Projekt Podpora nemocnice SARC v Aleppu

Země zadání:
Sýrie Sýrie
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
01. 03. 2020
Referenční číslo:
TE202000034

Popis

Projekt Podpora nemocnice SARC v Allepu - dodávky nového nemocničního vybavení

Velvyslanectví ČR v Damašku informuje potenciální české dodavatele o projektu „Podpora nemocnice SARC v Aleppu“ na zakoupení zdravotnického vybavení pro dětskou kliniku spravovanou nevládní organizací SARC (Syrian Arab Red Crescent). Tato pomoc by byla poskytnuta prostřednictvím projektu účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, který se realizuje v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“. Realizace projektu spočívá v dodávce nového nemocničního vybavení pro pediatrickou jednotku intenzivní péče (JIP), především jde o dodávku pediatrických monitorů, fototerapeutických lamp a novorozeneckých inkubátorů a ventilátorů. Příjemcem tohoto daru je dětská klinika SARC v Aleppu a tato klinika prioritně poptává:

3 ks elektrických odsávaček
3 ks přenosných elektrických odsávaček
3 ks novorozeneckých ventilátorů
3 ks novorozeneckých inkubátorů pro JIP
4 ks pediatrického monitoru pro JIP
15 ks fototerapeutických lamp

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro projekty účelově vázaných peněžních darů v Sýrii, které se realizují v rámci implementace vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrie v období 2016 – 2019“ a to do maximální výše 10 mil. Kč. Konkrétně v rámci tohoto projektu byla částka předběžně vyčíslena na 5 836 375,- Kč (233 455,- EUR), částka se může změnit přiměřeně v závislosti na aktuálním měnovém kurzu.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: Firmy se mohou přihlásit do 30 dnů od vyhlášení poptávky. Poté bude vybrán realizátor a následně se přikročí k samotné realizaci projektu. Projekt by měl být kompletně dokončen do 31.10. 2020.
Analýza příležitostí a rizik: Bezproblémový průběh projektu by měl být garantován jednak faktem, že SARC je poměrně dobře etablovanou neziskovou organizací v rámci celé Sýrie se značnými, dlouholetými zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a také je rovněž třeba akcentovat mezinárodní napojení SARC na sesterskou organizaci Červeného kříže. Rizika potenciálního neúspěchu realizace projektu lze považovat za minimální.
Zároveň jde rovněž o zajímavou obchodní příležitost pro české podnikatelské subjekty uplatnit se v Sýrii ve velmi žádaném obchodním segmentu, který navíc není omezován mezinárodními sankcemi.
Metoda měření úspěšnosti projektu: Za úspěšnou lze finalizaci projektu považovat v té fázi, kdy dojde k úspěšnému a včasnému dodání požadovaného zboží dle specifikace příjemce a následné bezproblémové začlenění a využívání dodaného odborného vybavení, tedy v tomto případě specializovaného nemocničního zařízení, v praxi dětské kliniky SARC v Aleppu.
Lhůta pro podávání nabídek je 30 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Damašku / e-mail: commerce_damascus.mzv.cz.
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:Cizojazyčný popis

The Embassy of the Czech Republic in Damascus informs prospective suppliers about the “Support for the SARC Paediatric Hospital in Aleppo” project aiming to purchase specialised medical equipment which allow to re-open the neonathal intensive care unit, increase the hospital accommodation capacity and significantly increase the number of special operations for children as well. For more information, contact please the embassy via following e-mail: commerce_damascus@mzv.cz


Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem