Žádost o zrušení daňové registrace

Pokud daňový subjekt přestane splňovat podmínky, na jejichž základě byl registrován (tj. zejména skončí platnost jeho povolení či oprávnění k podnikatelské činnosti, přestane vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo přestane pobírat příjmy podrobené dani), je povinen tyto skutečnosti oznámit správci daně, který jeho registraci zruší. Povinnost oznamovat změny se vztahuje pouze na registrované daňové subjekty.

Základní informace k životní situaci

Pokud daňový subjekt přestane splňovat podmínky, na jejichž základě mu vznikla registrační povinnost (tj. podmínky stanovené v jednotlivých daňových předpisech, které stanoví povinnost k registraci k jednotlivým daním), je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit tuto skutečnost správci daně, resp. požádat o zrušení registrace správce daně, který jeho registraci zruší.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • daňový subjekt – fyzická osoba,
 • daňový subjekt – právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat z důvodu omezené svéprávnosti (zejm. pro nedostatek věku nebo z důvodu jejího omezení soudem),
 • zmocněnec zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,
 • společný zmocněnec či společný zástupce,
 • zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby – právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
 • zaměstnanec podnikající fyzické osoby nebo jiná fyzická osoba pověřená k tomu, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
 • prokurista právnické osoby – při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povinnost oznámit uvedené skutečnosti, resp. požádat o zrušení registrace se vztahuje pouze na registrované daňové subjekty.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost je nutné učinit na formuláři vydaném Ministerstvem financí – „Žádost o zrušení registrace“, dostupném na finančních úřadech nebo na internetových stránkách Finanční správy.

Tento formulář je možné podat:

Pokud má daňový subjekt či jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat tento formulář pouze elektronicky, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky prostřednictvím www.daneelektronicky.cz, nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na  finanční úřad, na kterém jste registrován (obecně  finanční úřad místně příslušný podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby), resp. na jeho příslušné územní pracoviště.

Seznam finančních úřadů a jejich územních pracovišť je k dispozici na internetivých stránkách Finanční správy České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na správce daně.

Před osobní návštěvou se u správce daně informujte o jeho úředních hodinách pro veřejnost.

Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky (www.financnisprava.cz).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na finančním úřadu předložte (kromě žádosti) i doklady osvědčující zánik podmínek pro registraci, stanovené v jednotlivých právních předpisech upravujících podmínky registrace.

V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je daňový subjekt povinen podat na formuláři vydaném Ministerstvem financí – „Žádost o zrušení registrace“ nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto formulářem.

Formuláře jsou k dispozici na všech finančních úřadech nebo na internetových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne o žádosti o zrušení registrace do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

 • odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně,
 • opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)“ na daňovém portále (www.daneelektronicky.cz), která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy ČR; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně,
 • odeslanou prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)“ s ověřením identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 125 až 131)

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správce daně o zrušení registrace je možné se odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Odvolání se podává u správce daně, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu – pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Podle § 247a odst. 2 daňového řádu – daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen je učinit elektronicky.

Správce daně (kromě pokuty podle § 247a odst. 2 daňového řádu) uloží pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

Další informace

Můžete se obrátit na:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Finanční správa ČR

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství – Odbor daňového procesu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

Popis bylnaposledy aktualizován

25.09.2020

Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení.