzv. přechodné období až do konce října 2009. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka aktivována 1.listopadu 2009.

Výjimky, odklady, nejzazší termíny

Pro účely zavádění datových schránek do praxe bylo přijato přechodné období, které od 1.července 2009 umožní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té může dojít později, nejpozději však do 1. listopadu 2009.

Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů bude rovněž od 1. července 2010 umožňovat (z právního hlediska) i komunikaci mezi právnickými osobami navzájem.

1. 11. 2009 – Ukončení přechodného období – zřízení datových schránek pro osoby povinné ze zákona.

1. 7. 2012 – Ukončení přechodného období – zřízení datových schránek pro advokáta a daňového poradce.

Související podrobné informace

zpět na začátek