Exportní příležitost

Podpora realizace projektu včetně služeb stavebního dozoru

Tendr na podporu realizace projektu včetně služeb stavebního dozoru

Země zadání
Ukrajina Ukrajina
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
06.03.2024
Referenční číslo
TE202400043
Oblasti podnikání
Další příležitosti v kategoriích

Popis

Název projektu: Kyiv District Heating
ID projektu EBRD: 50839
Země: Ukrajina
Jméno klienta: Kyivteploenergo CE
ECEPP ID: 30396717
Způsob zadání: Dvoustupňové otevřené řízení – konzultace
Podnikatelský sektor: Městská a environmentální infrastruktura
Datum uzávěrky: 06. 03. 2024 15:00 (GMT)

Informace o financování: Klient použije výnosy z úvěru/grantu EBRD.
Další informace o financování: Klient má v úmyslu sestavit seznam kvalifikovaných a kompetentních konzultantů na základě návrhů konzultantů zařazených do užšího výběru.
Celkovým cílem je usnadnit včasnou a efektivní přípravu, realizaci, monitorování a dohled nad smlouvami financovanými v rámci projektu.
Předpokládaným výsledkem je asistence ve všech částech realizace projektu, včetně přehledu a/nebo přípravy koncepčních návrhů, technických specifikací, zadávací dokumentace, vyhodnocování nabídek, jednání o smlouvách apod.
Od konzultanta se očekává, že bude jednat ve smyslu smluvních podmínek FIDIC pro každou smlouvu a bude vykonávat dozor nad prací v souladu se zákony Ukrajiny.
Smlouvy budou podléhat zásadám a pravidlům EBRD a jsou otevřené pro účast firem z jakékoli země (pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak).
Úplný popis zadání tendru je k dispozici v dokumentaci a je zdarma k dispozici v ECEPP.
Dokumentace obsahuje informace: podrobné technické a finanční požadavky; očekávaný výsledek; způsobilost a kvalifikační požadavky; datum zahájení; plánovaná doba trvání a další informace.
Zadání veřejné zakázky probíhá prostřednictvím klientského portálu elektronického zadávání veřejných zakázek EBRD (ECEPP). Potenciální účastníci mají přístup k zadávání veřejných zakázek kliknutím na níže uvedený odkaz nebo na tlačítko „Access Opportunity’“. Registrovaní účastníci se mohou přihlásit a získat dokumentaci okamžitě. Neregistrovaní účastníci se mohou zaregistrovat zde:
https://ecepp.ebrd.com/respond/D25Q6ZMF3F

Účastníci musí pro komunikaci s klientem používat centrum zpráv ECEPP.

Adresa klienta má pouze informativní charakter:
Volodymyr Borkovskyi
Kyivteploenergo Municipal Enterprise
5, Ivana Franka Square , https://kte.kmda.gov.ua
Kyiv
01001
Ukraine
Tel. +38 (044) 207-60-86
Email: borkovskyi.vv@kte.kmda.gov.ua

V případě dotazů ohledně účasti mohou české firmy kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade ve Lvově, e-mail: lvov@czechtrade.cz.

Cizojazyčný popis

Project Implementation Support Including Construction Supervision Services

Project Name: Kyiv District Heating
EBRD Project ID: 50839
Country: Ukraine
Client Name: Kyivteploenergo CE
ECEPP ID: 30396717
Procurement Exercise Name: Project implementation support including construction supervision services
Procurement Exercise Description: Project implementation support including construction supervision services
Type of Procurement: Consultancy
Procurement Method: Consultancy Two Stage Open
Business Sector: Municipal and Environmental Infrastructure
Notice Type: Invitation For Expression Interest
Publication Date: 05/02/2024 11:25
Issue Date: 05/02/2024 10:00
Closing Date: 06/03/2024 15:00

INVITATION FOR EXPRESSION INTEREST
1. Funding Details
The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

Additional financing information:
The Client intends to establish a shortlist of qualified and competent consultants, with the end of inviting proposals from the shortlisted consultants, in relation to the Project and Assignment.
The overall objective of the Assignment is to facilitate the timely and effective preparation, implementation, monitoring, and supervision of the contracts financed under the Project by providing assisting to the Client.
The supposed outcome is the assistance to the Company in all aspects of Project implementation, including overview and/or preparation of conceptual designs, technical specifications, tenders documentation, tenders evaluation, contract negotiations and contract reports to the Bank.
The Consultant is expected to act as Engineer in terms of FIDIC Conditions of Contract relevant for each contract, and to carry out the works‘ supervision services in accordance with the laws of Ukraine.

2. Information on the Procurement Exercise
Contracts will be subject to the Bank’s Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the ‚Access Opportunity‘ button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:
https://ecepp.ebrd.com/respond/D25Q6ZMF3F

3. Other Information
No Other Information Provided.

4. Client Address
The client’s address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
Volodymyr Borkovskyi
Kyivteploenergo Municipal Enterprise
5, Ivana Franka Square , https://kte.kmda.gov.ua
Kyiv
01001
Ukraine
Tel. +38 (044) 207-60-86
Email: borkovskyi.vv@kte.kmda.gov.ua

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz

Doporučujeme